Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pracovný čas hlavného kontrolóra

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Zvolili sme nového hlavného kontrolóra, ktorý má čiastočný úväzok. Môžeme určiť jeho pracovný čas v pracovnej zmluve? Patrí mu za čas strávený na zasadnutiach obecného zastupiteľstva náhradné voľno?

Na zodpovedanie položených otázok použijeme právnu úpravu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce").
Ako poznatkové východisko nám poslúži skutočnosť, že úprava niektorých pracovnoprávnych vzťahov hlavného kontrolóra v zákone o obecnom zriadení je osobitnou úpravou (špeciálna právna norma, ktorá má pri aplikácii prednosť), kým právna úprava Zákonníka práce sa bude aplikovať v tých otázkach, ktoré nie sú zákonom o obecnom zriadení pre hlavného kontrolóra osobitne upravené (všeobecná úprava s podpornou funkciou). Medzi poznatkové východiská patrí aj v zákone uvedené konštatovanie, že hlavný kontrolór je zamestnancom obce (§ 18 ods. 1, druhá veta zákona o obecnom zriadení).
Pracovná zmluva a pracovný čas

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 18a
Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

(5) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

(6) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

(7) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra....

Zákonník práce – výňatok

§ 43

(1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

c) deň nástupu do práce,

d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

(2) Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

Pracovná zmluva je ­
dvojstranný právny úkon
, tzn. predpokladá
zhodný prejav vôle obce
v pozícii zamestnávateľa,
aj hlavného kontrolóra
v postavení zamestnanca. Z tohto aspektu sú niektoré pravidlá zákona o obecnom zriadení sporné, resp. v konkrétnych súvislostiach nemusí byť reálne možné ich uplatnenie (napr. uzatvorenie pracovnej zmluvy "najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra" nebude možné pri opakovanej voľbe hlavného kontrolóra, ak na prvé vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra nezareagoval žiaden uchádzač; tiež dohoda o dni nástupu do práce, ktorá je podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy, musí nepochybne zohľadniť aj reálne možnosti zamestnanca, ktoré vôbec nemusia zodpovedať úprave uvedenej v § 18a ods. 7 zákona o obecnom zriadení). Základným problémom tejto právnej úpravy je, že niektoré zákonné pravidlá vyznievajú ako kogentné (bez možnosti odchýliť sa od nich) a súčasne sa zaoberáme pracovnou zmluvou, ktorá bezpodmienečne vyžaduje, aby obe strany dospeli k dohode o jej obsahu.
Na prvú otázku odpovedá priamo pravidlo v § 43 ods. 2 Zákonníka práce, len musíme zohľadniť fakt, že aj pracovná zmluva vzniká dohodou, a preto zamestnávateľ nemôže pracovný čas určiť (ako sa uvádza v texte otázky), ale treba ho v pracovnej zmluve dohodnúť.
Čiastkový záver č. 1
Úprava o pracovnom čase patrí podľa výslovného znenia § 43 ods. 2 Zákonníka práce do pracovnej zmluvy, preto je potrebné sa o nej dohodnúť. Ide o náležitosť, ktorej neuvedenie v pracovnej zmluve by znamenalo nesplnenie spomínaného zákonného pravidla a bolo by preto veľmi nesprávne (osobitne pri kratšom pracovnom čase, kedy nemožno uplatniť ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 ods. 8 Zákonníka práce).
Náhradné voľno
Otázka týkajúca sa náhradného voľna hlavného kontrolóra za zasadnutia obecného zastupiteľstva sa javí ako nedopatrenie v súvislosti s tým, že:
-
náhradné voľno je štandardne dôsledkom práce nadčas,
-
pracovný úväzok by mal byť stanovený tak, aby zahrnul všetky očakávané pracovné povinnosti,
-
účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s poradným hlasom je úloha hlavného kontrolóra priamo zo zákona o obecnom zriadení (§ 18f ods. 2), preto sa nejaví ako správne vnímať tieto aktivity hlavného kontrolóra ako prácu nadčas.
Ak sa na tieto skutočnosti pozabudlo pri stanovení úväzku hlavného kontrolóra, bude namieste rozsah úväzku hlavného kontrolóra prehodnotiť, tzn. rozšíriť ho tak, aby zahrňoval aj účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Ak je stanovenie úväzku hlavného kontrolóra z tohto aspektu v poriadku a ide len o občasnú nepravidelnosť, ktorá vygeneruje prácu nadčas, platí, že treba postupovať rovnako ako pri ostatných zamestnancoch.
Čiastkový záver č. 2
Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v štandardnom a predvídateľnom rozsahu by mala byť započítaná pri stanovovaní rozsahu úväzku hlavného kontrolóra. Inak sa na prácu nadčas hlavného kontrolóra vzťahujú rovnaké pravidlá, aké platia na ostatných zamestnancov obce.
Záver:
Položené otázky dokumentujú neistotu obce ako zamestnávateľa vo vzťahu k hlavnému kontrolórovi, ktorého pracovnoprávne vzťahy sú upravené tak, že treba kombinovať aplikáciu (niekedy sporných) pravidiel zákona o obecnom zriadení a úpravy v Zákonníku práce.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály