Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Hospodárenie

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len "DP") vyplýva pre právnické osoby z dvoch právnych predpisov, ktorými sú:
Podľa povinnosť podať DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vzniká daňovníkom v lehote podľa § 49 zákona o dani z príjmov(do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia). Súčasne vymedzuje aj okruh daňovníkov, ktorým pri dosiahnutí vybraných druhov príjmov
nevzniká povinnosť podať DP
.
Ak rozpočtová alebo príspevková organizácia dosiahla v kalendárnom roku 2020 iba príjmy:
-
oslobodené od dane vymedzené v § 13, 13a13c a v § 52 ods. 38 zákona o dani z príjmov,
-
z ktorých sa daň vyberá zrážkou vymedzené v § 43 zákona o dani z príjmov,
nevzniká jej povinnosť podať DP.
Ak
obec alebo vyšší územný celok (ďalej len "VÚC")
dosiahla v roku 2020 iba príjmy:
-
ktoré nie sú predmetom dane
(prijaté dary okrem darov poskytnutých držiteľmi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi; príjmy z dedičstva; podiel zaplatenej dane určený na verejnoprospešné účely podľa § 50 zákona o dani z príjmov; prijaté podiely na zisku vykázané vo výsledku hospodárenia od 1.1.2004, podiely na likvidačnom zostatku, vyrovnacie podiely prijaté od tuzemských právnických osôb a od zahraničných právnických osôb s výnimkou podielov na zisku vykázaných vo výsledku hospodárenia od 1.1.2017 od právnických osôb - daňovníkov z nespolupracujúcich štátov, ktorých definícia je uvedená v § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov; príjem z nadobudnutia nových akcií),
-
z ktorých sa daň vyberá zrážkou
vymedzené v § 43 zákona o dani z príjmov,
nevzniká jej povinnosť podať DP.
Napriek negatívne vymedzeným príjmom, u ktorých nevzniká obciam/VÚC povinnosť podávať DP, každá obec a VÚC v rámci svojej činnosti vždy dosiahne aj príjmy, ktoré sú predmetom dane, a hoci sú následne oslobodené od dane podľa iných ustanovení zákona o dani z príjmov, oslobodenie týchto príjmov si musia uplatniť v podanom DP.
Lehota na podanie DP a splatnosť dane
DP k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020 má daňovník povinnosť podať vo všeobecnej lehote
do troch kalendárnych mesiacov
po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je za rok 2020 dátum
31. marec 2021 (streda)
, ak je zdaňovacie obdobie kalendárny rok. V tejto lehote je aj prípadná daňová povinnosť vyplývajúca z podaného DP splatná.
1.
DP má však daňovník možnosť podať aj v lehote podľa § 49 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov na základe oznámenia podaného
vecne
príslušnému správcovi dane najneskôr do uplynutia lehoty na podanie DP (ďalej len "oznámenie"). V oznámení daňovník uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá DP a v tejto novej lehote je aj daň splatná. V tomto prípade
sa môže predĺžiť lehota na podanie DP najviac o tri celé kalendárne mesiace (do 30.6.2021 streda). V tejto lehote je aj výsledná daňová povinnosť splatná.
2.
Na základe oznámenia podaného vecne príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie DP sa môže predlžiť lehota podľa § 49 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov(do 30.9.2020 štvrtok) v prípade dosiahnutia zdaniteľných príjmov zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii.
V tejto lehote je aj výsledná daňová povinnosť splatná.
Upozornenie: Od 1.1.2021 platí nové tlačivo
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP
. Daňovníci, ktorí si chcú predĺžiť lehotu na podanie DP za rok 2020 sú povinní používať toto štruktúrované tlačivo č.
OZN493v20.
Jeho vzor bude zverejnený (aj v elektronickej podobe) na webovej stránke finančnej správy a použije sa pri podaní oznámenia za zdaňovacie obdobie začaté v roku 2020.
3.
Podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa splatnosť daňovej povinnosti na dani z príjmov predlžuje v závislosti od doručenia oznámenia čísla účtu správcu dane vedeného pre daňovníka podľa § 49 ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov. Ak správca dane uvedenú povinnosť nesplní do uplynutia lehoty na podanie DP, posúva sa lehota splatnosti dane na priamych daniach
do osem dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcu dane vedeného pre daňovníka
, ak bolo daňovníkovi oznámenie doručené po lehote na podanie DP.
Spôsob platenia dane
Daň sa platí v eurách správcovi dane. Platbu dane možno vykonať podľa § 55 ods. 2 daňového poriadku týmito spôsobmi:
1.
bezhotovostným prevodom
z účtu v banke vedeného u
poskytovateľa platobných služieb
na príslušný účet správcu dane alebo z účtu určeného na zloženie zábezpeky na daň. Pri bezhotovostných prevodoch sa za deň platby považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu;
2.
v hotovosti
(poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane alebo zamestnancovi správcu dane pri výkone exekúcie, ak ide o platby, ktoré majú byť daňovou exekúciou vymožené). Pri platbe v hotovosti sa za deň platby považuje deň, keď pošta alebo zamestnanec správcu dane hotovosť prijal alebo prevzal;
3.
pri platbách do 300 € správcovi dane, ktorým je obec, na túto platbu je zamestnanec správcu dane povinný vydať príjmový pokladničný doklad
(Poznámka: Týmto spôsobom však nemožno uhradiť daň z príjmov, keďže správcom dane z príjmov nie je obec, ale daňový úrad.);
4.
vykonaním
kompenzácie u iného správcu dane
. Pri vykonaní kompenzácie u iného správcu dane sa za deň platby považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet iného správcu dane.
Daňový subjekt je povinný označiť platbu spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým je vyhláška Ministerstva financií SR č. 378/2011 Z.z. z 28. októbra 2011 o spôsobe označovania platby dane v z. n. p.
Pri bezhotovostnom prevode
z účtu sa platba označuje číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza; číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba uhrádza a ktoré oznamuje správca dane daňovníkovi podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov; variabilným symbolom (v prílohe č. 1 cit. vyhlášky je uvedený spôsob tvorby variabilného symbolu), sumou platby v eurách a eurocentoch a informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
Poznámka: Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku za rok 2020 sa platí na predčíslie
500224 - základné číslo účtu (osobný účet daňovníka - OÚD)/8180. Číslo účtu si daňovník vygeneruje na stránke www.financnasprava.sk v časti Platenie daní. Variabilný symbol pri platbe dane z príjmov právnických osôb za rok 2020 je
1700992020
.
Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 443/2013 Z.z. zo 4. decembra 2013, ktorou sa doplnila vyhláška Ministerstva financií SR č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby dane účinnou od 1.2.2014, sa platba dane označuje číslom účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu IBAN podľa osobitného predpisu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 260/2012 zo 14. marca 2012. IBAN si daňovník môže vygenerovať na stránke www.financnasprava.sk v časti Platenie daní.
Pri
platbe poštovým poukazom
treba použiť
poštovú poukážku RI (číslo účtu IBAN)
, ktorou je platba poukázaná na účet správcu dane vedený v Štátnej pokladnici. Na platbu dane nemožno použiť poštovú poukážku H, ktorou sa platba poukazuje na meno prijímateľa. Na poštovej poukážke typu RI treba uviesť:
-
adresáta, ktorým je
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná ul. č. 63, 974 01 Banská Bystrica
;
-
odosielateľa, a to meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo sídla daňovníka,
-
číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza,
-
variabilný symbol platby,
-
sumu platby v eurách a eurocentoch,
-
informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné.
Ak platba nie je označená spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, daňový poriadok stanovuje povinnosť správcovi dane oznámiť daňovému subjektu použitie platby, ktorá nebola označená spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.
Druhy daňového priznania
Riadne DP
sa podáva v lehote na podanie DP určenej v § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmovdo
troch kalendárnych
mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, resp. podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov do troch, resp. šiestich kalendárnych mesiacov po uplynutí všeobecnej lehoty na podanie DP na základe oznámenia o predĺžení lehoty na podanie DP zaslaného správcovi dane.
Opravné DP
podľa § 16 ods. 1 daňového poriadku môže daňový subjekt podať ešte pred uplynutím lehoty na podanie DP určenej zákonom, ak zistí, že jeho vypočítaná daňová povinnosť nie je správna. Na pôvodne podané DP alebo hlásenie sa neprihliada.
Dodatočné DP k dani z príjmov
je daňovník
povinný
podať podľa § 16 ods. 2 daňového poriadkuv prípade, ak po uplynutí lehoty na podanie riadneho DP zistí, že
daň má byť vyššia alebo daňová strata nižšia, ako bola uvedená v DP.
Lehota na podanie dodatočného DP je do konca nasledujúceho mesiaca po tomto zistení a v tejto lehote je aj daň splatná, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Podľa § 16 ods. 3 daňového poriadku
povinnosť
podať dodatočné DP vzniká aj v prípade, keď:
1.
daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená
,
2.
daňová strata je nižšia, ako bola uvedená v riadnom DP
v rovnakej lehote, ako je uvedené v § 16 ods. 2 daňového poriadku.
Podľa § 16 ods. 4 daňového poriadku
oprávnenie
(možnosť) rozhodnúť sa podať dodatočné DP vzniká v prípadoch, keď:
1.
daň uvedená v DP má byť nižšia, ako bola uvedená v DP,
2.
daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená,
3.
DP obsahuje nesprávne údaje,
4.
daňová strata je vyššia ako bola uvedená v DP.
Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie podľa § 16 ods. 4 daňového poriadku v posledný rok lehoty na zánik práva vyrubiť daň podľa § 69 ods. 1, 2 a 5 daňového poriadku, táto lehota sa predĺži a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné DP, v tejto predĺženej lehote daňový subjekt nemôže podať dodatočné DP.
Podľa § 16 ods. 9 daňového poriadku dodatočné DP nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo a po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní; ak vyrubovacie konanie nezačne, dodatočné DP nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.
Následkom podania dodatočného DP po doručení oznámenia (spísaní zápisnice) bude uloženie pokuty v nižšej sadzbe, ako by bola uložená, ak by daň alebo jej rozdiel určil správca dane po daňovej kontrole.
Komu sa podáva daňové priznanie
Podľa § 49 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa DP podáva
vecne príslušnému správcovi dane
, ktorým je daňový úrad. V súlade s § 13 ods. 4 daňového poriadku DP možno podať ktorémukoľvek vecne príslušnému správcovi dane. Ak správca dane nie je miestne príslušný, v súlade s § 18 daňového poriadku DP bezodkladne postúpi vecne a miestne príslušnému správcovi dane a upovedomí ho o tom, kto podanie podal. Ak bolo DP podané v zákonom stanovenej lehote, považuje sa lehota za zachovanú aj u správcu dane, ktorému bolo podanie postúpené.
Spôsoby doručenia daňového priznania
Podľa § 13 daňového poriadku podanie správcovi dane je možné urobiť písomne alebo ústne do zápisnice. Od 1.1.2018 v zmysle novelizovaného § 13 ods. 5 daňového poriadku (zákon č. 267/2017 Z.z.) pri doručovaní podaní môže daňovník využiť tieto spôsoby:
1.
elektronickými ­ prostriedkami
prostredníctvom ­ elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2 daňového poriadku podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby (ďalej len "KEP"), ktorá ho podáva alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy spôsobom podľa osobitného predpisu. Podanie, ktoré má štruktúrovanú podobu možno podať len prostredníctvom elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2 daňového poriadku a v súlade s podmienkami a podrobnosťami o elektronickej komunikácii zverejnenými na webovom sídle finančného riaditeľstva,
2.
podľa § 13 ods. 6 daňového poriadkudoručovanie podaní
prostredníctvom e-mailu a telefaxom u daňovníkov, ktorí nemajú povinnosť doručovať podania elektronicky, je podmienené následným doručením podaní v listinnej forme do piatich pracovných dní správcovi dane
,
3.
okrem týchto spôsobov je možné doručiť podania aj
poštou alebo osobne,
ak nie je povinnosť ich doručovať elektronicky.
V § 14 daňového poriadkuje vymedzený okruhov daňovníkov, ktorí majú
povinnosť doručovať všetky podania správcovi dane okrem príloh len elektronickou formou v nadväznosti na § 13 ods. 5 daňového poriadku.
Od 1.1.2018 majú
povinnosť
doručovať podania na finančnú správu
elektronicky
:
a)
daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou - podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov;
b)
daňoví poradcovia, ktorí zastupujú daňovníkov pri správe daní;
c)
advokáti, ktorí zastupujú daňovníkov pri správe daní;
d)
zástupca neuvedený v písm. b) a c) za daňový subjekt podľa písm. a).
Ostatné daňové subjekty
môžu
DP uložiť v elektronickej podobe alebo listinnej podobe.
Z uvedeného vyplýva, že
ak
obce, VÚC, rozpočtové a príspevkové organizácie
nie sú platiteľmi DPH, nemajú povinnosť doručovať podania elektronicky
, pretože nie sú právnickými osobami zapísanými v obchodnom registri.
Tlačivo daňového priznania právnických osôb za rok 2020:
Vzor tlačiva DP k dani z príjmov právnickej osoby pre rok 2020 ešte nebol zverejnený na stránke Ministerstva financií SR, o jeho vydaní a o zmenách v ňom zapracovaných budeme informovať v druhej časti tohto príspevku zverejnenom vo februárovom čísle časopisu. Vzor tlačiva sa použije pri podávaní DP u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie po 31. decembri 2020.
Vzory tlačív bývajú k dispozícii aj na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR, kde ich je možné vyplniť aj vytlačiť vo forme zverejnenej vo Finančnom spravodajcovi. Tlačivá DP sa doručujú vecne príslušnému správcovi dane vyplnené v
jednom exemplári podľa spôsobov uvedených v § 13 daňového poriadku.
Účtovné výkazy
Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne ­fondy, obce a VÚC
postupujú podľa opatrenia MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p.
Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a neskôr
sa použije vzor účtovnej závierky uvedený v prílohe k opatreniu Ministerstva financií SR č. MF/019605/2017-352, ktorej neoddeliteľnými súčasťami sú:
-
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01,
-
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01,
-
Poznámky.
Účtovná závierka sa ukladá do registra účtovných závierok
(ďalej len "RUZ")
prostredníctvom systému štátnej pokladnice len elektronicky.
Systémom štátnej pokladnice sa rozumie použitie konkrétneho informačného systému (Centrálny konsolidačný systém, Rozpočtový informačný systém pre samosprávu) alebo e-mailového kontaktu v prípade, že subjekt nemá prístup k informačnému systému.
Postup ukladania účtovných závierok za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky je uvedený
v metodickom usmernení Ministerstva financií SR č.
MF/019605/2017-352
k postupu pri aplikácii § 1 ods. 3 opatrenia Ministerstva financií SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. Toto opatrenie definuje ukladanie účtovných výkazov, ako aj poznámok účtovnej závierky.
Účtovníctvo sa vedie v analytickom členení
za hlavnú činnosť
, na ktorú sú účtovné jednotky zriadené, a oddelene
za vedľajšiu (hospodársku alebo podnikateľskú) činnosť
, ktorá podlieha zdaneniu v nadväznosti na
§ 5 ods. 1 písm. p)
opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len "postupy účtovania"). Tomuto spôsobu vedenia účtovníctva je prispôsobené aj tlačivo DP (tabuľka C1), ako aj výkaz ziskov a strát (Úč ROPO 2-01), ktorý je členený na hlavnú a podnikateľskú činnosť.
Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2020, ktoré majú vplyv na vyplnenie daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2020
Zákon č. 301/2019 Z.z. a zákon č. 315/2019 Z.z., ktorým sa od 1.1.2020 mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov
-
V § 2 písm. x)
sa pojem "nezmluvný" štát nahrádza pojmom "
nespolupracujúci štát
". Ide o tzv. "čiernu listinu Európskej únie", zverejnenú v Úradnom vestníku. Ministerstvo financií SR vydáva a zverejňuje každoročne na svojej webovej stránke opačný zoznam "spolupracujúcich štátov" vždy podľa stavu k 1. 1. kalendárneho roka. V nadväznosti na uvedenú zmenu pojmu nastala legislatívna úprava vo všetkých dotknutých ustanoveniach zákona o dani z príjmov.
-
Do § 2 písm. ac) sa doplnil tretí bod,
podľa ktorého sa od 1.1.2020 za "
vklad
" považuje nielen peňažný a nepeňažný vklad do základného imania, zvýšenie základného imania zo zisku za obdobie, za ktoré podiely na zisku neboli predmetom dane a príspevok do kapitálového fondu z príspevkov, ale aj
povinný príplatok do rezervného fondu, nedeliteľného fondu splatený akcionárom, spoločníkom alebo členom družstva a emisné ážio splatené akcionárom
.
-
V § 5 ods. 7 písm. p) a v § 52zza ods. 1
sa zamestnávateľom poskytnuté ubytovanie zamestnancom v pracovnom pomere oslobodzuje od 1.1.2020
do výšky 100 eur
(do 31.12.2019 bolo oslobodené nepeňažné plnenie u zamestnanca do 60 eur). U zamestnanca, ktorý má trvalý pracovný pomer nepretržite 24 mesiacov, je oslobodené nepeňažné plnenie vo forme poskytnutého ubytovania až do
výšky 350 eur
.
-
V § 13c ods. 1, ods. 3 a ods. 4 a v § 52zza ods. 4 sa spresňujú
podmienky oslobodenia príjmu z predaja
akcií a obchodných podielov
u vlastníkov, ktorými sú právnické osoby, ak podiel na základnom imaní vo výške najmenej 10 % trvá viac ako 24 mesiacov a spoločnosť vykonáva na území SR podstatné funkcie, znáša riziká aj na
kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami u jednoduchej a.s. na akcie.
Súčasne sa doplnilo, že oslobodenie sa nevzťahuje na predaj "vlastných akcií" definovaných v § 161a a § 161b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. Za deň splatenia peňažného vkladu sa považuje až deň úplného splatenia peňažného vkladu po zápise v obchodnom registri.
-
V § 15b bod 1 a v § 52zzd ods. 1 platí pre právnické osoby
s dosiahnutými príjmami (výnosmi) neprevyšujúcimi 100 000 eur k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
znížená sadzba dane
z príjmov právnických osôb vo výške
15 %.
Použije sa
prvýkrát za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka začatého najskôr 1.1.2020, resp. v hospodárskom roku na prelome rokov 2020/2021
. V novele zákona o dani z príjmov, ktorá bola schválená v parlamente 3.12.2020 a ktorá nadobudne účinnosť od 1.1.2021, resp. od 1.1.2022 sa pre účely uplatnenia zníženej sadzby dane z príjmu právnických osôb v
DP podanom po 31.12.2020
posudzujú
zdaniteľné výnosy (príjmy)
, teda znížené o výnosy oslobodené od dane a výnosy, ktoré nie sú predmetom dane. Rovnaký postup sa uplatní aj u daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie.
-
V § 17 ods. 3 písm. g)
sa od 1.1.2020 doplnilo, že za zmarenú investíciu sa považujú aj náklady na nedokončenie obstarania nielen hmotného a nehmotného majetku, ale aj na nedokončenie obstarania
finančného
majetku
, ktoré sa zahrnú do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov.
-
V § 17 ods. 6
v tlačive Oznámenia ku korešpondujúcej úprave základu dane (OZN176v20) sa spresnili uvádzané údaje a vzor tlačiva je zverejnený na stránke Finančného riaditeľstva SR.
-
V § 17 ods. 19 a v § 52zza ods. 5 až 7
sa v podstatnej miere zmenilo posudzovanie výdavkov (nákladov), u ktorých je povinnosť ich zaplatenia u dlžníka pre účely ich zahrnutia do daňových výdavkov nasledovne:
-
marketingové a iné štúdie
sa od 1.1.2020 považujú už len u dlžníka za daňový výdavok po zaplatení (do 31.12.2019 sa považovali aj u veriteľa za zdaniteľný príjem po prijatí). Podľa § 52zza ods. 6 zákona o dani z príjmov sa ustanovenie v znení platnom do 31.12.2019 použije u daňovníka s kalendárnym rokom na náklady účtované do 31.12.2019 a u daňovníka s hospodárskym rokom poslednýkrát v zdaňovacom období 2019/2020;
-
provízie
sú od 1.1.2020 daňovým výdavkom u dlžníka po zaplatení v nelimitovanej výške (do 31.12.2019 platil limit 20 %). Podľa § 52zza ods. 7 zákona o dani z príjmov sa ustanovenie v znení platnom do 31.12.2019 použije u daňovníka s kalendárnym rokom na náklady účtované do 31.12.2019 a u daňovníka s hospodárskym rokom poslednýkrát v zdaňovacom období 2019/2020;
-
výdavky na poradenské a právne služby
(kódy KP 69.1 a 69.2) po zaplatení boli od 1.1.2020 rozšírené o
služby holdingu
zaradené do kódov KP 70.1 a 70.22. Podľa § 52zza ods. 5 zákona o dani z príjmov ustanovenie v znení platnom od 1.1.2020 sa použije na výdavky (náklady) na poradenské a právne služby účtované najskôr od 1.1.2020;
-
náklady na získanie noriem a certifikátov
sa od 1.1.2020 považujú za daňový výdavok v súlade s účtovníctvom (do 31.12.2019 boli u dlžníka daňovým výdavkom po zaplatení). Od 1.1.2020 sa v § 17 ods. 19 písm. g) zákona o dani z príjmov nahradili tieto výdavky výdavkami na
paušálne náhrady spojené s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a odstupné podľa § 355 ­zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
(ďalej len "Obchodný zákonník"), ktoré sú od tohto dátumu u dlžníka daňovým výdavkom po zaplatení. Podľa § 52zza ods. 5 a 7 zákona o dani z príjmov sa ustanovenie v znení platnom do 31.12.2019 použije na náklady účtované u daňovníka s kalendárnym rokom najneskôr do 31.12.2019 a u daňovníka s hospodárskym rokom poslednýkrát v zdaňovacom období 2019/2020; ustanovenie § 17 ods. 19 písm. g) zákona o dani z príjmov v novom znení sa použije na náklady účtované od 1.1.2020 (do 31.12.2019 paušálne náhrady spojené s uplatnením pohľadávk zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a odstupné podľa § 355 Obchodného zákonníka neboli u dlžníka daňovým výdavkom ani v prípade ich zaplatenia);
-
podmienka zaplatenia sa nevzťahuje od 1.1.2020 ani na záväzky charakteru výdavkov uvedených v § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov súvisiace s obstaraním hmotného a nehmotného majetku.
-
V § 17 ods. 20 a ods. 21, v § 22 ods. 9 písm. a), v § 21 ods. 1 písm. l), v § 26 ods. 7 a v § 52zza ods. 13
bolo upravené zahrnovanie nákladov súvisiacich so
zmluvami o výpožičke,
ktoré sa od 1.1.2020 posudzujú pre daňové účely
ako nájomné zmluvy
. To znamená, že vypožičiavateľ môže so súhlasom požičiavateľa odpisovať ním vykonané technické zhodnotenie podľa § 24 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Súčasne pri vykonaní technického zhodnotenia a opráv na vypožičanom majetku upravujú obe zmluvné strany základ dane podľa § 17 ods. 20 a 21 zákona o dani z príjmov. Ak požičiavateľ bezplatne poskytne majetok na základe zmluvy o výpožičke, musí povinne prerušiť daňový odpis s
výnimkou
foriem modelov a šablón zatriedených do 25.73.6, 28.92.4, 28.96.1 a 25.73.5 a súčasne sa u tohto hmotného majetku poskytnutého na základe zmluvy o výpožičke (posudzovanej ako prenájom) neuplatní § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Znamená to, že daňové odpisy sa neporovnajú s dosiahnutými výnosmi z "prenájmu" v danom zdaňovacom období. Bežné prevádzkové výdavky pri zmluvách o výpožičke sa u vypožičiavateľa zahrnú do základu dane obdobne ako pri nájomných zmluvách.
-
Podľa § 17 ods. 28 písm. a), b), § 17a ods. 7, § 17b ods. 6 písm. a) a b), § 17c ods. 4 písm. b), § 20 ods. 3 a § 52zza ods. 9
pri odpise a postúpení pohľadávky sa základ dane zvýši o sumu daňovo uznanej opravnej položky k pohľadávke vytvorenej v minulých zdaňovacích obdobiach a zníži sa o výdavok podľa § 19 ods. 3 písm. h) alebo § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov,
ak bude k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia pohľadávka aspoň 1 kalendárny deň nepremlčaná
. Uvedená podmienka bola doplnená aj pri definícii pohľadávky v podnikových kombináciách, ktorými sú predaj podniku, nepeňažný vklad a zrušenie bez likvidácie s právnym nástupcom. Doplnené ustanovenia sa použijú podľa § 52zza ods. 9 zákona o dani z príjmov prvýkrát v zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2020. Rovnako sa definícia nepremlčanej pohľadávky doplnila aj v § 20 ods. 3 zákona o dani z príjmov (opravné položky k pohľadávkam).
Príklad č. 1: Premlčaná pohľadávka v priebehu roku 2020 a opravné položky
Obec zaúčtovala v podnikateľskej činnosti k 31.12.2020 opravnú položku k pohľadávke splatnej v septembri 2016 vo výške 100 %, pričom pohľadávka sa stala k 1.10.2020 premlčanou.
Pre daňové účely bola pohľadávka v roku 2020 aspoň 1 kalendárny deň nepremlčaná (v tomto príklade až 9 mesiacov), opravná položka k pohľadávke vo výške 100 % vytvorená k 31.12.2020 je daňovým výdavkom v plnej výške.
-
V § 17 ods. 32 pri spätnom oddanení záväzkov došlo k legislatívnym úpravám v tom zmysle, že za úhradu záväzku sa nepovažuje nahradenie pôvodného záväzku zmenkou
. Súčasne, ak dôjde k premlčaniu,
zániku, odpisu alebo čiastočnému odpisu
záväzku, základ dane sa zníži najviac
do výšky zaúčtovaného výnosu
. Podľa § 17ods. 32 písm. c) zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020, ak sa doterajší záväzok nahradí novým (
tzv. novácia záväzku podľa § 570 až 574 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.
), základ dane sa zníži najviac o sumu, o ktorú menovitá hodnota pôvodného záväzku prevyšuje menovitú hodnotu nového záväzku, pričom lehota splatnosti sa posudzuje pre daňové účely u pôvodného záväzku.
-
Podľa § 17 ods. 33 písm. c) a § 25a písm. d) bod 5
súčasťou základu dane v súlade s účtovníctvom je precenenie
cenných papierov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu
účtované ako náklad alebo výnos (účet
564, 664
). Súčasne sa za vstupnú cenu finančného majetku považuje reálna hodnota cenných papierov určených na obchodovanie, u ktorých došlo k preceneniu a toto precenenie bolo zahrnuté do základu dane.
-
Podľa § 19 ods. 2 písm. c) 3. bod, § 5 ods. 7 písm. a) a § 52zza ods. 24
daňovým výdavkom zamestnávateľa (na druhej strane aj oslobodeným príjmom zamestnanca) sú výdavky
na vzdelávanie zamestnanca, ktoré súvisí
s činnosťou zamestnávateľa alebo podnikaním (napr. podľa § 140, 153 až 155 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p.) a na vlastné vzdelávacie zariadenia. Zmenené ustanovenia sa použili prvýkrát na mzdu zúčtovanú za január 2020 a pri zvyšovaní stupňa vysokoškolského vzdelania I. a II. stupňa sa použije na akademický rok začatý po 31.12.2019.
-
Pri zahrnutí opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní podľa
§ 20 ods. 10 zákona o dani z príjmov
ocenenej v menovitej hodnote sa od 1.1.2020 doplnila podmienka, aby pohľadávka bola pri jej vzniku
zahrnutá do zdaniteľných príjmov
.
-
Z § 21 ods. 2 písm. m) a z § 52zza ods. 13 a 14
sa vypúšťajú z daňovo neuznaných ­výdavkov
paušálne náhrady spojené s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka,
ktoré sú od roku 2020 spolu s odstupným podľa § 355 Obchodného zákonníka daňovým výdavkom po zaplatení. Poslednýkrát sa uplatní ustanovenie § 21 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2019 na tieto položky zaúčtované v zdaňovacom období kalendárneho roka končiaceho k 31.12.2019, aj po tomto dátume. U daňovníka s hospodárskym rokom sa uplatní najneskôr v zdaňovacom období 2019/2020.
Príklad č. 2: Zmluvná pokuta účtovaná v roku 2020, zaplatená v roku 2021
Obec účtovala v nákladoch z podnikateľskej činnosti v roku 2020 zmluvnú pokutu vo výške 4 000 €, ktorú zaplatila až 20.3.2021. V zdaňovacom období 2020 zmluvná pokuta bude položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia na r. 140 tlačiva DP právnických osôb, v roku zaplatenia (v r. 2021) zníži výsledok hospodárenia na r. 270 tlačiva DP právnických osôb.
-
V § 21 ods. 2 písm. m) druhý a tretí bod a v § 52zza ods. 5
bolo doplnené, že výdavky súvisiace s obstarávacou cenou potravín sú daňovým výdavkom, ak sa bezplatne odovzdajú nielen Potravinovej banke Slovenska, ale od 1.1.2020 aj
daňovníkovi nezaloženému na podnikanie
, ak predmet činnosti je podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, alebo
registrovanému sociálnemu podniku
, ak predmetom jeho činnosti je ochrana podpora zdravia; poskytovanie sociálnej pomoci; podpora vzdelávania a organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. Ustanovenie v doplnenom znení sa použije najskôr na náklady zaúčtované v zdaňovacom období začatom od 1.1.2020.
-
V § 25a písm. a), d) bod 5, písm. e), v § 26 ods. 1, v § 27 ods. 1, ods. 3, v § 28 ods. 5, Príloha č. 1 a v § 52zza ods. 15
došlo k nasledujúcim zmenám v oblasti odpisov:
-
ako daňový výdavok pri predaji cenných papierov a obchodných podielov sa uplatní obstarávacia cena upravená o všetky zníženia, ktoré nevstupovali do základu dane. Účet
06x - Dlhodobý finančný majetok
treba analyzovať, z akého dôvodu došlo k jeho zníženiu alebo zvýšeniu pre účely správne stanoveného výdavku pri predaji finančného majetku,
-
daňovým výdavkom pri predaji cenných papierov určených na obchodovanie je ich reálna hodnota, teda obstarávacia cena upravená o precenenie na reálne hodnoty (účty 564, 664) zahrnované do základu dane. Zmena úzko súvisí s
§ 17 ods. 33 písm. c)
zákona o dani z príjmov, podľa ktorého precenenie cenných papierov určených na obchodovanie na reálne hodnoty sa zahrnie do základu dane,
-
od 1.1.2020 sa zjednocuje spôsob zaokrúhľovania daňových odpisov podľa § 47 matematicky na dve desatinné miesta. Ustanovenie sa uplatní aj na majetok obstaraný pred 1.1.2020, pričom spätne sa uplatnené odpisy neupravujú,
-
elektromobily zaradené do kódov klasifikácie produktov 29.10.2 s druhom paliva "BEV" a "PHEV" sú od 1.1.2020 odpisované v novej odpisovej skupine "0" s dobou odpisovania 2 roky, pričom ustanovenie sa použilo aj na elektromobily zaradené pred 31.12.2019. Doplnila sa aj Príloha č. 1 zákona o dani z príjmov o
novú odpisovú skupinu 0 - KP 29.10.2 - Elektromobily
.
-
V § 30 a v § 52zza ods. 16 v odpočte daňovej straty
došlo od 1.1.2020 k výrazným zmenám. V prípade odpočtu daňovej straty
vykázanej prvýkrát za zdaňovacie obdobie začaté od 1.1.2020 vypadla podmienka rovnomernosti
a predĺžila sa doba odpočtu straty zo
4 rokov na 5 rokov,
pričom do výšky celého základu dane si bude môcť odpočítať stratu až od 1.1.2021 len mikrodaňovník definovaný v § 2písm. w) zákona o dani z príjmov. Ostatní daňovníci budú môcť daňovú stratu odpočítať len
do výšky 50 % základu dane
. Pri premene právnej formy bude môcť odpočítať daňovú stratu aj nástupca (napr. zmena kapitálovej spoločnosti na osobnú spoločnosť a naopak, aj zmena jednej právnej formy na inú právnu formu) v nadväznosti na § 30 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Straty vykázané do 31.12.2019 bude daňovník naďalej odpočítavať podľa pravidiel platných v § 30 zákona o dani z príjmov do 31.12.2019 (teda vo výške 1/4 rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období).
-
V § 42 ods. 2, 3, 6, 7, v § 52zza ods. 21 a v § 52zzd ods. 2
došlo od 1.1.2020 k zásadným zmenám v platení preddavkov právnických osôb. Zvýšila sa hranica pre platenie
štvrťročných
preddavkov na daň z príjmov zo sumy z 2 500 eur na 5 000 eur. Zjednodušuje sa výpočet dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a poslednej známej povinnosti pre účely výpočtu preddavkov zo
základu dane zníženého o daňovú stratu (r. 500 tlačiva DP právnických osôb), vynásobeného sadzbou dane platnou v predchádzajúcom zdaňovacom období
(do 31.12.2019 počítané sadzbou dane platnou na aktuálny rok, za ktorý sa platili preddavky na daň)
a zníženého o úľavy na dani
(r. 610 tlačiva DP právnických osôb). Nový výpočet sa použil už na preddavky platené prvýkrát v zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2020. Preddavky u novovzniknutého daňovníka sa vyrovnajú do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie DP (do 31.12.2019 bola splatnosť preddavkov stanovená do lehoty na podanie DP).
-
V § 47, § 52zza ods. 23 sa zjednotil postup pri zaokrúhľovaní
všetkých daňových položiek na dve desatinné miesta matematicky. Podľa § 52zza ods. 23 zákona o dani z príjmov na daňové a odvodové povinnosti za rok 2019, na mzdy zúčtované do 31.12.2019 a vyplatené do 31.1.2020, na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019 sa použil spôsob zaokrúhľovania platný do 31.12.2019.
-
V § 50 ods. 4, ods. 6 písm. j) a ods. 16
sa vypúšťa zo zoznamu prijímateľov podielu ­zaplatenej dane Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. Prijímateľ podielu zaplatenej musí byť zapísaný do "registra mimovládnych organizácií" podľa tohto osobitného predpisu, inak správca neposkytne podiel zaplatenej dane. Kontrolu čerpania podielu zaplatenej dane vykonáva Úrad vládneho auditu (vypustila sa Správa finančnej kontroly).
-
V § 49a ods. 1 až 7
dochádza k zásadným zmenám v registračných a oznamovacích povinnostiach. Pôvodne malo nové znenie § 49a zákona o dani z príjmov nadobudnúť účinnosť od 1.1.2021, v novele zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2021 (schválenej dňa 3.12.2020) sa posúva účinnosť tohto ustanovenia až od 1.1.2022. Od tohto dátumu sa presúva registračná povinnosť podnikateľov (fyzických aj právnických osôb) zapísaných do registra podnikateľov a orgánov verejnej moci na správcu dane.
Nepodnikateľov (fyzické osoby, daňovníkov nezriadených na podnikanie), nezapísaných do verejných registrov, zaregistruje správca dane na základe prvého podaného DP.
Oznamovacia povinnosť pri zrážkovej dani u platiteľa ostáva nezmenená. Presunula sa do tohto ustanovenia aj oznamovacia povinnosť držiteľa správcovi dane aj príjemcovi nepeňažného plnenia (poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti) do konca mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia. Táto oznamovacia povinnosť platí už od 1.1.2021.
Zákon č. 319/2019 Z.z., ktorým sa od 1.1.2020 v článku II. mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov
-
V § 5 ods. 7 písm. b), v § 19 ods. 2 písm. c) bod 5, písm. x), v § 21 ods. 1 písm. i) a v § 52zzf
sa od 1.1.2020 oslobodzuje u zamestnanca a zahrnuje do daňových výdavkov zamestnávateľa
príspevok na športovú činnosť dieťaťa do výšky 55 % z maximálnej sumy 500 eur v úhrne na všetky deti zamestnanca
. Podmienky pre poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa sú uvedené v Tieto výdavky sa nepovažujú za výdavky osobného charakteru. Ustanovenia sa použijú prvýkrát na športovú činnosť dieťaťa vykonávanú po 31.12.2019.
Zákon č. 67/2020 Z.z. v znení zákona č. 75/2020 Z.z., zákona č. 96/2020 Z.z., zákona č. 120/2020 Z.z., zákona č. 156/2020 Z.z., zákona č. 198/2020 Z.z. a v znení zákona č. 264/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s nebezpečnou ľudskou nákazlivou chorobou COVID-19 účinný od 12.3.2020 (ďalej len "lexkorona") a Nariadenie vlády SR č. 104/2020 o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou účinné od 30.4.2020
-
Podľa účinnosť toho zákona (ako aj dátum vyhlásenia pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia Covid-19) nastala
12. marca 2020
a platí do konca kalendárneho mesiaca odvolania pandémie, resp. až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona. Novelou zákona č. 264/2020 Z.z. sa obdobie mimoriadnej situácie
ukončilo 30.9.2020 (pre účely dane z príjmov)
s výnimkami uvedenými v § 2 ods. 3 tohto zákona, kedy sa obdobie pandémie ukončilo 31.12.2020.
-
zákona lexkorona je riešená
lehota na podanie DP
k dani z príjmov za rok 2019 z dôvodu pandémie.
DP k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň uplynul počas obdobia pandémie (za kalendárny rok 2019, resp. iné zdaňovacie obdobie, ak posledný deň lehoty na podanie uplynul do 30.9.2020), sa podávalo v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Ak teda začiatok pandémie plynul od 12.3.2020, skončenie pandémie pre daňové účely nastalo 30.9.2020, lehota na podanie DP k dani z príjmov a zaplatenie dane za rok 2019 pripadla na 31.10.2020 (sobota), lehota sa posunula na najbližší pracovný deň, ktorým bol pondelok, 2.11.2020.
Uvedené platilo aj pre daňovníka, ktorý
oznámil
predĺženie lehoty na podanie DP podľa § 49ods.3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov a posledný deň lehoty na podanie DP uplynul počas obdobia pandémie, aj pre daňovníka, ktorý
neoznámil
predĺženie lehoty na podanie DP podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov a posledný deň lehoty na podanie DP uplynul počas obdobia pandémie.
-
zákona lexkorona je riešené platenie preddavkov na daň z príjmov v období pandémie, ktoré má dosah aj na finančné vysporiadanie dane vykázanej v DP za rok 2020. Daňovník pri platení preddavkov na daň do lehoty na podanie DP za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, resp. príslušný hospodársky rok alebo iné zdaňovacie obdobie postupoval buď podľa:
-
§ 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov,
-
alebo podľa
Nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z.z.,
-
alebo
§ 24a lexkorona
.
Postup podľa § 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov
Daňovník platil preddavky na daň do lehoty na podanie DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, tzn. do lehoty na podanie DP za r. 2019 (do 2.11.2020) z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v DP za rok 2018.
Postup podľa Nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z.z.
V súlade s § 1 Nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z.z. daňovník, ktorý nepodal vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona lexkorona, ale v období pandémie
(od 12. 3. do 30.9.2020) podal DP za rok 2019
a vyplynula mu povinnosť platiť preddavky v
nižšej výške
, ako boli platené od začiatku zdaňovacieho obdobia 2020, platil počnúc nasledujúcim mesiacom tieto nižšie preddavky. Prvýkrát sa uplatnil tento postup za apríl 2020.
Ak by daňovníkovi z podaného DP počas obdobia pandémie vyplynula povinnosť platenia preddavkov na daň
vo vyššej sume,
ako platil od začiatku zdaňovacieho obdobia 2020 až do podania DP za rok 2019, daňovník platil preddavky na daň naďalej z DP z roku 2018, a to až do uplynutia lehoty na podanie DP podľa § 21 zákona lexkorona (do 2.11.2020) za predpokladu, že nepodal vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona lexkorona.
Postup podľa § 24a zákona lexkorona
Podľa § 24aods. 1 zákona lexkorona preddavky za obdobie, za ktoré mal daňovník povinnosť platiť preddavky na daň vypočítané podľa § 42 zákona o dani z príjmov a splatné v období pandémie, sa neplatia za to obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovníkovi
poklesli tržby najmenej o 40 %
v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Neplatenie preddavkov na daň daňovník uplatnil predložením
vyhlásenia o poklese tržieb
príslušnému správcovi dane
najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na daň. Na lehotu na predloženie tohto vyhlásenia o poklese tržieb sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 zákona lexkorona neuplatnilo
. Takýto spôsob neplatenia preddavkov na daň sa prvýkrát uplatnil na preddavky na daň z príjmov právnických osôb splatné v
mesiaci máj 2020 a poslednýkrát na preddavky splatné 30.9.2020.
Vyrovnanie preddavkov
V súlade s
§ 24a ods. 7 zákona lexkorona
, ak zaplatené preddavky na daň splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovníkovi uplynula lehota na podanie DP
(do 2.11.2020)
, boli
nižšie
, ako vyplývajú z výpočtu podľa DP za rok 2019, daňovník
nie je povinný zaplatiť rozdiel
vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP podľa § 21 zákona lex-korona, a to v zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na daň platia a ktorým je:
-
kalendárny rok, ktorý začal 1.1.2020,
-
zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zmene z kalendárneho roka na hospodársky rok a ktoré sa začalo po 1.1.2020,
-
hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie DP podľa zákona o dani z príjmov uplynul počas obdobia pandémie (od 12. 3. do 30.9.2020) alebo hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z.z.
sa neuplatnil na preddavky na daň, ktoré daňovník platil na základe rozhodnutia správcu dane o platení preddavkov na daň inak podľa § 42 ods. 10 zákona o dani z príjmov
. Tzn., že takýto daňovník musel naďalej platiť takto určené preddavky na daň, a to počas obdobia, ktoré bolo určené v rozhodnutí správcu dane. Po skončení tohto obdobia mohol daňovník postupovať podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z.z. za predpokladu, že nepodal vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona lexkorona.
-
zákona lexkorona je riešený
odpočet daňovej straty
v období mimoriadnej situácie, ktorý má dosah aj na odpočet daňových strát v DP podanom za rok 2020. Neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobie ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur odpočítať od základu dane daňovník, ktorý je právnickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie DP k dani z príjmov uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Odpočet daňovej straty podľa predchádzajúcej vety môže daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie DP uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia, pričom nie je rozhodujúce, kedy skončí zdaňovacie obdobie, ale rozhodujúce je, aby riadna alebo predĺžená lehota na podanie DP uplynula v priebehu roku 2020 a daňová strata sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu.
Zvýšená spotreba pohonných látok od 21.7.2020
Novelou zákona lexkorona č. 198/2020 Z.z. bol s účinnosťou od 21.7.2020 zmenený aj
§ 19 ods. 2 písm. l) bod 1 zákona o dani z príjmov
, podľa ktorého daňovým výdavkom, ktorý možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú výdavky (náklady) na spotrebované
pohonné látky
podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa
§ 19 ods. 2 písm. l) bod 1 podbod 1a) zákona o dani z príjmov
podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %.
Spotrebu pohonných látok zvýšenú od 21.7.2020 o 20 % nie je možné uplatniť
v špecifických prípadoch nasledovne:
-
u fyzických osôb, ktoré uplatňujú spotrebu podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov,
-
ak sa skutočná spotreba pohonných látok nezhoduje so spotrebou uvádzanou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, alebo sa v týchto dokladoch spotreba pohonných látok neuvádza a daňovník vychádza zo spotreby pohonných látok preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu,
-
ak daňovník postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 podbod 1b. zákona o dani z príjmov na základe vnútorného aktu riadenia.
Príklad č. 3: Zvýšená spotreba pohonných látok nakúpených pred 21.7.2020
Ako máme postupovať v prípade, keď obec nakúpila v podnikateľskej činnosti pohonné látky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona?
Výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvého bodu zákona o dani z príjmov treba preukázať dokladom o nákupe pohonných látok, pričom zvýšenú spotrebu pohonných látok podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvého bodu podbodu 1a. zákona o dani z príjmov je možné uplatniť na jazdy vykonané počnúc 21.7.2020, a to aj vtedy, keď nákup pohonných látok spotrebovaných pri jazdách realizovaných počnúc týmto dátumom daňovník podľa dokladu o nákupe týchto pohonných látok uskutočnil ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 198/2020 Z.z., t.j. pred 21.7.2020.
Ostatné zmeny v zákone o dani z príjmov, resp. v iných osobitných predpisoch zaznamenané v roku 2020 neuvedené v príspevku, nemajú vplyv na podanie DP subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2020, preto sa nimi v príspevku nezaoberáme.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály