Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie kapitálovej dotácie

Akú príjmovú položku použiť pri účtovaní kapitálovej dotácie z EÚ − ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) 32200x?

Nárok na dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie sa účtuje na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu. Nárok na dotáciu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. Pri kapitálových dotáciách (dotá­ciách na obstaranie dlhodobého majetku) je súvzťažným účtom účet 384 – Výnosy budúcich období. Pri odpisovanom dlhodobom majetku sa z tohto účtu účtuje do výnosov v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Účtovanie do výnosov sa počas životnosti ­dlhodobého majetku vykonáva systematicky a racionálne do tých účtovných období, v ktorých vznikajú náklady súvisiace s týmto dlhodobým majetkom, ako sú odpisy, zostatková cena pri vyradení. Pri neodpisovanom dlhodobom majetku, ak sa vyžaduje splnenie určitých podmienok (napríklad dotácia na obstaranie pozemku, na ktorom sa má postaviť stavba), sa bude dotácia zúčtovávať do výnosov v nadväznosti na odpisovanie tejto stavby.

Z daňového hľadiska tieto výnosy účtované na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti nie sú súčasťou základu dane, ale súčasťou základu dane je suma zodpovedajúca daňovým odpisom.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály