Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tatiana Mičudová

Počet článkov autora: 33


Práca nadčas, práca vo sviatok a platové zvýhodnenie za ich výkon

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Rubrika: Pracovné právo a mzdy Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo svojich ustanoveniach predpokladá špecifické situácie, keď je vhodné, aby zamestnanec popri dosiahnutej mzde/plate dosiahol okrem mzdy/platu aj určité platové zvýhod...

Súbeh pracovných pomerov a ich skončenie

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Rubrika: Pracovné právo a mzdy Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Zamestnanec môže mať uzatvorených aj viac pracovných pomerov, či už so súčasným zamestnávateľom alebo aj s ďalším zamestnávateľom. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) môže zamestnávateľ dohodnúť ni...

Nový zákon o whistleblowingu účinný od 1. marca 2019

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Rubrika: Pracovné právo a mzdy Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Dňa 30. januára 2019 Národná rada SR prijala zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o whistleblowingu“), ktorý je účinný od 1. 3. 2019. Zákon o whistleblo...

Nadbytočnosť zamestnanca s kratším pracovným časom

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Rubrika: Pracovné právo Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Pracovný pomer možno v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe.

GDPR vs. noví poslanci obecného zastupiteľstva/nový starosta

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Aké dokumenty (súhlasy, napr. o spracovaní osobných údajov, alebo vyhlásenia, napr. o ­mlčanlivosti a pod.) je potrebné vytvoriť/prijať pre novo­zvolených poslancov obecného zastupiteľstva a starostu. Má sa pre zvolených poslancov spracovať súhlas...

Evidencia pracovného času

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Rubrika: Pracovné právo Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Jednou z povinností zamestnávate­ľa je aj povinnosť vedenia evidencie pracovného času zamestnancov, ktorá je ustanovená v § 99 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Evidencia dochádzky do zamestnania sa v...

Organizačná zmena zamestnávateľa v otázkach a odpovediach

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Rubrika: Pracovné právo Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Tento článok prináša odpovede na niektoré otázky zamestnávateľov ohľadne problematiky organizačnej zmeny zamestnávateľa a skončenia pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti pre túto organizačnú zmenu.

Informačná povinnosť zamestnávateľov voči zamestnancom podľa nariadenia GDPR

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Rubrika: Pracovné právo Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

Od 25. mája 2018 došlo k zmenám v spracúvaní osobných údajov, pretože nadobudlo účinnosť nielen Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týcht...

Spracúvanie osobných údajov na pracovisku

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Rubrika: Pracovné právo Vydanie: 5/2018 Ročník: 2018

Každý zamestnávateľ vedie o svojom zamestnancovi dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom tohto zamestnanca. Sú to údaje týkajúce sa vzniku, zániku pracovnoprávneho vzťahu, ale aj všetkých jeho zmien. Okre...

Povinnosti obcí vyplývajúce z nového nariadenia o ochrane osobných údajov

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2018 Ročník: 2018

Dňa 4. mája 2016 bolo v úradnom Vestníku Európskej únie uverejnené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smern...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály