Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Súvaha – položka pozemky a stavby

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Ak je v účtovnej závierke v tlačive Súvahy v položke pozemky a stavby uvedená nejaká suma, ide o ocenenie pozemkov a stavieb v trhovej cene, alebo v obstarávacej cene, za ktorú boli nehnuteľnosti obstarané napríklad pred 30 rokmi?

Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku účtovnej jednotky sú riešené v § 25 až § 27 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve"). Podľa § 25 zákona o účtovníctve sa dlhodobý hmotný majetok oceňuje:
-
obstarávacou cenou
(ktorou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral, a všetky zvýšenia a zníženia tejto ceny),
-
vlastnými nákladmi
, ak ide o dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
-
reálnou hodnotou
- napríklad majetok bezodplatne nadobudnutý, majetok novozistený pri inventarizácii, majetok nadobudnutý zámenou, majetok nadobudnutý za symbolickú cenu, ak je významný rozdiel medzi trhovou cenou a cenou, za ktorú bol majetok nadobudnutý.
V súvahe účtovnej jednotky sa majetok vyjadruje v cenách, v ktorých bol nadobudnutý a zaúčtovaný do účtovníctva v čase jeho nadobudnutia (historických cenách).
To znamená, že hodnota majetku uvedená v súvahe je vyjadrená vyššie uvedenými spôsobmi ocenenia majetku v závislosti od toho, akým spôsobom sa majetok v minulosti obstaral. Vždy však ide o cenu platnú v čase ocenenia majetku, tzn. majetok sa na účely účtovej závierky nepreceňuje.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály