Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Počet článkov autora: 10


Povinnosti obcí podľa Autorského zákona pri usporiadaní podujatia

Príspevok informuje najmä o tom, aké povinnosti musia obce a mestá ako usporiadatelia verejných podujatí splniť v prípade organizovania podujatí, na ktorých má dôjsť k použitiu hudobných diel.

Pracovná zmluva hlavného kontrolóra obce

Príspevok prináša vzor pracovnej zmluvy uzatvorenej s hlavným kontrolórom obce podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p a ďalších súvisiacich predpisov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Druh práce, pracovná náplň a jej zmena

Príspevok poukazuje na rozdiely medzi druhom práce a pracovnou náplňou, ako aj na možné spôsoby zmeny druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve a pracovnej náplne zamestnanca.

Doručovanie písomností v pracovnom práve

Príspevok sa zaoberá najmä jednotlivými spôsobmi a právnymi následkami doručovania písomností v pracovnoprávnych vzťahoch. V súvislosti s uvedenou judikatúrou článok tiež poukazuje na rôzne situácie, ktoré pri doručovaní písomností v pracovnom prá...

Skončenie pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou

Príspevok sa venuje téme skončenia pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou, ako aj právam a povinnostiam zamestnávateľa vo vzťahu k takejto zamestnankyni, a to najmä vzhľadom na zvýšenú ochranu, ktorú jej poskytuje platná legislatíva.

Vrátenie odstupného

Príspevok sa zaoberá najmä vrátením vyplateného odstupného zamestnancovi v prípade skončenia pracovného pomeru so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou, ako aj odstupným v prípade pracovného úrazu a podmienkami vrátenia odstupného podľa platnej leg...

Kontrola dodržiavania liečebného režimu

Podľa § 81 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) medzi základné povinnosti zamestnanca patrí aj povinnosť dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom v období, v ktorom má zamestnanec podľa osobit...

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

  Zamestnancovi, s ktorým bol skončený pracovný pomer, musí zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vydať potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok. Tento článok informuje o povin...

Novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2021

Dňa 4. februára 2021 prijala Národná rada SR novelu, ktorá bola v Zbierke zákonov SR publikovaná ako zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú n...

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. januára 2020

Január 2020 so sebou priniesol niekoľko zmien zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len ako "Zákonník práce"). Prijaté zmeny sú v prospech zamestnancov, napr. bol zavedený príspevok na športovú činnosť dieťaťa alebo došlo k zvýš...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.