Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Tlačivo daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2022

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Tlačivo daňového priznania je jednotné pre všetky právnické osoby v Slovenskej republike. Pre daňovníkov vo verejnej správe a v územnej samospráve je veľa špecifických postupov pri zdaňovaní príjmov, ktoré vychádzajú z charakteru činnosti, právnej formy a požiadaviek zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Cieľom príspevku je na príklade obce s hlavnou a podnikateľskou činnosťou vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov. Ostatné subjekty, ako sú vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie môžu postupovať podobne.

Tlačivo daňového priznania právnických osôb (ďalej len "
Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby č.
MF/016108/2022-721
bol vydaný Oznámením Ministerstva financií SR č. MF/016141/2022-721, ktoré bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 15/2022. Uvedené tlačivo daňového priznania sa použije pri podávaní daňového priznania u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie po 31. decembri 2022.
Poučenie na vyplnenie daňového priznania
je vydané Oznámením Ministerstva financií SR č. MF/016055/2022-721zverejneným vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 16/2022.
Potvrdenie o podaní daňového priznania
k dani z príjmov (vzor) je vydaný Oznámením Ministerstva financií SR č. MF/016136/2022-721 zverejneným vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 17/2022.
Zmeny v tlačive daňového priznania:
-
str. 3 - doplnenie riadku 502 k odpočtu výdavkov na investície a doplnenie novej prílohy k § 30e;
-
str. 3 a str. 9 - pomocná tabuľka K. Vypustenie pomocnej tabuľky k daňovej licencii a príslušných riadkov na strane 3;
-
str. 8 - pomocná tabuľka H. Doplnenie poznámky pod čiarou k vykazovaniu údajov v tabuľke H.
Mikrodaňovník
V daňovom priznaní právnických osôb za rok 2022 sa prvýkrát uplatňujú zvýhodnené ustanovenia pre daňovníkov, ktorí sú definovaní ako mikrodaňovníci.
Kto je mikrodaňovník?
Definícia je v § 2 písm. w) ZDP.
Mikrodaňovníkom je daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom (suma je 49 790 eur); mikrodaňovníkom nie je daňovník:
1.
ktorý je závislou osobou podľa písmen n) až r) a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
2.
na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
3.
ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
Z uvedeného vyplýva, že ak by zdaniteľné príjmy (výnosy) boli v sume neprevyšujúcej 49 790 eur, ale obec by mala napríklad majetkovú účasť v založenej spoločnosti (s. r. o, a.s.) a vykonávala by tzv. kontrolované transakcie - nejde o mikrodaňovníka.
Kontrolovaná transakcia [§ 2 písm. ab) ZDP]
Kontrolovanou transakciou je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa písmen n) a r), pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Pri posudzovaní kontrolovanej trans­akcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu. Ako príklady uvádzame: poskytovanie služieb, nájomné zmluvy, dodanie tovarov a výrobkov, pôžičky, predaj majetku a podobne.
Daňové výhody mikrodaňovníka sú:
-
zvýhodnené podmienky pre odpisovanie hmotného majetku,
-
zvýhodnené pravidlá odpočtu daňovej straty,
-
možnosť tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými opravnými položkami,
-
použitie 15 % sadzby dane z príjmov.
Po splnení uvedených podmienok sa mikrodaňovník označí v daňovom priznaní na strane 1. Pre obce, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť, ustanovenia o mikrodaňovníkovi nie sú prakticky použiteľné, uvedené výhody by nevedeli vôbec použiť. Ak by obec sama vykonávala podnikateľskú činnosť a môže, ale aj nemusí byť závislou osobou, ale nevykonáva kontrolované transakcie, pričom jej zdaniteľný príjem je v ustanovenom limite - môže byť mikrodaňovníkom. Jej výhody vyplývajúce zo ZDP sú však zanedbateľné. Ustanovenia o mikrodaňovníkovi sú najmä pre malé subjekty v podnikateľskom prostredí.
Daňovníkom je obec, ktorej hlavná činnosť je ustanovená zákonom o majetku obcí. Podnikateľská činnosť je ustanovená na základe živnostenského oprávnenia (maloobchod).
Základ dane
Základom dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky (§ 19) pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.
Podľa § 17 ods. 1 písm. b) ZDP sa pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia (ďalej len "VH").
Východiskové údaje z účtovníctva:
Sumy sú uvedené v eur.

Rok 2022

Výnosy

Náklady

VH

DP – Tabuľka C1

VH z hlavnej činnosti

1 000 000,–

995 000,–

5 000,–

riadok 2

VH zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

24 500,–

 22 000,–

2 500,−

riadok 3

Spolu

 

 

7 500,–

riadok 1

Požiadavky na účtovníctvo:
-
časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
-
rezervy - účtovné a daňové,
-
opravné položky - účtovné a daňové,
-
oprava chýb minulých období v súlade s postupmi účtovania,
-
vytváranie analytických účtov na účely zistenia základu dane.
Tabuľka C1
- Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, účtujúcim v
sústave podvojného účtovníctva
. Údaje v tabuľke C1 sa vypĺňajú u daňovníka účtujúceho podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
Riadok 1:
Uvádza sa VH pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti.
Riadok 2:
Uvádza sa VH pred zdanením z hlavnej nezdaňovanej činnosti.
Riadok 3
: Uvádza sa VH pred zdanením zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti.
Riadok 4:
Uvádza sa suma pred zdanením vyčíslená ako rozdiel podľa § 17 ods. 16 zákona, t.j. zisk z predaja tohto majetku. Údaj uvedený v tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len informatívny charakter pre účely správcu dane.
Riadok 5:
Uvádza sa suma príjmov z nájomného a reklám pred zdanením vrátane príjmov z reklám oslobodených od dane podľa § 13 ods. 1 písm. g) ZDP. Údaj má len informatívny charakter pre účely správcu dane.
Riadok 6:
Uvádza sa celková suma výnosov z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti.
Vyplnenie tabuľky C1 podľa zadania:

Riadok

 

1

7 500,−

2

5 000,−

3

2 500,–

4

výpočet zisku z predaja (§ 17 ods. 16)

5

ak bol príjem z nájomného a reklamy

6

1 024 500,−

VÝSLEDOK ­HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

100

Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 ZDP (zisk +, strata –)] alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. Časť –
r. 3 tabuľky F alebo r. 1 tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený výsledok hospodárenia
(III. Časť – r. 4 tabuľky G3)

V riadku 100 sa u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva uvedie
výsledok hospodárenia pred zdanením
zistený v účtovníctve (zisk alebo strata). Ak je výsledkom hospodárenia zisk alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami kladný, riadok 100 sa označí znamienkom plus (+). Ak je výsledkom hospodárenia strata alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami záporný, riadok 100 sa označí znamienkom mínus (-).
Na riadku 100 vykazuje daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie účtujúci:
a)
v sústave podvojného účtovníctva výsledok hospodárenia v úhrne z hlavnej nezdaňovanej a zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti uvedený v tabuľke C1 na riadku 1,
b)
v sústave jednoduchého účtovníctva rozdiel príjmov a výdavkov v úhrne z nezdaňovanej a zdaňovanej činnosti uvedený v tabuľke C2 na riadku 1.
VH pred zdanením na r. 100 je 7 500 €.
POLOŽKY ZVYŠUJÚCE VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

110

Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 ZDP a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100

V riadku 110
sa uvedie aj rozdiel zvyšujúci základ dane, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných a finančných vzťahoch závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných a finančných vzťahoch (§ 17 ods. 5 ZDP), ak nie je súčasťou výsledku hospodárenia na riadku 100.
Poznámka:
-
Závislé osoby - blízke osoby, ekonomické, personálne alebo iné prepojenie § 2 písm. n) ZDPsa uvádzajú na prvej strane
-
k r. 100 treba vyplniť tabuľku I - Transakcie závislých osôb;
-
vedenie transferovej dokumentácie - obci postačuje skrátená dokumentácia - štruktúrované tlačivo na www.financnasprava.sk.
Obec nemala kontrolované trans­akcie so spriaznenými osobami. Preto položku zvyšujúcu základ dane neuvádza.
Nepeňažné plnenia podľa § 17 ods. 20 a 21 ZDP
Ustanovenie § 17 ods. 20 a 21 ZDP
(20) Súčasťou základu dane je aj nepeňažný príjem prenajímateľa, ktorý je vlastníkom veci prenajatej na základe nájomnej zmluvy alebo iného užívacieho vzťahu,80) (ďalej len "nájomná zmluva") a to vo výške výdavkov vynaložených nájomcom alebo užívateľom podľa osobitného predpisu80) (ďalej len "nájomca"), po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, na technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve80) a neuhradených prenajímateľom, a to v zdaňovacom období, v ktorom
a)
bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania, ak o hodnotu technického zhodnotenia vlastník prenajatej veci zvýšil vstupnú (zostatkovú) cenu tohto majetku,
b)
došlo k skončeniu nájomnej zmluvy; nepeňažný príjem sa určí vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania (§ 27).
(21) Nepeňažným príjmom prenajímateľa sú aj výdavky vynaložené nájomcom na opravy prenajatého hmotného majetku zahrnuté do daňových výdavkov nájomcu nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve.80)
Položka č. 1:
Obec prenajala budovu podnikateľovi v roku 2019. V nájomnej zmluve dala súhlas na vykonanie technického zhodnotenia, a to prestavbu priečok (vybudovanie troch kancelárií). V roku 2022 prišlo k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy. Podnikateľ nepredal technické zhodnotenie ani ho neodstránil. Obec nadobudla technické zhodnotenie a zaúčtovala ho na účtoch MD 042/D 384, teda súvahovo. Daňová zostatková cena technického zhodnotenia je 10 000 eur. Obec ho uvedie na r. 110.

130

Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 ZDP alebo § 21a ZDP, ktoré boli vynaložené v rozpore alebo nad rozsah § 19 ZDP, okrem súm uvedených v r. 140, 150 a 180. (tabuľka A – III. Časť)

Pravidlá na posúdenie výdavkov:
§ 19 ods. 1 ZDP (daňové výdavky)
-
Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu.
-
Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon okrem výdavku [nákladu vynaloženého zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) ZDP] za podmienok ustanovených osobitným predpisom, alebo jeho zahrnutie v zdaňovacom období upravuje tento zákon v inej výške ako osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone.
-
Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa výdavok (náklad) alebo jeho časť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada.
§ 21 ZDP (nedaňové výdavky):
-
daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval,
-
výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané,
a ďalej podľa § 21 bodu 1 a 2 ZDP.
Tabuľka A - položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k riadku 130 II. Časti tlačiva)
Riadok A/1
Riadok je určený na pripočítateľnú položku, ktorou je strata z predaja cenných papierov. Obec pre tento riadok nemá obsahovú náplň, keďže predaj majetku je oslobodený, a to aj v prípade predaja cenných papierov.
Riadok A/2
Riadok je určený na pripočítateľnú položku, ktorou je strata z predaja obchodného podielu alebo zmenky. Obec pre tento riadok nemá obsahovú náplň, keďže predaj majetku je oslobodený, a to aj v prípade predaja tohto druhu majetku.
Riadok A/3
V riadku sa uvedie spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP.
Poznámka:
Výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky sú daňovými výdavkami:
1.
podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa:
-
1a.
spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %; ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu,
-
1b.
preukázanej spotreby vrátane spotreby uvedenej vo vnútornom akte riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje u daňovníka spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza a ak sa neuplatňuje postup podľa bodu 1a.,
2.
na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, alebo
3.
vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.
______________________________
Upozornenie
: Napriek zneniu v bode 3 nemôže subjekt vo verejnej správe toto ustanovenie použiť, bolo by to v rozpore s princípmi nakladania s verejnými prostriedkami, ktoré upravujú osobitné súvisiace predpisy [zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku obcí"), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení")].
______________________________
Položka č. 2:
Obec v podnikateľskej činnosti uplatňovala do výdavkov náklady na pohonné látky podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP. V účtovníctve zaúčtovala sumu 10 500 eur. Spotreba podľa osvedčenia o evidencii bola vo výške 10 000 eur. Rozdiel 500 eur je pripočítateľnou položkou (nadspotreba), ktorá sa zapíše do riadku A/3.
Riadok A/4
Tu sa uvedie rozdiel medzi menovitou hodnotu pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 ZDP. Ak súčasťou postúpenej pohľadávky je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvedie sa aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia [§ 19 ods. 3 písm. h) ZDP]. Tento riadok je najmä pre podnikateľské subjekty, ktoré majú možnosť nakladať s pohľadávkami podľa svojich možností v súlade s obchodným právom. Obce a subjekty v samospráve možnosť postúpenia s cenou nižšou, ako je samotná pohľadávka, nemajú, preto tento riadok nepoužijú. V opačnom prípade by to mohlo byť v rozpore s princípmi nakladania s verejnými prostriedkami, ktoré upravujú osobitné súvisiace predpisy (zákon o majetku obcí, zákon o obecnom zriadení).
Riadok A/5
Na tomto riadku sa uvádza odplata - provízia za vymáhanie pohľadávky presahujúca 50 % vymoženej pohľadávky podľa § 19 ods. 3 písm. p) ZDP. Tento riadok je najmä pre podnikateľské subjekty, ktoré majú možnosť vynaložiť náklady na vymáhanie pohľadávok podľa svojich možností v súlade s obchodným právom. Obce a subjekty v samospráve by nemali vynakladať dodatočné prostriedky na vymoženie pohľadávky, preto tento riadok nepoužijú. V opačnom prípade by to mohlo byť v rozpore s princípmi nakladania s verejnými prostriedkami, ktoré upravujú osobitné súvisiace predpisy (zákon o majetku obcí, zákon o obecnom zriadení).
Riadok A/6
Na tomto riadku sa uvádzajú výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h) ZDP okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
Daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú:
1.
darčekové reklamné poukážky,
2.
tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,
3.
alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.
Položka č. 3:
Obec v podnikateľskej činnosti zaúčtovala náklady na pohostenie (obed, káva) v sume 150 eur. Celý náklad je pripočítateľnou položkou, ktorý sa zapíše na riadku A/6.
Riadok A/7
Na tomto riadku sa uvádzajú manká a škody presahujúce prijaté náhrady [§ 21 ods. 2 písm. e) ZDP].
Daňovým výdavkom je:
-
stratné v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a
-
nezavinený úhyn zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa zo základného stáda.
Škody uznané podľa § 19 ods. 3 písm. g) ZDP:
Sú škody nezavinené daňovníkom:
1.
vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesky,
2.
spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou.
Položka č. 4:
Obec v podnikateľskej činnosti účtovala na účte nákladov škodu spôsobenú krádežou. Polícia páchateľa nezistila. Škoda bola v sume 700 eur. Náhrada škody bola v sume 300 eur. Rozdiel 400 eur je pripočítateľnou položkou, ktorá sa zapíše na riadku A/7.
Riadok A/8
Na tomto riadku sa uvádzajú poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním. Ide o nedaňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. f) ZDP. Tento riadok je hlavne pre podnikateľské subjekty, ktoré majú možnosť vynaložiť náklady na dary podľa svojich možností. Obce a subjekty v samospráve môžu vynakladať náklady len v súlade s právnymi predpismi, darovanie nehnuteľného majetku je priamo zákonom zakázané. Obce a subjekty v samospráve preto tento riadok nepoužijú. V opačnom prípade by to mohlo byť v rozpore s princípmi nakladania s verejnými prostriedkami, ktoré upravujú osobitné súvisiace predpisy (zákon o majetku obcí, zákon o obecnom zriadení).
Riadok A/9
Na tomto riadku sa uvádza tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok [§ 21 ods. 2 písm. j) ZDP]. Ide o nepremlčané pohľadávky. Od 1.1.2020 sa pre daňové účely považuje pohľadávka za nepremlčanú, ak v danom zdaňovacom období je aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná. Podmienka sa posudzuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.
Zákon o dani z príjmov umožňuje vytvoriť zákonné opravné položky podľa:
-
§ 20 ods. 10 - Tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní;
-
§ 20 ods. 14 - Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
a)
360 dní: zahrnie sa do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva;
b)
720 dní: zahrnie sa do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva;
c)
1 080 dní: zahrnie sa do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.
Poznámka:
Ustanovenia odsekov 4, 6, 14 a 17 o opravných položkách uznaných za daňový výdavok sa nepoužijú na pohľadávku nadobudnutú postúpením alebo pohľadávku, ktorú možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi.
-
§ 20 ods. 22 - Tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, pri ktorom je riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti, ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní, alebo ak od splatnosti príslušenstva uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.
-
§ 20 ods. 23 - Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, sa môže zahrnúť do výdavkov u mikrodaňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva v súlade s osobitným predpisom. Postup podľa prvej vety sa môže uplatniť aj pri tvorbe opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, pri ktorom je riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov.
Položka č. 5:
Obec v podnikateľskej činnosti v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "ZoÚ") zaúčtovala opravnú položku k nevymožiteľnej pohľadávke vo výške 110 eur. Pohľadávka vznikla 15.5.2022. Je po splatnosti menej ako 360 dní. Daňovú opravnú položku tvoriť nemôže. Účtovná opravná položka vo výške 110 eur je pripočítateľnou položkou a zapíše sa na riadok A/9.
Riadok A/10
Na tomto riadku sa uvádza tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) ZDP.
Podľa § 20 ods. 9 je daňovým výdavkom aj tvorba rezerv účtovaná ako náklad na:
a)
nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca, mzdu pri uplatňovaní konta pracovného času vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca, rezervy na vyprodukované emisie v zmysle osobitného predpisu;
b)
lesnú pestovnú činnosť vykonávanú podľa osobitného zákona; tvorba rezervy na lesnú pestovnú činnosť sa určuje v projekte lesnej pestovnej činnosti na obdobie do doby zabezpečenia mladého lesného porastu potvrdenom odborným lesným hospodárom,
c)
likvidáciu hlavných banských diel, lomov a odpadov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a na rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom;
d)
uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí;
e)
nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak výška rezervy vypočítaná a preukázaná daňovníkom zodpovedá nákladom spojeným s nakladaním s elektroodpadom,
f)
účelová finančná rezerva podľa osobitného zákona.
Položka č. 6:
Obec v podnikateľskej činnosti v súlade so ZoÚ zaúčtovala rezervu na zamestnanecké požitky - odchodné vo výške 700 eur. Rezerva nie je uvedená v § 20 ods. 9 ZDP. Účtovná rezerva vo výške 700 eur je pripočítateľnou položkou, ktorá sa uvedie na riadku A/10.
Riadok A/11
Na tomto riadku sa uvádzajú daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 ZDP.
Postup podľa § 17 ods. 24 ZDP:
Pri vyčíslení základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo:
a)
k porušeniu podmienok
finančného prenájmu
podľa § 2 písm. s) ZDP u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, sa pri vyradení tohto hmotného majetku postupuje podľa § 19 ods. 3 písm. b), d), e) alebo písm. g) ZDP, t.j. vyradenie predajom, likvidáciou, škoda do výšky príjmov, vyradenie neodpisovaného majetku do výšky príjmov, nezavinené škody;
b)
po skončení nájmu
bez vopred dohodnutého práva kúpy
prenajatej veci ku kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je jej zostatková cena podľa § 25 ods. 3 ZDP, sa základ dane zvýši o kladný rozdiel už uplatneného nájomného v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by mohol vlastník uplatniť z tohto majetku počas trvania nájomnej zmluvy podľa § 27 ZDP, a o tento rozdiel sa zvýši vstupná cena obstarávaného majetku.
Obec v podnikateľskej činnosti neúčtovala o finančnom prenájme. Pripočítateľná položka nevznikla.
Riadok A/12
Na tomto riadku sa uvádza obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahrnovaná do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 21 ods. 2 písm. m) ZDP.
Výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru:
1.
z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa osobitného predpisu,
2.
likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska alebo daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 ZDP, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5 ZDP, alebo registrovanému sociálnemu podniku, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5 písm. a), c), e) a i) ZDP, a liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu,
3.
bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže príjem z ich predaja, okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska alebo daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 ZDP, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5 ZDP, alebo registrovanému sociálnemu podniku, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5 písm. a), c), e) a i) ZDP.
Položka č. 7:
Obec v podnikateľskej činnosti (maloobchod) zaúčtovala do nákladov zásoby tovaru bez stanovenej doby spotreby (čistiace potreby) v sume 200 eur. Príjem z ich predaja nepreukázala. Suma 200 eur je položkou zvyšujúcou základ dane, ktorá sa uvedie na riadku A/12.
Riadok A/13
Na tomto riadku sa uvádzajú úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 21a ZDP. Obec v podnikateľskej činnosti riadok A/13 nevyplní, neprijala pôžičku od prepojenej (závislej) osoby.
Riadok A/14
Na tomto riadku sa uvádzajú výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané do základu dane.
Položka č. 8:
Obec v hlavnej činnosti dosahuje príjmy, ktoré sú predmetom dane, ale v daňovom priznaní sa oslobodia na r. 230 (výnosy hlavnej činnosti, výnosy z predaja majetku, z nájomného) a príjmy - výnosy, ktoré nie sú predmetom dane (dividendy, dary, vyrovnávací podiel...), ktoré sa uvedú na r. 220
______________________________
Upozornenie
: Príspevkové organizácie nemajú oslobodený príjem z predaja a prenájmu majetku. Musia si osobitne vypočítať sumu zdanenia tohto príjmu.
______________________________
Riadok A/15
Na tomto riadku sa uvádzajú výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP. Ustanovenie ZDP rieši zahrnutie nákladov do daňových výdavkov, ak je majetok poskytnutý aj na súkromné účely. Tento riadok je najmä pre podnikateľské subjekty, ktoré majú možnosť takto nakladať so súkromným majetkom. Obce a subjekty v samospráve preto tento riadok nepoužijú. V opačnom prípade by to bolo v rozpore s princípmi nakladania s verejnými prostriedkami, ktoré upravujú osobitné súvisiace predpisy (zákon o majetku obcí, zákon o obecnom zriadení).
Riadok A/16
Na tomto riadku sa uvedú ostatné výdavky, neuznané za daňové výdavky neuvedené na riadkoch 1 až 15.
Z toho vyplýva, že tabuľka A nie je rozpísaná vyčerpávajúcim spôsobom. Pre správne vyplnenie daňového priznania musí daňový subjekt poznať aj ďalšie ustanovenia § 19 a § 21 ZDP.
Riadok A/17 predstavuje úhrn riadkov 1 až 16 (k r. 130 - II. Časti). Suma 997 060 eur uvedená v r. 17 sa zapíše na r. 130.

130

Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo § 21a ZDP, alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 ZDP, okrem súm uvedených v r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. Časť)

Obec tu uvedie sumu, ktorú vypočítala v pomocnej tabuľke A v riadku 17.

140

Sumy podľa § 17 ods. 19 ZDP, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia

V riadku 140 sa uvádzajú sumy podľa § 17 ods. 19 ZDP, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení. To znamená, že neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa o nich účtovalo ako o náklade. Ustanovenie platí len pre podnikateľskú činnosť obcí, vyšších územných celkov a príspevkových organizácií.
Ustanovenie § 17 ods. 19 ZDP
Súčasťou základu dane daňovníka, okrem výdavkov (nákladov), ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov majetku, len po zaplatení sú
a)
kompenzačné platby vyplácané podľa osobitného predpisu u ich dlžníka,
b)
výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,
c)
výdavky (náklady) na marketingové štúdie a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka,
d)
odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv,
e)
výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nespolupracujúceho štátu a po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,
f)
výdavky (náklady) na poradenské služby a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1, 69.2, 70.1 a 70.22,
g)
paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby,
h)
výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane; za výdavky (náklady) na sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca okrem športového reprezentanta,
i)
výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 písm. a),
j)
daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa osobitného predpisu.
Položka č. 9:
Obec v podnikateľskej činnosti zaúčtovala do nákladov položky, ktoré podľa ZDP musia byť zaplatené:
-
Faktúra za právne služby bola zaúčtovaná na účet 518 dňa 15. decembra 2022 v sume 100 eur. Do konca roka nebola zaplatená. Suma 100 eur je položkou zvyšujúcou základ dane na riadku 140. Uzná sa v inom zdaňovacom období v čase zaplatenia na riadku 270 daňového priznania.
-
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvných vzťahov pri odbere elektrickej energie bola zaúčtovaná na účte 544 v sume 50 eur. Do konca roka nebola zaplatená. Suma 50 eur je položkou zvyšujúcou základ dane na riadku 140. Uzná sa v inom zdaňovacom období v čase zaplatenia na riadku 270 daňového priznania.
-
Nájomné za prenájom kopírovacieho stroja bolo zaúčtované na účte 518 v sume 30 eur. Do konca roka nebola zaplatená. Suma 30 eur je položkou zvyšujúcou základ dane na riadku 140. Uzná sa v inom zdaňovacom období v čase zaplatenia na riadku 270 daňového priznania.
Na riadku 140 sa uvedenie suma 180 €.

150

Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)

V riadku 150 sa uvádza dočasný (kladný) rozdiel z porovnania účtovných a daňových odpisov hmotného majetku v podnikateľskej činnosti. V hlavnej činnosti obce sa daňové odpisy neuplatňujú, preto sa nepočítajú. Výpočet daňových odpisov upravujú § 22 až § 28 ZDP.
Ak vzniká záporný rozdiel z porovnania účtovných a daňových odpisov hmotného majetku, tento sa uvedie na r. 250. Ročný daňový odpis sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky (§ 47 ZDP).
______________________________
Upozornenie:
Porovnávanie sa nevykonáva pre dlhodobý nehmotný majetok a drobný dlhodobý majetok. Akceptujú sa účtovné odpisy podľa odpisového plánu.
______________________________
Položka č. 10:
Obec v podnikateľskej činnosti zaúčtovala účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku na účte 551 v sume 3 700 eur. Vypočítaný rovnomerný daňový odpis podľa § 27 ZDP je 4 750 eur. K výpočtu je potrebné vyplniť tabuľku B.
Tabuľka B - Odpisy hmotného majetku

Riadok

Text

Suma v €

1

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

3 700,–

2

Daňové odpisy hmotného majetku

4 750,–

3

Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého majetku [§ 19 ods. 3 písm. a) ZDP]

 

4

Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania [§ 22 ods. 9 ZDP]

 

5

Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku [§ 22 ods. 12 ZDP]

 

6

Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane (r. 2 – r. 3 – r. 4 + r. 5)

4 750,–

K jednotlivým riadkom:
Riadok 1:
Účtovné odpisy boli zaúčtované na osobitnom analytickom účte
551
.
Riadok 2:
Daňové odpisy neboli účtované. Preukazujú sa analytickou evidenciou dlhodobého hmotného majetku (zostava účtovných a daňových odpisov).
Riadok 3:
Obec v PČ neprenajímala dlhodobý majetok. Ak by tak bolo, nemohla by uplatniť daňové odpisy v mesiacoch, kedy majetok nebol prenajatý. Neuplatnená časť odpisu by sa odpočítala na r. 3. Neuplatnené odpisy sa môžu uplatniť po skončení doby odpisovania, samozrejme, pokiaľ sa majetok naďalej využíva (prenajíma). Obec pri prenájme majetku v hlavnej činnosti nepoužíva daňové odpisy z dôvodu oslobodenia príjmov z prenájmu v hlavnej činnosti.
Riadok 4:
Daňovník sa môže rozhodnúť, že preruší odpisovanie v súlade s § 22 ods. 9 ZDP. Tieto odpisy nestráca, iba ich posunie do ďalších zdaňovacích období. Ak by sa rozhodol prerušiť odpisovanie, suma by sa odpočítala na r. 4. Obec sa nerozhodla prerušiť odpisovanie, na r. 4 neuvádza žiadnu položku.
Riadok 5:
Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku podľa § 22 ods. 12 ZDP, u ktorého je cena limitovaná výškou príjmov (výnosov) dosiahnutých z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP. V tomto prípade sa uplatnia odpisy na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval. Dopočet odpisov je výnimočne z dôvodu limitovania zostatkovej ceny dosiahnutou výškou z predaja. Týka sa napr. predaja osobných áut, lodí, lietadiel, ale aj budov v odpisovej skupine 6. Obec v podnikateľskej činnosti tento druh majetku nepredávala. Riadok 5 nevyplní.
Riadok 6:
Výsledná suma uplatnených daňových odpisov hmotného majetku je 4 750 eur.
Rozdiel účtovných a daňových odpisov je záporný. Suma 1 050 eur (3 700 - 4 750) sa neuvedie na r. 150, ale na r. 250. To znamená, že riadok 150 sa nevyplní a na riadku 250 sa uvedie suma 1 050 eur.

170

Úprava (zvýšenie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 ZDP), predaji podniku (§ 17a ZDP), nepeňažnom vklade (§ 17b a § 17d ZDP) alebo zrušení bez likvidácie (§17c a § 17e ZDP).

V riadku 170 sa uvádza zvýšenie základu dane v špecifických prípadoch. Za určitých okolností sa môže stať, že aj obec pri nepeňažnom vklade bude zdaňovať rozdiel ceny vkladu v reálnej hodnote v porovnaní s účtovnou hodnotou. Obec v zdaňovacom období nerealizovala nepeňažný vklad. Na riadku neuvedie žiadnu sumu. Úprava - zníženie základu dane sa v uvedených prípadoch vykoná v riadku 280.

180

Ostatné položky zvyšujúce r. 100 v r. 110 až 170

V riadku 180 sa uvedú ostatné sumy zvyšujúce výsledok hospodárenia na riadku 100 vyplývajúce z § 17 ZDP. Vecná náplň riadku sa uvedie v VII. Časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
Na riadku 200 sa vykoná medzisúčet riadkov 110 + 130 + 140 + 150 + 170 + 180 a v našom príklade to bude suma 1 007 240 eur.
POLOŽKY ZNIŽUJÚCE VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

210

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 ZDP, ak sú súčasťou sumy v r. 100, a príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) ZDP

Tu sa uvádzajú napríklad príjmy nezahrnované do základu dane, z ktorých je daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ZDP, vybraním ktorej je daňová povinnosť splnená (napr. úroky na účte 662).
Položka č. 11:
Obec v hlavnej činnosti zaúčtovala na účte 662 bankové úroky v sume 119 eur. Banka zrazila zrážkovú daň 19 %. Zrazením dane vyberanej zrážkou bankou je daňová povinnosť pre obec vysporiadaná. Na riadku 210 sa uvedie suma 100 eur.

220

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 3 ZDP), ak sú súčasťou sumy v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210

Tento riadok je špecificky určený pre vybrané subjekty. Patria sem aj obce, VÚC a príspevkové organizácie. Tu sa uvádzajú napríklad podiely na zisku (dividenda), vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na zisku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, prijaté dary a pod.
Položka č. 12:
Obec v hlavnej činnosti zaúčtovala na účte 665 podiel na zisku dosiahnutý v roku 2021, ktorý prijala od svojej dcérskej spoločnosti ABC, s. r. o., v sume 30 000 eur. Obec zaúčtovala vo výnosoch aj prijatý dar na základe darovacej zmluvy v sume 5 000 eur. Príjem (výnos) nie je predmetom dane podľa § 12 ods. 7 ZDP. Na riadku 220 sa uvedie suma 35 000 eur.

230

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ZDP, ak sú súčasťou sumy v r. 100

Obec na tomto riadku uvádza oslobodené príjmy z hlavnej činnosti [§ 13 ods. 1 písm. a) ZDP], z prenájmu a predaja majetku vrátane predaja akcií a podielov [§ 13 ods. 1 písm. e) ZDP].
V tomto riadku sa uvádzajú aj ­plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce na zmiernenie následkov COVID-19. Ide o príspevky podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a plnenia poskytnuté podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v z. n. p.
V súvislosti s príjmami oslobodenými od dane podľa § 13 ZDP treba vylúčiť zo základu dane aj k nim prislúchajúce výdavky podľa § 21 ods. 1 písm. j) ZDP, a to v tabuľke A v riadku 14.
______________________________
Upozornenie:
Aj príspevková organizácia vykáže na tomto riadku oslobodenie svojej hlavnej činnosti. Ak účtovala o predaji a prenájme majetku, tieto príjmy nie sú oslobodené podľa § 13 ZDP, potom je najvhodnejší spôsob vykonať korekciu (zníženie) oslobodených príjmov podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP a tiež korekciu (zníženie) výdavkov, ktoré sa k týmto príjmom vzťahujú a uvádzajú sa na riadku 14 tabuľky A. Nesúlad je v tom, že Výkaz ziskov a strát sa člení na hlavnú a podnikateľskú činnosť, kým pri zdaňovaní sa uvádza zdaňovaná (podnikateľská) činnosť. Tu je problematika zdaňovania zosúladená s výkazmi neziskovej účtovnej jednotky, nie však s príspevkovými organizáciami.
______________________________
Položka č. 13:
Obec v hlavnej činnosti zaúčtovala príjmy (výnosy) plynúce z činnosti, na ktorej účel bola zriadená, vo výške 964 900 eur (995 000 - 30 000 - 100). Túto sumu uvedie na r. 230 ako oslobodený príjem z hlavnej činnosti, za účelom ktorej bola zriadená.
Niekoľko poznámok k nasledujúcim riadkom
-
Riadky 240, 260 - daňovník v územnej samospráve neaplikuje.
-
Riadok 250 - je reciprocita k riadku 150.
-
Riadok 270 - sa použije na zaplatené výdavky podľa § 17 ods. 19 ZDP, ktoré boli v minulých obdobiach pripočítateľné z titulu nezaplatenia. Väzba na r. 140
-
Riadok 280 - zníženie základu dane, pozri komentár k r. 170

290

Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280

Vecná náplň riadku 290 sa uvedie v VII. Časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
Položka č. 14:
Obec v podnikateľskej činnosti zúčtovala rezervu na súdny spor v sume 1 000 eur. V roku 2020, keď bola rezerva vytvorená na účte 553, bola pripočítateľnou položkou - tab. A riadok 10. V roku 2022 pominul dôvod na vykazovanie rezervy, zúčtovanie bolo do výnosov na účte 653 v sume 1 000 eur. To má vplyv na riadok 100
Suma položiek znižujúcich základ dane je 1 002 050 eur (100 + 35 000 + 964 900 + 1 050 + 1 000) a uvedie sa na riadku 300.
POLOŽKY UPRAVUJÚCE ZÁKLAD DANE ALEBO DAŇOVÚ STRATU

301

Základ dane (+) alebo daňová strata (–) (r. 100 + r. 200 – r. 300 + r. 11 tabuľky H)

Na riadku 301 obec vyčísli základ dane. Vypočíta sa matematicky tak, že sa výsledok hospodárenia z účtovníctva (riadok 100) zvýši o súčet položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia (riadok 200) a zníži o súčet položiek znižujúcich výsledok hospodárenia (riadok 300). Výpočet ďalej pokračuje, ak je kladný výsledok, t.j. je základ dane. Ak je daňová strata alebo je suma riadku nula, výpočet ďalej nepokračuje. Na riadku 301 sa uvedie suma 12 690 €.
SADZBA DANE A DAŇ
V riadkoch 301 až 308 sú úpravy základu dane pri položkách, ktoré podľa ZDP upravujú (zvyšujú) základ dane, ak sa neplní zadaná podmienka. Napríklad limitovanie odpisov osobných áut v sume vyššej ako 48 000 eur, ak sa nedosahuje ustanovený základ dane, ďalej limitovanie výšky členských príspevkov, limitovanie reklamných predmetov - vína, limitovanie výdavkov na sponzorské, ak sa nedosiahol základ dane a pod. Ide o špecifické úpravy, ktoré obce vzhľadom na ich zákonom upravené hospodárenia nemajú.
Riadok 310: je uvedená suma 12 690 €.
Riadky 320 a 330 nie sú určené pre obec.
Riadok 400: je uvedená suma 12 690 eur.
V riadku 410 sa uvádza odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v riadku 400 (z r. 2 stĺ. 9 tabuľky D - III. Časť).
V roku 2022 možno odpočítať stratu v niekoľkých režimoch ZDP.
Ustanovenie § 30 ods. 1 ZDP bol zmenený novelou zákona zákonom č. 301/2019 Z.z.:
"(1)
Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky
a)
základu dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, ak sa v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty, považuje
za mikrodaňovníka, ...
Účinnosť § 30 ods. 1 písm. a)je od 1.1.2021, t.j. možno uplatniť až v
b)
50 % základu dane
u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, ak nejde o daňovníka podľa písmena a)."
§ 52zza, bod 16:
Ustanovenie § 30 ods. 1 prvej vety a písm. b)v znení účinnom od 1. januára 2020 sa použilo na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začali najskôr 1. januára 2020, t.j. bola možnosť uplatniť už v
Okrem toho sa douplatňujú straty podľa znenia § 30 ods. 1 platného do 31.12.2019.
Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDPdaňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu
rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období
, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty. Napríklad u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, je možné daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie roka 2019 odpočítať vo výške poslednej štvrtiny v zdaňovacom období roka 2023.
Možnosť umorovať straty vytvorené v rokoch 2018 - 2019 pôjde súbežne s novou úpravou § 30 po 1.1.2020.
______________________________
Upozornenie:
Treba zohľadniť aj uplatnenie strát podľa zákonov Lex-korona. V čase pandémie bola možnosť umorenia strát výhodnejším spôsobom, ak to daňovník využil - musí si do započítania umorených strát aj tieto započítať. V subjektoch samosprávy sa tento postup nevyužíval.
______________________________
Položka č. 15:
Obec v podnikateľskej činnosti vykázala v roku 2019 daňovú stratu v sume 4 000 eur. V roku 2022 ju bude umorovať spôsobom podľa § 30 ZDP platného do 31.12.2019, t.j. rovnomerne vo výške 1/4 ročne zo základu dane. Umorí 3. štvrtinu, t.j. 1 000 eur, zostáva umoriť 1 000 (t.j. môže umoriť v rokoch 2022 a 2023).
Obec v podnikateľskej činnosti vykázala v roku 2021 daňovú stratu v sume 3 000 eur. V roku 2022 ju môže umoriť nerovnomerne až do 1/2 základu dane. Obec sa rozhodla, že umorí celú výšku straty z roku 2021 [§ 30 ods. 1 písm. b) ZDP účinný od 1.1.2020]. Obec nebola mikrodaňovníkom.
Základ dane na r. 400 je 12 690 eur. Limit umorenia straty z roku 2021 je max 1/2 základu dane, t.j. 6 345 eur. Obec sa môže rozhodnúť, akým spôsobom bude stratu 3 000 eur umorovať. Rozhodla sa umoriť celú stratu z roku 2021, z riadku 400 sa môže umoriť 1/2, t.j. 6 345 eur.
Postup: Strata z roku 2019 sa umorí v sume 1 000 eur. Strata z roku 2021 sa umorí v sume 3 000 eur.
Tabuľka D.
Po jej vyplnení sa odpočíta strata 4 000 eur (uvedie sa v stĺpci 9 riadok 2). Zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich obdobiach 1 000 eur (štvrtá štvrtina straty z roku 2019) sa uvedie v stĺpci 9 riadok 3.
Do riadku 410 sa uvedie suma 4 000 eur. Riadok 500 a 510 je suma 8 690 €.
V riadku 550 sa uvádza sadzba dane podľa § 15 písm. b) prvého podbodu a alebo podbodu 1b ZDP. Ak suma v riadku 560 sa rovná alebo je nižšia ako 49 790 eur, uvedie sa v riadku 550 sadzba dane 15 %. Ak suma v riadku 560 je vyššia ako 49 790 eur, uvedie sa v riadku 550 sadzba dane 21 %.
Pre rok 2022 je možné aplikovať 15 % daň z príjmov, ak suma zdaniteľných príjmov je menej alebo sa rovná sume 49 790 €. Táto suma je určená zákonom o DPH ako suma na povinnú registráciu platiteľa DPH a novelou sa stala kritériom aj pre 15 % daň z príjmov.
Ako vypočítame položku na riadku 560?
Úhrn zdaniteľných príjmov sa zisťuje v daňovom priznaní (r. 560). Výpočet je upravený v poučení k
K výpočtu riadku 560 vydalo Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Usmernenie č. 18/DZPaU/2021/­MU
k ­ vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) ZDP.
Pri vyplnení riadku 560 sa vychádza z tabuľky C1 riadok 6. Postup úpravy:
1.
Výnosy (účtová trieda 6) sa upravia (znížia) o výnosy, ktoré:
-
  • nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 ZDP(dary, dividendy, podiely na zisku), t.j. riadok 220 DP;
  • sú od dane oslobodené podľa § 13 ZDP(riadok 230 DP);
  • v minulosti už zdanené príjmy, podané boli dodatočné daňové priznania [§ 17 ods. 3 písm. c) ZDP].
2.
Výnosy, ktoré do základu dane nevstupujú, ale napriek tomu sa podľa § 17 ods. 3 písm. f) ZDP zahŕňajú medzi zdaniteľné príjmy (výnosy),
Výnosy zdanené daňou vyberanou zrážkou - napríklad úroky v banke [§ 17 ods. 3 písm. a) ZDP].
3.
Príjmy, ktoré nie sú zaúčtované vo výnosoch, ale sú zdaniteľným príjmom:
-
nepeňažný príjem z riadku 110 DP(§ 17 ods. 20 a 21 ZDP),
-
úpravy z dôvodu transferového oceňovania z riadku 110 DP(§ 17 ods. 5 ZDP) a pod.
4.
Príjmy, ktoré sa z hľadiska ZoÚ alebo ZDPčasovo rozlišujú:
-
dotácie, ktoré musia mať neutrálny vplyv [§ 17 ods. 3 písm. f) ZDP],
-
rozdiely v hodnotách pri nepeňažnom vklade.
Do zdaniteľných príjmov sa nezahŕňajú predovšetkým úpravy základu dane, ktoré sa vzťahujú k výdavkom (nákladom) a sú položkami zvyšujúcimi výsledok hospodárenia. Napríklad:
-
výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21a uvádzajú sa na riadku 130 DP;
-
výdavky (náklady) po zaplatení; podľa § 17 ods. 19 ZDPa uvádzajú sa na riadku 140 DP,
-
záväzky po splatnosti, ktoré súvisia s daňovými výdavkami (§ 17 ods. 27 ZDP),
-
rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi (riadky 150 a 250
V našom príklade sa vyplní riadok 550 - 15 % sadzba dane. Následne na riadku 600 sa vypíše suma 1 303,50 eur
, pričom sa táto suma uvedie aj na riadkoch 700, 800, 1050, 1080.
Poznámka:
Obec neplatila preddavky na daň z príjmov, preto nemá čo započítať. Ak by boli platené preddavky, potom sa úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 ZDP uhradených do lehoty na podanie daňového priznania uvedie na r. 1010 a započíta sa pri výpočte dane na úhradu (riadok 1100).
Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.
DAŇ NA ÚČELY URČENIA VÝŠKY PREDDAVKOV NA DAŇ
Daň na účely platenia preddavkov podľa § 42 ZDP sa vypočíta na riadku 1110.
Výpočet: r. 500 x sadzba dane - úľavy.
V našom príklade: 8 690 € x 15 % = 1 303,50 €
Obec preddavky po podaní daňového priznania na rok 2022 neplatí, vypočítaná suma je menej ako 5 000 eur (§ 42 ods. 3 ZDP).
DODATOČNÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE
Riadky 1120 až 1190 sa vyplnia len v prípade, keď daňovník podáva dodatočné daňové priznanie. Povinne sa uvádza dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty.
VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
V súlade s § 50 ods. 1 ZDP je daňovník oprávnený vyhlásiť v priznaní v lehote na podanie priznania, že suma zodpovedajúca ustanovenému percentu zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe/prijímateľovi. Podmienky poskytnutia podielu zaplatenej dane prijímateľovi sú uvedené v § 50 ZDP. Daňovník, ktorý neuplatňuje postup podľa § 50 ZDP, vyznačí túto skutočnosť v VI. časti vyplnením zaškrtávacieho poľa. Daňovník, ktorý uplatňuje postup podľa § 50 ZDP, vyznačením zaškrtávacieho poľa dáva súhlas správcovi dane s uverejnením svojich údajov v rozsahu § 50 ods. 8 ZDP.
Obec z tohto príkladu vykázala daň z príjmov (r. 1080) v sume 1303,50 eur. Chce poskytnúť tzv. 2 % z tejto sumy nadácii, ktorá je vedená ako prijímateľ. Avšak nespĺňa podmienku poskytnutia daru najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania, minimálne 0,5 % z vypočítanej dane. Preto môže poukázať len 1 % z vypočítanej dane, sumu 13,04 eur. Minimálna suma poskytnutia je 8 eur. Uvedie IČO a obchodné meno prijímateľa.
VII. časť - Miesto pre osobitné záznamy daňovníka
V tejto časti sa uvedie aj vecná náplň riadkov 180 a 290. Ide o sumárne riadky a v tejto časti sa uvedie rozpis jednotlivých položiek.
V daňovom priznaní je nevyhnutné uviesť
osobu oprávnenú na podanie daňového priznania za právnickú osobu
. Priznanie v listinnej forme podpisuje štatutárny orgán daňovníka (obce, rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie) alebo iná osoba oprávnená podať priznanie za daňovníka (napr. daňový poradca na základe zmluvného vzťahu).
Prílohy daňového priznania
Daňové priznanie obsahuje minimálne štyri prílohy, v prípade potreby možno prikladať ďalšie, aby bolo podané kompletné daňové priznanie. Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania (vrátane prílohy k § 13a a § 13b, § 30c, § 30e ZDP a prílohy k VI. časti, a to aj keď sa nevypĺňajú.
Daňový preplatok
V prípade, že obec na riadku 1101 vykázala daňový preplatok, vyžiada si ho v IX. časti - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku. Preplatok možno vyžiadať poštovou poukážkou alebo na účet daňovníka.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály