Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kontrola vyplácania príspevku na rekreáciu podľa Zákonníka práce

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

V príspevku sa venujem kontrole vyplácania príspevku na rekreáciu, ktorý zamestnancovi vypláca zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Okrem právnej úpravy a návodu na vykonanie kontroly uvediem aj najčastejšie nedostatky, ktoré hlavní kontrolóri zisťujú pri tejto kontrole.

Podľa § 152a ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.
Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
______________________________
Z právnej úpravy vyplýva, že kontrolované subjekty (obec a rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou), ktoré zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov, poskytujú zamestnancom, ktorí spĺňajú zákonné podmienky, príspevok na rekreáciu.
______________________________
Hlavný kontrolór by mal pre­veriť, či kontrolovaný subjekt poskytuje príspevok na rekreáciu v súlade s § 152a ods. 1 Zákonníka práce, najmä:
-
či vyplatil príspevok na rekreá­ciu len tým zamestnancom, ktorých pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,
-
či u zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, znížil vyplatený príspevok na rekreáciu v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.
Podľa § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce oprávnenými výdavkami podľa ods. 1 sú preukázané výdavky zamestnanca na
a)
služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
b)
pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
c)
ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
d)
organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály