Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výstavba elektrickej nabíjacej stanice

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Obec realizuje výstavbu elektrickej nabíjacej stanice. Výstavba sa uskutočňuje na základe ohlásenia drobnej stavby, pričom náklady na výstavbu uhrádza obec z vlastných prostriedkov, a následne dôjde k refundácii z prostriedkov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá. Obec realizuje výstavbu elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily dodávateľským spôsobom. Môže obec pri odpisovaní tohto majetku vychádzať aj zo zákona o dani z príjmov? Zákon o účtovníctve v § 26 ods. 7 to umožňuje. Na základe metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/013292/2017-353 sa pri odpisovaní majetku nemá uplatňovať sadzba odpisov platná podľa zákona o dani z príjmov.

Ustanovenie § 26 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zne­ní neskorších predpisov, ktorým sa umožňuje odpisovať majetok podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa týka účtovných jednotiek, ktoré neboli zriadené za účelom podnikania.
Účtovnými jednotkami, ktoré nie sú zriadené alebo založené na účel podnikania sú napríklad politické strany, politické hnutia, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli. Na tieto účtovné jednotky sa vzťahuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.
Úč
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály