Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 172


Zverejňovanie v praxi organizácií samosprávy

Príspevok sa v podstatnej miere venuje často kladeným otázkam v ap­likačnej praxi zverejňovania povinných údajov, t. j. uzatvorených zmlúv, faktúr a vystavených objednávok. Súčasťou príspevku je aj vzorová interná smernica k zverejňovaniu, ktorá p...

Výpožička majetku a lízing v zriadených organizáciách

Cieľom príspevku je poukázať na časté prípady v školách a školských zariadeniach, ktoré sa týkajú výpožičky drobného majetku, medzi ktoré patria najmä nájmy tlačiarenských strojov, skartovačov, špecializačných prístrojov, dataprojektorov, interakt...

Príspevok na prevádzku kancelárie spoločného stavebného úradu platené pozadu (napr. za rok 2017, vyfakturované v roku 2018)

Pod IČOm ZMOS-u nášho regiónu vykonáva svoju činnosť spoločný obecný úrad, ktorý každoročne účtuje každej obci v tomto združení príspevok na prevádzku kancelárie spoločného stavebného úradu, podľa uznesenia RZ ZMOS. Spoločný obecný úrad rieši poda...

Úprava zápisnice obecného zastupiteľstva

Úprava zápisnice obecného zastupiteľstva nie je predpísaná normatívnym právnym aktom, má však ustálenú formu vyplývajúcu napr. z rokovacieho poriadku. Pravidlá písania a úpravy písomností sú určené aj v STN 01 6910. V praxi začínajú platiť štandar...

Prax obcí pri zostavení návrhu záverečného účtu 2017

Príspevok sa venuje aktuálnej téme týchto dní, a to spracovaniu návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom. Cieľom príspevku je objasniť okruhy a oblasti týkajúce sa oblasti spracovania záverečného účtu vzhľadom na p...

Verejné podujatia s občerstvením

Obec organizuje verejne prístupné podujatie s názvom „Obecná zabíjačka“. Miestny podnikateľ organizuje v športovom areáli športový deň s gulášom. Starosta obce organizuje (bez predchádzajúceho prerokovania v obecnom zastupiteľstve) akciu s názvom ...

Účtovanie nákladov drobného, resp. dlhodobého hmotného majetku

Chcela by som poradiť ohľadom správneho účtovania, t. j. správna nákladová položka + ekonomická klasifikácia (konkrétna rozpočtová položka) pri nasledujúcich výdavkoch obce: kúpa elektrického ohrievača vody v sume 270,00 € (faktúra od jedného dod...

Praktický pohľad na vybrané povinnosti a kompetencie hlavného kontrolóra

Práva, kompetencie a povinnosti hlavného kontrolóra obce sú v súčasnosti veľmi diskutovanými témami, a to najmä vzhľadom na novelizáciu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktoré boli predlož...

Novela zákona o obecnom zriadení od 1. apríla 2018

Témou príspevku je novela normatívneho právneho aktu – zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorou sa novelizuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Novela ...

Zverejňovanie faktúr v praxi

Príspevok objasňuje oblasť správneho, úplného a zákonného zverejňovania faktúr v prostredí územnej samosprávy. Príspevok čerpá z množstva praktických prípadov a spracovaných odpovedí na otázky týkajúcich sa zverejňovania faktúr, objednávok a zmlúv...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály