Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Počet článkov autora: 24


Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Tento príspevok sa venuje téme odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súvislosti so zmenou v ich odmeňovaní od 1. septembra 2023.

Vnútorný systém preverovania oznámení pre obce

Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „novela“), ktorá je účinná od 1. júla 2023, priniesla okrem iného povinnosť zamestnávateľov – orgánov v...

Čo priniesla novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti pre obce

Dňa 1. júla 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o whistleblowingu“). Cieľom tohto príspevku je poukázať na z...

Webové sídla obcí a GDPR

K významným komunikačným kanálom obcí s jej občanmi aj ďalšou verejnosťou patrí určite aj ich webové sídlo, tzv. webová stránka obce. V dnešnej dobe je takmer nemožné si predstaviť, že by existovala obec bez vlastného webového sídla. Tento článok ...

Práca na kratší pracovný čas koordinátora aktivačných prác v obci

Ako je to s určením tarifného platu, ak máme v obci koordinátora aktivačných prác, ktorý by bol zamestnaný na riadny pracovný pomer, ale kratší pracovný čas, t. j. 16 hodín týždenne/4 dni v týždni?

Výberové konanie a spracúvanie osobných údajov

S cieľom získať čo najlepších zamestnancov zamestnávatelia uskutočňujú na trhu práce výberové konania. Každý zamestnávateľ, ktorý v procese výberového konania hľadá vhodných zamestnancov, spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú uchádzači...

Mzdové náležitosti zamestnanca obce

Zamestnanec na obecnom úrade za mesiac január 2023 dostal na výplatu nižšiu mzdu o 200 eur. Túto skutočnosť zistil pri kontrole svojho osobného bankového účtu. Bol sa informovať za starostom, ktorý mu povedal, že má znížené osobné ohodnotenie, ale...

Otcovská dovolenka

Príspevok sa zaoberá témou otcovskej dovolenky vrátane podmienok vzniku nároku na dávku otcovské a jej výšky.

Novela zákona o slobode informácií účinná od 1. januára 2023

Príspevok poukazuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „infozákon“).

Príspevok zamestnávateľa na štátom podporované bývanie

Článok poukazuje na právnu úpravu štátom podporovaného nájomného bývania z hľadiska povinností zamestnávateľa, vystupujúceho tiež v pozícii prevádzkovateľa podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR).

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.