Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rezerva v účtovníctve územnej samosprávy

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

V slovníku slovenského jazyka pojem „rezerva“ vyjadruje napríklad zásobu, odložené prostriedky na mimoriadne udalosti alebo určitú zdržanlivosť, čiže rezervovanosť, opatrnosť v konaní jednotlivca alebo organizácie. V nadväznosti na prvú vetu v úvode témou článku je tvorba a použitie rezervy podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a objektom sú obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie zriadené obcou, vyšším územným celkom (ďalej len „účtovné jednotky“).

Čo je rezerva z hľadiska zákona o účtovníctve?
Zákon o účtovníctve neobsahuje samostatnú úpravu k rezervám, ich tvorbe alebo používaniu, iba udáva povinnosť účtovným jednotkám ju tvoriť, ktorá sa odvodzuje od iných ustanovení zákona o účtovníctve, predovšetkým z ustanovenia uvedeného v § 2 ods. 2, 4 písm. b) a § 3 ods. 1, 2 zákona o účtovníctve. Ide o predmet účtovania, definíciu záväzku a uplatňovanie akruálneho princípu.
Záväzok predstavuje existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá jej vznikla z minulých udalostí, a je pravdepodobné, že v budúcnosti jej zníži ekonomické úžitky, a dá sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až § 28 zákona o účtovníctve. Záväzky sa vykazujú v účtovnej závierke v súvahe na strane pasív.
Už skôr spomenuté ustanovenia sa dopĺňajú o § 7 ods. 2 zákona o účtovníctve, ktorý znie:
"Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby jej účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky".
Rezervy sú
záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou
(§ 26 ods. 5 zákona o účtovníctve).
Z uvedených ustanovení vyplýva, že účtovná jednotka má povinnosť tvoriť rezervy, ak sa v príslušnom účtovnom období vyskytujú riziká, straty, znehodnotenia súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky. V súlade
s účtovnými zásadami a účtovnými metódami účtovná jednotka tvorí rezervy a vykazuje ich vo svojej účtovnej závierke
(§ 26 ods. 3 zákona o účtovníctve).
Záväzkové právo
V zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len "Občiansky zákonník") sa uvádza, že záväzkový vzťah je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok (§ 488 Občianskeho zákonníka). Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v Občianskom zákonníku (§ 489). Každý záväzok má právny dôvod vzniku. Záväzok účtovnej jednotky zanikne jeho splatením. Dlh musí byť splnený riadne a včas (§ 599 Občianskeho zákonníka).
Rezervy z hľadiska nových postupov účtovania účinné od 1. januára 2023
Na základe opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12.12.2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len "postupy účtovania") sa rezervy členia z hľadiska predpisov na rezervy zákonné, ostatné rezervy a z hľadiska času sa členia na krátkodobé a dlhodobé rezervy. Účtovná jednotka účtuje rezervy zákonné, ktorých tvorba vyplýva z § 20 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. Ide o daňovo uznané výdavky v rámci zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na daňový základ dane z príjmov právnických osôb. Ďalej účtovná jednotka tvorí účtovné rezervy ako ostatné rezervy. Ide o rezervy, ktoré nie sú daňovo uznané. Účtovné rezervy sa tvoria z dôvodu akruálneho princípu.
Podľa účelu tvorby rezervy sa môžu rezervy tvoriť:
-
na všeobecné určenie ako napríklad na významné riziká a straty vyplývajúce z činnosti účtovnej jednotky. Táto rezerva na všeobecné určenie sa môže vytvárať len v prípade, keď je riziko známe alebo účtovná jednotka predpokladá stratu zo svojej činnosti;
-
s účelovým určením ako napríklad na súdne spory, audit, rekultiváciu a pod.
Zásady pre tvorbu a použitie rezerv podľa § 14 postupov účtovania účinné od 1. januára 2023
Zásady pre tvorbu a použitie rezerv
(1) Rezerva podľa § 26 zákona je záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku.
Podľa nášho názoru sa neistota
často vzťahuje na nedostatok informácií alebo nepresnosti výsledkov, čo vedie k potrebe odhadnúť budúci výsledok pomocou matematických modelov, ako je pravdepodobnosť.
Pravdepodobnosť
sa podľa nášho názoru používa na určenie, aké je pravdepodobné, že sa určitá udalosť stane v budúcnosti. Čím je viac informácií a presnejších údajov, tým je vyššia presnosť pravdepodobnostných odhadov a tým nižšia je neistota.
Odhad
podľa nášho názoru je
predpoklad
, ktorý je založený na určitých údajoch alebo informáciách, úsudkoch získaných z minulosti a slúži na predpovedanie budúceho výsledku alebo stavu. Avšak, odhady sú vždy neisté a môžu sa líšiť od skutočného výsledku. Odhady sa používajú ako pomôcky pri rozhodovaní a sú často korigované, keď sa objavia nové informácie. Odhad môže byť ovplyvnený neistotou a pravdepodobnosťou. Cieľom odhadu je dosiahnuť čo najlepšiu predpoveď alebo odhad hodnoty, ale stále existuje určitá miera neistoty, pretože budúce udalosti nemožno s istotou predpovedať.
Povinnosť
podľa nášho názoru sa používa na opísanie niečoho, čo má niekto urobiť alebo dodržiavať v súlade s právnymi alebo morálnymi pravidlami. Táto povinnosť môže vychádzať z rôznych zdrojov, ako sú zmluvy, zákony, interné pravidlá alebo dohody. Povinnosť môže zahŕňať splnenie určitého úkonu, ako je napríklad platenie dlhu, alebo zdržanie sa určitého konania. Cieľom povinnosti je zabezpečiť dodržiavanie princípov, zachovanie stability a poriadku v účtovnej jednotke.
Existujúcou povinnosťou
sa rozumie okrem záväznej legislatívy taká povinnosť, ktorá vznikala z takých činností účtovnej jednotky, kedy tretím osobám účtovná jednotka dáva navonok svojím správaním už v minulosti, že uznáva svoje povinnosti/dlh a v dôsledku toho vytvára u týchto tretích osôb presvedčenie, že si účtovná jednotka bude svoje povinnosti voči nim aj plniť. Tretie strany nemusia byť pre účtovnú jednotku známe, t.j. nemusí byť známe, voči ktorej konkrétnej osobe táto povinnosť existuje. Čiže veriteľ nemusí byť známy.
V niektorých prípadoch nie je jasné, či existuje
súčasná povinnosť
. Pokiaľ je skôr pravdepodobné než nepravdepodobné, že súčasná povinnosť k dátumu vykazovania účtovnej závierky existuje, tak v týchto prípadoch sa má za to, že nejaká udalosť v minulosti bola pri rešpektovaní všetkých dostupných dôkazných informácií príčinou vzniku súčasnej udalosti. Povinnosť, či už právna alebo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály