Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Hospodárenie

Pri podaní daňového priznania (ďalej len "DP") k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 daňovníci použijú tlačivo DP právnických osôb č. MF/015675/2020-721, ktorého vzor je zverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 22/2020 pod č. Oznámenia MF/020519/2020-721 spolu s Oznámením o vydaní poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov č. MF/020521/2020-721.

Zmeny v tlačive daňového priznania pre rok 2020
Na strane 3
predmetného ­tlačiva bol doplnený nový riadok 560, v ktorom sa uvádza úhrn
zdaniteľných
príjmov pre účely použitia zníženej sadzby dane z príjmov právnických osôb platnej v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva DP po 31. decembri 2020 vo výške 15 %, ak úhrn neprekročí výšku 100 000 € (
za zdaniteľné príjmy sa považujú príjmy znížené o príjmy oslobodené od dane a o príjmy, ktoré nie sú predmetom dane).
Na strane 5
v tabuľke A v textovej časti v riadku 12 došlo k zosúladeniu s legislatívou v § 21 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p.(ďalej len "ZDP") a vypustilo sa pôvodné znenie textu písmena m), pričom sa presunulo znenie pôvodne uvedené v písmene n). Uvedená zmena súvisí so zmenou v posudzovaní výdavkov charakteru
zmluvných pokút, úrokov z omeškania, poplatkov z omeškania, odstupného podľa § 356 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len ,,Obchodný zákonník") a paušálnych náhrad spojených s uplatnením pohľadávky ako daňových výdavkov po zaplatení s účinnosťou od 1.1.2020.
Na strane 7
v tabuľke D z dôvodu predĺženia doby odpočtu daňovej straty vykázanej od 1.1.2020 zo 4 na 5 rokov (prvýkrát sa uplatní na daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie začaté najskôr od 1.1.2020) sa zvýšil počet stĺpcov na odpočet daňovej straty zo 4 na 5.
Na strane 8 a 9
v tabuľke H bol doplnený nový riadok 6, v ktorom daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou vykazujú od 1.1.2020 aj príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. e) trinásty bod ZDP, teda príjmy" z predaja virtuálnej meny".
Na strane 12
v VI. časti - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby dochádza k nahradeniu slov "finančných prostriedkov ako dar" slovami "dar".
Na strane 13
pri vrátení daňového preplatku prostredníctvom poštovej poukážky je doplnené obmedzenie sumy na vrátenie do 15 000 eur z dôvodu zmeny v § 79 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok"), podľa ktorého poštovým poukazom na adresu je možné zaslať preplatok maximálne do výšky 15 000 eur vrátane.
Upozornenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo v januári 2021 na webovej stránke nové Metodické usmernenie k spôsobu ukladania dokumentov do Registra účtovných závierok za neziskové organizácie, podnikateľské subjekty a účtovné jednotky založené zákonom, ak sú subjektmi verejnej správy.
Novým usmernením sa ruší možnosť predkladania dokumentov cez e-mail dokumentyruz@mfsr.sk
.
Ďalšie informácie sú zverejnené aj v Metodickom pokyne MF SR na stránke Registra účtovných závierok v časti FAQ.
Toto usmernenie platí aj pre obchodnú spoločnosť, štátny podnik, neziskovú organizáciu, verejnoprávnu inštitúciu, združenie a záujmové združenie právnických osôb, európske zoskupenie územnej spolupráce a fond, ak tento subjekt je zapísaný v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa osobitného predpisu a zaradený vo verejnej správe v súlade s európskou metodikou ESA 20102 v inštitucionálnom subsektore ústrednej štátnej správy pod kódom S.13110 alebo v subsektore miestnej samosprávy pod kódom S.13130.
Kód inštitucionálneho sektora organizácie je možné si overiť na webovom sídle Štatistického úradu SR www.statistics.sk v časti Databázy - Register organizácií. Po zadaní vyhľadania organizácie cez IČO alebo názov sa kliknutím na názov organizácie zobrazia detailné informácie o subjekte, napr. dátum vzniku, adresa, právna forma, sektor atď.
Postup ukladania účtovných závierok za ostatné subjekty verejnej správy je uvedený v
metodickom usmernení MF Slovenskej republiky č.
MF/004580/2021-31.
Toto usmernenie definuje technický spôsob ukladania účtovných závierok, výročných správ a správ audítorov pre dané subjekty nasledovne:
-
Obchodné spoločnosti ­štátu a štátne podniky vo verejnej správe, verejné vysoké školy, Sociálna poisťovňa, subjekty založené zákonom a ďalšie subjekty ústrednej správy používajú na ukladanie dokumentov do Registra účtovných závierok Centrálny konsolidačný systém (ďalej len "CKS").
-
Obchodné spoločnosti a neziskové organizácie pod vyššími územnými celkami zaradené vo verejnej správe používajú na ukladanie dokumentov do Registra účtovných závierok CKS.
-
Obchodné spoločnosti a neziskové organizácie pod obcami zaradené vo verejnej správe používajú na ukladanie dokumentov do Registra účtovných závierok Rozpočtový informačný systém samosprávy (ďalej len "RIS.SAM výkazy"). Uvedené neplatí pre obchodné spoločnosti obcí z pilotnej konsolidácie vo verejnej správe, ktoré majú prístup do CKS.
Na základe uvedeného, subjekty verejnej správy, ktoré podávajú daňové priznanie podľa ZDP, nepredkladajú účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním cez portál Finančnej správy SR, ale prostredníctvom systémov CKS, resp. RIS.SAM výkazy.
Riadok 100:
Na riadku 100 tlačiva DP právnických osôb obce, VÚC, rozpočtové a príspevkové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva uvádzajú celkový výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej (nezdaňovanej) činnosti spolu s výsledkom hospodárenia z vedľajšej (zdaňovanej alebo podnikateľskej) činnosti. Výsledok hospodárenia sa uvádza v prípade dosiahnutého zisku so znamienkom plus (+), pri dosiahnutí účtovnej straty so znamienkom mínus (-). Podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len "postupy účtovania") sa výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov
591
(splatná daň z príjmov) a
595
(dodatočne platená daň z príjmov).
Položka č. 1
Obec za rok 2020 dosiahla z celej svojej činnosti tieto príjmy:
-
príjmy od štátu z podielových daní fyzických osôb, príjmy z miestnych daní,
-
príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku,
-
príjmy z podnikateľskej činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia - pestovanie viniča a výroba vína,
-
príjmy (výnosy) z úrokov z bežného účtu,
-
príjmy (podiely na zisku) z účasti v obchodnej spoločnosti.
Výsledok hospodárenia obce vyčíslený v účtovnej závierke za rok 2020, z ktorého sa číselné údaje uvedú do tabuľky C1 uvedenej na strane 6 tlačiva DP právnických osôb bol nasledovný:
 

Rok 2020

Výnosy
(€)

Náklady
(€)

Výsledok hospodárenia

(€)

Tabuľka
C1

Výsledok hospodárenia z činnosti, na ktorú bola obec zriadená vrátane príjmov z prenájmu, predaja majetku

954 620,40

966 118,40

−11 498,00

riadok 2

Výsledok hospodárenia analyticky vedený k zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

84 270,30

80 130,20

+4 140,10

riadok 3

Spolu

1 038 890,70

1 046 248,60

−7 357,90

r. 1 =  r. 100 DP

Výsledok hospodárenia z celej činnosti účtovný zisk vo výške -
7 357,70 €
obec uvedie na riadok 1 tabuľky C1 a súčasne prenesie do
riadku 100 tlačiva DP so znamienkom -
.
Na
r. 2 tabuľky C1
uvedie výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej (nezdaňovanej) činnosti stratu vo výške
-11 498
€. Na
r. 3 tabuľky C1
uvedie výsledok hospodárenia pred zdanením zo zdaňovanej (vedľajšej) činnosti zisk vo výške
+4 140,10
€.
Súčet riadkov 2 a 3 tabuľky C1 sa musí rovnať riadku 1 tabuľky C1, ktorý sa prenesie do riadku 100 tlačiva DP (-11 498 + 4 140,10
= -7 357,90
€).
Na
r. 4 tabuľky C1
uvedie obec sumu
3 200 €
ako zisk dosiahnutý z predaja strojného zariadenia podnikateľskému subjektu. Príjem z predaja bol vo výške 10 000 € a obstarávacia cena zariadenia, ktoré sa využívalo len na základnú činnosť obce, bola vo výške 6 800 €. Pri predaji odpisovaného majetku postupujú daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie v súlade s § 17 ods. 16 ZDP, podľa ktorého rozlišujú uplatnenie výdavku k predávanému majetku v závislosti od toho, či majetok využívali alebo nevyužívali na podnikateľskú činnosť. Obce, mestá a VÚC aj v roku 2020 majú príjem z predaja akéhokoľvek majetku oslobodený od dane podľa § 13 ods. 1 písm. e) ZDP, rozpočtové organizácie majú príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZDP. Príspevkové organizácie však príjem z predaja majetku zdaňujú aj v prípade, že by ho mali uvedený v zriaďovacej listine ako svoju hlavnú činnosť. Údaj uvedený na tomto riadku má len informatívny charakter pre správcu dane.
Na
r. 5 tabuľky C1
sa v úhrne uvádza suma príjmov z reklamy a prenájmu bez uplatnenia výdavkov. Obec v roku 2020 účtovala o dosiahnutých príjmoch z prenájmu trhových miest v celkovej výške
4 500
€. V obci ide o oslobodený príjem, ktorý uvedie do r. 5 tabuľky C1. V tomto riadku sa uvádzajú aj príjmy z reklamy, ktoré sú zdaniteľným príjmom obce. V roku 2020 dosiahla obec príjmy z reklamy vo výške
2 500
€, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia zo zdaňovanej činnosti. Číselný údaj uvedený na r. 5 tabuľky C1 v úhrnnej sume
7 000
€ má tiež len informatívny charakter pre správcu dane.
Na
r. 6 tabuľky C1
obec uvádza celkové výnosy so zdaňovanej aj nezdaňovanej činnosti prvýkrát až v zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2020. Údaj na tomto riadku sa uvádza z dôvodu zníženej sadzby dane z príjmov právnických osôb platnej pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2020 vo výške 15 %, ak právnická osoba nepresiahne "úhrn zdaniteľných príjmov (výnosov)" za zdaňovacie obdobie v sume 100 000 €. U daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie sa pre účely uplatnenia zníženej sadzby dane vyčísli úhrn zdaniteľných príjmov z r. 6 tabuľky C1 alebo C2 znížený o oslobodené príjmy a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a výsledná suma sa uvedie na novom r. 560 tlačiva daňového priznania právnických osôb platnom pre rok 2020. Na r. 6 teda obec uvedie za rok 2020 sumu
1 038 890,70
€.
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami
Riadok 110:
Na r. 110 sa uvádzajú sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy a tiež rozdiel vzniknutý pri nepoužití cien obvyklých medzi zahraničnými aj tuzemskými závislými osobami. Riadok obsahuje aj vyčíslenie nepeňažných ­plnení, o ktorých nebolo účtované vo výsledku hospodárenia za príslušné zdaňovacie obdobie v nadväznosti na § 17 ods. 20 a ods. 21 ZDP. Od 1.1.2020 sa na tomto riadku uvádzajú aj prípady úpravy základu dane pri zmluvách o výpožičke, ktoré sa pre daňové účely považujú za "nájomné zmluvy".
Na riadku 110 obce tiež uvádzajú aj zvýšenie základu dane v prípade kontrolovaných transakcií realizovaných pri zdaňovanej činnosti voči závislým osobám, pri ktorých nie sú dodržané obvyklé ceny podľa § 17 ods. 5 a 6 a § 18 ZDP. O kontrolovaných transakciách a použitej metóde na účely zistenia spôsobu určenia cien a podmienok je daňovník (aj obec podľa článku 6) povinný viesť dokumentáciu, ktorej obsah a rozsah je stanovený usmernením MF SR č. MF/019153/2018-724, ktoré je zverejnené na internetovej stránke MF SR. Obec v týchto prípadoch má povinnosť aj vyznačiť na úvodnej strane tlačiva DP kolónku - Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie a vyplniť tabuľku I tlačiva DP.
Položka č. 2
Obec ako vlastník vypožičala nehnuteľnosť na základe zmluvy o výpožičke, pričom vypožičiavateľ v roku 2020 vykonal na budove technické zhodnotenie vo výške
5 800
€, o ktorú obec zvýšila vstupnú cenu nehnuteľnosti. Ide o nepeňažný príjem obce, ktorý zvýši výsledok hospodárenia na r. 110 v nadväznosti na § 17 ods. 20 ZDP. Obec uplatní zvýšenú vstupnú cenu nehnuteľnosti do nákladov postupne prostredníctvom odpisov.
Riadok 130:
Súčasťou r. 130 sú všetky náklady, ktoré nie sú uznané za daňový výdavok (náklad) podľa § 21 ZDP a náklady, ktoré boli vynaložené nad limit, resp. v rozpore s § 19 ZDP. Uvádzajú sa v tabuľke A uvedenej v III. časti DP. Údaj z riadku 130 musí číselne súhlasiť so sumárnym riadkom 17 tabuľky A, preto je najskôr potrebné vyplniť tabuľku A v III. časti tlačiva DP.
Tabuľka A - položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k riadku 130 II. časti tlačiva)
Riadok A/1:
Súčasťou r. 1 tabuľky A v nadväznosti na § 19 ods. 2 písm. f) ZDPje vykázaná strata z predaja akcií a cenných papierov v
úhrne
za zdaňovacie obdobie, ktorá u bežných podnikateľských subjektov nie je daňovo uznaná. Od 1.1.2018 bola zrušená výnimka straty z predaja akcií a cenných papierov obchodovateľných na burze vo výške 10 % odchýlky definovanej v deň nákupu a predaja cenných papierov. V prípade
obcí, VÚC a rozpočtových organizácií
dosiahnutá strata z predaja akcií a cenných papierov je súčasťou výsledku hospodárenia z hlavnej (nezdaňovanej) činnosti z dôvodu, že všetky príjmy z predaja majetku (aj finančného majetku) majú títo daňovníci oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. b) a e) ZDP.
Príspevkové organizácie
však príjmy z predaja a prenájmu majetku (aj finančného) majú zdaňované. Ak by teda príspevková organizácia predávala akcie a cenné papiere za cenu nižšiu, ako je ich vstupná cena podľa § 25a ZDP, rozdiel (stratu z predaja) by uviedla na tomto riadku. Od 1.1.2018 je príjem z predaja akcií a obchodných podielov oslobodený od dane aj u podnikateľov - právnických osôb pri dodržaní podmienok uvedených v § 13c ZDP.
Riadok A/2:
Pri predaji zmenky a obchodného podielu v podnikateľských subjektoch sa zisk alebo strata z predaja obchodných podielov a zmeniek neposudzuje v úhrne, ako je to u akcií a cenných papierov, ale každý predaj zmenky ako cenného papiera alebo obchodného podielu sa posudzuje
jednotlivo
v nadväznosti na § 19 ods. 2 písm. g) ZDP.
Obce, VÚC a rozpočtové organizácie
majú však príjmy z predaja akéhokoľvek majetku (aj finančného)
oslobodené od dane
a ak dosiahnu stratu z predaja finančného majetku, je súčasťou výsledku hospodárenia z hlavnej činnosti, a teda r. A/2 by nevypĺňali, ak by v danom zdaňovacom období predávali takýto finančný majetok. Ak by však príspevková organizácia predávala zmenky za cenu nižšiu, ako bola ich vstupná cena podľa § 25a ZDP, uviedla by ju na tomto riadku, pretože sa na ňu vzťahuje § 19 ods. 2 písm. g) bod 2 ZDP.
Položka č. 3
Obec predala v roku 2020 obchodný podiel za 2 800 €, ktorý vlastnila od roku 2016 vo vstupnej cene 5 000 € v inej obchodnej spoločnosti. Aj napriek dosiahnutej strate z predaja obchodného podielu vo výške 2 200 € táto nebude uvedená na r. A/2, pretože výnos z predaja obchodného podielu je súčasťou r. 230 a vstupná cena obchodného podielu je súčasťou r. 130 tlačiva DP právnických osôb ako výnos oslobodený od dane a náklad s ním súvisiaci ako nedaňový výdavok. Riadok nebude vyplnený.
Riadok A/3:
Spotreba pohonných látok (ďalej len "PHL") podľa
§ 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP je daňovým výdavkom
nielen podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze, ale v prípade, že spotreba nesúhlasí so skutočnou spotrebou, resp. sa v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii neuvádza, môže daňovník ako daňový výdavok využiť nasledujúce preukazujúce doklady:
-
iný preukazný doklad (osvedčenie o spotrebe PHL vydané organizáciou, ktorá vlastní osvedčenie na vykonávanie tejto činnosti, napríklad Slovdekra, Exakta a pod.),
-
doporučený údaj výrobcu, autorizovaného predajcu, resp. dovozcu,
-
u nákladných vozidiel a špeciálnych dopravných prostriedkoch interná smernica podľa oznámenia MF SR č. 8029/200-72 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2000 v nadväznosti na § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP.
Upozornenie: Od
21.7.2020
novelou ZDP č. 198/2020 Z.z. bol doplnený § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP novým podbodom 1a), podľa ktorého možno uplatniť výdavky na PHL podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa
spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %.
Podľa
§ 19 ods. 2 písm. l) bod 2 ZDP je daňovým výdavkom
spotreba PHL podľa satelitného sledovania (GPS), ak je súčasne prostredníctvom GPS sledovaná evidencia jázd. Podľa
§ 19 ods. 2 písm. l) bod 3 ZDP je daňovým výdavkom
spotreba PHL v paušálnej výške 80 % z celkových nákladov na zakúpené PHL počas celého zdaňovacieho obdobia a rozdiel vo výške 20 % sa uplatní ako nedaňový výdavok. V tomto poslednom prípade nie je potrebné viesť evidenciu jázd.
Položka č. 4
Obec v prevádzke z podnikateľskej činnosti uplatňovala do výdavkov nákla­dy na pohonné látky podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP. Spotreba PHL na všetkých autách zaúčtovaná celkom na účte 501 v období
od 1.1.2020 do 20.7.2020
bola vo výške 17 500 €, spotreba podľa osvedčenia o evidencii bola vo výške 13 000 €, rozdiel (17 500 - 13 000 = 4 500 €) bude na r. A/3. Od 21.7.2020 (od nadobudnutia účinnosti zákona č. 198/2020 Z.z.) do 31.12.2020 spotreba podľa osvedčenia o evidencii bola vo výške 3 000 €, skutočná spotreba 3 400 €, rozdiel 400 € neprekročil 20 % z celkovej spotreby (20 % z 3 000 je až 600 €); celá spotrebovaná výška PHL v období od 21.7.2020 do 31.12.2020 bude uznaným daňovým výdavkom. Na riadku A/3 teda bude uvedená len suma
4 500 €
ako nadspotreba PHL vykázaná od 1.1.2020 do 20.7.2020.
Riadok A/4:
Pri predaji vlastnej pohľadávky ocenenej menovitou hodnotou existuje podľa § 19 ods. 3 písm. h) ZDP možnosť vybrať si výšku daňového výdavku k predanej pohľadávke buď:
-
do výšky príjmu z predaja,
-
alebo do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ZDP,
-
od 1.1.2016 možno zahrnúť do daňových výdavkov pri predaji
príslušenstva
pohľadávky zahrnutého do zdaniteľných príjmov sumu do výšky príjmu z jeho postúpenia. Strata z predaja prí­slušenstva pohľadávky sa uvádza na r. A/4 rovnako ako strata z predaja pohľadávky. Pre účely ZDP sa za
príslušenstvo pohľadávky považuje úrok z omeškania, poplatok z omeškania a iné platby, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady
a od 1.1.2015 je príslušenstvo pohľadávky u veriteľa zahrnuté do zdaniteľných príjmov v súlade s účtovníctvom;
-
od 1.1.2020 sa pre daňové účely považuje pohľadávka za nepremlčanú, ak v danom zdaňovacom období je aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná.
Obec riadok nevyplní, o predaji pohľadávok ani príslušenstva pohľadávky v podnikateľskej činnosti neúčtovala vo svojom účtovníctve v roku 2020.
Riadok A/5:
Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % z vymoženej sumy pohľadávky podľa § 19 ods. 3 písm. p) ZDP nie sú daňovo uznané. Ak teda zaúčtovaná suma provízie je vyššia ako 50 % vymoženej sumy pohľadávky, rozdiel sa uvedie na tomto riadku. Obec si nedala vymáhať pohľadávky, riadok nevyplní.
Riadok A/6:
Výdavky na reprezentáciu (náklady na pohostenie, občerstvenie a dary) nie sú daňovo uznané podľa § 21 ods. 1 písm. h) ZDP s výnimkou reklamných predmetov, ktorých hodnota neprevýši sumu 17 eur za kus. Ak daňovník, ktorého hlavným predmetom činnosti nie je výroba vína, poskytne takéto reklamné predmety (tiché a šumivé vína) do výšky 17 €/ks, posudzuje sa úhrnná suma reklamných predmetov charakteru vín do výšky 5 % z vykázaného základu dane na r. 301 tlačiva DP. Ak v úhrne výška týchto reklamných predmetov prekročí hranicu 5 % zo základu dane, uvedie sa rozdiel prevyšujúci 5 % zo základu dane na riadku 304 tlačiva DP.
Položka č. 5
Obec v podnikateľskej činnosti zaúčtovala v roku 2020 výdavky na reprezentačné (pohostenie obchodných partnerov) vo výške
145
€; suma sa uvedie na r. A/6. Obec súčasne poskytla ako reklamné predmety vína v jednotkovej cene 14 € za fľašu (celkom 200 fliaš v sume 2 800 €). Obec podniká v oblasti pestovania viniča a výroby vína. Celá suma poskytnutých vín je daňovým výdavkom, pretože obec spĺňa výnimku uvedenú v § 21 ods. 1 písm. h) ZDP.
Riadok A/7:
Podľa § 21 ods. 2 písm. e) ZDP daňovým výdavkom nie sú manká a škody presahujúce prijaté náhrady. Výnimky tvoria škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy; škody spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou, ktoré sú po preukázaní uznané za daňový výdavok v plnej výške. V ostatných prípadoch zostatková cena majetku vyradeného z dôvodu škody je daňovým výdavkom do výšky príjmu z náhrad vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku. Daňovo uznaným výdavkom je aj stratné v maloobchodných predajniach na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru; nezavinené úhyny zvierat, ktoré nie sú považované za hmotný majetok a normy prirodzených úbytkov.
Položka č. 6
V prevádzke podnikateľskej činnosti - pestovanie viniča - bola napadnutá časť viniča škodcom. Škoda na nepoistenom majetku bola vyčíslená na
1 300
€. Ide o škodu, ktorá nebola spôsobená živelnou pohromou a majetok nebol ani poistený, suma bude uvedená na r. A/7.
Riadok A/8:
Daňovým výdavkom nie sú poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) ZDP].
Položka č. 7
Obec v podnikateľskej činnosti v roku 2020 poskytla peňažný dar miestnemu občianskemu združeniu vo výške
300
€. Poskytnuté dary nie sú u darcu daňovým výdavkom, suma bude uvedená na r. A/8. Výška poskytnutého daru sa bude testovať pre účely poskytnutia podielu 2 % podielu zaplatenej dane v VI. časti tlačiva DP obce za rok 2020.
Riadok A/9:
Opravné položky sa tvoria podľa § 26 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "ZoÚ"); v prípade dočasného zníženia hodnoty majetku a v určitých vymedzených prípadoch sú považované za daňový výdavok. Opravné položky, ktorých tvorba v účtovníctve na ťarchu nákladov je súčasne uznaná za daňový výdavok, sú vymenované v § 20 ZDP. Ide o tieto opravné položky:
-
k nepremlčaným pohľadávkam oceneným v menovitej hodnote podľa § 20 ods. 14 ZDP,
-
k pohľadávkam oceneným v menovitej hodnote a uhradenej obstarávacej cene vrátane príslušenstva voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii podľa § 20 ods. 10 až 12 ZDP,
-
k príslušenstvu pohľadávky zahrnutého do zdaniteľných príjmov, ak od splatnosti pohľadávky alebo od 1.1.2018 aj od splatnosti príslušenstva pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní podľa § 20 ods. 22 ZDP,
-
od 1.1.2020 sa pre daňové účely považuje pohľadávka za nepremlčanú, ak v danom zdaňovacom období je aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná
. Podmienka sa posudzuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.
Položka č. 8
Obec eviduje v podnikateľskej činnosti pohľadávku splatnú 19.8.2018 za predaj vína v menovitej hodnote 1 200 €. K 31.12.2020 vytvorila v účtovníctve opravnú položku vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky. Daňovým výdavkom je opravná položka len vo výške 50 %, pretože pohľadávka je len viac ako 720 a menej ako 1 080 dní po splatnosti v nadväznosti na § 20 ods. 14 písm. b) ZDP (je zahrnutá do zdaniteľných príjmov, nepremlčaná, riziková, po splatnosti viac ako 720 dní). Rozdiel vo
výške 600
€ (1 200 - 600) bude na r. A/9.
Riadok A/10:
Rezervy sa tvoria v súlade s § 26 ZoÚ a predstavujú záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky vzniknutú z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Nie všetky rezervy vytvorené v účtovníctve sú aj daňovo uznaným výdavkom. Len rezervy taxatívne vymenované v § 20 ods. 9 ZDP sú daňovo uznané.
Položka č. 9
Obec v podnikateľskej činnosti vytvorila k 31.12.2020 na ťarchu účtu 553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti rezervu na právne služby vo výške
900 €
. Tvorba tejto rezervy nie je daňovo neuznaná, uvedie sa na r. A/10. Súčasne vytvorila v účtovníctve podnikateľskej činnosti rezervu na nevyčerpané dovolenky vo výške 1 500 €, ktorá je daňovo uznaná v súlade s účtovníctvom podľa § 20 ods. 9 písm. a) ZDP. Tvorba tejto rezervy nemá vplyv na základ dane.
Riadok A/11:
Na r. A/11 sa uvádzajú daňovo neuznané výdavky pri porušení podmienok finančného a operatívneho prenájmu podľa § 17 ods. 24 ZDP účinného od 1.1.2015, ktoré sa použijú aj na lízingové zmluvy uzavreté od 1.1.2004 do 31.12.2014. Za porušenie podmienok finančného prenájmu sa považuje:
-
vrátenie predmetu prenajímateľovi z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov,
-
totálna škoda na predmete finančného prenájmu,
-
škoda spôsobená neznámym páchateľom a pod.
U nájomcu sa pri predčasnom ukončení zmluvy o finančnom prenájme porovnáva daňová zostatková cena do výšky príjmu zaúčtovaného zo zostatku z nesplatenej istiny voči lízingovej spoločnosti podľa § 19 ods. 3 písm. b), d), g) a e) ZDP.
Položka č. 10
V podnikateľskej činnosti obce pri aute obstaranom na lízing došlo v januári 2020 k totálnej škode. Záväzok z nesplatenej istiny (účet 474) vo výške 6 700 € preúčtovala obec do výnosov na účet 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. Náhrada od poisťovne po vysporiadaní s lízingovou spoločnosťou vo výške 700 € bola tiež zaúčtovaná do výnosov. Účtovná zostatková cena bola vo výške 8 800 €, daňová zostatková cena auta k 31.12.2019 bola vo výške 8 000 €. Daňová zostatková cena je daňovým výdavkom do výšky náhrady od poisťovne a preúčtovaného zostatku z nesplatenej istiny, teda
suma 600 €
[8 000 - (700 + 6 700)] je pripočítateľnou položkou na r. A/10. Rozdiel medzi vyššou účtovnou zostatkovou cenou 8 800 € a nižšou daňovou zostatkovou cenou 8 000 € vo výške 800 € bude uvedený na r. 180 tlačiva DP ako trvalé vyradenie majetku z účtovníctva z dôvodu škody (viď položka č. 18).
Riadok A/12:
Na r. A/12 sa uvádza obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru pri neplnení podmienok podľa § 21 ods. 2 písm. m) ZDP. Daňovým výdavkom nie je obstarávacia cena vyradeného tovaru, ak ide o:
-
nebezpečný výrobok,
-
tovar s určenou dobou upotrebiteľnosti, ak daňovník pred uplynutím tejto doby postupne nezníži cenu,
-
tovar, ktorý nemá určenú dobu upotrebiteľnosti a daňovník nepreukáže príjem z jeho predaja.
Na druhej strane daňovým výdavkom je obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru, ktorými sú lieky po exspirácii, ako aj bezplatne odovzdané potraviny Potravinovej banke Slovenska
a od 1.1.2020 aj potraviny bezplatne darované registrovanému sociálnemu podniku a daňovníkom nezaloženým na podnikanie, ktorí majú v predmete činnosti uvedené činnosti podľa § 50 ods. 5 ZDP.
Položka č. 11
V podnikateľskej činnosti obce došlo k vyradeniu zásob tovaru, ktorý nemal určenú dobu spotreby v celkovej výške 680 €. Obec nepreukázala žiaden príjem z predaja, suma bude uvedená na r. A/12.
Riadok A/13:
Na r. A/13 sa uvádzajú nákladové úroky z úverov a pôžičiek poskytnutých veriteľom, ktorý je voči dlžníkovi závislou osobou a ktorých výška prekračuje 25 % ukazovateľa EBIDTA. Ukazovateľ EBIDTA sa vypočíta ako výsledok hospodárenia pred zdanením, ku ktorému sa pripočítajú účtovné odpisy z účtu 551 a nákladové úroky z účtu 562. Riadok obec nevyplní, neprijala pôžičku od prepojenej osoby.
Riadok A/14:
Na r. A/14 subjekty verejnej správy a územnej samosprávy uvádzajú výdavky (náklady) súvisiace s príjmami oslobodenými od dane podľa § 13 ZDP (výdavky súvisiace s ich základnou činnosťou, výdavky súvisiace s predajom a prenájmom majetku v obciach a rozpočtových organizáciách), resp. výdavky súvisiace s príjmami, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 ZDP alebo ktoré nie sú zahrnuté do základu dane.
Položka č. 12
Výdavky (náklady) obce ­vzťahujúce sa k príjmom dosiahnutým zo základnej činnosti, k príjmom z prenájmu a predaja majetku účtované v analytickej evidencii boli v roku 2020 vo výške
966 118,40
€ (viď položka č. 1). Súčasťou týchto nákladov je aj obstarávacia cena predaného strojného zariadenia vo výške 6 800 € (viď položka č. 1).
Riadok A/15:
Na r. A/15 sa od roku 2015 uvádzajú všetky náklady súvisiace s používaním majetku daňovníka aj na súkromné účely podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, s prevádzkovaním, používaním, technickým zhodnotením a opravami, ako aj odpisy (ak ide o odpisovaný majetok) zahrnie do daňových výdavkov buď:
1.
v paušálnej výške 80 % a zvyšných 20 % výdavkov bude uvedených na tomto riadku (bez ďalšej podmienky preukaznosti), alebo
2.
v preukázateľnej výške podľa pomeru využitia majetku na služobné a súkromné účely (napr. 100 % na služobné a 0 % na súkromné účely, resp. 90 % na služobné a 10 % na súkromné účely a pod.).
Obec neposkytla žiaden majetok na súkromné účely zamestnancom, r. A/15 nebude vyplnený.
Riadok A/16:
Uvádzajú sa tu ostatné výdavky neuvedené v riadkoch 1 až 15 tabuľky A.
Položka č. 13
Obec účtovala v nákladoch podnikateľskej činnosti ešte v roku 2019 zmluvnú pokutu vo výške 500 €, ktorú zaplatila v máji 2020. Zmluvná pokuta účtovaná do nákladov v roku 2019 nebola daňovým výdavkom; v znení § 21 ods. 2 písm. m) ZDP účinného do 31.12.2019 bola považovaná za výdavok sankčného charakteru. Daňovým výdavkom nie je ani v roku zaplatenia, t.j. v roku 2020. Príklad nemá vplyv na základ dane, pretože zmluvná pokuta bola položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia v roku zaúčtovania nákladu (v roku 2019). Ak by obec účtovala zmluvnú pokutu do nákladov v roku 2020, bola by daňovým výdavkom po zaplatení v zmysle § 17 ods. 19 písm. g) ZDP účinného od 1.1.2020.
Položka č. 14
Obec odpísala k 31.12.2020 do nákladov podnikateľskej činnosti pohľadávku v menovitej hodnote zahrnutú do zdaniteľných príjmov vo výške 640 € splatnú 18.12.2018. Pohľadávka je len viac ako 720 a menej ako 1 080 dní po splatnosti, daňovým výdavkom pri jej odpise k 31.12.2020 je len 50 % jej menovitej hodnoty (320 €). Zvyšná druhá polovica pohľadávky vo výške 320 € pri jej trvalom vyradení z účtovníctva nie je daňovým výdavkom a uvedie sa na riadku A/16.
Riadok 17
ako výsledný riadok tabuľky A sa prenesie vo výške
975 463,40
na riadok 130
v II. časti tlačiva DP.
Riadok 140:
Riadok vyplnia daňovníci v prípade, keď v účtovníctve zdaňovacieho obdobia, za ktoré podávajú DP, zaúčtovali
náklady, u ktorých je povinnosť zaplatenia
v nadväznosti na § 17 ods. 19 ZDP. Na strane dlžníka výdavky podmienené zaplatením pre účely ich zahrnutia do daňových výdavkov sú tieto:
-
kompenzačné platby,
-
výdavky na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku voči fyzickým aj voči právnickým osobám,
-
výdavky na marketingové a iné štúdie a náklady na prieskum ­trhu,
-
provízie za sprostredkovanie u prijímateľa služby
(limitovaná výška provízie 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu bola od 1.1.2020 zrušená),
-
výdavky vzťahujúce sa na úhradu príjmov podľa § 16 ods. 1 ZDP voči daňovníkom z nespolupracujúcich štátov po splnení odvodu zrážkovej dane a zabezpečovacej dane a po splnení si oznamovacej povinnosti podľa § 43 ods. 11 a § 44 ods. 3 ZDP,
-
výdavky za právne a poradenské služby uvedené v Klasifikácii produktov CPA pod kódmi produkcie 69.1 a 69.2,
od 1.1.2020 aj kódy produkcie 70.1 a 70.22 - služby holdingových spoločností
,
-
výdavky na získanie noriem a certifikátov počnúc mesiacom zaplatenia najviac počas 36 mesiacov ich platnosti, pričom normy a certifikáty do sumy 2 400 € sa zahrnú do základu dane jednorazovo po zaplatení -
od 1.1.2020 nie sú podmienené zaplatením (sú daňovým výdavkom podľa účtovníctva) a nahradené sú zmluvnými pokutami, úrokmi z omeškania, poplatkami z omeškania, paušálnymi náhradami za vymáhanie pohľadávok a odstupným podľa § 355 Obchodného zákonníka, ktoré ak sú účtované od 1.1.2020, sú daňovým výdavkom po zaplatení
,
-
od 1.1.2018 aj výdavky na reklamu poskytnuté občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu a neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
-
od 1.1.2019 aj daň z poistenia platená podľa osobitného predpisu.
Položka č. 15
Obec v podnikateľskej činnosti nezaplatila do 31.12.2020 zmluvnú pokutu účtovanú do nákladov v máji 2020 vo výške
1 390 €
. Nezaplatená zmluvná pokuta bude uvedená na r. 140 tlačiva DP.
Riadok 150:
Na r. 150 daňovník vyčísľuje kladný rozdiel medzi odpismi hmotného majetku uplatnenými v účtovníctve a daňovými odpismi podľa § 27, resp. § 28 ZDP. Opačný rozdiel sa premieta do r. 250 tlačiva DP. Obidva riadky majú väzbu na pomocnú tabuľku B uvedenú v III. časti tlačiva DP, v ktorej sa uvádzajú údaje uvedené v r. 1 až r. 6 v nasledujúcom príklade (Položka č. 16).
Položka č. 16
Celková výška účtovných odpisov z hmotného majetku využívaného v podnikateľskej činnosti bola vykázaná v roku 2020 vo výške 15 463,20 €, daňové odpisy hmotného majetku (ďalej len "HM") podľa § 22 až § 29 ZDP boli vypočítané vo výške 14 817,40 €. Suma daňových odpisov obsahuje pomernú časť odpisov majetku zaradeného do používania prvýkrát v priebehu roku 2020, ročný daňový odpis majetku ako v ďalších rokoch odpisovania, výšku prerušených daňových odpisov, odpisy majetku odpisovaného časovou alebo výkonnostnou metódou podľa § 26 ods. 6 a 7 ZDP. Tabuľka B bude vyplnená nasledovne:
Riadok 1 tabuľky B
= Účtovné odpisy HM 15 463,20 €
Riadok 2 tabuľky B
= Daňové odpisy HM 14 817,40 €
Riadok 3 tabuľky B
= Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého HM podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP. Obec má príjmy z prenájmu oslobodené od dane; výdavky vo forme odpisov priradené k oslobodeným príjmom sú nedaňové výdavky a budú súčasťou r. 130 tlačiva DP. Obce, VÚC a rozpočtové organizácie tento riadok nevyplnia.
Riadok 4 tabuľky B -
Obec povinne prerušila daňový odpis v podnikateľskej činnosti na strojnom zariadení, ktoré v priebehu roka 2020 vôbec nevyužívala na dosiahnutie zdaniteľných príjmov. Výška ročného odpisu majetku, na ktorom bol prerušený daňový odpis, bola
98 €
, suma sa uvedie na r. 4 tabuľky B.
Riadok 5 tabuľky B -
Obec má príjem z predaja akéhokoľvek majetku oslobodený od dane, takže daňová zostatková cena je pri predaji odpisovaného majetku zahrnutá v nedaňových výdavkoch na r. 130 tlačiva DP, pretože sa vzťahuje na oslobodené príjmy.
Riadok 6 tabuľky B -
Ako rozdiel r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5 tabuľky B vo výške
14 719,40 €
(14 817,40 - 98) sa uvedie na tomto riadku.
Rozdiel r. 1 tabuľky B (účtovné odpisy vo výške 15 463,20 €) a r. 6 tabuľky B (daňové odpisy vo výške 14 719,40 €) v sume
743,80
€ sa uvedie
na r. 150
, pretože účtovné odpisy prevýšili daňové odpisy u majetku používaného na zdaňovanú činnosť. Riadok 250 obec nevyplní.
Riadok 170:
Riadok, na ktorom sa uvádza rozdiel (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu podľa § 17 ods. 8 ZDP alebo pri zániku bez likvidácie podľa § 17 ods. 13 ZDP, resp. pri nepeňažnom vklade, a predaji podniku alebo jeho časti podľa § 17a až § 17e ZDP. V prípade, že obec realizuje nepeňažný vklad od obchodnej spoločnosti, upravuje základ dane ako vkladateľ podľa § 17b ZDP.
Obec v roku 2019 realizovala nepeňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti a záporný goodwill odpisuje v súlade s § 17b ods. 1 písm. b) ZDP počas 7 rokov. V tomto prípade bude ovplyvnený základ dane za rok 2020 na r. 290 tlačiva DP ako v druhom roku rozpúšťania záporného good­willu (položka č. 23).
Riadok 180:
Náplňou r. 180 sú ostatné položky zvyšujúce výsledok hospodárenia (r. 100) neuvedené v r. 110 až 170. Od roku 2018 sa tu uvádzajú aj prijaté výnosové sumy podľa § 17 ods. 19 ZDP účinného do 31.12.2014 (výnosové zmluvné pokuty, úroky a poplatky z omeškania a paušálne náhrady za vymáhanie pohľadávky); prijaté výnosové sumy podľa § 52 ods. 12 ZDP a prijaté výnosové sumy podľa § 17 ods. 19 písm. c) ZDP (marketingové a iné štúdie a náklady na prieskum trhu účtované do výnosov od roku 2015 do 31.12.2019, prijaté v roku 2020 -
od 1.1.2020 sú výnosové marketingové štúdie a náklady na prieskum trhu zdaňované u ve­riteľa v súlade s ich zaúčtovaním).
Rovnako sa tu uvádzajú aj kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 ZDP, ktoré sa do 31.12.2017 uvádzali na r. 160. Uvádzajú sa tu napríklad aj také položky, ako je zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky charakteru daňových výdavkov po určenej lehote splatnosti; resp. úprava základu dane pri predaji a odpise pohľadávok podľa § 17 ods. 28 ZDP a iné.
Položka č. 17
Obec eviduje v podnikateľskej činnosti k 31.12.2020 nepremlčanú pohľadávku v menovitej hodnote v sume 4 500 € splatnú 1.11.2017. V roku 2019 bola vytvorená v účtovníctve opravná položka k pohľadávke vo výške 100 %; daňovo uznaná však bola len vo výške 50 % (2 250 €). V roku 2020 došlo k vyradeniu pohľadávky odpisom. Vytvorená opravná položka v roku 2019 v 50 % výške 2 250 € (MD 547AE/D 391) bola daňovo uznaná podľa § 20 ods. 14 písm. b) ZDP a vo výške 2 250 € daňovo uznaná (MD 547AE/D 391); pri vyradení pohľadávky odpisom v roku 2020 došlo k zúčtovaniu opravnej položky účtovným zápisom MD 391/D 311 vo výške 4 500 €.
Úprava základu dane podľa § 17 ods. 28 písm. b) ZDP:
Na r. 180 obec uvedie
sumu 2 250 €
a na r. 290 zahrnie daňový odpis pohľadávky vo výške 4 500 € do základu dane, pretože pohľadávka je k 31.12.2020 viac ako 1 080 dní po splatnosti a v nadväznosti na § 20 ods. 14 písm. c) ZDP je jej odpis v roku 2020 v plnej výške daňovým výdavkom
(položka č. 23)
.
Položka č. 18
Z položky č. 10 je tu uvedený rozdiel medzi vyššou účtovnou zostatkovou cenou 8 800 € a nižšou daňovou zostatkovou cenou 8 000 € vo výške 800 € ­trvale vyradeného auta na lízing z dôvodu škody.
Spolu na r. 180 je uvedená suma
3 050
€ (2 250 + 800)
Riadok 200:
Sumárny riadok všetkých položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia za rok 2020 je
986 447,20
€.
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami
Riadok 210:
Na riadku sa uvádzajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane uvedené v § 12 ods. 7 ZDP, ak sú súčasťou výsledku hospodárenia u podnikateľských subjektov.
Uvádzajú sa tu od 1.1.2018 aj príjmy vyberané zrážkou podľa § 17 ods. 3 písm. a) ZDP, u ktorých je daňová povinnosť splnená zrazením a odvedením zrážkovej dane platiteľom.
Položka č. 19
Obec účtovala v roku 2020 o prijatých úrokoch z peňažných prostriedkov uložených v banke v celkovej výške 96,40 €. Banka zrazila a odviedla daň z úrokov vo výške 18,31 €. Suma výnosových úrokov vo výške
96,40 €
sa uvedie na r. 210 tlačiva DP, pretože zrazením a odvedením dane vyberanej zrážkou bankou je daňová povinnosť pre obec splnená.
Riadok 220:
Riadok 220 je špecificky určený pre príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ak sú súčasťou r. 100 a nie sú uvedené na r. 210. Predmetom dane podľa § 12 ods. 7 ZDP nie je:
-
podiel zaplatenej dane podľa § 50 ZDP (obec zo zákona nemôže byť prijímateľom podielu zaplatenej dane vo výške 1 alebo 2 %),
-
prijaté dary okrem darov poskytnutých držiteľom poskyto­vateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi,
-
príjmy z dedičstva,
-
podiely na zisku a iné plnenia vykázané zo zisku za zdaňovacie obdobie od 1.1.2004, ak sú vyplácané tuzemskými právnickými osobami alebo právnickými osobami zo zmluvných štátov a nezmluvných štátov, ktoré u vyplácajúceho daňovníka nie sú daňovým výdavkom a podiely na zisku za zdaňovacie obdobie od 1.1.2017, ak sú vyplácané tuzemskými právnickými osobami, alebo právnickými osobami zo zmluvných štátov, ktoré u vyplácajúceho daňovníka nie sú daňovým výdavkom,
-
príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií, podielov, resp. z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie.
Položka č. 20
Obec prijala v roku 2020 podiel na zisku od svojej prepojenej tuzemskej spoločnosti, v ktorej má majoritnú účasť vo výsledku hospodárenia za roky 2018 a 2019 vo výške
2 500 €
, o ktorých účtovala na účte 668 - Ostatné finančné výnosy. Suma bude uvedená na r. 220 tlačiva DP ako príjem, ktorý nie je predmetom dane v nadväznosti na § 12 ods. 7 písm. c) ZDP.
Riadok 230:
Náplňou tohto riadku sú príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ZDP, ak sú súčasťou r. 100.
Položka č. 21
Obec zaúčtovala príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel bola zriadená vo výške
954 620,40 € (položka č. 1 zadania príkladu)
; príjmy sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP a uvedú sa na r. 230 tlačiva DP. Súčasťou týchto príjmov sú aj príjmy z prenájmu (viď položka č. 1) a z predaja strojného zariadenia, ktoré sú tiež oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. e) ZDP.
Riadok 240:
Od roku 2018 sa zmenila obsahová náplň tohto riadku a uvádzajú sa tu príjmy oslobodené od dane podľa § 13a a § 13b ZDP účinného od 1.1.2018. Ide o výnosy plynúce vo forme licenčných poplatkov (vo výške 50 %) z použitia vlastného vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, soft­véru podliehajúcemu autorskému právu a výnosy plynúce z predaja výrobkov vo výške 50 %, pri ktorých sa využil vlastnou činnosťou vytvorený vybraný druh nehmotného majetku, ktoré sú oslobodené od dane. Obec o takýchto príjmoch v roku 2020 neúčtovala; r. 240 nevyplní.
Riadok 250:
Obec riadok nevyplní, pretože dočasný rozdiel medzi vyššími účtovnými a nižšími daňovými odpismi je uvedený na r. 150 tlačiva DP.
Riadok 260:
Od roku 2018 sa na r. 260 uvádzajú príjmy oslobodené od dane podľa § 13c ZDP účinného od 1.1.2018. Ide o oslobodené príjmy z predaja cenných papierov a obchodných podielov u právnických osôb, ktoré sa prvýkrát môžu uplatniť až v roku 2020 na základe podmienok uvedených v citovanom ustanovení. Riadok obec nebude vypĺňať, pretože aj v prípade predaja obchodných podielov a cenných papierov sa u nej aplikuje § 13 ods.1 písm. e) ZDP už od roku 2004 a oslobodenie sa uvádza na r. 230 tlačiva DP v prípade obcí.
Riadok 270:
Uvádzajú sa tu zmluvné pokuty, úroky z omeškania s výnimkou tých, ktoré sú platené bankám, poplatky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojené s uplatnením pohľadávky, provízie a nájomné hradené fyzickej osobe, o ktorých bolo v nákladoch účtované v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach (rok 2014 a roky predchádzajúce) a obec ich v zdaňovacom období roku 2020 zaplatila. Uvádzajú sa tu aj výdavky (náklady) účtované do nákladov do 31.12.2003 a zahrnuté do základu dane až po zaplatení (§ 52 ods. 12 ZDP).
Od 1.1.2015 sa tu uvádzajú aj všetky náklady, u ktorých je povinnosť zaplatenia podľa § 17 ods. 19 písm. a) až j) ZDP, o ktorých bolo účtované v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, ale dlžníkmi boli zaplatené v roku 2020.
Od roku 2020 sa tu budú uvádzať aj zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania, odstupné podľa § 355 Obchodného zákonníka a paušálne náhrady spojené s uplatnením pohľadávky, ktoré sú daňovým výdavkom po zaplatení.
Položka č. 22
Obec v podnikateľskej činnosti zaplatila v roku 2020 účtovné služby vykonávané externe za podnikateľskú činnosť vo výške
780 €
, ktoré boli účtované v nákladoch ešte v roku 2019. Suma bude uvedená na r. 270, pretože účtovné služby sú daňovým výdavkom až po zaplatení podľa § 17 ods. 19 písm. f) ZDP.
Riadok 280:
Riadok slúži na úpravu (zníženie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu alebo povolení vyrovnania podľa § 17 ods. 8 ZDP, alebo pri zániku bez likvidácie podľa § 17 ods. 13 ZDP, resp. pri podnikových kombináciách podľa § 17a až § 17e ZDP (recipročný riadok k riadku 170).
Položka č. 23
Obec v roku 2019 vložila individuálny dlhodobý hmotný majetok ako nepeňažný vklad do svojej obchodnej spoločnosti, pri ktorom vznikol záporný goodwill vo výške 4 900 € (účtovaný MD 075/D 551) ako rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a jeho hodnotou zistenou v účtovníctve. Obec sa pri zahrnutí záporného goodwillu rozhodla postupovať podľa § 17b ods. 1 písm. b) ZDP a zahrnie ho do základu dane postupne až do jeho úplného zahrnutia počas siedmich po sebe bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške 1/7 ročne. V roku 2019 zahrnula do základu dane 1/7, čo je suma 700 €, rozdiel 4 200 € (4 900 - 700) uviedla na r. 170 tlačiva DP za rok 2019. Za rok 2020 zahrnie do nákladov druhú sedminu záporného goodwillu vo výške
700
€; sumu uvedie na r. 280 ako zníženie výsledku hospodárenia. Takto bude pokračovať ešte v ďalších piatich zdaňovacích obdobiach a bude odpočítavať na r. 280 sumu 700 €.
Riadok 290:
Ostatné položky ne­uvedené v r. 210 až 280 znižujúce výsledok hospodárenia sa uvádzajú na r. 290. Od roku 2018 sa tu uvádzajú aj kurzové rozdiely znižujúce výsledok hospodárenia (kurzové zisky) podľa § 17 ods. 17 ZDP (doteraz uvádzané na r. 240) a sumy marketingových štúdií zúčtované do výnosov od 1.1.2015 do 31.12.2019, ktoré do konca zdaňovacieho obdobia 2020 neboli prijaté (doteraz uvádzané na r. 260).
Položka č. 24
Obec eviduje v podnikateľskej činnosti k 31.12.2020 nepremlčanú pohľadávku v menovitej hodnote v sume 4 500 € splatnú 1.11.2017. V roku 2019 bola vytvorená v účtovníctve opravná položka k pohľadávke vo výške 100 %; daňovo uznaná však bola len vo výške 50 % (2 250 €). V roku 2020 došlo k vyradeniu pohľadávky odpisom.
Vytvorená opravná položka v roku 2019 v 50 % výške 2 250 € (MD 547AE/D 391) bola daňovo uznaná podľa § 20 ods. 14 písm. b) ZDP a takisto bola vo výške 2 250 € daňovo uznaná (MD 547AE/D 391); pri vyradení pohľadávky odpisom v roku 2020 došlo k zúčtovaniu opravnej položky účtovným zápisom MD 391/D 311 vo výške 4 500 €.
Úprava základu dane podľa § 17 ods. 28 písm. b) ZDP:
Na r. 180 obec uviedla sumu 2 250 € a na r. 290 zahrnie daňový odpis pohľadávky vo výške
4 500 €
do základu dane, pretože pohľadávka je k 31.12.2020 viac ako 1 080 dní po splatnosti a v nadväznosti na § 20 ods. 14 písm. c) ZDP je jej odpis v roku 2020 v plnej výške daňovým výdavkom (položka č. 17).
Riadok 300:
Medzisúčet položiek znižujúcich výsledok hospodárenia ako súčet r. 210 až 290 tlačiva v príklade je vo výške
963 196,80
€.
Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu
Riadky 301 až 308:
Na r. 301 obec vyčísli základ dane, ktorý vypočíta zo súčtu r. 100 (výsledok hospodárenia), r. 200 (súčet položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia), od ktorého sa odpočíta r. 300 (súčet položiek znižujúcich výsledok hospodárenia). Základ dane v zdaňovacom období roku 2020 vo výške
15 892,50
€ obec uvedie na r. 301.
Riadok 302:
Vyplní ho daňovník, ktorý nesplní podmienku vykázaného základu dane (12 000 € a viac) uvedeného na r. 301 pre možnosť uplatnenia celého ročného odpisu, resp. pomernej časti ročného odpisu z osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 € a viac (uvedená podmienka vyplýva z § 17 ods. 34 ZDP). Riadok vyplní aj daňovník, ktorý nesplní podmienku výšky základu dane uvedeného na r. 301 (14 400 € a viac) pre možnosť uplatnenia nájomného pri operatívnom prenájme osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 € a viac (§ 17 ods. 35 ZDP). Uvádza sa tu suma, ktorá zvyšuje základ dane. Ustanovenia sa týkajú hlavne podnikateľských subjektov, ktorý evidujú v majetku alebo si prenajímajú tzv. luxusné autá.
Na riadku 303
sa uvádza suma dobrovoľných členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného členstva v právnickej osobe, ktorá prevyšuje limit 5 % zo základu dane. Obec v podnikateľskej činnosti neúčtovala o poskytnutí žiadneho dobrovoľného príspevku; r. 303 nevyplní.
Na riadku 304
sa u daňovníka, u ktorého hlavným predmetom činnosti nie je výroba alkoholických nápojov, uvádza suma reklamných predmetov do výšky 17 € za kus (tiché a šumivé vína definované v § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani alkoholických nápojov v z. n. p.), ktorá presiahne 5 % zo základu dane vykázaného na r. 301. Obec poskytla v podnikateľskej činnosti takéto reklamné predmety, avšak ako výrobca vína pokiaľ splní podmienky reklamného predmetu (do sumy 17 € za fľašu), sú daňovým výdavkom v plnej výške. Riadok 304 obec nevyplní.
Riadok 305
vyplní iba poskytovateľ sponzorského podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o športe"), ak nevykáže kladný základ dane alebo tu uvedie sumu nepoužitého sponzorského, ak ich príjemca nepoužil v súlade so zmluvou o sponzorstve v športe podľa § 50a - 51 zákona o športe. Obec v podnikateľskej činnosti neposkytla v roku 2020 sponzorské; r. 305 nevyplní.
Riadok 306
vyplní iba držiteľ motorového vozidla, ktoré je určené na predaj a tento sa neuskutoční do jedného roka od zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel v SR a súčasne sa nevykoná prevod držby motorového vozidla do 15 dní po uplynutí tejto ročnej lehoty. Riadok je určený pre špecifickú skupinu daňovníkov, ktorými sú výrobcovia a predajcovia vozidiel. Obec r. 306 nevyplní.
Na riadku 307
sa uvádza v úhrne suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 ZDP pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy uzatvorenej medzi daňovníkom ako zamestnávateľom a žiakom alebo jeho zákonným zástupcom podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Obec r. 307 nevyplní, pretože túto činnosť nerealizovala.
Riadok 308
vyplní daňovník, ktorý postupuje podľa § 17h ZDP (uvádza sumu kladných základov dane kontrolovaných zahraničných spoločností). Obec r. 308 nevyplní.
Základ dane alebo daňová strata
Na riadku 310
sa uvádza základ dane alebo daňová strata po úprave o položky uvedené na r. 302 až 308, v našom príklade suma
15 892,50
€.
Následne
na r. 320
sa uvádza časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej obchodnou spoločnosťou pripadajúca na komplementára alebo spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti. Obec r. 320 nevyplní.
Na
r. 330
sa uvádza prvá z metód zamedzenia dvojitého zdanenia - metóda vyňatia. Obec r. 330 nevyplní, nedosahovala príjmy v zahraničí, ktoré by podliehali tejto metóde zamedzenia dvojitého zdanenia.
Na r. 400
sa uvádza základ dane alebo daňová strata po úprave (znížení) o položky uvedené na r. 320 a 330. V príklade ide o rovnakú sumu, ako je uvedená na r. 310 =
15 892,50
€.
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného na riadku 400
Riadok 410 - odpočet daňovej straty
V prípade daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie možno odpočítať len tú daňovú stratu, ktorá bola vykázaná v zdaňovanej činnosti.
V roku 2020 sa uplatňuje odpočet v poradí
poslednej (štvrtej) štvrtiny daňovej straty vykázanej v roku 2016
, ak je v roku 2020 vykázaný dostatočný základ dane. Súčasne sa v tabuľke D vykazuje aj odpočet straty dosiahnutej v zdaňovacom období roka
2017
(v poradí tretia štvrtina), roka
2018
(v poradí druhá štvrtina), roka
2019
(v poradí prvá štvrtina), ktorú je možné tiež odpočítavať len rovnomerne vo výške 1/4 počas štyroch bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období za predpokladu, že nebol pri podaní DP za rok 2019 vykonaný odpočet daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len "lexkorona").
Na
r. 420
sa vykazuje základ dane znížený o odpočet daňovej straty.
Položka č. 25
Obec vykázala stratu z podnikateľskej činnosti nasledovne:
-
za rok 2016 vo výške 1 200 €,
-
za rok 2017 opäť vykázala stratu vo výške 480 €,
-
za rok 2018 vykázala kladný základ dane,
-
za rok 2019 opäť stratu vo výške 2 000 €.
Odpočet daňovej straty za rok 2019 podľa § 24b lexkorona neuplatnila z dôvodu vykázania opätovne daňovej straty za toto zdaňovacie obdobie. To znamená, že pri odpočte daňovej straty v roku 2020 plynule pokračuje podľa § 30 ZDP platného do 31.12.2019, teda odpočítava stratu rovnomerne vo výške 1/4 počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.
Za rok 2020 teda obec môže odpočítať v poradí:
-
štvrtú štvrtinu straty z roku 2016 vo výške 300 € (1 200/4),
-
tretiu štvrtinu straty z roku 2017, čo je suma 120 € (480/4),
-
prvú štvrtinu z roku 2019 vo výške 500 € (2000/4).
Spolu v riadku 2 stĺpca 9 tabuľky D uvedie celkovú výšku straty odpočítavanej v roku 2020 vo výške 920 € (ako súčet 300 + 120 + 500), sumu prenesie do r. 410 tlačiva DP (pozri vyplnené tlačivo DP pre rok 2020).
V riadku 3 stĺpca 9 tabuľky D uvedie ešte jednu štvrtinu straty z roku 2017 vo výške 120 €, ktorú si bude môcť obec uplatniť v roku 2021, a tri štvrtiny straty z roku 2019 vo výške 1 500 €, ktoré si bude môcť uplatniť v rokoch 2021 až 2023. Spolu uvedie na r. 420 sumu
1 620 €
.
Riadok 500:
Od 1.1.2020 sa všetky údaje v DP zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky. Na riadku 500 uvedie obec základ dane po odpočítaní daňovej straty z podnikateľskej činnosti vo výške
14 972,50
€.
Zníženie základu dane
Na
r. 501
sa uvádza odpočet výdavkov na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP. Uvádza sa tu suma uvedená na r. 9 prílohy k § 30c ZDP. Obec riadok nevyplní, nevykonávala v podnikateľskej činnosti výskum a vývoj.
Na
r. 510
sa uvádza základ dane znížený o odpočet výdavkov na výskum a vývoj; obec tu uvedie rovnakú sumu ako na r. 500 =
14 972,50
€.
Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí
Riadok 550:
Sadzba dane podľa § 15 písm. b) ZDP je pre zdaňovacie obdobie 2020 buď vo výške
21 %, ak "úhrn zdaniteľných príjmov", ktorý sa vyčísli u neziskových daňovníkov z riadku 6 tabuľky C1 alebo tabuľky C2 (výnosy z hlavnej aj zdaňovanej činnosti) znížené o oslobodené príjmy a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, neprekročí pri podaní DP za rok 2020 sumu 100 000 €
.
Ak by "úhrn zdaniteľných príjmov" bol nižší alebo rovný 100 000 €, použije sa pri podaní DP za rok 2020 sadzba dane z príjmov právnických osôb (aj u neziskových daňovníkov) vo výške 15 %
. Tieto sadzby dane sa uvedú na r. 550.
Obec tu uvedie sadzbu dane 15 %, pretože úhrn jej zdaniteľných príjmov nepresiahol su­mu 100 000 €.
Nový riadok 560: Uvedie sa v ňom "úhrn zdaniteľných príjmov" vypočítaný ako celkové výnosy z riadku 6 tabuľky C1 alebo tabuľky C2 znížené o oslobodené príjmy a o príjmy, ktoré nie sú predmetom dane. Obec tu uvedie sumu z riadku 6 tabuľky C1 v celkovej výške
1 038 890,70 €, od ktorej odpočíta sumy z r. 210 (96,40 €), r. 220 (2 500 €), r. 230 (954 620,40 €), r. 240 (0 €) a r. 260 (0 €) tlačiva DP (spolu vo výške 957 216,80 €), takže na r. 560 bude uvedený "úhrn zdaniteľných príjmov" obce za rok 2020 vo výške
81 673,90
€.
Výsledná suma "úhrnu zdaniteľných príjmov" v obci za rok 2020 je vo výške 81 673,90 € a obec uplatní za toto zdaňovacie obdobie zníženú sadzbu dane z príjmov právnických osôb vo výške 15 %.
Upozornenie:
Pri podaní DP v priebehu roku 2021 (ak zdaňovacie obdobie začalo najskôr od 1.1.2021) sa použije znížená sadzba dane z príjmov právnických osôb vo výške 15 % len ak "úhrn zdaniteľných príjmov" neprekročí sumu 49 790 €. Uvedené platí na základe novely ZDP č. 416/2020 Z.z. účinnej od 1.1.2021.
Riadok 600:
Uvádza sa daň pred uplatnením úľav na dani. Obec uvedie sumu 2 245,88 € (základ dane z r. 510 vo výške 14 972,50 € x 15 %)
= 2 245,88
€.
Úľavy na dani
Riadky 610, 700:
Na r. 610 sa uvádza
výška úľav na dani,
obce a mestá riadok nevypĺňajú, keďže nečerpajú úľavy na dani. Číselný údaj na r. 700 tlačiva DP bude rovnaký s r. 600 vo výške
2 245,88
€.
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí
Riadok 710: Zápočet dane zaplatenej v zahraničí
najviac do sumy uvedenej na r. 700 ako druhá z metód zamedzenia dvojitého zdanenia sa prevažne uplatňuje u klasických podnikateľských subjektov, preto nebude v príklade tento riadok vyplnený.
Riadok 800: Výška daňovej povinnosti
za rok 2020 bude totožná s r. 600 a 700 a na r. 800 uvedie obec sumu
2 245,88
€.
Výsledná daň sa prenesie na r. 1050 a súčasne aj na r. 1080.
Riadky 900, 910, 920 a 1000 tlačiva DP daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie nevyplnia, pretože daňovú licenciu nemali povinnosť platiť,
a teda nemôžu si uplatniť ani
jej zápočet.
Upozornenie:
Obce a VÚC nevyplnia ani riadky 1060, 1061, 1062 a 1090 týkajúce sa presunu majetku a podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia a s tým spojenú úpravu základu dane podľa § 17f ZDP účinného od 1.1.2018. Rovnako nevyplnia ani IV. a VIII. časť tlačiva DP týkajúcu sa zdanenia pri presune majetku a podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f ZDP a žiadosti o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f ZDP v splátkach, keďže nie je predpoklad presunutia podnikateľskej činnosti do zahraničia. Vyplnenie týchto riadkov sa týka predovšetkým podnikateľských subjektov.
Obec nevyplní za rok 2020 ani r. 1070, pokiaľ neprijala podiely na zisku a iné obdobné plnenia definované v § 3 ods. 1 písm. e) a f) ZDP, ak boli vykázané zo zisku za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1.1.2017 od daňovníkov z nespolupracujúcich štátov a ktoré sa zdaňujú osobitnou sadzbou dane 35 % podľa § 51e ZDP. Rovnako obec nevyplní ani V. časť tlačiva DP týkajúcu sa zdanenia podielov na zisku a ostatných príjmov, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e ZDP.
}Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu
Riadok 1010:
Podľa § 42 ods. 1 až 3 ZDP platia právnické osoby preddavky na daň v bežnom zdaňovacom období z daňovej povinnosti vykázanej za predchádzajúce zdaňovacie obdobie štvrťročne vo výške 1/4, ak výška ich daňovej povinnosti v predchádzajúcom zdaňovacom období bola v rozsahu od 5 000 € do 16 600 €, resp. mesačne vo výške 1/12, ak výška ich daňovej povinnosti bola viac ako 16 600 €. Preddavky sa zaokrúhľujú v zmysle § 47 ZDP od 1.1.2020 na eurocenty matematicky, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.
Upozornenie: Od 1.1.2020 sa zvýšila hranica pre platenie štvrťročných preddavkov zo sumy 2 500 € na sumu 5 000 €. Rovnako sa zjednodušil spôsob výpočtu preddavkov a pri výpočte preddavkov sa vychádza z riadku 500 tlačiva DP za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie vynásobeného sadzbou dane platnom v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období, suma je následne znížená už len o úľavy na dani vykázané na r. 610 tlačiva DP zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Položka č. 26
Obec v roku 2019 vykázala daňovú stratu z podnikateľskej činnosti, preddavky v roku 2020 neplatila, riadok 1010 nevyplní.
Riadok 1020:
Úhrn preddavkov na zabezpečenie dane zrazených podľa § 44 ZDP sa uvádza na tomto riadku. U subjektov územnej samosprávy sa tento inštitút v praxi nevyužíva, riadok nebude vyplnený.
Riadok 1030:
Všetky príjmy zdanené zrážkou podľa § 43 ZDP sa u daňovníkov nezriadených na podnikanie považujú zrazením a odvedením dane platiteľom za vysporiadanie daňovej povinnosti podľa § 42 ods. 6 ZDP. Riadok 1030 teda títo daňovníci nevypĺňajú.
Riadok 1040:
Uvádza sa tu celková suma preddavkov na daň z riadkov 1010 + 1020 + 1030. Obec riadok nevyplní.
Riadok 1050 a riadok 1080:
Na riadkoch sa uvedie výsledná daňová povinnosť prenesená z r. 800 vo výške
2 245,88
€.
Riadok 1100, 1101:
Ak ­výsledná daňová povinnosť na r. 1080 je vyššia ako úhrnná suma preddavkov z riadku 1040, nedoplatok dane sa uvedie na r. 1100 so znamienkom plus (+). Obec tu uvedie sumu
2 245,88 €, ako nedoplatok za rok 2020, ktorý je povinná uhradiť najneskôr v lehote na podanie DP za rok 2020, teda do 31.3.2021.
Ak nastane opačná situácia a obci vznikne preplatok, na r. 1101 sa uvedie tento preplatok so znamienkom (-).
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň
Riadok 1110:
Daň na účely výpočtu preddavkov na daň na bežné zdaňovacie obdobie sa uvedie na r. 1110, pričom základňou na výpočet preddavkov je posledná známa daňová povinnosť, ktorou je daňová povinnosť z aktuálne vyplneného tlačiva DP za rok 2020.
Položka č. 27:
Po podaní DP za rok 2020 vypočíta obec sumu pre platenie preddavkov v roku 2021 uvádzanú na r. 1110 nasledovne: Riadok 500 aktuálne platného tlačiva DP za rok 2020, čo je suma 14 972,50 € x sadzba dane platná v roku 2020 vo výške 15 %, od ktorej sa odpočíta r. 610 (úľavy na dani = 0). Na r. 1110 uvedie obec sumu 2 245,88 €. Obci nevzniká povinnosť v roku 2021 platiť preddavky na daň z príjmov, pretože neprekročila limit dane za rok 2020 vo výške 5 000 €.
Upozornenie:
S účinnosťou od 1.1.2021 nastala v § 42 ods. 9 ZDP zmena, podľa ktorej vyrovnanie preddavkov po podaní DP sa už nerobí, to znamená, že už aj po podaní DP za rok 2020 sa nedorovnávajú preddavky na daň v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP (teda, ako sa to aplikovalo v minulosti v lehote do 30. 4.) Po podaní DP za rok 2020 sa od 1.4.2021 platia preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2020.
Dodatočné daňové priznanie
Riadky 1120 až 1190:
Uvedené riadky sa vyplnia len v prípade, ak daňovník podáva dodatočné DP.
VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
V súlade s § 50 ods. 1 ZDP je daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok oprávnený vyhlásiť v DP v lehote na jeho podanie, že suma zodpovedajúca 2 %, resp. 1 % z daňovej povinnosti z r. 1080 alebo rozdiel riadkov 1 080 - 1 090 v prípade daňovníka, ktorý postupuje podľa § 17f ZDP zaokrúhlená podľa § 47 ZDP minimálne vo výške 8 €, sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (prijímateľovi). Ak daňovník, ktorý je právnickou osobou, poukazuje podiel zaplatenej dane v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania:
-
daroval finančné prostriedky najmenej vo výške
0,5
% zaplatenej dane z r. 1080, resp. (1 080 - 1090) ním určeným daňovníkom, môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške
2
%,
-
ak daňovník neposkytne finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane z r. 1080 (1080 - 1090), je oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane len do výšky
1
% zaplatenej dane.
Položka č. 28:
Obec vykázala daňovú povinnosť na r. 1080 vo výške 2 245,88 €. Do lehoty na podanie DP poskytla finančný dar občianskemu združeniu vo výške 300 € (viď položka č. 7), môže teda venovať podielovú daň na verejnoprospešný účel vo výške 2 % z r. 1080, čo je suma 44,92 €, ktorú uvedie na r. 4 tabuľky uvedenej na strane 12 tlačiva DP. Na r. 5 uvedie počet prijímateľov, ktorým túto sumu rozdelila. Obec súhlasila so zverejnením svojich údajov poskytovateľovi podielovej dane, čo vyznačila znamienkom "x" na strane 12 tlačiva DP.
Upozornenie: Pri vyplnení DP za rok 2020 sa postupuje pri zaokrúhľovaní jednotlivých položiek podľa § 47 ZDP platného od 1.1.2020, teda všetky položky sa pre daňové účely zaokrúhľujú na eurocenty,
pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.
Aj napriek skutočnosti, že obec nerealizovala projekt výskumu a vývoja podľa § 30c ZDP, podiel zaplatenej dane venovala len jednému prijímateľovi a neuplatňuje oslobodenie podľa § 13a a § 13b ZDP, a teda prílohy k § 30c, k IV. časti tlačiva DP a k § 13a a § 13b ZDP nemá vyplnené, do počtu príloh na strane 13 tlačiva DP uvedie číslo 3.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály