Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 172


Novela zákona o finančnej kontrole účinná od 1. januára 2019

Príspevok sa venuje zmenám zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“), a to od schválenia najnovšej novely zákona s účinnosťou od 1. januára 2019...

Dotácia CVČ mimo územia obce

Má obec povinnosť uviesť vo VZN o financovaní školských zariadení aj dotáciu pre CVČ nachádzajúce sa mimo územia obce a mimo jej zriaďovateľskej pôsobnosti, ak toto centrum navštevujú deti s ­trvalým pobytom v obci? Podľa § 6 ods. 12 písm. c) záko...

Neplatnosť zmluvy v dôsledku jej nezverejnenia

Čo v praxi znamená neplatnosť zmluvy v dôsledku jej nezverejnia (ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu). Aký je postup, ak obec poskytla úhradu za dielo/službu vykonanú podľa takejto neplatnej zmluvy?

Prideľovanie príspevku na dopravu žiakov v otázkach a odpovediach

Cieľom príspevku je objasniť často diskutovanú a dopytovanú tému, ktorou je poskytovanie dopravného zákonným zástupcom žiakov škôl. Prís­pevok je aktuálny vzhľadom na zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školskýc...

Základná finančná kontrola pri disponovaní s majetkom

V príspevku sa venujeme spôsobu vykonávania základnej finančnej kontroly v praxi organizácií verejnej správy formou otázok a odpovedí. Rozoberáme najmä oblasť mzdovej agendy a verejného obstarávania tovarov a služieb, nakladania s majetkom a formá...

Opatrovateľská služba

Obec uzatvorila zmluvu s neziskovou organizáciou, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu, o poskytovaní tejto služby, keďže obec túto službu nevykonáva. (Občan požiadal obec). Nezisková organizácia fakturuje obci mesačne mzdu opatrovateľky + prevádz...

Výsadba parku

Obec prijala dotáciu na výsadbu kvetov a drevín do parku. Ide o bežný príjem. Ako má obec účtovať výdavky z tejto dotácie? Aký nákladový účet, štatistickú a rozpočtovú klasifikáciu má použiť? Výdavky sú vynaložené na kvety a dreviny, práce pri úpr...

Povinné zverejňovanie faktúr

Kde v legislatíve môžeme nájsť povinnosť samosprávy zverejňovať aj zálohové faktúry? Kde v legislatíve môžeme nájsť povinnosť samosprávy zverejňovať aj odoslané faktúry?

Ocenenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky

Obec bezplatne nadobudla nehnuteľnosť (roľnícky domček), ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Aby obec dostala do daru tento domček, najprv sa muselo konať dedičské konanie po nebohej majiteľke, ktorá zomrela ešte v roku 2012...

Kultúrne poukazy – evidencia a ich účtovanie cez podsúvahu

Príspevok sa vo svojom obsahu venuje priblíženiu kultúrnych poukazov ako finančných poukazov pre potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Príspevok je vhodný najmä pre základné školy, stredné školy, preddavkové školské organizácie a ich z...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály