Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Transfery v samospráve

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Transfery sú jednou z oblastí, ktorá je špecifická pre organizácie štátnej správy a samosprávy. Pojmom transfer sa chápu finančné (poskytnutie peňažných prostriedkov) aj nefinančné vzťahy v rámci verejnej správy aj mimo nej. Základné pravidlá účtovania transferov sú vymedzené v § 19 opatrenia MF SR č. ­MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Vo všeobecnosti platí, že ten, kto poskytne transfer (dotáciu alebo príspevok), má náklad. Ten, komu sa transfer (dotácia alebo príspevok) poskytol, účtuje do doby použitia transferu ako záväzok voči tomu, kto transfer poskytol.
Transfery peňažného charakteru sú: dary, granty, dotácie, príspevky, nenávratné finančné príspevky.
Transfery nepeňažného charakteru sú: bezodplatne nadobudnutý a odovzdaný dlhodobý majetok, drobný majetok, zásoby, zverenie majetku do správy a odňatie majetku zo správy.
Pri použití bežného transferu a pri vzniku nákladov z dlhodobého majetku nakúpeného z transferu (odpisy, tvorba opravných položiek, zostatková cena pri likvidácii, predaji, manku alebo škode) sa účtuje o výnosoch.
Kapitálové transfery sa časovo rozlišujú aj u príjemcu
(stále časovo rozlíšený výnos), aj u poskytovateľa (časovo rozlíšený náklad - len v prípade, keď sa poskytuje organizácii vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti).
V praxi poznáme viac druhov transferov. Transfery sa rozdeľujú na bežné a kapitálové a môžu byť ešte členené podľa zdroja na transfery od zriaďovateľa alebo od iných subjektov. Od iných subjektov môžu byť transfery v rámci verejnej správy alebo aj mimo nej. Ďalším dôležitým hľadiskom, od ktorého závisí účtovanie, je, či sú prostriedky účelovo určené alebo nie sú.
Bežné transfery
predstavujú poskytnutie finančných prostriedkov na bežné výdavky, t.j. na výdavky v hlavnej kategórii 600 Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie.
Kapitálové transfery
predstavujú poskytnutie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky, t.j. na výdavky v hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie.
Zdroj prostriedkov sa chápe ako druh poskytovateľa, teda zjednodušene povedané, od koho nám financie prišli. Ak sa transfer poskytuje zo štátneho rozpočtu cez rozpočtovú kapitolu alebo obec, či vyšší územný celok (ďalej len "VÚC"), tak sú to prostriedky štátu a o ich spotrebe sa účtuje na Ministerstve financií SR. Ak obecnej rozpočtovej organizácii je poskytnutý takýto transfer, uvádza sa ako transfer zo štátu, aj keď bol poskytnutý prostredníctvom obce. Podobne je to aj v prípade prostriedkov EÚ, ktoré sú prostriedkami od iných subjektov mimo verejnej správy, aj keď sú poskytované štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.
Obec a VÚC vystupujú nielen ako organizácia, ktorá dostáva a spotrebúva transfer, ale aj ako zriaďovateľ, ktorý poskytuje transfer z vlastných zdrojov alebo transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu pre podriadené organizácie. Z hľadiska peňažných tokov je na jednej strane prijímateľom transferu, ale na druhej strane aj poskytovateľom.
Samostatné sledovanie transferov má vplyv na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a súhrnnej účtovnej závierky. Pri účtovaní transferov je veľmi podstatné vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom a analytická evidencia.
Pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú tieto hľadiská:
-
členenie podľa jednotlivých subjektov verejnej správy,
-
členenie podľa druhu transferov na bežné a kapitálové transfery,
-
prijaté a poskytnuté transfery sa členia podľa subjektov súhrnného a konsolidovaného celku.
Odporúča sa vytvoriť analytické účty k transferovým účtom:
-
súvahové účty: 351, 354, 355, 357, 359, 371, 372;
-
výsledkové účty: 584, 585, 586, 587, 588, 589, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699.
Transfery (dotácie)
predstavujú peňažné prostriedky, ktoré majú charakter platby, ktorú jednotlivec alebo inštitúcia poskytuje inému jednotlivcovi alebo inštitúcii bez nároku na protihodnotu. Dotácie môžu byť účelové (presne vymedzené použitie) alebo neúčelové (využitie nie je presne definované, možno ju použiť na akékoľvek výdavky). Dotácia môže byť poskytnutá v čiastočnej alebo v plnej výške podľa žiadosti žiadateľa o dotáciu. Dotácie sa spravidla poskytujú na
presne vymedzené úlohy alebo účely za vopred stanovených podmienok
. Ak poskytnutá dotácia nebude použitá na presne stanovený účel v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie, musí byť vrátená (alebo jej časť) poskytovateľovi dotácie.
Transfery zo štátneho rozpočtu
Dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo z prostriedkov Európskej únie v súčasnosti chápeme ako určitú formu podpory podľa určených priorít v rôznych rozvojových programoch.
Poskytovanie
dotácií a ­príspevkov zo štátneho rozpočtu ­právnickým a fyzickým osobám
sa riadi
§ 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Dotácie zo štátneho rozpočtu poskytuje správca kapitoly alebo orgán štátnej správy, ktorý je svojimi príjmami a výdavkami zapojený na jeho rozpočet. Správca kapitoly, z ktorej sa dotácia bude poskytovať vo všeobecnom záväznom právnom predpise, stanoví rozsah a ďalšie podmienky poskytovania dotácií a spôsob ich poskytovania. Dotácie sa poskytujú
na základe žiadosti, ktorú je žiadateľ povinný riadne vyplniť a v ktorej jasne definuje účel použitia dotácie, dôvod, prečo o dotáciu žiada, pre koho je dotácia určená, na aký druh výdavkov dotáciu žiadateľ žiada, podrobný rozpočet projektu (akcie), formu spoluúčasti, prípadne výšku spoluúčasti.
Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie, ktoré správca kapitoly požaduje vo všeobecne záväznom nariadení alebo vo výzve o poskytovaní dotácie.
Najčastejším príkladom transferov v obci, ktorá má zriadenú základnú školu, je prijímanie transferov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon - teda financie, ktoré chodia pravidelne pre základnú školu a sú určené na chod a fungovanie základnej školy.
Použitie dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií SR, a preto je potrebné poskytnutú dotáciu zo štátneho rozpočtu zúčtovať do konca aktuálneho rozpočtového roka; výnimku tvoria špecifické dotácie na kapitálové výdavky, ktoré možno použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom roku (rokoch). Termín, dokedy treba podať zúčtovanie príslušnému orgánu, musí byť riadne daný v uzavretej zmluve o poskytnutí dotácie. Ak je možné dotáciu použiť aj v nasledujúcich rokoch, spravidla si správca kapitoly do konca aktuálneho kalendárneho roka žiada oznámenie o nevyčerpaných prostriedkoch v danom roku, ktoré si žiadateľ presúva do nasledujúceho rozpočtového roka.
Tým, že poskytnutie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, jej čerpanie býva spravidla v tom roku, v ktorom bola poskytnutá. Jej nevyčerpanie alebo čerpanie v rozpore so zmluvou o poskytnutí dotácie má za následok vrátenie do štátneho rozpočtu. Zúčtovanie musí byť podané na predpísanom tlačive, v ktorom žiadateľ detailne rozpíše čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých druhov výdavkov. Vyúčtovanie žiadateľ podáva spolu so správou o čerpaní výdavkov, v ktorej opíše celý priebeh projektu (akcie).
Pri zúčtovaní finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur. Poskytovateľ je povinný uviesť termín odvedenia výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu, najneskôr však k termínu povinného zúčtovania so štátnym rozpočtom.
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
Pri účtovaní prijatia a použitia bežných transferov zo štátneho rozpočtu obec a VÚC postupuje podobne ako príspevková organizácia zriadená samosprávou. Príjem bežného transferu účtuje obec a VÚC na účte
221 - Bankové účty
súvzťažne s účtom
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
. Z tohto účtu uhrádzajú všetky výdavky na bežnú prevádzku a vo vecnej a v časovej súvislosti so vzniknutými nákladmi na prevádzku z bežného transferu sa účtuje vznik výnosu na účet
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
súvzťažne s účtom
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
. V tomto prípade teda vystupuje obec a VÚC v pozícii konečného prijímateľa transferu zo štátneho rozpočtu, u ktorého dochádza k spotrebe bežného transferu.
Poskytnutie bežného transferu zo ŠR - čerpanie dotácie v plnej výške

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Prijatý bežný transfer pre obec na bankový účet

10 000,–

221

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály