Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Počet článkov autora: 15


Príspevok zamestnávateľa na štátom podporované bývanie

Článok poukazuje na právnu úpravu štátom podporovaného nájomného bývania z hľadiska povinností zamestnávateľa, vystupujúceho tiež v pozícii prevádzkovateľa podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR).

Smrť zamestnanca a vyrovnanie peňažných nárokov po novele Zákonníka práce

Smrť zamestnanca je nielen zásahom do života rodiny tohto zamestnanca, ale je značným zásahom aj do pracovnoprávnych vzťahov. Príspevok rozoberá, ako smrť zamestnanca ovplyvňuje nároky, ktoré po jeho smrti zostali neusporiadané medzi zamestnávateľ...

Zmeny pre obce po novele Zákonníka práce od 1. novembra 2022

Príspevok sa zaoberá najdôležitejšími zmenami, ktoré pre obce a mestá prináša aktuálna novela Zákonníka práce, t. j. zákon č. 350/2022 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2022.

Pracovný poriadok obce (2. časť)

Príspevok prináša pokračovanie vzoru pracovného poriadku obce, ktorý konkretizuje ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) podľa osobitných podmienok zamestnávateľa.

Pracovný poriadok obce (1. časť)

Príspevok prináša prvú časť praktického vzoru pracovného poriadku obce (resp. mesta) ako vnútorného pracovnoprávneho predpisu vydaného podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom z...

Povinnosti obcí podľa Autorského zákona pri usporiadaní podujatia

Príspevok informuje najmä o tom, aké povinnosti musia obce a mestá ako usporiadatelia verejných podujatí splniť v prípade organizovania podujatí, na ktorých má dôjsť k použitiu hudobných diel.

Pracovná zmluva hlavného kontrolóra obce

Príspevok prináša vzor pracovnej zmluvy uzatvorenej s hlavným kontrolórom obce podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p a ďalších súvisiacich predpisov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Druh práce, pracovná náplň a jej zmena

Príspevok poukazuje na rozdiely medzi druhom práce a pracovnou náplňou, ako aj na možné spôsoby zmeny druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve a pracovnej náplne zamestnanca.

Doručovanie písomností v pracovnom práve

Príspevok sa zaoberá najmä jednotlivými spôsobmi a právnymi následkami doručovania písomností v pracovnoprávnych vzťahoch. V súvislosti s uvedenou judikatúrou článok tiež poukazuje na rôzne situácie, ktoré pri doručovaní písomností v pracovnom prá...

Skončenie pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou

Príspevok sa venuje téme skončenia pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou, ako aj právam a povinnostiam zamestnávateľa vo vzťahu k takejto zamestnankyni, a to najmä vzhľadom na zvýšenú ochranu, ktorú jej poskytuje platná legislatíva.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.