Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ladislav Briestenský

Počet článkov autora: 54


Overenie spáchania trestného činu poslanca

Ako mám postupovať v prípade, že mám podozrenie, že niektorí z poslancov spáchali trestný čin? Viete mi poradiť, kde mám zistiť, či sa daná informácia zakladá na pravde? Nechcem nikoho „obviniť” z činu, ktorý nespáchal.

Nájom obecného majetku v pôsobnosti starostu

Družstvo si chce od obce prenajať na päť rokov jednu budovu. Môže o nájme rozhodnúť sám starosta alebo to musí schváliť obecné zastupiteľstvo? V našich zásadách hospodárenia s majetkom obce nemáme v tejto súvislosti úpravu.

Zastupovanie starostu počas materskej dovolenky jeho zástupkyne

Naša zástupkyňa primátora, ktorá je dlhodobo uvoľnená na výkon svojej funkcie, odchádza onedlho na materskú dovolenku. Ustanovenie § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení ponúka možnosť, aby ju primátor z funkcie odvolal a do 60 dní poveril ďalšieh...

Alternatívny návrh poslanca pred rokovaním o VZN

Starosta v spolupráci s odbornými zamestnancami obecného úradu pripravil návrh VZN, ktorý zverejňujeme na úradnej tabuli. Jedna poslankyňa doručila ešte pred prerokovaním na zasadnutí obecného zastupiteľstva – bez akejkoľvek komunikácie s niekým –...

Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

Ak zamestnanec dostane od zamestnávateľa upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, môže proti nemu podať námietky alebo sa proti nemu odvolať?

Hlavný kontrolór a poslanec v postavení blízkych osôb

Môže byť za hlavnú kontrolórku obce zvolená manželka poslanca obecného zastupiteľstva?

Platnosť a účinnosť rozhodnutí obecného zastupiteľstva

Kedy sú rozhodnutia obecného zastupiteľstva platné a odkedy sú účinné? Je to pri uzneseniach rovnaké ako pri VZN?

Neúčasť práceneschopného poslanca na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Naša poslankyňa bola dlhodobo práceneschopná. Je samozrejmé, že sa nemohla zúčastňovať zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zdá sa nám to ako relevantná prekážka, ktorá by sa mohla dať ospravedlniť. Hrozí tejto poslankyni v tomto prípade zánik mandá...

Poslanec vyžadujúci informácie od zamestnancov

Máme v obecnom zastupiteľstve poslankyňu, ktorá neustále požaduje od kolegýň na obecnom úrade rôzne informácie. Tvrdí, že ako poslankyňa má na to právo a že zamestnanci sú povinní predložiť jej celú spisovú agendu. Správa sa voči zamestnancom ako ...

Odstupné odvolanému prednostovi úradu

Starosta odvolal prednostu obecného úradu a dal mu výpoveď z pracovného pomeru. Má prednosta v tomto prípade právo na odstupné?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.