Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kontrola hospodárenia s majetkom územnej samosprávy

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe Zo seriálu: Kontrola hospodárenia s majetkom územnej samosprávy

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "NKÚ SR") v závere minulého roka na svojej pôde organizoval pracovné stretnutie s hlavnými kontrolórmi krajských miest, hlavnými kontrolórmi vyšších územných celkov a profesijných združení hlavných kontrolórov k téme majetku územnej samosprávy.
Táto udalosť bola realizovaná pod záštitou podpredsedníčky NKÚ SR Ing. Henriety Crkoňovej. Medzi prezentujúcimi mala prokuratúra Slovenskej republiky zastúpenie s témou zameranou na územnú samosprávu z hľadiska trestného práva.
Hlavnou témou stretnutia bol majetok obcí a vyšších územných celkov, ktorá bola rozdelená na tieto časti:
-
porovnanie legislatívy vo vzťahu pôsobnosti, rozsahu výkonu kontrolnej činnosti kontrolných orgánov pri hospodárení s majetkom, majetkovými právami územnou samosprávou,
-
najčastejšie zistené porušenia v oblasti hospodárenia s majetkom územnej samosprávy,
-
vymáhanie nedoplatkov v územnej samospráve,
-
prax prokuratúry pri riešení problémov v územnej samospráve vo veci trestnoprávnej zodpovednosti územnej samosprávy.
Cieľom tohto stretnutia bolo rozvíjanie vzťahov s ostatnými kontrolnými orgánmi so zámerom zlepšovania procesov územnej samosprávy pri hospodárení s majetkom, majetkovými právami.
Zoznam skratiek právnych predpisov použitých v článku:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v z. n. p. (ďalej len "zákon o samospráve VÚC"), zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku obcí"), zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku VÚC"), zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite"), zákon č. 431/2003 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"), zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy"), zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy"), zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len "Obchodný zákonník").
1. Porovnanie legislatívy vo vzťahu pôsobnosti, rozsahu výkonu kontrolnej činnosti kontrolných orgánov pri hospodárení s majetkom, s majetkovými právami územnou samosprávou
Ústrednou témou tejto prezentácie bola legislatíva vo vzťahu pôsobnosti, rozsahu výkonu kontrolnej činnosti rôznych kontrolných orgánov k hospodáreniu s majetkom, majetkovými právami subjektov územnej samosprávy - obce, vyšších územných celkov (ďalej len "VÚC"). Prvá časť obsahovala porovnanie legislatívy medzi NKÚ SR, hlavných kontrolórov obcí, VÚC a schému systému hospodárenia s majetkom územnej samosprávy (procesy na vstupe/výstupe/činnosť/funkcie územnej samosprávy). Ďalšia časť bola zameraná na vlastníctvo majetku a na rôznorodú legislatívu súvisiacu s majetkom územnej samosprávy. Tretia časť témy obsahovala rozbor legislatívy zameranej na majetok, napr. čo tvorí majetok obce, VÚC, ich práva a povinnosti pri hospodárení s majetkom.
1.1 Pôsobnosť, rozsah výkonu kontrolnej činnosti NKÚ SR, hlavných kontrolórov obcí, VÚC
Predmetom kontroly môžu byť procesy hospodárenia s majetkom (majetkové práva) obcí, VÚC, rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií zriadených obcou, VÚC, právnických osôb založených obcou, VÚC. Nasledujúca tabuľka obsahuje porovnanie rozsahu kontrolnej činnosti uvedených kontrolných orgánov, to znamená, čo môžu kontrolné orgány kontrolovať.
Tabuľka č. 1: Porovnanie rozsahu kontrolnej činnosti NKÚ SR a hlavných kontrolórov obcí, VÚC

NKÚ SR kontroluje hospodárenie s:

Hlavný kontrolór obce kontroluje:

Hlavný kontrolór VÚC kontroluje:

• majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu verejnoprávnych inštitúcií, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb zriadených obcami alebo právnických osôb zriadených vyššími územnými celkami

zákonnosť,účinnosť, hospodárnosťa efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov

zákonnosť,účinnosť, hospodárnosťa efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja, ako aj s majetkom, ktorý samosprávny kraj užíva podľa osobitných predpisov

• vybavovanie sťažností a petícií

• vybavovanie sťažností a petícií

NKÚ SR v rámci svojej pôsobnosti
kontroluje aj:

Hlavný kontrolór obce v rámci svojej pôsobnosti kontroluje aj:

Hlavný kontrolór VÚC v rámci svojej pôsobnosti kontroluje aj:

• spôsob vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu republiky, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov

• príjmy, výdavky a finančné operácie obce

• príjmy a výdavky samosprávneho kraja

• výkon a uplatňovanie práv a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov vznikajúcich pri hospodárení, ktorých účastníkom je subjekt uvedený v zákone o Najvyššom kontrolnom úrade SR

• dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti aúčinnosti

• dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce

• dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení samosprávneho kraja

• plnenie uznesení obecného zastupiteľstva

• plnenie uznesení zastupiteľstva

Zdroj: Spracované na základe zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov k 31. 12. 2023.
Z uvedeného porovnania uvedeného v ta
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály