Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obstaranie majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií na vybraných príkladoch

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Právnu úpravu účtovníctva obce, obecných rozpočtových organizácií a obecných príspevkových organizácií upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len „postupy účtovania“).

Príklad č. 1:
Obecná rozpočtová organizácia obstarala inštaláciu WiFi a modernizáciu softvéru (dlhodobý nehmotný majetok) od dodávateľa z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Príjem kapitálového transferu z rozpočtu obce – od zriaďovateľa

1 964,–

222

354

2.

Dodávateľská faktúra za modernizáciu softvéru a dlhodobého nehmotného majetku

1 964,–

041

321

3.

Úhrada prijatej faktúry – výpis z výdavkového rozpočtového účtu

1 964,–

321

222

4.

Zúčtovanie kapitálového transferu

1 964,–

354

355

5.

Zaradenie dokončeného technického zhodnotenia (modernizácie) do používania

1 964,–

013

041

6.

Ročný odpis modernizácie softvéru a dlhodobého nehmotného majetku
(1/4 z obstarávacej ceny)

491,–

551

073

7.

Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov – vo vecnej a v časovej súvislosti s odpismi

491,–

355

692

Keďže obecná rozpočtová organizácia je financovaná z rozpočtu obce (zriaďovateľa), v tomto prípade dochádza k reálnemu presunu peňažných prostriedkov na účet
222 - Výdavkový rozpočtový účet
(t.j. prvý účtovný prípad MD 222/D 354). Úhrada faktúry sa zaúčtuje ako čerpanie výdavkov z účtu
222 - Výdavkový rozpočtový účet
(t.j. druhý účtovný prípad MD 321/D 222).
Príklad č. 2:
Obec vykonala modernizáciu softvéru, ktorú obstarala z vlastných prostriedkov.

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Dodávateľská faktúra za modernizáciu softvéru

1 964,–

041

321

2.

Úhrada prijatej faktúry – výpis z bežného účtu

1 964,–

321

221

3.

Zaradenie dokončeného technického zhodnotenia (modernizácie) do používania – stavu dlhodobého nehmotného majetku

1 964,–

013

041

4.

Ročný odpis modernizácie softvéru (1/4 z obstarávacej ceny)

491,–

551

073

Keďže obec modernizáciu dlhodobého nehmotného majetku obstarala z vlastných prostriedkov, úhrada záväzku predstavuje čerpanie prostriedkov z bankového účtu obce (t.j. druhý účtovný prípad).
Príklad č. 3:
Obec si objednala u dodávateľa inštaláciu bezpečnostných mreží na okná obecnej budovy. Obec na financovanie bezpečnostných mreží získala kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu v sume 1 764 eur.

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Prijatý kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na účet obce

1 764,–

221

357

2.

Prijatá faktúra za inštaláciu mreží okien

1 764,–

042

321

3.

Úhrada faktúry z bankového účtu obce

1 764,–

321

221

4.

Zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu

1 764,–

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály