Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie dlhodobého majetku vytvoreného vlastnou činnosťou účtovnej jednotky

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Podľa § 26 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len „postupy účtovania“), sa dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou účtovnej jednotky účtuje na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtu 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (ak ide o aktivovanie nehmotného majetku) alebo účtu 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (v prípade aktivácie nákladov na dlhodobý hmotný majetok).

Ak boli aktivované náklady hradené z bežného transferu od zriaďovateľa, zúčtovaný bežný transfer sa preúčtuje vo vecnej a v časovej súvislosti s účtovaním aktivácie na ťarchu účtu
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
súvzťažne s účtom
355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku v účtovnej jednotke, ktorá je v rozpočtovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku alebo príspevkovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku.
Ak boli aktivované náklady hradené z bežného transferu od iných subjektov ako od zriaďovateľa, vo vecnej a v časovej súvislosti s aktiváciou nákladov sa účtuje vo výške zúčtovaných transferov v prospech účtu
384 - Výnosy budúcich období
a na ťarchu príslušného účtu výnosov v účtovej skupine 69 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom, na ktorom bolo zúčtovanie transferov zaúčtované.
Aktivácia dlhodobého majetku v rozpočtovej a príspevkovej organizácii obce a vyššieho územného celku - aktivované náklady boli hradené z prostriedkov zriaďovateľa.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály