Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2021

Dátum: Autor/i: Ing. Mária Brániková Rubrika: Hospodárenie

Blíži sa termín účtovnej závierky subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2021. Hoci samotný termín daňového priznania má ešte svoj čas, do účtovníctva je potrebné zaúčtovať účtovný prípad, ktorým je splatná daň. V prípade, že daňová povinnosť nevznikne, o daňovej strate alebo nulovom daňovom priznaní sa neúčtuje.

Kto je povinný podať daňové priznanie
Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len "DP") vyplýva pre právnické osoby z dvoch právnych predpisov, ktorými sú:
Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, napr. zákon o dani z príjmov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.
Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať
daňovník
v lehote podľa § 49 zákona o dani z príjmov.
-
Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie
, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku Slovenskej republiky nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov.
-
Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov, len príjmy oslobodené od dane.
Vymedzenie daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, upravuje zákona o dani z príjmov. Daňovníci sú rozdelení do dvoch skupín, dôvodom je možnosť oslobodenia charitatívnej reklamy u daňovníkov podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Reklamu nie je možné oslobodiť v subjektoch podľa písm. b).
Daňovníkmi podľa § 12 odseku 2 cit. zákona sú:
a)
občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
b)
záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie,
štátne fondy, vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský pozemkový fond, Rozhlas a televízia Slovenska, Garančný fond investícií, organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli; za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sa na účely tohto zákona nepovažujú obchodné spoločnosti nezaložené na účel podnikania.
Obec a VÚC
nemusí podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy,
ktoré nie sú predmetom dane (podľa § 12 zákona o dani z príjmov),
a príjmy, z ktorých sa daň vyberá (napr. úroky v banke zdanené zrážkou). Obec pri výkone svojej činnosti dosahuje rôzne príjmy (napr. podielové dane, dane z nehnuteľností, nakladanie s majetkom obce, rôzne účtovné výnosy). Tieto sú vždy predmetom dane, preto povinnosť podať daňové priznanie obci (aj VÚC) vždy vzniká. Ak budú nakoniec niektoré príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona o dani z príjmov, prejaví sa to až v daňovom priznaní.
Rozpočtové organizácie a príspev­kové organizácie
plnia úlohy obce alebo VÚC. Sú zriadené zákonom č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správya o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Ich povinnosť, resp. možnosť, kedy nemusia podať daňové priznanie, je upravená inak ako v prípade obcí. Nemusia podať daňové priznanie,
ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov, len príjmy oslobodené od dane.
To znamená, že už pri úvahe, či podať daňové priznanie, si testujú oslobodenie podľa § 13 zákona o dani z príjmov, a to, že majú úroky zdanené zrážkou podľa § 43 cit. zákona. Ak majú napr. hlavnú činnosť s predmetom dane, avšak bez zdaňovaných príjmov (napr. predaj majetku, prenájom majetku) vymedzených zákonom, a všetky príjmy sú oslobodené, potom daňové priznanie nemusia podať. Správca dane ich však môže na podanie daňového priznania vyzvať.
Čo je predmet dane
Predmetom dane
daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú
príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť
, a to vrátane príjmov:
-
z predaja majetku,
-
z nájomného,
-
z reklám,
-
z členských príspevkov,
-
z ktorých sa daň vyberá podľa § 43(
zrážková daň),
-
na základe zmluvy o sponzorstve v športe.
Definícia predmetu dane sa neviaže na podnikanie, preto je potrebné dôsledné zváženie. V praxi obcí a VÚC je predmet dane vždy.
Predmetom dane nie je:
a)
príjem podľa § 50,
b)
príjem získaný darovaním ­ok­rem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa alebo dedením,
c)
podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva [§ 3 ods. 1 písm. e)] v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi alebo podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou [§ 3 ods. 1 písm. g)], okrem
1.
príjmu (výnosu) podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g) vyplácaného právnickej osobe, ak tento príjem plynie daňovníkovi podľa § 2 písm. d) druhého bodu od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x), alebo je vyplácaný daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu právnickej osobe, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x),
2.
príjmu (výnosu) podľa § 3 ods. 1 písm. f) vyplácaného právnickej osobe,
d)
príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov, ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.
Obce bežne účtujú o prijatých daroch (v účtovníctve nazvané ako transfery), môžu zdediť majetok, môžu prijímať dividendy, podiely na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti alebo vyrovnávacie podiely pri zániku účasti atď. Tieto možné príjmy sa účtujú ako výnosy, sú súčasťou výsledku hospodárenia, avšak na daňové účely sú odpočítateľné, pretože nie sú predmetom dane.
Zdanenie nepeňažného príjmu
Súčasťou základu dane je aj nepeňažný príjem prenajímateľa, ktorý je vlastníkom veci prenajatej na základe nájomnej zmluvy alebo iného užívacieho vzťahu (ďalej len "nájomná zmluva"), a to vo výške výdavkov vynaložených nájomcom alebo užívateľom podľa osobitného predpisu (ďalej len "nájomca"), po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, na technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve a neuhradených prenajímateľom, a to v zdaňovacom období, v ktorom:
a)
bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania, ak o hodnotu technického zhodnotenia vlastník prenajatej veci zvýšil vstupnú (zostatkovú) cenu tohto majetku,
b)
došlo k skončeniu nájomnej zmluvy; nepeňažný príjem sa určí vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania (§ 27).
Nepeňažným príjmom prenají­mateľa sú aj výdavky vynaložené nájomcom na opravy prenajatého hmotného majetku zahrnuté do daňových výdavkov nájomcu nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve.
Rizikom je, že takýto nepeňažný príjem nie je súčasťou výnosov a nie je súčasťou výsledku hospodárenia. Zdanenie je len v daňovom priznaní na osobitnom riadku 110.
Oslobodenia od dane

(Pozn.: Uvádzame len vybrané ustanovenia pre subjekty nezriadené na podnikanie.)

Od dane sú oslobodené príjmy:
Príjmy daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich
základnou činnosťou
vymedzenou osobitným predpisom
okrem:
-
príjmov z predaja majetku,
-
príjmov z nájomného,
-
príjmov z reklám,
-
príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až f) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe,
-
príjmov z činností, ktoré sú podnikaním, a
-
príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.
Príjmy
rozpočtových organizácií z prenájmu a z predaja majetku
zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.
Príjmy
obcí a VÚC z prenájmu a predaja
ich majetku.
Od dane sú oslobodené príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto príjmy je daňovník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal; ak daňovník do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na účel vymedzený v § 50 ods. 5, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.

Poznámka: Toto oslobodenie sa nevzťahuje na obce, VÚC, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie. V súlade s § 13 ods. 3 písm. a) ide o tieto typy príjemcov, ktoré mohla obec založiť: napr. občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Tieto subjekty mohli prijať tzv. charitatívnu reklamu, ktorá je za zákonom ustanovených podmienok oslobodená.


Upozornenie: Nové oslobodenie platné od 1.1.2021 - cez prechodné ustanovenia sa použilo už v daňovom priznaní za rok 2020.
 
Od 1.1.2021 sú od dane oslobodené aj:
Plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce a plnenia poskytnuté podľa osobitného predpisu. Takými sú dotácie v súvislosti s COVID-19, napríklad na udržanie zamestnanosti, a tiež dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Na rok 2020 sa použilo prechodné ustanovenie zákona - § 52zzi.
Zdaňovacie obdobie
V účtovných jednotkách samosprávy je zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Vzhľadom na to, že sú subjektmi verejnej správy, zostavujú účtovnú závierku za kalendárny rok, preto nemôžu mať zdaňovacie obdobie určené ako hospodársky rok.
Lehoty na podanie DP
Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak.
Lehota pre daňovníkov vo verejnej správe a územnej samospráve za rok 2021 je 31. marec 2022.

Upozornenie: Platí možnosť predĺženia lehoty na základe oznámenia.

Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmovje na základe
oznámenia
podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2. Podaním oznámenia sa predlžuje táto lehota
najviac o tri celé kalendárne mesiace
s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie. V tejto novej lehote je daň aj splatná.
Vzor tlačiva oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je dostupný na stránke: www.financnasprava.sk.
Vždy je potrebné uviesť koniec mesiaca, ku ktorému si daňový subjekt predlžuje lehotu (napr. 30.4.2022, 31.5.2022, resp. 2.5.2022, 30.6.2022).
Podávanie DP
Daňové priznanie sa podáva vecne príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad. V súlade s § 13 ods. 4 daňového poriadku daňové priznanie možno podať ktorémukoľvek vecne príslušnému správcovi dane. Ak správca dane nie je miestne príslušný, v súlade s § 18 daňového poriadku daňové priznanie bezodkladne postúpi prí­slušnému správcovi dane a upovedomí ho o tom, kto podanie podal. Ak bolo podanie urobené v lehote, lehota sa považuje za zachovanú aj u správcu dane, ktorému bolo podanie postúpené.
Daňové priznanie je povinný podať aj ten daňovník, ktorého
správca dane vyzve
na podanie priznania podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku.
Číselné údaje vyjadrujúce peňažné sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na eurocenty. Zaokrúhľovanie je ustanovené v § 47 zákona o dani z príjmov matematicky.
Všetky prepočty podľa zákona o dani z príjmov sa vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, tak, že:
a)
zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
b)
zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.
Aké daňové priznanie možno podať
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb možno podať ako riadne, opravné alebo dodatočné. Daňovník na prvej strane daňového priznania označí, o aký druh daňového priznania ide.
1. Riadne daňové priznanie
Riadne daňové priznanie
sa podáva v lehote na podanie daňového priznania určenej v § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, resp. podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov do troch mesiacov po uplynutí všeobecnej lehoty na podanie daňového priznania na základe oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania zaslaného správcovi dane.
2.Opravné daňové priznanie
Opravné daňové priznanie možno podať
pred uplynutím lehoty
na podanie daňového priznania (§ 16 ods. 1 daňového poriadku), označí sa ako "opravné". Na pôvodne podané daňové priznanie sa neprihliada. Z opravného daňového priznania neplynú žiadne sankcie.
3. Dodatočné daňové priznanie
Ak daňovník zistí, že jeho
daň má byť vyššia,
ako bola daň ním priznaná alebo správcom dane vyrubená, je podľa § 16 ods. 2 daňového poriadku
povinný
podať do konca nasledujúceho mesiaca po tomto zistení dodatočné daňové priznanie. Dodatočné daňové priznanie je daňový subjekt
povinný
podľa § 16 ods. 3 daňového poriadkupodať aj vtedy, ak zistí, že daňová strata je nižšia, ako bola uvedená v priznaní. V II. časti v oddiele Dodatočné daňové priznanie uvedie
deň
, kedy došlo k zisteniu skutočnosti, ktorá zakladá povinnosť podať dodatočné priznanie.
Na tlačive daňového priznania sa v záhlaví označí ako "dodatočné daňové priznanie". Z dodatočného daňového priznania už môžu plynúť (a zvyčajne aj plynú) sankcie podľa daňového poriadku.

Poznámka:

Podľa § 16 ods. 4 daňového poriadkuje daňový subjekt oprávnený (teda nie povinný) podať dodatočné daňové priznanie, ak zistí, že:

●  daň má byť nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní,

●  daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená,

●  daňové priznanie obsahuje nesprávne údaje alebo

●  daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v DP.

V tomto prípade sa sankcie neukladajú.

Splatnosť dane
Daň je splatná v lehote na podanie daňového priznania.
Sankcie podľa daňového poriadku
uloží správca dane z rozdielu medzi daňou vypočítanou v DP a vyššou daňou uvedenou v dodatočnom DP, daňou zistenou správcom dane alebo určenou správcom dane podľa pomôcok.
Úrok z omeškania podľa § 156 daňového poriadku
uloží správca dane za oneskorené zaplatenie dane.
Platenie preddavkov na daň v roku 2021
1.
Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla 16 600 eur, je povinný platiť, počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to vždy do konca príslušného mesiaca. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.
2.
Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období vypočítaná podľa odseku 6
presiahla 5 000 eur
a nepresiahla 16 600 eur, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania, a ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.
3.
Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň podľa § 42 ods. 10 zákona o dani z príjmov, preddavky na daň neplatí:
a)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály