Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ladislav Briestenský

Počet článkov autora: 64


Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku obce

Chceli by sme do majetku obce nadobudnúť pozemok, na ktorom je obecný chodník, kanalizácia a odvodňovací kanál. Dohodli sme s majiteľmi cenu, s ktorou poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia. Je potrebné najprv schvaľovať zámer takéhoto prevodu ...

Súhlas obce na zriadenie súkromnej materskej školy

Ktorý orgán obce má kompetenciu na udelenie súhlasu so zriadením súkromnej materskej školy – starosta alebo obecné zastupiteľstvo? Nevieme sa zhodnúť a spôsobuje to zbytočné napätie.

Zápisnica zo zasadnutia bez prijatia uznesenia

Mali sme zasadnutie obecného zastupiteľstva s jediným bodom programu, pričom nebolo prijaté žiadne uznesenie. Nevieme sa zhodnúť na tom, či má byť v takomto prípade vyhotovená zápisnica.

Zrušené zákonné pravidlo v rokovacom poriadku

Pri poslednom zvolaní obecného zastupiteľstva sa nám nepodarilo dosiahnuť uznášaniaschopnosť. V rokovacom poriadku máme úpravu, že v takomto prípade starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Je pravda, že táto povinnosť už neplatí?

Videozáznam z rokovania obecného zastupiteľstva

Vyžaduje videozáznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva schválenie v rokovacom poriadku? Môžu si občania robiť svoj audiozáznam alebo videozáznam bez súhlasu poslancov alebo dokonca proti ich vôli?

Iniciatíva poslancov – aktualizácia rokovacieho poriadku

Naši poslanci avizovali, že pripravujú nový rokovací poriadok. Môžu tak urobiť aj sami bez spolupráce s obecným úradom? Má sa rokovací poriadok obecného zastupiteľstva schváliť ako všeobecne záväzné nariadenie alebo stačí uznesenie?

Nezlučiteľnosť funkcie poslanca s funkciou zamestnanca obcou zriadenej školy

Sme zriaďovateľom základnej školy, čo je prenesený výkon štátnej správy. Základná škola má právnu subjektivitu. Poslankyňou je vedúca školského klubu detí – v tomto prípade ide o originálne kompetencie obce. Keďže škola a školský klub detí patria ...

Odstupné pri uvoľnení na výkon verejnej funkcie

Starosta bol predtým riaditeľom základnej školy s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je obec. Na funkciu starostu bol uvoľnený v roku 2004. Škola sa bude rušiť. Má v takomto prípade starosta nárok na odstupné?

Odmena starostovi

Poslanci schválili starostovi odmenu a poverili ho, aby to administratívne usporiadal. Je možné to riešiť zvýšením platu starostu na jeden mesiac?

Zdržanie sa hlasovania a kvórum

Ak hlasuje obecné zastupiteľstvo v zložení deviatich poslancov tak, že štyria poslanci sú za prijatie uznesenia a piati sa zdržia hlasovania, je uznesenie schválené? Ako sa posudzujú tí, ktorí sa zdržia hlasovania?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.