Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ladislav Briestenský

Počet článkov autora: 9


Vyradenie majetku a jeho predaj

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Obec chce predať majetok, ktorého hodnota podľa znaleckého posudku je 51 400 eur. Musí ústredná inventarizačná komisia dať návrh na vyradenie prebytočného, nepotrebného majetku?

Rozdiely v údajoch pri nakladaní s majetkom

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže bola vo zverejnených infor­máciách zistená chyba v porovnaní so skutočnou výmerou prenajímaného majetku. Je možné zodpovedajúco upraviť údaje v nájomnej zmluve - čiže opraviť údaj v zmluve, aby bol v súlade s...

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

O odkúpenie pozemku požiadal obyvateľ, ktorý má približne sto rokov na tomto pozemku svoj dvor a záhradu, pozemky považoval za svoje a platí za ne aj daň z nehnuteľnosti. Môžeme použiť prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa?

Procesné uznesenia obecného zastupiteľstva

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Na zasadnutí nášho obecného zastupiteľstva pravidelne žiada o slovo jedna obyvateľka, ktorá potom vystúpi s dlhým monológom bez súvislosti prerokúvaným bodom programu. Naposledy svoj príspevok podala aj písomne a žiadala, aby bol pripojený k zápis...

Dochádzka zástupcu starostu a hlavného kontrolóra

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Máme zástupcu starostu odmeňovaného paušálne štvrťročne. Je povinný písať si dochádzku, keď je živnostník a teda nie je dočasne uvoľnený na výkon funkcie zo zamestnania? Hlavného kontrolóra máme na 20 % úväzok. Je povinný písať si dochádzku?

Nezamestnaný zástupca starostu

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Máme zástupcu starostu, ktorý je bez zamestnania, evidovaný na úrade práce. Je správne ho považovať za zástupcu starostu, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania?

Kontrolné aktivity komisie obecného zastupiteľstva

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Má komisia právo kontroly a nahliadania do finančných dokumentov obecných technických služieb? Potrebuje komisia súhlas starostu? Aké dokumenty si komisia môže žiadať k hodnoteniu rozpočtu a hospodárenia technických služieb?

Hlasovanie ,,per rollam" v obecnom zastupiteľstve

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Môže samospráva v naliehavom prípade použiť hlasovanie "per rollam"? V rokovacom poriadku to máme schválené.

Overenie zápisnice a jej zverejnenie

Môžeme zverejniť zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, keď bola podpísaná starostom, prednostom úradu, zapisovateľkou a len jedným overovateľom?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.