Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Plat starostu stanovený pevnou sumou

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa

Údajne existuje možnosť určiť plat starostu pevnou sumou. Mohli by sme dostať usmernenie, ako to realizovať?

Pravidlá, podľa ktorých sa určuje plat starostu, upravuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 253/1994 Z.z.").
Keďže minimálny plat starostu je stanovený podľa objektívnych parametrov (ako matematický výpočet vychádzajúci z počtu obyvateľov obce a z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky), otázka zrejme mieri k určeniu platu vyššou sumou, čo upravuje ustanovenie § 4 ods. 3 tohto zákona:
Táto právna úprava znamená, že je určená horná hranica prípustného zvýšenia platu, nie to, že musí ísť o zvýšenie určené percentom. Dôležité je dodržať pravidlo, aby určenie platu absolútnou sumou bolo v rozmedzí, ktoré povoľuje zákon, tzn. do výšky 60 % zvýšenia minimálneho platu, ktorý starostovi patrí podľa počtu obyvateľov.
Príklad:
Starostovi v obci s počtom obyvateľov 2 500 prislúcha podľa zákona č. 253/1994 Z.z. minimálny plat v sume 2 493 eur. Pri maximálne prípustnom zvýšení o 60 % by plat mohol dosiahnuť najvyššiu hranicu v sume 3 989 eur. Ak bude plat starostu určený pevnou sumou v uvedenom rozmedzí, bude stanovený v súlade so zákonom.
Pre úplnosť treba dodať, že ak je plat starostu určený pevnou sumou, nebude prichádzať do úvahy jeho valorizácia pri zmene priemerného zárobku, pretože by to odporovalo prijatému uzneseniu.
Záver:
Plat starostu môže byť určený pevnou sumou. Výška platu musí byť v takom prípade určená v rozmedzí medzi minimálnym platom starostu podľa zákona č. 253/1994 Z.z. a jeho maximálnym možným zvýšením podľa spomínaného zákona o 60 %.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály