Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ladislav Briestenský

Počet článkov autora: 46


Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Je správne používať v súvislosti s rokovaním obecného zastupiteľstva výraz „mimoriadne zasadnutie”? Nikde sme na to nenašli odpoveď.

Poslanec vyžadujúci informácie od zamestnancov

Máme v obecnom zastupiteľstve poslankyňu, ktorá neustále požaduje od kolegýň na obecnom úrade rôzne informácie. Tvrdí, že ako poslankyňa má na to právo a že zamestnanci sú povinní predložiť jej celú spisovú agendu. Správa sa voči zamestnancom ako ...

Odstupné odvolanému prednostovi úradu

Starosta odvolal prednostu obecného úradu a dal mu výpoveď z pracovného pomeru. Má prednosta v tomto prípade právo na odstupné?

Domácka práca a podklad na spracovanie mzdy

Ak má zamestnanec „home ­office”, nie je evidovaný v dochádzke. Na základe akého podkladu sa mu má spracovať mzda? Treba v tomto prípade predkladať výkaz odpracovaných hodín?

Predmet rozhodovania pri „online” zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Môžu obecné zastupiteľstvá na online zasadnutiach schvaľovať čokoľvek? Nie sú v prípade týchto zasadnutí niektoré veci z rozhodovania vylúčené?

Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod bytovým domom

Vlastníci bytov v bytovom dome požiadali o odkúpenie pozemku pod bytovým domom a priľahlého pozemku. Ide o dôvod hodný osobitného zreteľa?

Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra a jeho odchodné

Keď sa hlavný kontrolór vzdáva svojej funkcie, musí tak urobiť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a musí uviesť odôvodnenie svojho rozhodnutia? Ak hlavnému kontrolórovi už vznikol nárok na starobný dôchodok, má právo na odchodné?  

Zmeny schváleného programu

Je možné zmeniť schválený program rokovania obecného zastupiteľstva? Ak sa má meniť alebo odložiť viacero bodov programu, musí sa hlasovať o každom zvlášť alebo je možné schváliť to jedným hlasovaním?

Kompetencia na podanie odvolania v súdnom spore

Bývalý starosta obce podal žalobu na súd vo veci ochrany majetku obce (konal sám bez schválenia obecného zastupiteľstva). V súčasnosti spor pokračuje. Môže  starostka obce podať odvolanie na súd bez súhlasu obecného zastupiteľstva?

Podanie prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

Uznesenie obecného zastupiteľstva obsahuje termín voľby hlavného kontrolóra, ale termín na doručenie prihlášok bol stanovený na tri týždne pred termínom voľby s odôvodnením, že obecné zastupiteľstvo môže určiť podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľb...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.