Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie technického zhodnotenia dlhodobého majetku v nájme a vo výpožičke

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Podľa § 25 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len „postupy účtovania“), sa v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok účtuje o dlhodobom majetku.

Ide o dlhodobý majetok, ku ktorému má účtovná jednotka:
-
vlastnícke právo,
-
alebo ktorý spravuje ako správca majetku obce alebo správca majetku vyššieho územného celku.
O dlhodobom majetku sa účtuje aj v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá nemá k tomuto majetku vlastnícke právo alebo ktorý nespravuje ako správca majetku obce alebo správca majetku vyššieho územného celku, ak ide o:
-
dlhodobý hnuteľný majetok, ktorého vlastnícke právo kupujúci nadobudne zaplatením a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok používa,
-
dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom vlastníctvo kupujúci nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností a do nadobudnutia vlastníctva kupujúci nehnuteľnosť užíva,
-
technické zhodnotenie v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je nájomcom a ktoré odpisuje za podmienok ustanovených v osobitnom predpise [zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "zákon o dani z príjmov")],
-
technickú rekultiváciu, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemkoch vo vlastníctve inej osoby, ako je účtovná jednotka,
-
dlhodobý majetok prenajatý formou finančného prenájmu.
______________________________
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a jeho technické zhodnotenie sa podľa § 28 ods. 1 postupov účtovaniaúčtuje na účet
042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
. Zároveň postupy účtovania v tomto ustanovení vymenúvajú náklady, ktoré vznikajú pri obstarávaní dlhodobého majetku a jeho technického zhodnotenia a vstupujú do obstarávacej ceny majetku.
______________________________
Podľa § 28 ods. 3 postupov účtovaniaplatí, že ako obstarávaný dlhodobý majetok sa na účte
042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
účtujú aj
náklady vynal
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály