Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Počet článkov autora: 28


Príspevok za prácu v obecnej polícii

Dňa 1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela zákona o obecnej polícii, ktorá upravuje osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície a zavádza nový príspevok za prácu v obecnej polícii. Článok prináša informácie o príspevku za prácu v o...

Príspevok na rekreáciu

Pracovníčka sa zúčastnila kúpeľnej liečby po operácii na poukaz A. Požiadala zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce. Zamestnávateľ jej požiadavke nevyhovel, nakoľko to nespĺňa účel rekreácie. Postupoval správne?

Spracúvanie osobných údajov voličov v prezidentských voľbách

Koncom marca a začiatkom apríla nás čakajú prezidentské voľby. Prvé kolo prezidentských volieb je vyhlásené na 23.3.2024 a prípadné druhé kolo sa má konať 6.4.2023. V príspevku sa dozviete, aké povinnosti má obec pri spracúvaní a ochrane osobných ...

Pracovná disciplína zamestnancov

Pracovná disciplína je jedným z kľúčových aspektov každého pracovnoprávneho vzťahu. Jej obsahom sú nielen práva, ale najmä povinnosti, ktoré zamestnancovi vyplývajú z uzavretého pracovného pomeru. Tento článok sa venuje najčastejším spôsobom poruš...

Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Tento príspevok sa venuje téme odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súvislosti so zmenou v ich odmeňovaní od 1. septembra 2023.

Vnútorný systém preverovania oznámení pre obce

Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „novela“), ktorá je účinná od 1. júla 2023, priniesla okrem iného povinnosť zamestnávateľov – orgánov v...

Čo priniesla novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti pre obce

Dňa 1. júla 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o whistleblowingu“). Cieľom tohto príspevku je poukázať na z...

Webové sídla obcí a GDPR

K významným komunikačným kanálom obcí s jej občanmi aj ďalšou verejnosťou patrí určite aj ich webové sídlo, tzv. webová stránka obce. V dnešnej dobe je takmer nemožné si predstaviť, že by existovala obec bez vlastného webového sídla. Tento článok ...

Práca na kratší pracovný čas koordinátora aktivačných prác v obci

Ako je to s určením tarifného platu, ak máme v obci koordinátora aktivačných prác, ktorý by bol zamestnaný na riadny pracovný pomer, ale kratší pracovný čas, t. j. 16 hodín týždenne/4 dni v týždni?

Výberové konanie a spracúvanie osobných údajov

S cieľom získať čo najlepších zamestnancov zamestnávatelia uskutočňujú na trhu práce výberové konania. Každý zamestnávateľ, ktorý v procese výberového konania hľadá vhodných zamestnancov, spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú uchádzači...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.