Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2021 a z nej vyplývajúce zmeny niektorých vnútorných predpisov

Dátum: Autor/i: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová Rubrika: Pracovné právo

Článok prináša informácie o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021, o zmenách v roku 2021 a o úpravách, ktoré je potrebné rozpracovať vo vnútorných dokumentoch zamestnávateľa.

Kolektívne vyjednávanie je rozhodujúcou a najdôležitejšou formou
utvárania a rozvíjania právnych vzťahov medzi odborovým orgánom a zamestnávateľom.
Cieľom kolektívneho vyjednávania je úprava pracovných podmienok vrátane:
-
mzdových podmienok,
-
podmienok zamestnávania,
-
vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a zamestnancami (alebo ich organizáciami).
Zmena podmienok, ktoré upravuje zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") alebo iný pracovnoprávny predpis, je možná, ak to Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť (§ 231 ods. 1 a 2 Zákonníka práce).
Podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v z. n. p. (ďalej len "zákon o kolektívnom vyjednávaní") existujú dva stupne kolektívnych zmlúv:
-
podniková kolektívna zmluva,
-
kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Legislatívne sa potrebujeme riadiť zákonom o kolektívnom vyjednávaní a Zákonníkom práce.
Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je výsledkom sociálneho dialógu na odvetvovej (sektorovej) úrovni, t.j. medzi skupinou zamestnávateľov a vyšším odborovým orgánom.
Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa uzatvárajú odborové zväzy so zväzmi zamestnávateľov, v ktorých rámcovo upravujú inštitúty týkajúce sa pracovného času, mzdového rastu, dovoleniek, tvorby sociálneho fondu či iných pracovnoprávnych inštitútov, ako je odchodné, odstupné, väčší rozsah voľna s náhradou mzdy pri prekážkach na strane zamestnanca a pod.
V praxi to znamená, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa stanovuje minimálny štandard, ktorý je vyšší ako štandard upravený Zákonníkom práce.
Každý zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje daná kolektívna zmluva vyššieho stupňa, musí zaručiť svojim zamestnancom tento štandard dohodnutý v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. To nevylučuje, aby na podnikovej úrovni (t.j. prostredníctvom podnikovej kolektívnej zmluvy) boli dohodnuté plnenia a benefity nad rámec toho, čo upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Vyjednávanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych zamestnancov a verejných zamestnancov koordinuje Konfederácia odborových zväzov (ďalej len "KOZ SR").
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa (ďalej len "KZVS") platí pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme").
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály