Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v praxi rozpočtových a príspevkových organizácií obce

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Slovenská republika je demokratický a právny štát. Jedným z imanentných atribútov právneho štátu je aj pozitívny záväzok inštitúcií verejného sektora kontinuálne garantovať základné práva a slobody vrátane práva verejnosti na informácie. Dôsledkom uvedeného je aj povinnosť územnej samosprávy a inštitúcií v jej pôsobnosti dodržiavať tzv. infozákon. V príspevku sa podrobne venujeme prehľadu týchto informačných povinností, a to so zameraním na rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou.
Podľa čl. 26 ods. 2 zákona č. 460/1992 Zb. ÚstavaSR v z. n. p. (ďalej len
"Ústava SR"
)
"Každý má právo (...) slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu."
Podrobnosti ustanovujú jednotlivé vykonávacie zákony vrátane zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ).
Povinná osoba podľa infozákona
Pod vecnú pôsobnosť infozákona spadajú tisíce rôznych subjektov. Z hľadiska územnej samosprávy sú povinnými osobami v prvom rade samotné obce, mestá a mestské časti v Bratislave a Košiciach (§ 2 ods. 1 infozákona). Povinnými osobami sú aj tzv. obecné firmy a ďalšie subjekty v
zakladateľskej pôsobnosti
obcí (§ 2 ods. 3 infozákona).
1)
Okrem toho sú však povinnými osobami aj
"právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona
2)
"
(§ 2 ods. 2 cit. zák.). Ide teda o akékoľvek verejné
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
bez ohľadu na zriaďovateľa
vrátane tých, ktoré sú zriadené obcou
(ďalej len
"ROPO"
), ako napríklad základné školy, základné umelecké školy, materské školy s právnou subjektivitou, centrá voľného času, technické služby atď.
3)
Infozákonnerozlišuje medzi "malými" a "veľkými" ROPO a pod.
4)
Nevyhnutnou podmienkou však je, aby mal daný subjekt vlastnú právnu subjektivitu: ak by ju totiž nemal
5)
, povinnou osobou je zriaďovateľ (t.j. obec).
Rozsah povinností vzťahujúcich sa v zmysle infozákonana rozpočtové organizácie je
identický
ako na príspevkové organizácie.
______________________________
Infozákon rozlišuje dve zákonné povinnosti ROPO pri poskytovaní informácií:
sprístupňovanie,
čiže odpoveď na konkrétnu otázku konkrétneho žiadateľa (§ 14 a nasl. infozákona), a
zverejňovanie,
čiže poskytnutie vybraných informácií pre neobmedzený okruh subjektov po dobu 24 hodín denne, najmä prostredníctvom internetu (§ 5 a nasl. infozákona).
______________________________
Od roku 2012 existuje v infozákoneešte aj tretí spôsob poskytovania informácií - tzv.
OPI
, t.j. opakované použitie informácií (pozri § 21b a nasl. infozákona), ten sa však v rámci samosprávy týka iba obcí (§ 2 ods. 1 infozákona) a obecných firiem, nie však obecných ROPO (porovnaj aj § 21b ods. 3 infozákona).
Sprístupňovanie informácií na žiadosť
Infozákonje postavený na princípe -
čo nie je tajné, je verejné
. Tento princíp zaručuje verejnosti široký, včasný a relatívne nenákladný prístup k veľkému množstvu dát, a na druhej strane povinným osobám vrátane obecných ROPO ukladá množstvo informačných povinností. Nesprístupniť informáciu teda možno výlučne v tom prípade, pokiaľ tak výslovne určí niektorý
zákon
. Ak právny predpis so silou zákona (t.j. nie norma nižšej právnej sily - vyhláška, všeobecne záväzné nariadenie, uznesenie zastupiteľstva, rozhodnutie štatutára ROPO, pokyn zriaďovateľa, ...) utajenie informácie neumožňuje, znamená to, že daná informácia je automaticky
verejná
.
______________________________
Pri sprístupňovaní informácií na žiadosť musí ROPO ako povinná osoba urobiť
tri kroky:
a) najprv posúdiť formálnoprávny aspekt infožiadosti, b) následne preveriť, či požadovaná informácia je k dispozícii v rámci ROPO, a ak áno, c) posúdiť, či požadovaná informácia nie je tajná.
______________________________
a) Infožiadosť
(§ 14 infozákona)
Žiadosť o informácie možno podať písomne, ústne, faxom, e-mailom alebo akýmkoľvek iným technicky vykonateľným spôsobom. Podanie sa posudzuje podľa obsahu, nie podľa označenia. [Porovnaj § 22 ods. 1 infozákona v spojení s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.