Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (2. časť)

V májovom čísle prinášame pokračovanie seriálu od autorky Ing. Ivety Matlovičovej, ktorá v druhej časti podrobne opisuje postup pri odmeňovaní starostov vzhľadom na to, že od 1. 12. 2018 sa podmienky stanovenia platov starostov zmenili.

Odmeňovanie starostov

Starostovi obce za výkon jeho funkcie patrí mesačný plat, ktorého výška sa odvodzuje od počtu obyvateľov obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Z uvedeného vyplýva, že čím má obec vyšší počet obyvateľov, starosta obce má nárok na vyšší mesačný plat. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. plat starostu určuje obecné zastupiteľstvo. Ak obecné zastupiteľstvo o jeho výške nerozhodne, v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (ďalej len „zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest“), patrí starostovi plat v zákonom ustanovenej minimálnej výške a to bez ohľadu na vôľu, resp. nevôľu obecného zastupiteľstva. Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.

Starostovia sa na účely určenia platu zaraďujú podľa počtu obyvateľov do deviatich platových skupín. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR (ďalej len „štatistický úrad“) za predchádzajúci kalendárny rok a zákonom určeného násobku, ktorého rozpätie je dané na základe počtu obyvateľov obce, ktorí majú na území obce trvalý pobyt. Počtom obyvateľov obce sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov štatistického úradu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku. Takto vypočítaný plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Plat starostu = priemerná mesačná mzda x zákonný násobok

Od 1. 12. 2018 sa doterajšie násobky (v rozmedzí od 1,49 do 3,58) upravujúce výšku základného platu starostov v závislosti od počtu obyvateľov obce zvýšili a uplatňujú sa v rámci nového rozpätia od 1,65 do 3,98.

Platy starostov od 1. 1. 2018 do 31. 11. 2018

PMM* za rok 2017 je 954 €

Pásmo

Zákonný násobok

Minimálny plat

Plat po zvýšení v € (max. o 70 %)

1.

   

do

500 obyvateľov

1,49

1 422,00

2 417,00

2.

od

501

do

1 000 obyvateľov

1,65

1 575,00

2 676,00

3.

od

1 001

do

3 000 obyvateľov

1,98

1 889,00

3 212,00

4.

od

3 001

do

5 000 obyvateľov

2,17

2 071,00

3 520,00

5.

od

5 001

do

10 000 obyvateľov

2,34

2 233,00

3 796,00

6.

od

10 001

do

20 000 obyvateľov

2,53

2 414,00

4 104,00

7.

od

20 001

do

50 000 obyvateľov

2,89

2 758,00

4 688,00

8.

od

50 001

do

100 000 obyvateľov

3,19

3 044,00

5 174,00

9.

nad

   

100 000 obyvateľov

3,58

3 416,00

5 807,00

*Vysvetlivky: PMM – priemerná mesačná mzda.

Platy starostov od 1. 12. 2018

PMM* za rok 2017 je 954 €

Pásmo

Zákonný násobok

Minimálny plat v €

Plat po zvýšení v € (max. o 60 %)

1.

 

do 500 obyvateľov

1,65

1 575,00

2 519,00

2.

od 501

do 1 000 obyvateľov

1,83

1 746,00

2 794,00

3.

od 1 001

do 3 000 obyvateľov

2,20

2 099,00

3 359,00

4.

od 3 001

do 5 000 obyvateľov

2,41

2 300,00

3 679,00

5.

od 5 001

do 10 000 obyvateľov

2,60

2 481,00

3 969,00

6.

od 10 001

do 20 000 obyvateľov

2,81

2 681,00

4 290,00

7.

od 20 001

do 50 000 obyvateľov

3,21

3 063,00

4 900,00

8.

od 50 001

do 100 000 obyvateľov

3,54

3 378,00

5 404,00

9.

 

nad 100 000 obyvateľov

3,98

3 797,00

6 076,00

*Vysvetlivky: PMM – priemerná mesačná mzda.

Platy starostov od 1. 1. 2019

PMM* za rok 2018 je 1 013 €

Pásmo

Zákonný násobok

Minimálny plat

Plat po zvýšení (max. o 60%)

1.

 

do 500 obyvateľov

1,65

1 672,00

2 675,00

2.

od 501

do 1 000 obyvateľov

1,83

1 854,00

2 967,00

3.

od 1 001

do 3 000 obyvateľov

2,20

2 229,00

3 566,00

4.

od 3 001

do 5 000 obyvateľov

2,41

2 442,00

3 907,00

5.

od 5 001

do 10 000 obyvateľov

2,60

2 634,00

4 215,00

6.

od 10 001

do 20 000 obyvateľov

2,81

2 847,00

4 555,00

7.

od 20 001

do 50 000 obyvateľov

3,21

3 252,00

5 203,00

8.

od 50 001

do 100 000 obyvateľov

3,54

3 587,00

5 738,00

9.

 

nad 100 000 obyvateľov

3,98

4 032,00

6 451,00

*Vysvetlivky: PMM – priemerná mesačná mzda.

Plat určený priamo zákonom

Plat starostu nemôže byť nižší, ako je zákonom ustanovená minimálna výška mesačného platu určená podľa počtu obyvateľov obce.

V tomto prípade ide o minimálny plat podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý je stanovený zákonom v jednotlivých platových skupinách podľa počtu obyvateľov danej obce a určeného násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za predchádzajúci kalendárny rok.

Ak bude mať starosta minimálny plat určený priamo zákonom, nie je potrebné prerokovanie a schválenie takto určeného platu na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Uvedené platí aj v prípade zvýšenia priemernej mesačnej mzdy, keď sa minimálny plat starostu zvyšuje automaticky.

Plat zvýšený rozhodnutím obecného zastupiteľstva

V súlade s § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest plat starostu nemôže byť nižší ako minimálny plat stanovený zákonom. Avšak aj po 1. 12. 2018 môže obecné zastupiteľstvo zákonom ustanovený minimálny plat starostu zvýšiť. Ide o dobrovoľný inštitút, ktorým obecné zastupiteľstvo môže oceniť mimoriadnu prácu starostu na základe ním zdôvodnených skutočností (napr. za výborné hospodárenie obce, riešenie mimoriadnych udalostí, pomoc komunite) a využiť tak svoju právomoc na zvýšenie základného platu starostu. Zákonom ustanovený minimálny mesačný plat starostu môže obecné zastupiteľstvo na základe rozhodnutia zvýšiť najviac o 60 %. Znenie uznesenia obecného zastupiteľstva môže byť nasledovné: „Obecné zastupiteľstvo obce XY zvyšuje plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o XY % mesačne, s účinnosťou od DD.MM.RRRR.“ To znamená, že na uplatnenie zvýšeného platu starostu sa vyžaduje rozhodnutie obecného zastupiteľstva. Ak obecné zastupiteľstvo o plate starostu nerozhodne, starostovi patrí minimálny plat podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, t. j. minimálna výška mesačného platu určená podľa počtu obyvateľov obce.

Napriek tomu, že výsledný mesačný plat starostu v presnej výške stanovenej v eurách už netreba uvádzať v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (vypustenie § 4 ods. 9 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý do 31. 12. 2015 ustanovoval: „Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.“), som toho názoru, že v prípade priaznivejšej úpravy základného platu starostu (t. j. plat bude zvýšený rozhodnutím obecného zastupiteľstva, ale najviac o 60 %) to vhodné je, keďže zápisnica obecného zastupiteľstva by mala odzrkadľovať skutočný priebeh a obsah konania obecného zastupiteľstva.

♦ Príklad:

Starosta vykonáva svoju funkciu v obci, ktorá má do 500 obyvateľov. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená štatistickým úradom za predchádzajúci rok 2018 je vo výške 1 013 €. Aká je výška minimálneho platu starostu v roku 2019? Ak by obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zvýšenie platu o 15 %, ako by sa zmenila výška mesačného platu?

Pri výpočte platu starostu, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, postupujeme nasledovne:

  • Priemerná mesačná mzda za rok 2018: 1 013 €
  • Počet obyvateľov do 500: koeficient 1,65
  • Výpočet základného mesačného platu (bez zvýšenia): (1 013 € x 1,65) = 1 671,45 = 1 672 €
  • Výpočet mesačného platu starostu so zvýšením o 15 %: (1 013 € x 1,65) x 15 % = 1 671,45 + 250,7175 (zvýšenie o 15 %) = 1 922,1675 € = 1 923 €.

Poznámka: Ustanovenie o zaokrúhľovaní platu na celé euro sa v tomto prípade uplatní až pri takto určenom výslednom (zvýšenom) plate.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály