Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dlhodobý majetok z hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (5. časť)

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

V pokračovaní seriálu sa autorka Ing. Terézia Urbanová venuje oceňovaniu majetku a úprave oceňovania majetku z hľadiska zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“). Tému dopĺňa o praktické príklady účtovania a odborné vysvetlenia situácií na základe svojej dlhoročnej praxe.

Oceňovanie majetku podľa zákona o účtovníctve
Rozlišujeme ocenenie majetku:
-
ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a
-
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
§ 25, § 27 ZoÚ - Oceňovanie majetku ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
Na oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku (ďalej len "DNM") a dlhodobého hmotného majetku (ďalej len "DHM") ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa používa:
a)
obstarávacia cena
- kúpa dlhodobého majetku: cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny;
b)
reálna hodnota
- bezodplatne nadobudnutý majetok, nadobudnutý majetok za tzv. "symbolickú cenu", novozistený majetok, zámena majetku: cena, za ktorú by sa majetok kúpil/predal v čase, keď sa o ňom účtuje;
c)
vlastné náklady
- majetok vytvorený vlastnou činnosťou: priame náklady a časť nepriamych nákladov.
Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie
ocenené
obstarávacou cenou, reálnou hodnotou alebo vlastnými nákladmi sa účtuje na príslušných účtoch dlhodobého majetku.
§ 26 ods. 3 postupov účtovania - Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
vytvorený vlastnou činnosťou
sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtov
623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
alebo
624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
.
Výdavky na materiál: stavebné práce vlastnou činnosťou
Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií SR k č. MF/010175/2004-42zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sa výdavky obce na obstaranie materiálu v súvislosti so stavebnými prácami, ktoré sú realizované
vo vlastnej réžii
, klasifikujú v hlavnej kategórii
600 Bežné výdavky:
"...
Triedia sa tu bežné výdavky
na nákup materiálu a súvisiacich miezd aj pri obstarávaní dlhodobého majetku
vo vlastnej réžii
..."
Účtovanie DHM vytvoreného vlastnou činnosťou:
DHM vytvorený čiastočne vlastnou činnosťou a čiastočne dodávateľským spôsobom
 

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

Suma v €

MD

D

1.

Prijatá faktúra za stavebné práce

 

5 000,–

042

321

2.

Úhrada faktúry

7xx

5 000,–

321

22x

3.

Prijatá faktúra za materiál

 

2 000,–

112

321

4.

Úhrada faktúry

6xx

2 000,–

321

22x

5.

Spotreba materiálu

 

1 000,–

501

112

6.

Aktivácia

 

1 000,–

042

624

7.

Mzdy zamestnancov

 

1 500,–

521

331

8.

Poistné zamestnávateľa

 

500,–

524

336

9.

Úhrada miezd a poistného

6xx

2 000,–

33x

22x

10.

Aktivácia

 

2 000,–

042

624

11.

Zaradenie do užívania

 

8 000,–

021

042

Výdavky na materiál: stavebné práce dodávateľským spôsobom
Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií SR k č. MF/010175/2004-42zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sa výdavky obce na obstaranie materiálu
v súvislosti so stavebnými prácami
, ktoré sú realizované dodávateľským spôsobom, klasifikujú na rovnakej vecnej výdavkovej podpoložke ako súvisiace stavebné práce, a to v závislosti od charakteru stavebných prác v rámci položky
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia.
§ 22 ods. 5 postupov účtovania - Nadobudnutý DHM bezodplatným spôsobom
Dlhodobý majetok nadobudnutý
bezodplatným prevodom
pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.
Majetok obce zverený do správy rozpočtovej organizácie (ďalej len "RO") alebo príspevkovej organizácie (ďalej len "PO")
 

Zverenie odpisovaného majetku do správy

Obec

RO, PO

MD

D

MD

D

355

01x, 02x

01x, 02x

355

07x, 08x

355

355

07x, 08x

Zverenie neodpisovaného majetku do správy

Obec

RO, PO

MD

D

MD

D

355

03x

03x

355

Majetok obce odňatý zo správy RO, PO
 

Odňatie odpisovaného majetku zo správy

Obec

RO, PO

MD

D

MD

D

01x, 02x

355

355

01x, 02x

355

07x, 08x

07x, 08x

355

Odňatie neodpisovaného majetku zo správy

Obec

RO, PO

MD

D

MD

D

03x

355

355

03x

Odňatie odpisovaného majetku zo správy
Bezodplatne nadobudnutý majetok sa oceňuje
reálnou hodnotou
podľa § 27 ZoÚ, ktorou sa rozumie:
-
trhová cena
- najpočetnejšia cena ponuky (reprezentatívna cena, nezabudnúť na náklady na dopravu, ak nie sú zanedbateľné, pripočítajú sa k trhovej cene...);
-
posudok znalca
;
-
hodnota
zistená
oceňovacím modelom
, ktorý vychádza z trhového prístupu, t.j. na ocenenie nefinančného majetku sa používa najmä výdavkový prístup, ktorý vychádza z peňažnej sumy, ktorú by bolo potrebné vydať na obstaranie majetku, t.j. cena, za ktorú by sa majetok kúpil v čase, keď sa o ňom účtuje.
Dlhodobý nehmotný majetok a odpisovaný dlhodobý hmotný
majetok nadobudnutý bezodplatne
sa účtujú na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu
384 - Výnosy budúcich období
, pričom účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a v časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov, zostatkovej ceny a opravnej položky.
Dlhodobý odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom/darom sa oceňuje reálnou hodnotou podľa § 27 ZoÚ.
 

P. č.

Text účtovného prípadu

MD

D

1.

DNM

041, 01x

384

2.

DHM odpisovaný

042, 02x

384

3.

Delimitácia DHM odpisovaného

02x

384

4.

Odpisy

551

07x, 08x

5.

Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi:

- od subjektov verejnej správy

- od subjektov mimo verejnej správy

 

384

384

 

694

698

Neodpisovaný dlhodobý hmotný
majetok získaný bezodplatne
sa účtuje ako výnosy bežného obdobia v účtovnej jednotke, ktorou je obec, vyšší územný celok, príspevková organizácia, Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ako zúčtovací vzťah k zriaďovateľovi.
Dlhodobý neodpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom/darom sa oceňuje reálnou hodnotou podľa § 27 ZoÚ

P. č.

Text účtovného prípadu

MD

D

1.

DHM neodpisovaný (pozemky – pozemkové úpravy, delimitácia pozemkov, súdne rozhodnutia...)

- obec, PO

042, 03x

648

- RO

042, 03x

355

Drobný hmotný majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom/darom sa oceňuje reálnou hodnotou podľa § 27 ZoÚ.
Je možné použiť cenu prvotného nadobúdateľa.
Bezodplatné nadobudnutie zásob sa účtuje podľa § 35 ods. 6 postupov účtovaniana účet
 
384 - Výnosy budúcich obdob
í
:

P. č.

Text účtovného prípadu

MD

D

1.

Bezodplatne nadobudnutý drobný hmotný majetok

112

384

2.

Výdaj drobného hmotného majetku do spotreby

501

112

3.

Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi:

- od subjektov verejnej správy

- od subjektov mimo verejnej správy

 

384

384

 

693

697

Dlhodobý odpisovaný majetok novozistený
sa oceňuje reálnou hodnotou podľa § 27 ZoÚ.

P. č.

Text účtovného prípadu

MD

D

1.

DNM

041, 01x

384

2.

DHM odpisovaný

042, 02x

384

3.

Odpisy

551

07x, 08x

4.

Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi

384

648

Dlhodobý neodpisovaný majetok novozistený
sa oceňuje reálnou hodnotou podľa § 27 ZoÚ.

P. č.

Text účtovného prípadu

MD

D

1.

DHM neodpisovaný

obec, PO

042, 03x

648

RO

042, 03x

355

Drobný hmotný majetok novozistený
sa oceňuje reálnou hodnotou podľa § 27 ZoÚ.

P. č.

Text účtovného prípadu

MD

D

1.

Drobný hmotný majetok

112

384

2.

Výdaj drobného hmotného majetku do spotreby

501

112

3.

Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi

384

648

§ 22 ods. 5 postupov účtovania - Dlhodobý majetok nadobudnutý za tzv. "symbolickú cenu"
Ak pri odplatnom nadobudnutí vznikne
významný rozdiel medzi vyššou trhovou cenou a
obstarávacou cenou
, neprihliada sa na obstarávaciu cenu a
rozdiel
medzi trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom
384 -
Výnosy budúcich období
.
Podobne sa postupuje aj v prípade prevodu správy majetku medzi mestom a mestskou časťou.
Odplatné nadobudnutie
dlhodobého majetku
za tzv. "symbolickú cenu
" sa považuje podľa § 22 postupov účtovania
za bezodplatné nadobudnutie
. Rozdiel medzi trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje na účte
 
384 -
Výnosy budúcich období
.
Príklad č. 1:
Účtovná jednotka nadobudla DHM za 15 eur (pozemok 5 eur, budova 10 eur) na základe zmluvy. Podľa znaleckého posudku je reálna hodnota DHM vo výške 1 600 eur:
 

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Obstaranie pozemku v obstarávacej cene

5,–

042

325

2.

Obstaranie budovy v obstarávacej cene

10,–

042

325

3.

Rozdiel medzi trhovou a obstarávacou cenou:

– pozemok

– budova

 

585,–

1 000,–

 

042

042

 

384

384

Zásoby - drobný hmotný majetok nadobudnutý za tzv. "symbolickú cenu"
Pri odplatnom nadobudnutí zásob za cenu
významne nižšiu
ako trhová cena sa neprihliada na obstarávaciu cenu a
rozdiel
medzi vyššou trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom
384 - Výnosy budúcich období
.
Odplatné nadobudnutie zásob
za tzv. "symbolickú cenu"
sa považuje podľa § 35 ods. 6 postupov účtovaniaza bezodplatné nadobudnutie.
Rozdiel
medzi trhovou a obstarávacou cenou sa účtuje na účte
384 - Výnosy budúcich období
.
Príklad č. 2:
Účtovná jednotka nadobudla 10 ks stolov za 5 eur na základe zmluvy. Trhová cena (reálna hodnota) je určená vo výške 20 eur za kus, t.j. 200 eur.
 

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Obstaranie materiálu v obstarávacej cene

5,–

112

325

2.

Rozdiel medzi trhovou a obstarávacou cenou

195,–

112

384

Pri účtovaní zámeny
dlhodobého majetku sa v účtovníctve pôvodného správcu majetku alebo pôvodného vlastníka účtuje tento majetok súvzťažne s účtom oprávok, účtom transferov a účtom
541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
.
Rozdiel
medzi reálnou hodnotou a zostatkovou cenou pôvodného majetku sa podľa povahy rozdielu účtuje na vecne príslušný
nákladový účet alebo výnosový účet
. Nadobudnutie nového majetku získaného zámenou sa účtuje na príslušný majetkový účet v reálnej hodnote. Majetok nadobudnutý zámenou sa ocení reálnou hodnotou podľa § 27 zákona o účtovníctve. Pri účtovaní zámeny sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy a predaja.
Zámenná zmluva bez doplatku
Nehnuteľnosť účtovná jednotka "A"
-
účtovná hodnota 200 000 eur
-
reálna hodnota 300 000 eur
Nehnuteľnosť účtovná jednotka "B"
-
účtovná hodnota 350 000 eur
-
reálna hodnota 300 000 eur

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

Účtovanie v účtovnej jednotke „A”

1.

Nadobudnutie nehnuteľnosti

300 000,–

042

641

2.

Vyradenie nehnuteľnosti

200 000,–

541

081

Účtovanie v účtovnej jednotke „B”

3.

Nadobudnutie nehnuteľnosti

300 000,–

042

641

4.

Vyradenie nehnuteľnosti

350 000,–

541

081

Zámenná zmluva s doplatkom
Nehnuteľnosť účtovná jednotka "A"
Obstarávacia cena - oprávky = zostatková cena 100 000 - 90 000 = 10 000 eur
Reálna hodnota 20 000 eur
Nehnuteľnosť účtovná jednotka "B"
Obstarávacia cena - oprávky = zostatková cena 110 000 - 80 000 = 30 000 eur
Reálna hodnota 40 000 eur

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

Účtovanie v účtovnej jednotke „A“

Zámena – predaj

 1.

Doúčtovanie zostatkovej ceny

 10 000,–

541

081

 2.

Vyradenie nehnuteľnosti

100 000,–

081

021

 3.

Zámena v reálnej hodnote – pohľadávka

 20 000,–

378

641

Zámena – kúpa

 4.

Nadobudnutie nehnuteľnosti

 55 000,–

042

379

 5.

Započítanie P/Z v reálnej hodnote

 20 000,–

379

378

 6.

Finančné vyrovnanie

 35 000,–

379

22x

 7.

Zaradenie do užívania

 55 000,–

021

042

Účtovanie v účtovnej jednotke „B“

Zámena – predaj

 8.

Doúčtovanie zostatkovej ceny

 30 000,–

541

081

 9.

Vyradenie nehnuteľnosti

110 000,–

081

021

10.

Zámena v reálnej hodnote – pohľadávka

 40 000,–

378

641

Zámena – kúpa

11.

Nadobudnutie nehnuteľnosti

 80 000,–

042

379

12.

Započítanie P/Z v RH

 40 000,–

379

378

13.

Finančné vyrovnanie

 40 000,–

379

22x

14.

Zaradenie do užívania

 80 000,–

021

042

Úprava ocenenia majetku podľa zákona o účtovníctve: opravné položky k majetku, odpisy majetku
§ 26 ods. 3 zákona o účtovníctve - Úprava ocenenia majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka podľa § 26 a § 27 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
zisťuje reálnosť ocenenia
majetku a záväzkov podľa § 26 a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály