Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Sociálny fond tvoria finančné prostriedky, ktoré sa používajú na realizáciu podnikovej so­ciálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ – právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Základným právnym rámcom pre prácu so sociálnym fondom je zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom fonde").
Prostriedky sociálneho fondu primárne slúžia zamestnancom, výnimočne možno poskytnúť tieto prostriedky aj bývalým zamestnancom (dôchodcom) a rodinným príslušníkom zamestnancov. Prostriedky sociálneho fondu možno použiť aj na účely úhrady niektorých nákladov vynaložených odborovou organizáciou v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním, avšak použitie prostriedkov fondu na tento účel možno dohodnúť výlučne v kolektívnej zmluve. Tvorbu a následne použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v platnom znení. Zákon nadobudol účinnosť 1.9.1994. Ostatné zmeny v danom zákone sa realizovali novelou účinnou od 1.1.2019.
Povinnosť tvoriť sociálny fond nemá napríklad zamestnávateľ, ktorý zamestnáva fyzické osoby iba na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, aj keď ide o pracovnoprávny vzťah. Ak by zamestnávateľ zamestnával čo i len jedného zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, je povinný tvoriť sociálny fond.
Povinnosť tvoriť sociálny fond upravujú aj niektoré osobitné zákony, napríklad podľa § 2 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 253/1994 Z.z.") sa starosta obce, resp. primátor mesta počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu a na účely zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere a obec vo vzťahu k starostovi na uvádzané účely podľa odseku 4 predmetného zákona vystupuje ako zamestnávateľ.
Z daného vyplýva, že aj keby obec nezamestnávala žiadne osoby v pracovnom pomere, podľa uvádzaného ustanovenia zákona č. 253/1994 Z.z. by bola povinná tvoriť sociálny fond z dôvodu, že na účely tvorby a použitia sociálneho fondu sa starosta obce ako verejný funkcionár považuje za zamestnanca v pracovnom pomere. Obdobná úprava je obsiahnutá aj v § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce. Dotyčný poslanec sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa.
Povinnosť tvoriť sociálny fond sa nevzťahuje na spoločníkov s. r. o., členov družstiev, členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb a ďalšie osoby bez uzatvoreného pracovného pomeru.
Sociálny fond sa tvorí ako úhrn:
-
povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok
, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len "základ"),
-
ďalšieho prídelu vo výške:
-
dohodnutej v ­kolektívnej zmluve
(alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán),
najviac vo výške 0,5 %
zo základu alebo
-
sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na
úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť
zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky stanovené týmto zákonom (dochádzanie verejnou dopravou a príjem - pozri ďalej v texte),
najviac však vo výške 0,5 % zo základu
,
(Upozornenie: ­Tvorba ďalšieho prídelu podľa bodu 1. a 2. sa navzájom vylučujú.)
-
ďalších zdrojov fondu
, ktorými môžu byť zdroje podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu. Zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk, môže prispievať do fondu prídelmi z použiteľného zisku. Tým nie je dotknutá povinnosť takéhoto zamestnávateľa tvoriť fond.
Pri tvorbe sociálneho fondu rozlišujeme možnosti jeho tvorby podľa druhu činnosti zamestnávateľa. Zamestnávateľ, ktorého predmet činnosti
je zameraný na dosiahnutie zisku
, môže:
-
tvoriť
povinný prídel do výšky 1 %
len v prípade, keď za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil niektorú z uvedených podmienok, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0,6 % (§ 3 ods. 2),
-
tvoriť
ďalší prídel
,
-
okrem povinného prídelu
prispievať do fondu aj prídelmi z použiteľného zisku, čím však nie je nijako dotknutá jeho povinnosť tvoriť fond v zákone uvedenou formou.
Zamestnávatelia, ktorých predmet činnosti
nie je zameraný na dosiahnutie zisku
a u ktorých je povinný prídel súčasťou vecných neinvestičných výdavkov mimo položky mzdových prostriedkov, tvoria sociálny fond v rámci možnosti svojho rozpočtu.
Na obdobie od 1.1.2023 do 31.8.2024 je uzavretá
kolektívna zmluva vyššieho stupňa
pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú
podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov.
V článku II bod 7 tejto kolektívnej zmluvy sa uvádza, že celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený
povinným prídelom vo výške 1 % a ďalším prídelom najmenej vo výške 0,05 %
zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
Pretože v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa je už dohodnutý ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o sociálnom fonde, zamestnanci, na ktorých sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa vzťahuje, sa nemôžu dožadovať príspevku na dopravu podľa bodu 2 tohto ustanovenia ani v prípade, keby spĺňali ostatné podmienky uvedené v § 7 ods. 5 zákona o sociálnom fonde.
Zamestnávateľ podľa zákona o sociálnom fonde (predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku), ktorý za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, môže tvoriť povinný prídel do výšky 1 %. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil niektorú z podmienok uvedených v prvej vete, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0,6 %.
Možnosť tvoriť povinný prídel v rámci rozpätia 0,6 % až 1 % má každý zamestnávateľ (teda aj zamestnávateľ, ktorý nemá uzavretú kolektívnu zmluvu), ktorý za predchádzajúci kalendárny rok splnil nasledujúce podmienky:
-
dosiahol zisk,
-
splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku, ako aj
-
odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni.
Všetky uvedené podmienky sú rovnocenné; ak zamestnávateľ síce dosiahol zisk, ale nemá vysporiadané svoje daňové alebo odvodové povinnosti, nemá možnosť tvoriť povinný prídel vyšším podielom ako 0,6 % základu.
Zamestnávatelia podľa zákona o sociálnom fonde (predmet činnosti nie je zameraný na dosiahnutie zisku) tvoria sociálny fond od 1. januára 1995 v rámci možnosti svojho rozpočtu.
U ostatných zamestnávateľov, ktorí boli zriadení zriaďovateľom, resp. nie sú založení za účelom dosahovania zisku, ako ich vymedzuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p., výška tvorby povinného prídelu v rámci rozpätia závisí od možností rozpočtu zamestnávateľa, prípadne zriaďovateľa. Takýmito zamestnávateľmi sú napríklad štátne a obecné rozpočtové a príspevkové organizácie, služobné úrady, dobrovoľné občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, politické strany, cirkvi a podobne.
______________________________
Upozornenie: Výška tvorby sociálneho fondu je uvedená aj v zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce/mesta. Pri zmene výšky tvorby sociálneho fondu treba toto upraviť - dodatkom aj v tých zásadách.
______________________________
Základom na určenie ­ročného prídelu do fondu
je súhrn hru­bých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
Zák
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály