Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 172


Porušenie pracovnej disciplíny

Chcel by som sa opýtať, kto ma podpísať záznam z prerokovania porušenia pracovnej disciplíny. Ide o upratovačku, ktorá si neplní svoje pracovné povinnosti v škole bez právnej subjektivity. Záznam z prerokovania porušenia pracovnej disciplíny má po...

Porušenia Zákonníka práce

Kontrolór zistil v rámci kontroly porušenie Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy a pracovných zmlúv u pracovníkov obecného úradu. Obec má stanovené úradné hodiny, v ktorých pracovníci pracujú, čím však nedodržujú týždenný pracovný čas podľa zákona,...

Operatívna kontrola

Poprosím o vysvetlenie, ako je definovaná „operatívna kontrola“. Môže ju obecný kontrolór vykonať aj bez toho, aby bola zaradená v pláne kontrol? V pláne kontrol má uvedený bod – vykonávať operatívne kontroly podľa požiadaviek obecného zastupiteľs...

Odsúhlasenie základnej finančnej kontroly

Príspevok sa venuje často dopytovanej téme v prostredí verejnej správy so zameraním na správnosť a úplnosť realizovania (označenia) správneho vyjadrenia. Táto povinnosť vyplýva z § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene...

Účtovanie prijatej dividendy – ekonomická klasifikácia

Obec je majiteľom cenných papierov – akcií vodárenskej spoločnosti. Za rok 2018 nám prvýkrát bude vyplatený podiel zo zisku – dividenda. Obec nemá príjmy z podnikania, v ekonomickej klasifikácii sú dividendy uvedené pod položkou 211003 – ako príjm...

Zaradenie investície do majetku obce za 1 euro alebo darom

Chcela by som sa spýtať, či obec môže na základe kúpnej zmluvy za 1 euro zaradiť osvetlenie, pozemok, cestu od súkromnej firmy, ktorá realizovala výstavbu ulice, resp. sa má zaradenie realizovať za inú hodnotu? V akom znení má byť v takomto prípad...

Vysporiadanie výsledku hospodárenia a finančné operácie

V záverečnom účte obec podľa finančných výkazov vyčíslila nasledujúce výsledky hospodárenia (ďalej len „VH“): VH z bežného a kapitálového rozpočtu: +32 tis. €, výsledok finančných operácií: –19 tis. €, VH po započítaní finančných operácií: + 13 t...

Rekreačné príspevky v otázkach a odpovediach

Príspevok sa venuje nárokom na príspevok na rekreáciu pre zamestnancov v zmysle ustanovení § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a usmernenia Finančnej správy Slovenskej republiky zverejnené pod čís...

Fondy tvorené z prebytku v obci

Obec musí svoj prebytok povinne rozdeliť (10 %) do rezervného fondu, ostatný prebytok môže dať do iných fondov, ktoré si vytvorí. Môže peňažné prostriedky v týchto fondoch použiť aj na bežné výdavky? Ak nie, ktorý zákon to obmedzuje? Je obmedzené,...

Poskytovanie dotácie z rozpočtu obce a výkon administratívnej finančnej kontroly

Cieľom príspevku je poukázať na aktuálny právny stav pri výkone kontrolného mechanizmu pri poskytovaní dotácie z rozpočtu obce alebo mesta – administratívnej finančnej ­kontroly.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály