Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Návrat ženy alebo muža do práce po materskej/rodičovskej dovolenke

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Rubrika: Pracovné právo

Veľký počet žien po materskej dovolenke či mužov po rodičovskej dovolenke, ktorí sa vracajú do práce, zažívajú stres, pretože sa dostávajú do novej životnej situácie. Na túto situáciu si musí zvyknúť celá rodina, aj partner aj dieťa. Náročná je adaptácia na prácu a pracovný režim po trojročnom pobyte doma s dieťaťom.

Žena/muž, ktorí sa vracajú z materskej/rodičovskej dovolenky, sú povinní oznámiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi, a to v dostatočnom predstihu, aby sa zamestnávateľ mohol pripraviť na ich návrat a doriešiť vzťahy na pracovisku, napríklad so zamestnancom, ktorého prijal dočasne na zastupovanie na ich miesto.
Tento článok poukazuje najmä na tie ustanovenia zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"), ktoré poskytujú týmto ženám a mužom zvýšenú ochranu v súvislosti s ich návratom do práce po materskej/rodičovskej dovolenke.
Oznamovacia povinnosť
Podľa § 166 ods. 3 Zákonníka práce
"Žena a muž
písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred
predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a
skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.
"
Zákonník práce vyžaduje, aby oznámenie bolo vykonané písomnou formou. Minimálne jednomesačná lehota má za účel vytvoriť zamestnávateľovi časový priestor na to, aby sa stihol pripraviť na návrat zamestnanca do práce po materskej/rodičovskej dovolenke.
Prerušenie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky
Prerušenie materskej/rodičovskej dovolenky upravuje § 168 ods. 1 Zákonníka práce. Z dikcie tohto ustanovenia vyplýva, že ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojčenský ústav alebo iný liečebný ústav a žena/muž zatiaľ nastúpi do práce, tak dôjde k prerušeniu materskej/rodičovskej dovolenky, a to najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Nevyčerpaná časť materskej/rodičovskej dovolenky sa žene/mužovi poskytne odo dňa, keď prevzali dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestali preto pracovať, nie však dlhšie ako do troch rokov veku dieťaťa.
Materská/rodičovská dovolenka že­ny/muža starajúcich sa o narodené dieťa sa preruší zo zákona len vtedy, keď žena alebo muž v čase od prevzatia dieťaťa do starostlivosti dojčenského ústavu alebo liečebného ústavu nastúpia do práce.
Tiež treba uviesť, že žene a mužovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj žene a mužovi, ktorého dieťa je v dočasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka a rodičovská dovolenka za obdobie, počas ktorého sa o dieťa nestará (§ 168 ods. 2 Zákonník práce).
Žena alebo muž na rodičovskej dovolenke, ktorá je poskytovaná s cieľom prehĺbenia starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku alebo 6 rokov veku v prípade, že ide o dieťa s dlho­dobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, podľa ustanovenia § 166 ods. 2 Zákonníka práce, sa môže pred uplynutím rodičovskej dovolenky rozhodnúť, že ju preruší a nastúpi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály