Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ladislav Briestenský

Počet článkov autora: 14


Legislatívna technika všeobecného záväzného nariadenia

Akú formu má obec zvoliť pri tvorbe VZN: členenie na paragrafy alebo články?

Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

V prvom kole vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže nám nebol doručený žiadny návrh zmluvy. Je potrebné opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže opäť prerokovať a schváliť v obecnom zastupiteľstve?

Povinnosť uplatniť náhradu škody

Hlavná kontrolórka žiada, aby bola voči bývalému starostovi uplatnená náhrada škody (chýbajú veci z majetku obce, nerobili sa inventarizácie). Na základe viacerých právnych názorov (aj výkladu z MPSVaR SR) však nie je možné uplatniť v prípade star...

Zmena úväzku hlavného kontrolóra

Je možné hlavnému kontrolórovi zmeniť počas jeho pôsobenia úväzok? Má toho veľa, a preto vznikla potreba navýšenia jeho úväzku. Je možné vyriešiť to uznesením v zastupiteľstve alebo treba, čo sa nám zdá nereálne, vyhlásiť nové voľby hlavného kontr...

Novela zákona o obecnom zriadení v súvislosti s COVID-19

Hrozba celosvetových rozmerov zasiahla v marci 2020 aj Slovensko. Hrozivé štatistiky o šírení nákazy mobilizovali štátne orgány k mimoriadnym opatreniam, ktoré zásadne zmenili fungovanie bežného života vrátane pravidiel fungovania miestnych samosp...

Vyradenie majetku a jeho predaj

Obec chce predať majetok, ktorého hodnota podľa znaleckého posudku je 51 400 eur. Musí ústredná inventarizačná komisia dať návrh na vyradenie prebytočného, nepotrebného majetku?

Rozdiely v údajoch pri nakladaní s majetkom

Po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže bola vo zverejnených infor­máciách zistená chyba v porovnaní so skutočnou výmerou prenajímaného majetku. Je možné zodpovedajúco upraviť údaje v nájomnej zmluve - čiže opraviť údaj v zmluve, aby bol v súlade s...

Procesné uznesenia obecného zastupiteľstva

Na zasadnutí nášho obecného zastupiteľstva pravidelne žiada o slovo jedna obyvateľka, ktorá potom vystúpi s dlhým monológom bez súvislosti prerokúvaným bodom programu. Naposledy svoj príspevok podala aj písomne a žiadala, aby bol pripojený k zápis...

Nezamestnaný zástupca starostu

Máme zástupcu starostu, ktorý je bez zamestnania, evidovaný na úrade práce. Je správne ho považovať za zástupcu starostu, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania?

Dochádzka zástupcu starostu a hlavného kontrolóra

Máme zástupcu starostu odmeňovaného paušálne štvrťročne. Je povinný písať si dochádzku, keď je živnostník a teda nie je dočasne uvoľnený na výkon funkcie zo zamestnania? Hlavného kontrolóra máme na 20 % úväzok. Je povinný písať si dochádzku?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.