Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ladislav Briestenský

Počet článkov autora: 25


Počítanie kvóra, ak sa poslanec vzdal mandátu

Obecným zastupiteľstvom máme schválený počet deviatich poslancov. Niektorí poslanci sa vzdali mandátu a niektorí náhradníci odmietli zložiť sľub, takže v skutočnosti máme teraz sedem poslancov a čakáme na doplňovacie voľby. Koľko poslancov musí by...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva na žiadosť poslancov

Dňa 4. septembra 2020 o 11.00 hod. bola na obecný úrad doručená žiadosť podpísaná polovicou poslancov o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva na termín 18. septembra 2020. Starosta zvolal zasadnutie na deň 16. septembra 2020. Poslanci tvrdia...

Vyhlásenie poslanca o neprítomnosti na zasadnutí

Počas rokovania poslanec vyhlásil, že už nebude prítomný ako poslanec, sadol si medzi občanov a nezúčastňoval sa hlasovania. Je takéto správanie poslanca možné? Môžeme to v zápisnici uviesť tak, že sa zdržal hlasovania?

Prepočítanie platu hlavného kontrolóra

Plat starostu sa po zverejnení priemerného zárobku za minulý rok spätne prepočítava od 1. januára. Platí to rovnako aj v prípade platu hlavného kontrolóra?

Rozhodovanie o pozmeňovacích a doplňovacích návrhoch

Keď obecný úrad predloží návrh textu všeobecne záväzného nariadenia a poslanci majú návrhy na zmeny alebo doplnenia, o čom sa má hlasovať najprv - o predloženom návrhu alebo o návrhoch na jeho zmeny?

Zverejnenie zámeru na prevod vlastníctva

Vzťahuje sa povinnosť zverejniť zámer prevodu vlastníctva na pätnásť dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva aj na prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa?

Zápisnica, uznesenia a výpis uznesení

Doteraz sme vždy najprv urobili zápisnicu a až po jej overení sme z nej mohli urobiť výpis uznesení, ktoré podpisoval starosta. Následne sme uznesenia i zápisnicu zverejnili na internetovej stránke obce. Jeden poslanec navrhuje, aby sme najprv čím...

Hlavný kontrolór a poskytovanie právnych služieb

Máme zvoleného nového kontrolóra, ktorý nám dal návrh, že by mohol vykonávať aj právne služby pre obec, samozrejme, za paušálnu odplatu. Som poslanec obecného zastupiteľstva a zaujíma ma, či nepôjde o nezlučiteľné funkcie alebo o konflikt záujmov?

Nakladanie s majetkom v pôsobnosti starostu

Náš starosta má podľa platných zásad hospodárenia právomoc rozhodovať o nájmoch do výmery 250 m2. Môže uzavrieť nájomnú zmluvu aj s poslancomx)- Ako sa pri nájme v pôsobnosti starostu uplatňuje okruh zo zákona vylúčených osôb stanovený v § 9a ods....

Práca nadčas

Máme na obecnom úrade pracovný čas rozvrhnutý tak, že v stredu pracujeme desať hodín a v piatok päť hodín. Podľa názorov niektorých kolegov, ak mesiac končí stredou alebo štvrtkom, vzniká nadčas. Je to správne?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.