Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Finančná kontrola v podmienkach samosprávy (III.)

Dátum: Rubrika: Hospodárenie Zo seriálu: Finančná kontrola v podmienkach samosprávy

V októbrovom a novembrovom čísle časopisu sme sa venovali základnej finančnej kontrole a administratívnej finančnej kontrole. V tomto vydaní prinášame záverečnú časť nášho seriálu o finančnej kontrole a tentokrát sa zameriame na finančnú kontrolu na mieste.
Finančná kontrola na mieste je nástroj orgánu verejnej správy na získanie dôkazov, preverenie a zisťovanie skutočností, ktoré považuje za potrebné na účely overenia finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 357/2015 Z.z.").
Vykonávanie finančnej kontroly na mieste je pre orgán verejnej správy možnosť, nie povinnosť.
Finančná kontrola na mieste sa vykonáva na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu, prípadne na základe interného alebo externého podnetu. Môže slúžiť aj ako doplnok k základnej finančnej kontrole, najmä však k administratívnej finančnej kontrole. Finančnou kontrolou na mieste je orgán verejnej správy oprávnený overovať súlad finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona 357/2015 Z.z. aj opakovane.
Finančná kontrola na mieste je, rovnako ako administratívna finančná kontrola, vykonávaná navonok voči povinnej osobe a priamo u povinnej osoby na mieste. Začína sa vykonaním prvého úkonu oprávnenej osoby voči povinnej osobe. Prvým úkonom voči povinnej osobe je napr. zaslanie oznámenia o výkone finančnej kontroly na mieste, ktoré môže byť spojené s vyžiadaním dokladov, podkladov a informácií. V prípade, keď oprávnená osoba oznamuje začatie až pri vstupe do priestorov povinnej osoby, prvým úkonom je vstup oprávnenej osoby do priestorov povinnej osoby.
______________________________
Prvý úkon, ktorým sa začne výkon kontroly na mieste, je vhodné uviesť vo vnútornej smernici orgánu verejnej správy, prípadne internom manuá­li. Oprávnená osoba je povinná potvrdiť povinnej osobe odobratie dokladov, podkladov a informácií.
______________________________
Oprávnená osoba je povinná vopred, najneskôr pri vstupe oznámiť povinnej osobe termín začatia a cieľ výkonu finančnej kontroly na mieste.
Odporúčané vzory oznámení sú uvedené v prílohách k metodickému usmerneniu sekcie kontroly a auditu MFSR č. MF/006646/2022-1411.
Cieľom finančnej kontroly na mieste
je (ako pri ostatných typoch finančnej kontroly) zabezpečiť najmä hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť vynakladania verejných financií, ako aj dodržanie ostatných cieľov uvedených v § 6 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z.z., ako je ochrana majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy, predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a zabezpečenie nápravy a pod.
Finančná kontrola na mieste je nástroj, ktorým je možné overovať finančné operácie alebo ich časti bez časového obmedzenia, resp. vo väzbe na povinnosť uchovávania dokladov súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou. Finančnou kontrolou na mieste sa overuje celkový súlad informácií viažucich sa na overovanú finančnú operáciu alebo jej časť, deklarovaných zo strany povinnej osoby prostredníctvom predložených dokladov, so skutočnosťou (napr. skutočné dodanie tovarov, služieb a prác, účtovníctvo povinnej osoby, súlad fyzickej realizácie finančnej operácie s podmienkami dohodnutými v zmluve a pod.).
Zodpovednosť za vykonanie finančnej kontroly na mieste
Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci orgánu verejnej správy (kontrola štyroch očí) na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály