Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 172


Poskytovanie dotácií

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o stanovisko vo veci poskytovania dotácií z rozpočtu mesta podľa § 7 ods. 2 platného zákona č. 583/2004 Z. z., a to konkrétne, či mesto môže poskytovať dotáciu podľa cit. ustanovenia neinvestičnému fondu, ktorého j...

Nákup materiálu na rekvizity a výroba rekvizít dodávateľským spôsobom

Akým spôsobom máme zaúčtovať faktúru a jej úhradu za nákup materiálu na rekvizity a výrobu rekvizít v obci?

Pracovná cesta starostu obce

Každý rok vykoná starosta obce pracovnú cestu do zahraničia. Sporný je prínos takejto cesty pre obec. Akú právomoc má obecné zastupiteľstvo − môže uznesením neuznať preplatenie výdavkov (ktoré sú v značne vysokej hodnote) starostovi alebo, naopak,...

Voľba výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva

Výboru pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou a dozornej rade končí volebné obdobie. Akým spôsobom má byť navrhnutý nový výbor a dozorná rada? Ukladá zákon zverejniť navrhovaných členov vopred pred konaním valného zhromaždenia a dať osta...

Sociálny fond

Obec nemá smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu. V januári príslušného roku vypláca obec podľa uváženia starostu obce „príspevok zo sociálneho fondu“ všetkým zamestnancom v rovnakej výške, aj zamestnancovi s 50 % úväzkom (okrem hlavného kon...

Kľúčové slová

Konflikt záujmov a ochrana verejného záujmu v samospráve

Príspevok je venovaný konfliktným udalostiam, ktoré môžu v samospráve vzniknúť, a to pri plnení pracovných povinností či vybavovaní stránok, alebo pri výkone funkcie starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva, alebo hlavného kontrolóra.

Znalecký posudok

Obec nadobudla pozemok darovaním a má vypracovaný znalecký posudok. Ako správne zaúčtovať cenu posudku pri zaradení do majetku?

Úlohy hlavného kontrolóra

Má právo hlavný kontrolór obce zo svojej pozície urobiť kontrolu daňových priznaní za miestne dane a poplatky?

Pozemky

V účtovníctve mám dve nevysporiadané sumy na účte 042. Prvá suma je za vykúpené pozemky 36 883,85 €, druhá za vyňatie pôdy z PPF 14 710,32 €. Tieto zápisy sú v účtovníctve od roku 1989, ale nemám k nim žiadne doklady, len inventúrny zápis z roku 2...

Prijaté sponzorské – účtovanie rozpočtu

Obec prijala sponzorský dar formou finančných prostriedkov na bežný účet obce. V účtovníctve bude účtovanie MD 221/D 648. Prosím o radu, ako zaúčtovať túto transakciu do rozpočtu?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály