Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Program Právo na prvé zamestnanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zamestnávatelia môžu od 10. apríla 2024 podávať žiadosti na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie

Projekt je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny minimálne dva mesiace a ešte nemali pracovný pomer trvajúci viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. 

V rámci projektu sa poskytuje finančný príspevok participujúcim zamestnávateľom, ktorí na vytvorené pracovné miesta príjmu uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, poprípade na dobu neurčitú. Rozsah uzavretého pracovného pomeru musí byť najmenej polovica ustanoveného týždenného pracovného času. 

Finančný príspevok sa poskytuje najviac na dobu 6 mesiacov jednorazovo, do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody o poskytnutí finančného príspevku. Ďalších 6 mesiacov je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto bez príspevku. Mesačný príspevok zamestnávateľovi sa poskytne na úhradu časti celkovej ceny práce na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac vo výške 90 percent celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 1 318,53 eur mesačne.

Celková výška predpokladanej podpory pre jedného účastníka je 7 911,20 eur.  Realizácia projektu Právo na prvé zamestnanie je plánovaná do konca roka 2024. Na projekt je vyčlenených 13 miliónov eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Cieľom projektu Právo na prvé zamestnanie je podporiť vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných.

Zdroj: MPSVaR SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.