Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (1. časť)

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. Zákon ustanovuje nároky starostu a primátora (ďalej len „starosta“) alebo deleguje pôsobnosť na iný právny predpis, v zmysle ktorého vznikajú starostovi ďalšie nároky, napr. nárok na dovolenku alebo nároky vzniknuté starostovi pri pracovnej ceste.

Dňa 1. 12. 2018 nadobudla účinnosť novela č. 320/2018 Z. z. zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (ďalej len „novela zákona o právnom postavení starostov“), na základe ktorej sa upravilo odmeňovanie starostov a výplata odstupného po zániku mandátu starostu. Dňa 7. 3. 2019 Štatistický úrad SR (ďalej len „štatistický úrad“) zverejnil informáciu o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve v roku 2018, ktorá dosiahla hodnotu 1 013 €. Uvedené má priamy vplyv aj na výšku platu starostu, keďže ten sa určuje ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok a zákonom určeného násobku, ktorého rozpätie je dané na základe počtu obyvateľov obce.

Postavenie starostu obce

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon, ktorým je zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Prvotnou povinnosťou starostu je teda zložiť sľub [Poznámka autora: Text sľubu starostu obce je uvedený v ustanovení § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)]. Prax potvrdzuje, že starosta spravidla skladá sľub na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré v súlade s § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. Mandát starostu nevznikne, ak zvolená osoba odmietne sľub zložiť alebo sľub zloží s výhradou.

Funkcia starostu sa považuje za verejnú funkciu, ktorá sa však nevykonáva v pracovnom pomere. Starosta sa teda nepovažuje za zamestnanca obce, čo v praxi znamená, že na starostu sa nevzťahuje:

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) okrem ustanovení, na ktoré sa platná právna úprava priamo odvoláva (napr. ustanovenia o cestovných náhradách),
 • zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v z. n. p., t. j. ani kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá je záväzná pre všetkých zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme“) okrem ustanovení, na ktoré sa platná právna úprava priamo odvoláva (napr. ustanovenia o dovolenke).

Obec vo vzťahuk starostovi vystupuje v súlade s § 2 ods. 4 zákona o obecnom zriadení na účely tvorby a použitia sociálneho fondu a na účely zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie ako zamestnávateľ a:

 • starosta sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, podpory v nezamestnanosti a platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere, a súčasne
 • starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo obdobného pomeru.

Výkon funkcie starostu je nezlučiteľný s výkonom práce zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený. V súlade s § 13 ods. 3 písm. b) novely č. 70/2018 Z. z. zákona o obecnom zriadení to však neplatí, ak bol zamestnanec na výkon funkcie starostu uvoľnený dlhodobo. Od 1. 4. 2018 sa tak odstránil stav, keď bol zamestnanec obce nútený, v prípade zvolenia za starostu v tej istej obci, skončiť svoj pracovný pomer s obcou, keďže inak by došlo k nezlučiteľnosti funkcií. To znamená, že zamestnanec obce, ktorého obec ako zamestnávateľ dlhodobo (nie krátkodobo) uvoľní na výkon verejnej funkcie starostu obce, môže aj naďalej zostať v pracovnom pomere s obcou, avšak bez aktívneho výkonu zárobkovej činnosti zamestnanca obce vzhľadom na právny inštitút dlhodobého uvoľnenia zo zamestnania na výkon verejnej funkcie. Z uvedeného vyplýva, že ak bude starosta na výkon verejnej funkcie uvoľnený dlhodobo (§ 136 ods. 2 Zákonníka práce), t. j. nebude popri výkone svojej funkcie vykonávať zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, jeho pracovný pomer v takomto prípade neskončí, ale bude „spočívať“. Pracovný pomer tak bude ďalej existovať, ale z dôvodu uvoľnenia na výkon verejnej funkcie sa toho času zárobková činnosť v pracovnom pomere nebude vykonávať. V súlade s § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení funkcia starostu je ďalej nezlučiteľná aj s funkciou:

 • poslanca,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona, napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v z. n. p.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. K jeho základným povinnostiam, ktoré ustanovuje zákon o obecnom zriadení, patria:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu o obecnom zriadení alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho v zákonnej lehote nepodpíše [Poznámka autora: V súlade s § 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení: „Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.“]. Uvedené sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorých výkon starosta pozastaviť nemôže.
  Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov [novela č. 70/2018 Z. z.] od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. V súlade s § 13a ods. 1 zákona o obecnom zriadení mandát starostu zaniká:

 • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 • uplynutím funkčného obdobia,
 • vzdaním sa mandátu,
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 • vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
 • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
 • ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,
 • smrťou,
 • zrušením obce.

Právne postavenie a platové pomery starostov a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom ich funkcie upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p.

V druhej časti tohto seriálu sa dočítate o odmeňovaní starostov, presnom výpočte ich platov a ako valorizácia ovplyvňuje zvýšenie platu starostu.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály