Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Oxana Hospodárová

Počet článkov autora: 11


Stále aktuálne výnimky z rozpočtových pravidiel v čase pandémie a ich zmeny od 1. októbra 2020

Núdzový stav skončil uplynutím soboty 13. júna. Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády z 11. marca 2020 však trvala naďalej aj po ukončení núdzového stavu. Mimoriadna situácia nemá zákonom určené časové ohraničenie. V prípade potreby ďalšie...

Vplyv novely zákona o obecnom zriadení na povinne zverejňované informácie

Cieľom príspevku je poskytnúť aktuálny právny stav miesta zverejňovania, spôsobov zverejňovania a prehľad povinne zverejňovaných informácií orgánmi územnej samosprávy.

Príprava ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva a starostu obce sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a zložením sľubu novozvoleného starostu obce. Sľub sa skladá na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré ...

Právna úprava reprezentačných a propagačných výdavkov

Reprezentačné a propagačné výdavky nie sú z právnej stránky podrobne upravené pre všetky subjekty verejnej správy, čo v bežnej praxi vyvoláva otázky, ako postupovať pri ich uplatňovaní.

Finančné nároky volených funkcionárov miest a obcí

Týmto príspevkom reagujeme na aktuálne zmeny týkajúce sa odmeňovania a finančných nárokov volených funkcionárov po zmene zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. s účinnosťou od 1. apríla 2018 a nového opatrenia Ministerstva práce soci...

Kontrola poskytovania a čerpania dotácií

V marcovom čísle sme sa venovali poskytovaniu dotácií z rozpočtu obcí. Neodmysliteľnou súčasťou celého procesu, a to od doručenia žiadosti o poskytnutie dotácie až po zúčtovanie poskytnutej dotácie je finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z. ...

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obcí

Niektoré obce pri riešení žiadostí o poskytnutie finančných pros­triedkov formou dotácií majú často nejasnosti, akým spôsobom majú postupovať, komu môžu poskytnúť dotáciu a za akých podmienok. V dnešnom príspevku nájdete odpovede na mnohé otázky z...

Spracovanie administratívy obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva

Podľa Ústavy Slovenskej republiky Čl. 69 a následne podľa § 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) sú orgánmi obce: obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) – zastupiteľský zbor obce zložený z...

Praktické poznatky z finančnej kontroly

Prechodom na výkon finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) sa v praxi stretávame s rôznym ponímaním a aplikáciou citovaného zá...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály