Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ladislav Briestenský

Počet článkov autora: 40


Zmeny schváleného programu

Je možné zmeniť schválený program rokovania obecného zastupiteľstva? Ak sa má meniť alebo odložiť viacero bodov programu, musí sa hlasovať o každom zvlášť alebo je možné schváliť to jedným hlasovaním?

Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra a jeho odchodné

Keď sa hlavný kontrolór vzdáva svojej funkcie, musí tak urobiť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a musí uviesť odôvodnenie svojho rozhodnutia? Ak hlavnému kontrolórovi už vznikol nárok na starobný dôchodok, má právo na odchodné?  

Kompetencia na podanie odvolania v súdnom spore

Bývalý starosta obce podal žalobu na súd vo veci ochrany majetku obce (konal sám bez schválenia obecného zastupiteľstva). V súčasnosti spor pokračuje. Môže  starostka obce podať odvolanie na súd bez súhlasu obecného zastupiteľstva?

Podanie prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

Uznesenie obecného zastupiteľstva obsahuje termín voľby hlavného kontrolóra, ale termín na doručenie prihlášok bol stanovený na tri týždne pred termínom voľby s odôvodnením, že obecné zastupiteľstvo môže určiť podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľb...

Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií pri voľbe hlavného kontrolóra

Medzi kandidátmi na voľbu hlavného kontrolóra sú dve poslankyne nášho mestského zastupiteľstva. Môžu vo voľbe hlasovať? Kedy a ako sa vyrieši kolízia s ich poslaneckým mandátom, ak by niektorá z nich bola zvolená za hlavnú kontrolórku?

Publikovanie uznesenia, ktorého výkon bol pozastavený

Starosta nepodpísal jedno uznesenie obecného zastupiteľstva. Nevieme, ako máme rozlíšiť pri zverejnení, že ostatné uznesenia sú v poriadku. Máme zverejniť ostatné podpísané a to pozastavené nepodpísané?

Menovité zverejnenie hlasovania

Jeden poslanec (právnik) presadzuje názor, že nie je možné zverejniť menovite, ako ktorý poslanec hlasoval. Viacerí máme opačný názor. Môžete nám poskytnúť odpoveď a argumenty?

Vzdanie sa mandátu poslanca a jeho späťvzatie

Náš poslanec sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva po veľmi ostrej výmene názorov vzdal mandátu. Je to zaznamenané aj v zápisnici zo zasadnutia. O niekoľko dní doručil písomnosť, že konal pod tlakom emócií a chce mandát poslanca vykonávať ďalej....

Zverejňovanie materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva

Materiály na obecné zastupiteľstvo rozposielame poslancom e-mailom. Niektorí poslanci tieto materiály poskytujú aj susedom a kamarátom. Môžu tak robiť?

Odmena starostu za sobášne obrady

Môže starosta dostávať odmenu za sobášenie?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.