Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 172


Zatriedenie výdavkov na kultúrne akcie obce

Obce v rámci svojej hlavnej činnosti organizujú rôzne kultúrne podujatia: obecné zabíjačky, dni obce, karneval, deň detí, deň matiek a pod. Pri týchto akciách vznikajú rôzne výdavky, napr. potraviny na varenie gulášu, občerstvenie (káva, minerálka...

Príklady z praxe hlavného kontrolóra obce

Príspevok sa venuje častým príkladom z praxe hlavných kontrolórov obce vzhľadom na nárok na stravné lístky, odmeny, nárok na úpravu úväzku a pod. Súčasťou príspevku je aj objasnenie výstupov o kontrole smerom k obecnému zastupiteľstvu.

Príspevok obce pri narodení dieťaťa

Obec by chcela zaviesť príspevok obce pri narodení dieťaťa. Akým spôsobom by sa to dalo vyplácať a ako takýto príspevok účtovať?

Splnomocnenie primátora

Môže primátor mesta splnomocniť zamestnanca mesta na podpisovanie určitých druhov zmlúv (v občianskoprávnych, obchodných veciach)?

Nezlučiteľnosť funkcií

Je zlučiteľná funkcia poslanca mestského zastupiteľstva s funkciou štatutárneho orgánu združenia obcí zriadeného podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p? Združenie nevykonáva podnikateľskú činnosť. Podľa nášho názoru poslan...

Často diskutované prípady účtovania a klasifikovania z praxe

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľov s častými prípadmi z vlastnej kontrolnej praxe, ktoré sa týkajú účtovnej agendy a rozpočtovania v prostredí územnej samosprávy. Chceme prezentovať správny spôsob účtovania a klasifikovania prostredníctvom ek...

Mzdy – prenesený výkon

Zamestnanec obce má funkčný plat napr. 600,− €, stály príplatok za prenesený výkon 15 % (90,00 €), t. j. spolu má plat 690,00 €. Obec dostáva dotácie na prenesený výkon – životné prostredie pre daný rok napr. 100 € (mínus odvody 34,95 %). Zamestna...

Preplatenie ošatenia matrikárke

Akým spôsobom možno účtovanie príspevku na ošatenie matrikárkam vyplatiť (účty aj RK)? Môžeme ošatenie preplatiť prostredníctvom výplaty, pokladničných dokladov, je potrebné uplatniť dane a odvody?

Identifikácia rozpočtovej klasifikácie mesta

Po splnení podmienok, ktoré boli stanovené na zníženie energetickej náročnosti budov, mesto dostalo finančné prostriedky od ERBD (sprostredkované Slovenskou sporiteľňou, a. s.). Aká je príjmová ekonomická klasifikácia v tomto prípade?

Zostavenie rozpočtu na prelome rokov 2018/2019 v otázkach a odpovediach

Príspevok sa venuje aktuálnej téme v oblasti územnej samosprávy miest a obcí – zostavenie a schválenie rozpočtu na rok 2019 vzhľadom na roky 2020 a 2021. Viaceré samosprávy vstupujú do roku 2019 v provizóriu a čaká ich následne schválenie predlože...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály