Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2022 - 2024

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) každý rok pre subjekty verejnej správy vydáva príručku, v ktorej poskytuje metodickú podporu pri zostavovaní rozpočtov jednotlivých subjektov verejnej správy.
 
V roku 2021 vydalo "Príručku na zostavenie rozpočtu na roky 2022 až 2024" (ďalej len "príručka") a uverejnilo ju vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/005766/2021-411.
Cieľom je pripraviť a jednotne usmerniť subjekty verejnej správy vo veci zostavenia rozpočtu na roky 2022 až 2024; príručka obsahuje textovú časť a dôležité prílohy zverejnené pod číslami:
1 - Kódy zdrojov
2 - Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024
3 - Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových organizácií
? Otázka č. 1:
Postupuje obec pri zostavovaní rozpočtu podľa príručky, ktorú vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky?
Obec je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. subjektom verejnej správy. Subjektom verejnej správy je právnická osoba zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu (§ 19 až § 21 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v z. n. p.) a zaradená vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, konkrétne v ústrednej správe, v územnej samospráve a vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia. Obec ako subjekt verejnej správy pri zostavovaní rozpočtu používa príručku vydanú s cieľom poskytnúť metodickú pomoc pri zostavovaní rozpočtu subjektu verejnej správy.
Podľa príručky odbor rozpočtovej regulácie ministerstva financií na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 predloží odboru rozpočtu verejnej správy ministerstva financií súhrnný návrh rozpočtu za obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov, za dopravné podniky v zakladateľskej pôsobnosti miest, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy, a to spolu s komentárom.
Pôjde o odhad vývoja budúcich príjmov a výdavkov obcí, vyšších územných celkov, dopravných podnikov a príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov s cieľom zadefinovať očakávané saldo ich rozpočtového hospodárenia v rámci celkového salda rozpočtu verejnej správy.
Obec zostavuje rozpočet v súlade s pravidlami ustanovenými v zákone č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z."). Z praktického hľadiska používa a uplatňuje príručku, ktorá poskytuje metodiku vo veci uplatňovania rozpočtovej klasifikácie, programov rozpočtu a kódov zdrojov.
V rozpočte obce sú vyjadrené finančné vzťahy:
-
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov,
-
k zriadeným alebo založeným právnickým osobám obce,
-
k fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým obec poskytla prostriedky svojho rozpočtu,
-
k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce.
Obec ako subjekt verejnej správy uplatňuje vo svojom rozpočte rozpočtovú klasifikáciu. Rozpočtová klasifikácia sa uplatňuje nielen pri zostavovaní rozpočtu, ale aj pri jeho rozpise, spracovaní podrobného rozpočtu, sledovaní plnenia rozpočtu, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií. V rámci rozpočtovej klasifikácie sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami.
Obec ako subjekt verejnej správy používa na zostavenie návrhu svojho rozpočtu rozpočtovú klasifikáciu schválenú opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v z. n. p., ktorého aktuálne znenie je uvedené na webovom sídle ministerstva financií.
Rozpočet obce sa zostavuje v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, nakoľko ide o povinnosť predložiť zastupiteľstvu na schválenie rozpočet obce v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy používa v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). Výdavky na roky 2022 až 2024 rozpisuje do najnižšej úrovne tejto klasifikácie. Bližšie informácie o klasifikácii výdavkov podľa SK COFOG sa nachádzajú na webovej stránke úradu www.statistics.sk.
Obec zostavuje rozpočet obce, ktorý obsahuje programy, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce. Obec nemusí uplatňovať programové rozpočtovanie, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce.
? Otázka č. 2:
Má obec povinnosť uplatňovať v rámci programového rozpočtovania metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42?
Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 upravuje postup správcov rozpočtových kapitol a organizácií v pôsobnosti správcu rozpočtovej kapitoly v celom rozpočtovom procese z hľadiska prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia programov. Obec v rámci programového rozpočtovania tento pokyn neuplat­ňuje.
Pre úspešnú implementáciu programového rozpočtovania v miestnej a regionálnej územnej samospráve Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako metodickú pomôcku vydalo a zverejnilo nasledujúce dokumenty:
-
Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy,
-
Prehľad najlepších príkladov rozpočtovania na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy,
-
Zborník obsahujúci príklady správne aj nesprávne formulovaných zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov miestnej a regionálnej územnej samosprávy,
-
Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význame pre zlepšenie rozhodovacieho procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí.
Podľa platnej právnej úpravy a príručky obce, vyššie územné celky a dopravné podniky majú povinnosť poskytovať ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky.
Obce a vyššie územné celky poskytujú údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu (ďalej len "RISSAM.rozpočet") v správe ministerstva financií. Dopravné podniky zaradené medzi subjekty verejnej správy predložia odboru rozpočtovej regulácie ministerstva financií prostredníctvom svojho zakladateľa údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy (aj za oblasť zamestnanosti) a spracujú návrh rozpočtu do RISSAM.rozpočet postupom podľa usmernenia ministerstva financií.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály