Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Finančná kontrola v podmienkach samosprávy

Dátum: Rubrika: Hospodárenie Zo seriálu: Finančná kontrola v podmienkach samosprávy

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí. V príspevku si rozoberieme pojem finančná operácia a základnú finančnú kontrolu.

Orgán verejnej správy je povinný vykonávať finančnú kontrolu, nakoľko mu napomáha zabezpečovať správne finančné riadenie v rámci plnenia svojich úloh.
Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančných operácií alebo ich častí, predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii a pod., pričom jednotlivé ciele je potrebné posudzovať v súvislostiach s prepojením na § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 357/2015").
Druhy finančnej kontroly
Finančná kontrola sa vykonáva ako základná finančná kontrola, administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste.

Základná finančná kontrola

• povinná pri každej finančnej operácii alebo jej časti

• vykonáva zodpovedný zamestnanec a určený vedúci zamestnanec (resp. štatutárny orgán)

• výstupom je potvrdenie súladu finančnej operácie alebo jej časti s overovanými skutočnosťami na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou

Administratívna finančná kontrola

• povinná pri finančnej operácii alebo jej časti, ktorou je poskytnutie verejných financií

• vykonáva zodpovedný zamestnanec a určený vedúci zamestnanec (resp. štatutárny orgán)

• výstupom je návrh správy/návrh čiastkovej správy a správa/čiastková správa alebo záznam

Finančná kontrola na mieste

• fakultatívna pri vybranej finančnej operácii alebo jej časti

• vykonávajú poverení zamestnanci

• výstupom je návrh správy/návrh čiastkovej správy a správa/čiastková správa alebo záznam

Za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá štatutárny orgán orgánu verejnej správy (ďalej len "štatutárny orgán"). Ak orgán verejnej správy poverí výkonom administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste iný orgán verejnej správy, za vykonanie tejto finančnej kontroly naďalej zodpovedá štatutárny orgán orgánu verejnej správy, ktorý iný orgán verejnej správy poveril výkonom tejto kontroly.
S cieľom zabezpečiť ­jednotnú aplikáciu zákona č. 357/2015 Z.z. vydalo Ministerstvo financií SR k finančnej kontrole podľa § 3 písm. b) uvedeného zákona metodické usmernenie č. MF/006646/2022-1411. Metodické usmernenie je záväzné pre orgány verejnej správy vykonávajúce finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z.z.; prílohou metodického usmernenia sú odporúčané vzory, ktoré si orgány verejnej správy môžu upraviť s ohľadom na svoje potreby so zachovaním minimálnych požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 357/2015 Z.z.
Finančná operácia
Finančnou operáciou alebo jej časťou sa podľa § 2 písm. d) zákona č. 357/2015 Z.z. rozumie príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.
______________________________
Vo vzťahu k výkonu finančnej kontroly platí, že overovanie sa vždy viaže na finančnú operáciu alebo jej časť, nie na doklady (napr. zmluva, faktúra, objednávka).
______________________________
Relevantné doklady však môžu slúžiť pri základnej finančnej kontrole ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou, na ktorom sa potvrdí vykonanie základnej finančnej kontroly, t.j. nevykonáva sa základná finančná kontrola faktúry, žiadanky alebo objednávky a pod., ale predmetné doklady môžu byť určené na potvrdenie vykonania základnej finančnej kontroly finančnej operácie alebo jej časti (ktorou je napr. použitie verejných financií na kúpu tovaru).
Príklady finančných operácií:
Príjem:
miestne dane, poplatky, dotácie, granty, transfery, príjem do pokladne orgánu verejnej správy a pod.
Poskytnutie:
dotácie, granty, nenávratný finančný príspevok a pod.
Použitie:
mzdy, tovary, služby, nájomné, obstaranie hmotného/nehmotného majetku a pod.
Právny úkon:
kúpna zmluva, kolektívna zmluva, dodatok k zmluve a pod.
Iný úkon majetkovej povahy
: zaraďovanie/vyraďovanie majetku, likvidácia majetku a pod.
Finančná operácia sa môže deliť na časti:
-
z časového hľadiska
Finančná operácia zvyčajne prebieha v niekoľkých fázach, t.j. pozostáva z viacerých častí. Začína sa prípravou finančnej operácie (napr. rozhodovanie o jej uskutočnení), pokračuje realizáciou finančnej operácie, ktorá môže prebiehať tiež v niekoľkých častiach (napr. uzavretie zmluvy, vyplatenie zálohy, vypracovanie objednávky, úhrada faktúry a pod.), a končí sa naplnením jej cieľov, resp. dosiahnutím požadovaného výsledku.
-
z hľadiska vecnej pôsobnosti
Rozdelenie finančnej operácie na časti môže vyplývať zo zodpovednosti jednotlivých zamestnancov orgánu verejnej správy za jednotlivé úseky, resp. oblasti, napr. rozpočet, verejné obstarávanie, správa majetku a iné odborné činnosti podľa organizačného začlenenia týchto zamestnancov, ktoré je v podmienkach verejnej správy premietnuté do organizačného poriadku/organizačnej štruktúry organizácie.
-
z matematického hľadiska
Rozdelenie finančnej operácie na časti môže vyplývať z jej delenia na jednotlivé čiastkové sumy, napr. preddavky.
______________________________
Finančná kontrola sa nevykonáva len do času vyplatenia verejných financií, ale musí sa vykonávať až do posledného momentu dosiahnutia stanovených cieľov finančnej operácie alebo jej časti.
______________________________
Finančnú kontrolu je povinný vykonávať:
-
orgán verejnej správy, ktorým je subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 523/2004 Z.z.") a
-
právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie.
Podľa zákona č. 523/2004 Z.z. je subjektom verejnej správy právnická osoba zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradená vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, a to bez ohľadu na jej právnu formu. Register subjektov verejnej správy možno nájsť na odkaze: www.statistics.sk.
Definícia orgánu verejnej správy nemusí byť naplnená kumulatívne, t.j. stačí, ak platí jedna z dvoch požiadaviek. Napr. právnická osoba síce nie je zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a teda nie je zaradená vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, avšak ak sa prostredníctvom tejto osoby poskytujú
verejné financie
iným osobám, považuje sa za orgán verejnej správy. V tejto súvislosti je veľmi dôležité definovať, čo verejné financie sú a čo pod ne spadá.
Definícia pojmu verejné financie
je ustanovená v § 2 písm. e) zákona č. 357/2015 Z.z., pričom podľa uvedeného ustanovenia sa za verejné financie na účely zákona č. 357/2015 Z.z. považujú:
1.
finančné prostriedky podľa § 2 písm. a), e) a f) a § 35a zákona č. 523/2004 Z.z., t.j.:
-
finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy,
-
prostriedky EÚ, t.j. finančné prostriedky poskytnuté SR z rozpočtu EÚ, ktoré sa SR poskytujú prostredníctvom platobného orgánu (MF SR) alebo MPRV SR,
-
odvody EÚ,
-
prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ na vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti SR,
2.
finančné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,
3.
finančné prostriedky z rozpočtov členských štátov EÚ a finančné prostriedky z rozpočtov iných štátov ako členských štátov EÚ určené na financovanie alebo spolufinancovanie programov EÚ,
4.
vlastné finančné prostriedky osoby určené na financovanie programov realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, alebo určené na spolufinancovanie programov EÚ.
Za verejné financie sa považujú aj finančné prostriedky, ktoré poskytuje subjekt verejnej správy právnickej osobe alebo fyzickej osobe až do ich použitia na určený účel, a to aj vtedy, ak sa poskytujú prostredníctvom inej právnickej osoby. Ak je orgán verejnej správy subjektom verejnej správy podľa § 3 zákona č. 523/2004 Z.z., tak všetky prostriedky, s ktorými hospodári bez ohľadu na ich pôvod, sú považované za verejné financie podľa zákona č. 357/2015 Z.z. (keďže sú finančnými prostriedkami podľa § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z.z.).
V prípade, že orgánom verenej správy je právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie, nepovažujú sa za verejné financie "ostatné" prostriedky, s ktorými hospodári; takáto právnická osoba vykonáva príslušné finančné kontroly len vo vzťahu k verejným financiám, ktoré sa prostredníctvom nej poskytujú inej osobe.
Za iné podmienky poskytnutia a použitia verejných financií sa považujú akékoľvek podmienky, ktoré sú uvedené, napr. v systémových dokumentoch (napr. Systém riadenia EŠIF, Schéma regionálnej investičnej pomoci), metodike upravujúcej konkrétnu finančnú operáciu alebo jej časť alebo vo výzve na predkladanie žiadostí, a ktoré sú známe a musia byť splnené pri poskytnutí a použití verejných financií.
______________________________
Orgán verejnej správy overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. vždy podľa povahy finančnej operácie. To znamená, že finančnou kontrolou sa overujú vždy všetky relevantné skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania platné.
______________________________
Z uvedeného vyplýva, že nie je potrebné pri každej finančnej operácii alebo jej časti vždy overovať súlad so všetkými skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z.z., nakoľko každú jednotlivú finančnú operáciu alebo jej časť je potrebné posudzovať individuálne s ohľadom na jej charakter a čas overovania.
Základná finančná kontrola
Základná finančná kontrola je kontrola, ktorá sa vykonáva vo vnútri orgánu verejnej správy vo vzťahu ku každému úkonu orgánu verejnej správy, ktorý predstavuje finančnú operáciu alebo jej časť, t.j. príjem, použitie alebo poskytnutie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy. Základná finančná kontrola je integrálnou súčasťou procesov orgánu verejnej správy, ktoré sa týkajú finančnej operácie alebo jej časti.
V nadväznosti na vykonanú základnú finančnú kontrolu je orgán verejnej správy povinný určiť, či vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať, alebo či ju možno vykonať, resp. či je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Základná finančná kontrola predstavuje inštitút, ktorý zabezpečuje okrem iného predchádzanie vzniku nedostatkov, podvodov, nezrovnalostí a korupcii pri hospodárení orgánu verejnej správy s verejnými financiami, ako aj to, aby orgán verejnej správy nevstúpil do takých záväzkov, na ktorých plnenie nemá alebo nebude mať dostatok verejných financií.
______________________________
Základnú finančnú kontrolu sú povinné vykonávať všetky orgány verejnej správy vo vzťahu ku každej finančnej operácii alebo jej časti, a to aj v prípade, ak orgán verejnej správy vykonáva overovanie finančnej operácie alebo jej časti administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste. Súlad finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. sa overuje po celý čas, od jej prípravy až po jej ukončenie a splnenie všetkých jej cieľov.
______________________________
Ak sa základnou finančnou kontrolou zistí nesúlad finančnej operácie alebo jej časti s relevantnými skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z., finančnú operáciu nemožno vykonať, resp. v nej nemožno pokračovať, alebo je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Základnú finančnú kontrolu nemožno v takomto prípade prerušiť do času odstránenia nesúladu finančnej operácie alebo jej časti s relevantnými skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z., nakoľko zákon č. 357/2015 Z.z. neupravuje inštitút "prerušenia" finančnej kontroly.
Ak sú počas základnej finančnej kontroly identifikované nedostatky, je potrebné zodpovedným zamestnancom uviesť vyjadrenie v negatívnom variante, napr. vo finančnej operácii alebo jej časti nemožno pokračovať/finančnú operáciu alebo jej časť nemožno vykonať. Po odstránení nedostatkov, resp. náprave stavu, ktorý viedol k nesúladu finančnej operácie s relevantnými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z., orgán verejnej správy opäť vykoná základnú finančnú kontrolu, pričom v rámci tejto už môže byť zistený súlad finančnej operácie s relevantnými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z.
V takomto prípade sa už pri potvrdzovaní vykonania základnej finančnej kontroly uvedie vyjadrenie, že finančnú operáciu možno vykonať, resp. v nej pokračovať, príp. že nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Z uvedeného vyplýva, že rovnakú finančnú operáciu alebo jej časť možno overiť základnou finančnou kontrolou aj viackrát a s rozličným záverom.
Príklady vykonania základnej finančnej kontroly
-
Uzatvorenie pracovnej zmluvy
Keďže pracovná zmluva predstavuje právny úkon, je potrebné pred jej uzatvorením vykonať základnú finančnú kontrolu, v rámci ktorej sa overí súlad s rozpočtom orgánu verejnej správy, s osobitným právnym predpisom (napr. Zákonník práce), s vnútorným predpisom orgánu verejnej správy.
-
Príjmové finančné operácie
Treba sledovať, či verejné financie boli pripísané na účet, prípadne prijaté v pokladnici v správnej výške a príp. v záväznom termíne. Z uvedeného dôvodu je potrebné aj pri príjmových operáciách vykonávať základnú finančnú kontrolu (napr. pri dotácii elektronickej registračnej pokladnice v hotovosti, príjmy z vyberaných poplatkov, príjem z odoslanej faktúry).
-
Príkaz na pracovnú cestu
Základnou finančnou kontrolou sa overí súlad s plánom, resp. zameraním pracovnej cesty, s rozpočtom orgánu verejnej správy, s vnútorným predpisom týkajúcim sa uskutočňovania pracovných/služobných ciest, prípadne súlad s pracovnou náplňou/opisom štátnozamestnaneckého miesta z dôvodu relevancie k pracovnému miestu a v neposlednom rade aj samotná hospodárnosť finančnej operácie. Vo fáze vyúčtovania pracovnej cesty sa overí súlad s rozpočtom orgánu verejnej správy, overí sa, či sa pracovná cesta skutočne vykonala (iné podmienky poskytnutia verejných financií). Ak sa zamestnancovi vyplácajú preddavky na pracovnú cestu, je potrebné vykonať základnú finančnú kontrolu aj pred vyplatením preddavkov.
Základnú finančnú kontrolu
vykonávajú
:
-
štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec a
-
zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu.
Jednou z osôb vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu je teda vždy zamestnanec orgánu verejnej správy, ktorý je zodpovedný za overenie finančnej operácie z hľadiska určitej oblasti, napr. overenie súladu za oblasť rozpočtu. Určenie takého zamestnanca môže byť zabezpečené organizačným poriadkom alebo podpisovým poriadkom, opisom pracovných činností jednotlivých zamestnancov, pracovnou zmluvou, prípadne inou vhodnou písomnou formou.
______________________________
Ak zamestnanec orgánu verejnej správy vo svojej činnosti kumuluje viaceré funkcie činnosti orgánu verejnej správy (napr. je zodpovedný za oblasť rozpočtu a verejného obstarávania), vykonáva základnú finančnú kontrolu za oblasti, za ktoré zodpovedá práve tento zamestnanec.
______________________________
Ďalšou osobou, ktorá vykonáva základnú finančnú kontrolu, je štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec. Štatutárny orgán môže určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise, pričom vhodný je napr. organizačný poriadok a naň nadväzujúci podpisový poriadok. V zmysle uvedeného teda nie je potrebné, aby štatutárny orgán udelil určenému vedúcemu zamestnancovi plnú moc vo vzťahu k vykonávaniu základnej finančnej kontroly napríklad formou písomného poverenia. Určenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca za vykonanie základnej finančnej kontroly môže vyplývať aj z charakteristiky druhu práce, pričom do vykonania základnej finančnej kontroly môže byť zapojených viacero poverených vedúcich zamestnancov podľa oblastí, za ktoré zodpovedajú, alebo podľa jednotlivých stupňov riadenia.
______________________________
Ak má orgán verejnej správy organizačné útvary, ktoré samostatne zodpovedajú za jednotlivé oblasti relevantné pre overovanú finančnú operáciu alebo jej časť, napr. verejné obstarávanie, rozpočet, zmluvy, objednávky a pod., základnú finančnú kontrolu vykonajú viaceré osoby. V prípade, ak orgán verejnej správy vzhľadom na svoju veľkosť a personálne kapacity nemá vedúcich zamestnancov, základnú finančnú kontrolu vykonáva priamo štatutárny orgán spolu s určeným zamestnancom.
______________________________
To, ktoré konkrétne osoby vykonávajú základnú finančnú kontrolu, závisí od charakteru realizovanej finančnej operácie alebo jej časti, ako aj od nastavenia procesov týkajúcich sa realizovanej finančnej operácie alebo jej časti v rámci daného orgánu verejnej správy. Základná finančná kontrola nie je "samostatným" procesom, naopak, je integrálnou súčasťou pracovných procesov nastavených v orgáne verejnej správy pri realizovaní finančnej operácie alebo jej časti.
Základnú finančnú kontrolu vykonávajú tí zamestnanci, ktorí sa podieľajú na realizovaní finančnej operácie alebo jej časti, pričom každý zodpovedný zamestnanec získava uistenie o súlade realizovanej finančnej operácii alebo jej časti s relevantnými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. vzhľadom na svoju vecnú zodpovednosť.
Vykonávaním základnej finančnej kontroly minimálne dvomi osobami orgán verejnej správy zabezpečí dodržanie tzv. princípu "kontroly štyroch očí". Požiadavka vykonávať finančnú kontrolu vo vzťahu k verejným financiám, ako aj zabezpečiť jej vykonávanie ako kontroly tzv. "štyroch očí" plynie z požiadaviek Európskej únie (a to napr. ako jedna z podmienok v rámci prístupových rokovaní, ako aj v súčasnosti v rámci základných princípov systému verejnej vnútornej kontroly).
Príklady zabezpečenia výkonu základnej kontroly:
-
V orgánoch verejnej správy, ktoré majú menší počet zamestnancov (napr. menšie školské zariadenia) a funkcia zamestnanca zodpovedného za rozpočet, verejné obstarávanie, prevzatie tovaru atď. sa kumuluje v jednej osobe, táto osoba vykoná základnú finančnú kontrolu za všetky relevantné oblasti spolu so štatutárnym orgánom alebo ním určeným vedúcim zamestnancom (riaditeľ školy, resp. zástupca ria­diteľa školy).
-
V orgánoch verejnej správy s menším počtom zamestnancov, v ktorých jednotlivé činnosti vykonávajú konkrétni zamestnanci, základnú finančnú kontrolu vykonajú viacerí zamestnanci. V tomto prípade, vzhľadom na povahu finančnej operácie alebo jej časti, overí jej súlad s relevantnými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. zamestnanec zodpovedný za rozpočet, zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie atď. Druhým párom očí pre týchto zamestnancov vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu bude štatutárny orgán, resp. aspoň jeden určený vedúci zamestnanec.
-
V ústredných orgánoch štátnej správy a ostatných dostatočne personálne zabezpečených orgánoch verejnej správy spravidla každú odbornú činnosť zabezpečuje samostatný útvar. Zamestnanec zodpovedný za rozpočet a jeho vedúci zamestnanec overí základnou finančnou kontrolou súlad finančnej operácie s rozpočtom, zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie a jeho vedúci zamestnanec overí súlad s plánom verejného obstarávania, prípadne s osobitnými predpismi atď. Základná finančná kontrola sa vykonáva na všetkých stupňoch riadenia orgánu verejnej správy.
______________________________
Výkon základnej finančnej kontroly nie je možné externalizovať, t.j. nie je možné presunúť zodpovednosť za jej vykonanie na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s orgánom verejnej správy, alebo na iný orgán verejnej správy. Uvedené nie je možné obísť ani úpravou vo vnútornom predpise.
______________________________
Výsledok základnej finančnej kontroly
Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou. Takýmto dokladom je napr. cestovný príkaz, faktúra, žiadosť o platbu, príjmový pokladničný doklad a pod. Orgán verejnej správy si môže pre svoje podmienky vytvoriť a použiť aj krycí list (ktorý je považovaný za doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou).
V prípade väčšieho množstva finančných operácií rovnakého druhu (napr. príjmové/výdavkové pokladničné doklady) možno vykonať základnú finančnú kontrolu na jednom spoločnom doklade (spoločnom/súhrnnom krycom liste) za určité obdobie. V takomto prípade je však potrebné, aby zo súhrnného krycieho listu bola zrejmá identifikácia finančných operácií alebo ich častí, ktorých sa týka (napr. koľko a akých finančných operácií sa vykonalo, s akým celkovým objemom a na akých konkrétnych dokladoch) a obdobie, za ktoré sa vyhotovuje.
______________________________
Do súhrnného krycieho listu možno zahrnúť len finančné operácie alebo ich časti rovnakej povahy. Rovnaká povaha finančnej operácie zahŕňa určitú homogénnu oblasť činnosti orgánu verejnej správy, ako je napríklad vyberanie poplatkov za odpady, hotovostný príjem do pokladnice, pravidelné platby za energie, tlač a pod.
______________________________
Na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou sa podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z.z. uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala základnú finančnú kontrolu, jej podpis, dátum vykonania základnej finančnej kontroly a v nadväznosti na vykonané overenie jedno z vyjadrení, či:
-
finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,
-
vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo
-
poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Každú z uvedených skutočností (meno, priezvisko, dátum, podpis a vyjadrenie) je potrebné uvádzať zvlášť za každú osobu, ktorá vykonala základnú finančnú kontrolu, t.j. nie je možné uviesť len jedno spoločné vyjadrenie za všetky osoby, ktoré vykonali základnú finančnú kontrolu.
Podpisom sa podľa § 2 písm. t) zákona č. 357/2015 Z.z.
rozumie vlastnoručný podpis
, kvalifikovaný elektronický podpis alebo obdobný preukázateľný podpisový záznam v elektronickej podobe nahrádzajúci vlastnoručný podpis, ktorý umožňuje jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu osoby, ktorá podpisový záznam vyhotovila. Nie je prípustné podpisovať vykonanie základnej finančnej kontroly pečiatkou podpisu, tzv. faksimile podpisu.
V prípade náležitostí "dátumu" je potrebné uvádzať ten dátum, kedy sa reálne základná finančná kontrola vykonala, pričom dátumy nemusia byť pri jednotlivých osobách vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu totožné. Možnosť/nemožnosť vykonať finančnú operáciu, pokračovať vo finančnej operácii a potreba vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, sa dá vyjadriť nielen exaktným použitím slovného spojenia uvedeného v § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z.z., ale aj formuláciou "je/nie je možné vykonať", "je/nie je možné pokračovať" a "je/nie je potrebné vymáhať".
Pre samotné overenie základnou finančnou kontrolou je podstatné najmä vecné zameranie, t.j. či finančná operácia alebo jej časť je naozaj v súlade so súvisiacimi skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z., či je hospodárna, efektívna, účinná a účelná a či je možné finančnú operáciu alebo jej časť realizovať. Potvrdenie vykonania základnej finančnej kontroly, t.j. overenie súladu finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6 ods. 4, formou uvedenia relevantného vyjadrenia predstavuje len vonkajšiu formu vykonaného overenia a deklarovania zodpovedného zamestnanca za súladnosť finančnej operácie alebo jej časti.
V záujme zabezpečenia jedno­značného a nespochybniteľného vyjadrenia môže zamestnanec vykonávajúci základnú finančnú kontrolu uviesť v prípade zistenia nedostatkov aj dôvody nesúladu finančnej operácie so skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z.
Základnú finančnú kontrolu nevykonáva orgán verejnej správy pri plnení úloh integrovaného záchranného systému a Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, finančná správa v oblasti colníctva, ozbrojené sily Slovenskej republiky, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky a spravodajské služby pri plnení tých úloh, ktoré podľa osobitného predpisu neznesú odklad.
Pri iných ako v predchádzajúcom texte uvedených činnostiach sú dané orgány verejnej správy povinné vykonať základnú finančnú kontrolu. Základná finančná kontrola sa taktiež nevykonáva pri odstraňovaní dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme ochrany života, zdravia a v záujme predchádzania škodám na majetku.
______________________________
Ak však ide o bežnú opravu majetku orgánu verejnej správy, ktorá síce súvisí s prevádzkovou haváriou, ale už nehrozí nebezpečenstvo vzniku škody na majetku alebo ohrozenie života a zdravia, orgán verejnej správy je povinný vykonať základnú finančnú kontrolu.
______________________________
Napríklad:
Havarijná situácia, pri ktorej je potrebné predísť škodám na majetku a zdraví, vznikne, ak v budove orgánu verejnej správy praskne vodovod a je nevyhnutné ihneď zastaviť vodu. Bez toho, aby sa vykonala vopred základná finančná služba, privolá sa havarijná služba. Ak však prasknutý vodovod poškodil inventár orgánu verejnej správy (koberce, nábytok, podlahu), ktorý treba vymeniť, alebo je potrebné vymaľovať zatečené steny, v takomto prípade už je potrebné vykonať základnú finančnú kontrolu, nakoľko nedochádza k ďalšiemu poškodzovaniu majetku, ani k ochrane života alebo zdravia.
Na zabezpečenie jednotnej aplikácie ustanovení zákona č. 357/2015 Z.z., jednoznačnosti ustanovenia povinností zodpovedných osôb a predchádzania vzniku nedostatkov orgány verejnej správy vypracúvajú vnútorný predpis upravujúci vykonávanie základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Uvedené súvisí aj s povinnosťou orgánu verejnej správy vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie.
______________________________
V rámci základnej finančnej kontroly môže byť vo vnútornom predpise upresnené, ktorí zamestnanci sú zodpovední za jej vykonanie pre jednotlivé oblasti činnosti orgánu verejnej správy. Vo vnútornom predpise je vhodné upraviť aj určenie vedúceho zamestnanca (vykonávajúceho finančnú kontrolu) namiesto štatutárneho orgánu, prípadne jeho zastúpenie v čase jeho neprítomnosti.
______________________________
Určenie zodpovedných útvarov/zamestnancov za vykonávanie finančnej kontroly vymedzuje aj organizačný poriadok, resp. podpisový poriadok orgánu verejnej správy. Podrobnosti k minimálnym odporúčaným náležitostiam na vypracovanie vnútorného predpisu k finančnej kontrole obsahuje metodická pomôcka sekcie auditu a kontroly, uverejnená na webovom sídle ministerstva financií.
Obec/mesto a samosprávny kraj ako orgány verejnej správy sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 357/2015 Z.z. Majú povinnosť vykonávať základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú kontrolu a sú oprávnené vykonať finančnú kontrolu na mieste (zamestnancami obce/mesta).
Kým základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú kontrolu vykonáva starosta obce/primátor mesta alebo predseda samosprávneho kraja, alebo nimi určený vedúci zamestnanec a zamestnanci zodpovední za príslušnú odbornú činnosť podľa rozhodnutia starostu obce/primátora mesta alebo predsedu samosprávneho kraja, finančnú kontrolu na mieste vykonávajú zamestnanci obce/mesta na základe písomného poverenia vydaného starostom obce/primátorom mesta alebo predsedom samosprávneho kraja, alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom.
Princíp kontroly štyroch očí sledovaný zákonom č. 357/2015 Z.z. musí byť zabezpečený aj v prípade, ak obec nemá dostatočný počet zamestnancov, alebo nemá žiadnych zamestnancov. Ak obec z objektívnych dôvodov nemôže zabezpečiť základnú finančnú kontrolu, administratívnu finančnú kontrolu a finančnú kontrolu na mieste najmenej dvoma svojimi zamestnancami, tak ju vykoná starosta obce a ďalšia fyzická osoba schválená uznesením obecného zastupiteľstva.
Takouto osobou môže byť aj poslanec obecného zastupiteľstva, resp. zamestnanec dodávateľskej firmy, ak zabezpečuje určitú činnosť, napríklad vedenie účtovníctva dodávateľským spôsobom, avšak stále platí podmienka, že takúto fyzickú osobu musí schváliť obecné zastupiteľstvo uznesením. Táto výnimka však neplatí pre orgány verejnej správy, ktoré nie sú obcami, a teda tieto nie sú oprávnené poveriť vykonávaním základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste osobu, ktorá nie je zamestnancom orgánu verejnej správy, napríklad zamestnanca dodávateľskej firmy.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
 
 
 
 
 
 
Vzor "Krycieho listu" si môžete stiahnuť pod týmto článkom v časti "Súvisiace formuláre a dokumenty".
 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály