Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Daň z nehnuteľností


Právoplatnosť rozhodnutia obce v daňovom konaní

V rámci daňového konania vystupuje obec v právnom postavení správcu dane, z čoho jej vyplývajú aj určité oprávnenia. Predmetom tohto článku je uvedenie príkladov z praxe a ich riešení, ktoré súvisia s právoplatnosťou rozhodnutia obce v daňovom pro...

Rozhodovanie obce v rámci autoremedúry

Podanie odvolania v daňovom konaní je podstatná právna skutočnosť, ktorá spôsobuje začatie odvolacieho konania, prostredníctvom ktorého sa môže odvolávajúci sa daňový subjekt domáhať preskúmania prvostupňového rozhodnutia správcu dane vydaného v d...

Postup obce po podaní alebo nepodaní daňového priznania

Podanie daňového priznania je podstatným právnym úkonom daňového subjektu, keďže predstavuje významný podklad na určenie výšky daňovej povinnosti daňového subjektu. Vzhľadom na to, že obec je správcom dane z nehnuteľností a ostatných miestnych dan...

Doručovanie písomností verejnou vyhláškou obcou pri správe daní

V daňovom konaní vzniká potreba doručovať jednotlivé písomnosti, ktoré sú podstatné pre jeho priebeh. Pritom obec je správcom dane a má určité procesné povinnosti, ktoré jej z tohto právneho postavenia vyplývajú. V určitých prípadoch však môže nas...

Zriaďovanie záložného práva obcou v daňovom konaní

Právny inštitút zriadenia záložného práva má preventívny, ako aj reštrikčný aspekt. Preventívny aspekt záložného práva spočíva v tom, že jeho zriadenie je určitou prevenciou, predbežným upozornením daňového subjektu pre prípad, keď si nebude svoju...

Spracovanie výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2016

Podľa ust. § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach") je správca dane, ktorým je obec, počnúc rokom 2010 za zdaňovacie obdobi...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.