Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Povinnosti na konci účtovného roka z hľadiska zákona o účtovníctve

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Blížiaci sa koniec roka znamená pre všetky účtovné jednotky zostavenie veľmi dôležitého dokumentu, a tým je účtovná závierka, ktorá je každoročne veľmi podstatným a významným krokom. Účtovná jednotka by jej mala venovať dostatok času a pozornosti.

Podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") sa účtovná závierka definuje ako štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí má tieto súčasti:
-
Súvahu,
-
Výkaz ziskov a strát,
-
Poznámky.
Skôr, ako vôbec účtovná jednotka pristúpi k zostaveniu účtovnej závierky, musí vykonať určité činnosti a zaúčtovať niektoré účtovné prípady, ktoré sú typické pre záver účtovného obdobia a bez ktorých by účtovnú závierku nebolo možné zostaviť. Ide o nasledujúce účtovné činnosti:
-
Inventarizácia majetku a záväzkov a účtovanie inventarizačných rozdielov
- inventarizáciou sa overuje či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Povinnosť vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ukladá všetkým účtovným jednotkám § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve. Spôsob vykonania, základné pravidlá a termíny jej vykonania, účtovné záznamy dokladujúce jej vykonanie a výsledky ustanovujú § 29 a § 30 zákona o účtovníctve. Skutočné stavy majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov zistené inventúrou sa zaznamenávajú v inventúrnych súpisoch, ktoré musia obsahovať údaje vymedzené v § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovná so stavom v účtovníctve a výsledky porovnania a priebeh inventarizácie sa uvedú v inventarizačnom zápise, ktorý musí obsahovať údaje vymedzené v § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve.
-
Kontrola bilančnej kontinuity
- účtovníctvo počas celého účtovného obdobia musí byť vedené v súlade zo
-
Kontrola účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
- Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, na ktorom sa účtuje rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty v súlade s § 7 ods. 4 postupov účtovania a podľa pravidiel ustanovených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkv znení neskorších predpisov, prípadne iným predpisom na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky. Ak účtovná jednotka počas bežného účtovného obdobia nevysporiadala výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, musí v rámci závierkových účtovných prípadov preúčtovať nerozdelený zisk na účet
428 - Nerozdelený zisk minulých rokov
, resp. neuhradenú stratu na účet
429 - Ne­uhradená strata minulých rokov
.
-
Účtovanie účtovných prípadov bežného roka, ktoré musia byť zaúčtované pred zostavením účtovnej závierky
(časové rozlíšenie nákladov a výnosov, kurzové rozdiely, nevyfakturované pohľadávky, nevyfakturované dodávky, účtovanie rezerv, opravných položiek, kontrola účtov obstarania materiálu a tovaru, ak ich účtovná jednotka v priebehu roka používala) - na zabezpečenie úplnosti účtovníctva bežného účtovného obdobia v súlade s § 8 zákona o účtovníctve musí účtovná jednotka zaúčtovať všetky účtovné prípady v období, s ktorým vecne a časovo súvisia tak, aby sa v účtovnej závierke vykázali pravdivé údaje o majetku, záväzkoch, vlastnom imaní, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia. Ide predovšetkým o zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov vystavených po skončení účtovného obdobia, ktoré vecne súvisia s bežným účtovným obdobím, doúčtovanie povinnej tvorby sociálneho fondu v súlade zo zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, ročné vysporiadanie dane z pridanej hodnoty, povinnosť ktorého ukladá zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
1.
Inventarizáciou účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Povinnosť inventarizovať majetok a záväzky je ustanovené v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Základným právnym predpisom, ktorý upravuje vykonávanie inventarizácie je zákon o účtovníctve.

Dôležité body inventarizácie a ich určenie v zákone o účtovníctve:

Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30

§ 6 ods. 3

Inventarizácia ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva

§ 8 ods. 4

Úprava ocenenia pri inventarizácii

§ 26 a § 27

Cieľ inventarizácie

§ 29 ods. 1

Určenie dňa, ku ktorému sa inventarizácia vykonáva

§ 29 ods. 2

Úprava periodicity vykonávania inventarizácie inak u hmotného majetku okrem zásob a u peňažných prostriedkoch v hotovosti

§ 29 ods. 3

Inventúra, druhy inventúr

§ 30 ods. 1

Inventúrny súpis a jeho náležitosti

§ 30 ods. 2

Inventarizačný zápis a jeho náležitosti

§ 30 ods. 3

Lehoty pre vykonanie inventúr

§ 30 ods. 4

Inventarizačné rozdiely

§ 30 ods. 5

Kategórie rozdielov, ktoré sa nepovažujú za inventarizačný rozdiel

§ 30 ods. 6

Určenie účtovného obdobia, do ktorého sa musí inventarizačný rozdiel zaúčtovať

§ 30 ods. 7

Účtovníctvo účtovnej jednotky je len vtedy preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. Zákonom č. 352/2013 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon o účtovníctve, prišlo k zmene lehoty na vykonávanie inventarizácie dlhodobého majetku a peňažných prostriedkov, a to nasledovne:

Predmet inventarizácie

Inventarizované obdobie
(platné do 31. 12. 2013)

Inventarizované obdobie
(platné od 1. 1. 2014)

Dlhodobý hmotný majetok

Raz za dve účtovné obdobia

Raz za štyri účtovné obdobia

Hotovosť

Štyri razy za účtovné obdobie

Raz za účtovné obdobie

Aj napriek podstatnej zmene pri ­dlhodobom hmotnom majetku odporúčame vykonávať inventarizáciu raz ročne, aspoň k 31. 12. bežného roka, nakoľko štyri roky je veľmi dlhé obdobie a vykonaním inventarizácie ku koncu účtovného obdobia účtovná jednotka získava presný a úplný pohľad na stav majetku a záväzkov.
Ostatné predmety inventarizácie ako dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, zásoby, krátkodobý finančný majetok, pohľadávky, záväzky a vlastné imanie ostalo novelou zákona bez zmeny, a teda inventarizujú sa raz za účtovné obdobie.
Dôležitou informáciou je aj fakt, že keď sa obec rozhodne inventarizovať dlhodobý hmotný majetok každoročne, inventarizovať ho takto budú aj rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samozrejme, ak to obec dá prostredníctvom príkazu na vykonanie inventarizácie svojím organizáciám na vedomie vo vydanom príkaze na vykonanie inventarizácie.
Skutkový stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje
inventúrou
. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa tento stav zisťuje
fyzickou inventúrou
. Pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri ostatných druhoch majetku, pri ktorých nie je možné vykonať fyzickú inventúru, zisťuje skutkový stav účtovná jednotka
dokladovou inventúrou
, prípadne kombináciou fyzickej a dokladovej inventúry. Skutkové stavy majetku a záväzkov a vlastného imania sa zapisujú do
inventúrnych súpisov
. Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky sa spracujú a uvedú sa v
inventarizačnom zápise
.
Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to
manko
(pri ceninách a peňažných prostriedkoch označovaný ako schodok)
alebo prebytok
. Rozdiely účtovná jednotka zaúčtuje do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Účtovné prípady súvisiace s inventarizačnými rozdielmi a ich účtovanie:

Text účtovného prípadu

MD

D

Manko:

a) dlhodobého hmotného majetku odpisovaného – zostatková cena

b) dlhodobého nehmotného majetku odpisovaného

c)  vyradenie majetku v obstarávacej cene – dlhodobý hmotný majetok

d) vyradenie majetku v obstarávacej cene – dlhodobý nehmotný majetok

 

549

549

08X

07X

 

08X

07X

02X

01X

Manko pri nezaradených investíciách

549

041, 042

Prebytok:

a) dlhodobého hmotného majetku odpisovaného, dlhodobého nehmotného majetku

b) dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného

 

042

042

 

384

684

Manko pri zásobách účtovaných spôsobom A:

a) materiál

b) tovar

 

549

549

 

112

132

Manko pri zásobách účtovaných spôsobom B:

a) materiál

b) tovar

 

549

549

 

501

504

Prebytok pri zásobách (nerozlišujeme spôsob účtovania, ak nie je prebytok zistený chybným spôsobom účtovania):

a) materiál

b) tovar

 

112

132

 

648

648

Prebytok pri zásobách, ak je prebytok zistený chybným účtovaním

112

501, 504

Schodok pri pokladničnej hotovosti:

a) pohľadávka voči zamestnancovi

b) pohľadávka voči ostatným osobám

c)  následné inkaso schodku

 

335

378

211

 

211

211

335, 378

Postup pri inventarizácii:
a)
Povinnosti pred začatím inventarizácie:
-
Stanovenie zodpovedných pracovníkov
- treba jasne a presne určiť, kto vykoná jednotlivé kroky inventarizácie, a to písomným poverením každého z členov komisie, a určiť rozsah a harmonogram prác.
-
Zoznámenie členov s úlohou a s cieľom inventarizácie.
-
Kontrola platnosti dohôd o hmotnej zodpovednosti.
b)
Vykonanie inventúry
-
Zistenie skutkových stavov
- dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, zásoby, peňažné prostriedky, pohľadávky a záväzky, rezervy a účty časového rozlíšenia a podsúvahová evidencia. Pri dlhodobom hmotnom majetku je dôležité posúdiť celkový stav majetku, navrhnúť prípadné riešenia (oprava, vyradenie, tvorba opravných položiek). Pri rezervách treba posudzovať výšku a opodstatnenosť tvorby, samozrejme, podľa zákona o účtovníctve.
-
Vypracovanie inventarizačných súpisov.
-
Porovnanie fyzického stavu s účtovným stavom.
-
Kontrola investícií, na ktorých sa nebude pokračovať (zmarené investície).
-
Zistenie stavu nevyužiteľného majetku a navrhnúť riešenie využitia.
-
Doloženie evidencie pohľadávok, záväzkov, rezerv a opravných položiek, ktoré sa ku koncu účtovného obdobia nachádzajú v účtovnej evidencii.
c)
Záverečné úlohy
-
Zistenie a vyčíslenie inventarizačných rozdielov.
-
Vysporiadanie týchto rozdielov - spôsob zúčtovania, náhrady škody, vymáhanie mánk.
-
Vypracovanie inventarizačného zápisu.
Inventarizácia má vo všeobecnosti veľmi dôležitú funkciu nadväzujúcu na viaceré oblasti hospodárenia účtovnej jednotky:
-
Ochrana majetku účtovnej jednotky
- zisťovaním dokladovej a fyzickej inventúry sa zisťuje stav a je možné ľahko odhaliť nežiaduce úbytky majetku.
-
Získavanie podkladov pre jednotlivé účty v súvahe
- verný a pravdivý obraz účtovníctva: účtovná jednotka musí vedieť relevantne zdokladovať každý jeden zostatok na účte majetku alebo záväzkov, z čoho pozostáva, z čoho je tvorený.
-
Základný predpoklad úspešnej účtovnej uzávierky a závierky
- vykonávaním inventarizácie pred zostavením účtovnej závierky vieme zabezpečiť správnosť účtovania a vykázaných zostatkov.
-
Dôležitý podklad pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky
- vykonaná inventarizácia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je predpokladom správneho zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky.
Vypracovaním inventarizačného zápisu účtovná jednotka deklaruje vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov ku koncu účtovného obdobia.
Samotné vykonávanie inventarizácie: termíny vykonania, menovanie komisií, časový harmonogram prác a celý postup inventarizácie by si mala každá obec upraviť sama podľa svojich požiadaviek prostredníctvom internej smernice.
2.
Kontrola bilančnej kontinuity
- pri uzatváraní a následne otváraní účtovných kníh v účtovníctve účtovnej jednotky musí byť dodržaná zásada, že konečné zostatky na účtoch ku koncu účtovného obdobia, ktoré sa vykazujú v súvahe, musia byť zhodné so začiatočnými stavmi k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia. Preto je veľmi dôležité skontrolovať všetky zostatky k 31. 12., či súvisia so stavom vykázaným k 1. 1. nasledujúceho obdobia pri preklápaní účtovníctva do nového účtovného obdobia a skontrolovať uvedené stavy ešte pred samotným účtovaním dokladov spadajúcich do nového obdobia. Začiatočné stavy nemožno meniť ani do nich akokoľvek vstupovať.
Bilančná kontinuita musí byť zachovaná okrem účtovníctva aj v účtovných výkazoch a v tabuľkovej forme poznámok. Bilančná kontinuita sa vzťahuje aj na podsúvahové účty.
3.
Kontrola účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
- pri otvorení účtovných kníh sa výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho ob­dobia prevedie na účet
431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
, kde bude čakať na rozhodnutie o vysporiadaní. Účet
431
nesmie mať ku koncu účtovného obdobia (ku dňu uzatvorenia účtovných kníh) zostatok.
Účtovný výsledok hospodárenia dosiahnutý za rok 2022 sa prevedie ako počiatočný stav k 1.1.2023 nasledovne:

Účtovný prípad

MD

D

Výsledok hospodárenia v prípade účtovného zisku

701

431

Výsledok hospodárenia v prípade účtovnej straty

431

701

V prípade rozhodnutia o rozdelení výsledku hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok sa účet 431 prerozdelí na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov:

Účtovný prípad

MD

D

Výsledok hospodárenia v prípade účtovného zisku

431

428

Výsledok hospodárenia v prípade účtovnej straty

429

431

4.
Účtovanie účtovných prípadov bežného roka, ktoré musia byť zaúčtované pred zostavením účtovnej závierky
(časové rozlíšenie nákladov a výnosov, kurzové rozdiely, nevyfakturované pohľadávky, nevyfakturované dodávky, účtovanie rezerv, opravných položiek, kontrola účtov obstarania materiálu a tovaru, ak ich účtovná jednotka v priebehu roka používala) - pred zostavením účtovnej závierky je dôležité správne posúdiť, či sú do daného účtovného obdobia správne zaúčtované všetky náklady a výnosy, ktoré s ním vecne a časovo súvisia.
Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich:
-
vecný obsah,
-
suma,
-
určené obdobie, ktorého sa týkajú.
Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období, sa časovo rozlišujú ako:
-
náklady budúcich období na účtoch
381, 382
;
-
výdavky budúcich období na účte
383
.
Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako:
-
výnosy budúcich období na účte
384
,
-
príjmy budúcich období na účte
385
.
Na všetky účty časového rozlíšenia sa, samozrejme, vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenie účtovania.
Základné súvzťažnosti účtovania účtov časového rozlíšenia:

Text účtovného prípadu

MD

D

381 – Náklady budúcich období:

V bežnom roku – výdavok (predplatné zaplatené vopred)

381

211, 221

V ďalšom roku – náklad

5xx

381

383 – Výdavky budúcich období

V bežnom roku – náklad (nájomné uhrádzané pozadu)

5xx

383

V ďalšom roku – výdavok

383

211, 221

384 – Výnosy budúcich období

V bežnom roku – príjem (nájomné prijaté vopred)

211, 221

384

V ďalšom roku – výnos

384

6xx

385 – Príjmy budúcich období

V bežnom roku – výnos (nájomné prijaté pozadu)

385

6xx

V bežnom roku – príjem

221

385

S dodržaním zásady vecného a časového účtovania nákladov a výnosov úzko súvisí aj oprava nákladov a výnosov minulých účtovných období. Najčastejšie zistené chyby v účtovníctve minulých rokov:
-
neúčtovanie skutočností, ktoré boli predmetom účtovníctva daného obdobia, s ktorým vecne a časovo súviseli;
-
použité nesprávne účty;
-
nesprávne ocenenie majetku a záväzkov;
-
možné matematické chyby.
Tieto chyby môžeme posudzovať ako
významné alebo nevýznamné. Významné chyby
majú vplyv na predloženú účtovnú závierku a
nevýznamné chyby
nemajú vplyv na predloženú účtovnú závierku, pričom sa však posudzuje výška samotnej peňažnej sumy a samotnej položky, o ktorú pri významnej chybe ide. Vplyv opravy chyby môže mať vplyv na súvahové a aj na výsledkové účty. Ak daná oprava má vplyv iba na súvahové účty, opraví sa účtovným zápisom na príslušných účtoch, ak však oprava má vplyv na účty nákladov a výnosov, účtuje sa:
-
oprava významných nákladov a výnosov - na účet výsledku hospodárenia minulých rokov (účet
428
alebo
429
),
-
oprava nevýznamných nákladov a výnosov - účtuje sa v danom roku na príslušný účet nákladov alebo výnosov.
Kedy pôjde o významnú sumu a kedy o nevýznamnú sumu si stanoví účtovná jednotka sama, napríklad v internej smernici.
5.
Zaúčtovanie účtovných prípadov na takých účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok
Vykonanie týchto účtovných prípadov patrí medzi závierkové účtovné prípady a treba im venovať pozornosť, keďže tieto účty sa nenachádzajú v súvahe a práve o ich zostatky nám nebude sedieť výsledok hospodárenia vykázaný v súvahe s výsledkom hospodárenia vykázaným vo výkaze ziskov a strát. Preto treba preúčtovať zostatky na týchto účtoch na také účty, ktoré sa v súvahe nachádzajú, ale zároveň bude ich preúčtovanie v zmysle ich povahy z hľadiska účtovníctva správne.
Ide o tieto účty:
-
kalkulačný účet 111 - Obstaranie materiálu
- tento účet používame počas roka, ak účtujeme nákup materiálu spôsobom A. Ku koncu účtovného obdobia k 31. 12. vieme zostatok na tomto účte vysporiadať nasledovne:
-
v prípade prevzatého materiálu zaúčtujeme: MD 112/D 111;
-
v prípade neprevzatého mate­riálu zaúčtujeme: MD 119/D 111;
-
kalkulačný účet 131 - Obstaranie tovaru
- tento účet používame počas roka, ak účtujeme nákup tovaru spôsobom A. Ku koncu účtovného obdobia k 31. 12. vieme zostatok na tomto účte vysporiadať nasledovne:
-
v prípade prevzatého materiálu zaúčtujeme: MD 132/D 131;
-
v prípade neprevzatého materiálu zaúčtujeme: MD 139/D 131.
-
účet 431 - Výsledok hospodárenia
- vysporiadanie zostatku účtu
431 - Výsledok hospodárenia
sme už v texte uviedli;
-
účet 354 - Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku
- tento účet využívajú rozpočtové a príspevkové organizácie na účtovanie prijatých príspevkov z obce a vyššieho územného celku.
Rozpočtová organizácia:
Ak sa ku koncu roka vyskytujú nevyčerpané prostriedky zriaďovate­ľa na výdavkovom účte rozpočtovej organizácie, účtujeme nasledovne:

Text účtovného prípadu

MD

D

Účtovanie v obci v roku 2022

355

584

Účtovanie v obci v roku 2023

221

355

Účtovanie v rozpočtovej organizácii v roku 2022

354

355

Účtovanie v rozpočtovej organizácii v roku 2023

355

222

______________________________
Poznámka: Ak sa v rozpočtovej organizácii nachádzajú nevyčerpané finančné prostriedky zriaďovateľa na samostatnom účte (napr. školská jedáleň), tak namiesto účtu 222, použijeme v roku 2023 účet 221.
______________________________
Príspevková organizácia:
V prípade príspevkovej organizácie je na rozhodnutí zriaďovateľa, či si príspevková organizácia finančné prostriedky ponechá a bude ich môcť čerpať v nasledujúcom roku alebo ich bude musieť vrátiť na účet zriaďovateľa.

Text účtovného prípadu

MD

D

Účtovanie v obci v roku 2022

355

584

Účtovanie v obci v roku 2023 (v prípade vrátenia financií, pri prijatí prostriedkov zapájame financie do príjmov rozpočtu)

221

355

Účtovanie v obci v roku 2023 (v prípade ponechania a čerpania financií)

584

355

Účtovanie v príspevkovej organizácii v roku 2022

354

355

Účtovanie v príspevkovej organizácii v roku 2023 (v prípade odvodu zriaďovateľovi, pri odvedení prostriedkov zapájame financie do výdavkov rozpočtu)

355

222

Účtovanie v príspevkovej organizácii v roku 2023 (vznik nákladu pri čerpaní financií)

5xx

3xx

Účtovanie v príspevkovej organizácii v roku 2023 (úhrada záväzkov – zapájanie do výdavkov rozpočtu)

3xx

221

Účtovanie v príspevkovej organizácii v roku 2023 (v prípade čerpania prostriedkov, súčasne s nákladmi, zúčtovanie nevyčerpaných financií do výnosov)

355

691

Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, podľa § 2a postupov účtovania je účtovanie skutočností:
-
predmetu účtovníctva podľa § 2 ods. 2 zákona o účtovníctve, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, tzv. závierkové účtovné prípady,
-
predmetu účtovníctva podľa § 2 ods. 2 zákona o účtovníctve týkajúcich sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky, tzv. upravujúce závierkové účtovné prípady,
-
z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona o účtovníctve do dňa schválenia účtovnej závierky.
Zákon o účtovníctve ustanovuje účtovným jednotkám ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
-
v § 24 ods. 1 písm. b) oceniť majetok a záväzky spôsobom podľa § 27, t.j. reálnou hodnotou,
-
v § 24 ods. 2 písm. b) majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítať na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
-
v § 26 ods. 1 oceniť zásoby v čistej realizačnej hodnote, ak budúce ekonomické úžitky zásob sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve, pričom čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom,
-
v § 26 ods. 2 v účtovnej závierke uviesť sumu záväzkov vo vyššom ocenení, ak suma záväzkov je vyššia ako ich výška v účtovníctve,
-
v § 26 ods. 3 upraviť ocenenie majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.
Medzi závierkové účtovné prípady podľa postupov účtovania patria:
-
účtovanie o časovom rozlíšení podľa § 5,
-
účtovanie o inventarizačných rozdieloch podľa § 11 a § 21 ods. 2,
-
účtovanie o zmene reálnej hodnoty cenných papierov a podielov podľa § 14,
-
tvorba opravných položiek podľa § 18,
-
účtovanie zvýšenia záväzkov, zníženia záväzkov podľa § 18 ods. 15,
-
tvorba rezerv podľa § 19,
-
účtovanie kurzových rozdielov podľa § 24 ods. 4,
-
účtovanie pohľadávky v prípade, ak nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka podľa § 48 ods. 3,
-
účtovanie o nevyfakturovaných dodávkach podľa § 50 ods. 6,
-
účtovanie dlhodobých záväzkov a pohľadávok na analytické účty podľa zostatkovej doby splatnosti podľa § 4 ods. 1 písm. c).
Medzi upravujúce závierkové účtovné prípady podľa postupov účtovania paria:
-
úprava alebo tvorba opravných položiek podľa § 18 ods. 9,
-
úprava alebo tvorba rezerv podľa § 19 ods. 6,
-
úprava alebo zaúčtovanie pohľadávok bez dokladu podľa § 48 ods. 3,
-
úprava alebo zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok podľa § 50 ods. 6.
Pri uzatváraní účtovných kníh sa podľa § 8 ods. 2 postupov účtovania:
-
zisťujú obraty strán Má dať a strán Dal jednotlivých účtov hlavnej knihy,
-
zisťujú konečné stavy výsledkových účtov a konečné stavy súvahových účtov,
-
zisťuje výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov, mimo účtovníctva sa zistí základ dane z príjmov a vyčíslená daň z príjmov sa zaúčtuje,
-
účtujú konečné stavy účtov nákladov v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu
710 - Účet ziskov a strát
a konečné stavy účtov výnosov na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu
710
,
-
účtujú konečné zostatky účtov majetku v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu
702 - Konečný účet súvahový
a konečné zostatky účtov záväzkov a vlastného imania na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu
702
,
-
zisťuje výsledok hospodárenia a účtuje sa, ak ide o účtovný zisk na ťarchu účtu
710
a v prospech účtu
702
, ak ide o účtovnú stratu v prospech účtu
710
a na ťarchu účtu
702
.
Účet
702
slúži na uzavretie jedného účtovného obdobia. Na strane MD má zaúčtované konečné stavy jednotlivých účtov aktív v členení podľa jednotlivých účtov a na strane D zostatky jednotlivých účtov pasív a konečný stav výsledku hospodárenia.
Účet
710
slúži na zaúčtovanie konečných stavov nákladov a výnosov. Rozdiel strán MD a D je hospodársky výsledok, ktorý sa preúčtuje na konečný účet súvahový.
Predpokladom rýchleho a správneho vykonania účtovnej závierky je dôsledná kontrola všetkých účtov použitých v účtovníctve počas roka, ich obratov a či sú v účtovných prípadoch použité správne syntetické účty. Účtovné prípady v samospráve sú spravidla každým mesiacom podobné, a preto je podstatná v týchto prípadoch kontrola možných matematických chýb. Počas roka sa však vyskytnú aj také účtovné prípady, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť v oblasti správneho účtovania, ak si účtovný prípad vyžaduje použiť viac účtov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály