Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kontrola hospodárenia s majetkom územnej samosprávy (III.)

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe Zo seriálu: Kontrola hospodárenia s majetkom územnej samosprávy

Príspevok o pracovnom stretnutí hlavných kontrolórov k téme majetku územnej samosprávy pokračuje jeho záverečnou časťou, v ktorej sa venujeme vybraným prípadom účtovania pohľadávok z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov.
4. Vybrané prípady účtovania pohľadávok z daňových príjmov obcí a VÚC
Podľa obsahovej náplne rámcovej účtovej osnovy pre obce, VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie sa pre vybrané prípady účtovania pohľadávok z daňových príjmov používajú tieto účty z účtovných tried:
Účtová trieda 2 - Finančné účty
Na účte 221 - Bankové účty
sa účtuje
stav a pohyb peňažných prostriedkov
účtovnej jednotky na bankových účtoch a na účtoch vedených v Štátnej pokladnici. Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Na účte 221 - Bankové účty sa účtuje aj vtedy, ak má po dohode s bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Štátnou pokladnicou príslušný bankový účet pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. V súvahe sa pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý krátkodobý bankový úver. V účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizá­ciou, sa na tomto účte účtuje o všetkých peňažných prostriedkoch okrem rozpočtových výdavkov a rozpočtových príjmov. V účtovnej jednotke, ktorá je obcou alebo VÚC, sa na samostatnom analytickom účte účtujú prostriedky peňažných fondov.
Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy
Na účte 319 - Pohľadávky
z
daňových príjmov
obcí a VÚC sa účtuje vznik pohľadávky z daňových príjmov v účtovnej jednotke, ktorá je obcou alebo VÚC.
Na účte 391 - Opravná položka k pohľadávkam
sa účtuje tvorba opravnej položky k pohľadávkam, ako aj jej zníženie alebo zrušenie. Na analytických účtoch sa členia opravné položky na opravné položky podľa osobitného predpisu a ostatné opravné položky k pohľadávkam.
Na účte 345 - Ostatné dane a poplatky
sa účtujú napr.: poplatky v analytickom členení podľa príslušného prijímateľa poplatkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 538 - Ostatné dane a poplatky.
Na účte 378 - Iné pohľadávky sa účtujú pohľadávky,
ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch pohľadávok v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy, a to najmä pohľadávky:
-
voči osobe zodpovednej za škodu alebo manko, súvzťažne s účtom 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti a pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí,
-
z nedaňových rozpočtových príjmov, ktorá sa neúčtuje podľa § 44 ods. 6,
-
z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu,
-
z poskytnutých zábezpek.
Na účte 379 - Iné záväzky
sa účtujú krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch záväzkov v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy, a to najmä záväzky:
-
zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, súvzťažne k účtu 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, ak tento záväzok nemá charakter rezervy,
-
voči colnému orgánu z cla, dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze, pričom na analytických účtoch sa sleduje osobitne zúčtovanie ciel a zúčtovanie dane z pridanej hodnoty a jednotlivých spotrebných daní pri dovoze; v nadväznosti na daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo na daňové priznanie k spotrebnej dani je evidovanie na analytických účtoch k účtu 379 - Iné záväzky usporiadané tak, aby sa preukázalo zaplatenie dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane colnému orgánu a nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a na vrátenie spotrebnej dane voči daňovému úradu,
-
z prijatých krátkodobých finančných zábezpek,
-
z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu, ak ide o krátkodobý záväzok.
Na účte 632 - Daňové výnosy samosprávy
sa účtujú daňové výnosy obcí a VÚC podľa osobitných predpisov. O výnosoch z daní sa účtuje vo vecnej a časovej súvislosti s priznaním alebo vyrubením daní (napr. zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady). Na tomto účte sa účtuje aj výnos z podielových daní.
Na účte 633 - Výnosy z poplatkov sa účtuje o výnosoch z poplatkov
vo vecnej a časovej súvislosti s vyrubením poplatkov. Na tomto účte sa účtujú aj výnosy z poplatkov podľa osobitných predpisov (napr. zákon o miestnych dan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály