Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dočasné pridelenie zamestnanca v podmienkach samosprávy

Dátum: Rubrika: Pracovné právo a mzdy

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou dočasného pridelenia zamestnanca na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa v podmienkach samosprávy. V príspevku je poukázané najmä na základnú charakteristiku dočasného pridelenia, právny základ dočasného pridelenia, trvanie dočasného pridelenia, práva a povinnosti vyplývajúce z dočasného pridelenia a možnosti skončenia dočasného pridelenia.

V podmienkach samosprávy inštitút dočasného pridelenia zamestnanca v pracovnom pomere nie je príliš často využívaný a skôr sa využíva zo strany samosprávnych krajov a miest ako obcí. Napriek tomu však môže byť v praxi využiteľný v prípadoch, ako je prechodný nedostatok práce. V tejto súvislosti možno poukázať na usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s otvorením materských škôl a základných škôl, podľa ktorých pri nedostatočnom počte učiteliek materskej školy možno dočasne prideliť učiteľku materskej školy do inej materskej školy a pri nedostatočnom počte pedagogických zamestnancov pri výkone výchovno-vzdelávacej činnosti na prvom stupni základnej školy a v piatom ročníku základnej školy možno dočasne prideliť učiteľa strednej školy do príslušných ročníkov základnej školy.
Právna úprava dočasného pridelenia zamestnanca je obsiahnutá predovšetkým v ustanoveniach § 58, § 58a a § 58b zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") a ustanoveniach § 29 až § 31 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Dočasné pridelenie je založené na dvoch zmluvných vzťahoch:
-
pracovná zmluva uzatvorená medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom, resp. dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom,
-
dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca uzatvorená medzi zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom.
Ak zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nepreukáže inak,
dočasným pridelením je aj výkon práce zamestnancom
, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť pre právnickú alebo fyzickú osobu, keď:
-
právnická alebo fyzická osoba ukladá zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu a dáva mu na tento účel pokyny,
-
táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch právnickej alebo fyzickej osoby a prevažne jej pracovnými prostriedkami alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach právnickej alebo fyzickej osoby, a
-
ide o činnosť, ktorú má právnická alebo fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri.
Cieľom je predovšetkým riešiť otázku obchádzania ustanovení o porovnateľných pracovných a mzdových podmienkach pre dočasne pridelených zamestnancov v porovnaní s kmeňovými zamestnancami užívateľského zamestnávateľa cez fiktívne poskytovanie služieb cez právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá podľa uzatvorenej zmluvy neposkytuje zamestnancov ale službu, avšak v skutočnosti predm
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály