Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Daň z nehnuteľností


Na základe čoho je možné vyberať poplatky a úhrady za "služby" v obci

Cieľom tohto príspevku je uviesť, aké poplatky, prípadne príjmy "za služby" obce prijímajú a ako ich môžu stanoviť.

Posúdenie stavebného pozemku pri zdanení daňou z nehnuteľnosti

Podľa platného zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) stavebnými pozemkami sú tie parcely, na ktorých bude stáť stavba, ktorá...

Podávanie priznaní v prípade spoluvlastníctva viacerých osôb

V príspevku sa zaoberáme podávaním priznania, čiastkového priznania, opravného priznania alebo dodatočného priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v spoluvlastníctve viace...

Daň z nehnuteľností v prípade smrti daňovníka

Zákon č. 582/2004 Z. z. o ­miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) v § 18 ods. 1 upravuje vznik daňovej povinnosti aj v prípade smrti daňovníka.

Postup pri vyrubení dane z nehnuteľností

Obec vyrubila daňovníkovi daň z nehnuteľností rozhodnutím, v ktorom rozpísala podľa druhov pozemkov a druhov stavieb daňovú povinnosť vrátane dane za psa, dane za predajné automaty. Daňovník podal proti tomuto rozhodnutiu odvolanie, pretože daň za...

Určenie daňovníka z hľadiska práva k nehnuteľnosti

Tak, ako pri iných daniach je zákonom ustanovený daňovník, aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) ustanov...

Daň za podiely pri spoločnej nehnuteľnosti

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ustanovuje, že nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Na účely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady...

Postup obce pri nesprávne vyrubenej dani z pozemkov

Obec vo VZN uviedla sadzbu dane z pozemkov v jednotlivej časti obce vyššiu, ako ustanovuje § 8 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čím porušila toto ustanovenie. Vyššie sadzby uplatnila pri ...

Poplatok za komunálny odpad

Som vlastníkom nehnuteľnosti v intraviláne malej obce, ktorá je vedená ako záhrada. V tejto obci nemám trvalý, ani prechodný pobyt a na území obce sa dlhodobo nezdržiavam. Nehnuteľnosť vôbec nevyužívam, a teda ani neprodukujem žiadny odpad (záhrad...

Vplyv turizmu na výber miestnych daní v obci Podhájska

Podhájska je významnou kúpeľnou obcou, ktorá patrí do Novozámockého okresu a do Nitrianskeho samosprávneho kraja s počtom 1 043 obyvateľov. V obci Podhájska sa nachádza významný liečivý termálny prameň, pochádzajúci ešte z treťohorného žriedla, kt...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály