Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Použitie sociálneho fondu a základná finančná kontrola

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Významným zdrojom financovania sociálnej politiky v obci, rozpočtovej a príspevkovej organizácii je sociálny fond. V nasledujúcom príspevku sa venujeme príspevkom poskytovaným zo sociálneho fondu a ich účtovaniu.
Podmienky použitia sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len "zákon o sociálnom fonde").
Obec a rozpočtové a príspevkové organizácie (ďalej len "ROPO") používajú sociálny fond na realizáciu svojej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o svojich zamestnancov. O použití sociálneho fondu rozhoduje obec a ROPO po dohode s odborovým orgánom v zmysle § 7 zákona o sociálnom fonde.
______________________________
Použitie sociálneho fondu, podmienky poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov dohodne obec a ROPO s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve. Ak v obci a ROPO nepôsobí odborová organizácia, dohodne ich vo vnútornom predpise.
______________________________
Prostriedky zo sociálneho fondu možno použiť výlučne na účely taxatívne vymedzené v § 7 ods. 1 zákona o sociálnom fonde:
-
stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi (napr. Zákonník práce),
-
dopravu do zamestnania a späť,
-
účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
-
rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
-
rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
-
zdravotnú starostlivosť,
-
sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
-
doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
-
servisné poukážky, na tovary a služby dodávané, resp. poskytované registrovaným sociálnym podnikom,
-
ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
______________________________
UPOZORNENIE:
Podľa § 7 ods. 8 zákona o sociálnom fonde obec a ROPO nesmú poskytovať príspevok zo sociálneho fondu na účely odmeňovania za prácu.
______________________________
Adresáti príspevkov zo sociálneho fondu
Adresátmi príspevkov zo sociálneho fondu v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve alebo vnútornom predpise sú:
-
zamestnanci a ich rodinní príslušníci, pričom za rodinného príslušníka sa považuje manžel/manželka zamestnanca a nezaopatrené deti podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,
-
starobní, predčasní starobní, invalidní dôchodcovia, ktorých zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do týchto dôchodkov.
______________________________
UPOZORNENIE:
Žiadne ďalšie osoby nemajú nárok na príspevok zo sociálneho fondu, a ani v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise nie je možné dohodnúť širší okruh oprávnených osôb (takéto dojednanie v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise by bolo v rozpore so zákonnou úpravou).
______________________________
Príspevok zo sociálneho fondu nie je možné poskytovať ani osobám vykonávajúcim práce pre zamestnávateľa na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Pri poskytnutí príspevkov zo sociálneho fondu musí ísť vždy o adresnosť jeho použitia na zamestnanca alebo inú oprávnenú osobu. Vyplýva to zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p., v zmysle ktorého plnenie poskytnuté zo sociálneho fondu v peňažnej forme, ako aj hodnota nepeňažného plnenia (s výnimkou v tomto zákone taxatívne vymenovaných plnení od dane oslobodených) sa podľa citovaného zákona považuje za príjem zo závislej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov.
______________________________
UPOZORNENIE:
Príspevky zo sociálneho fondu sa musia poskytovať v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z.z. Antidiskriminačný zákon v z. n. p. pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov.
______________________________
Príspevok zo sociálneho fondu starostovi obce
Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. sa starosta obce počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.
Ak v obci platná kolektívna zmluva, resp. vnútorný predpis ustanovuje poskytovanie príspevku zamestnancom zo sociálneho fondu, potom na príspevok zo sociálneho fondu má nárok aj starosta obce. Poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu starostovi obce nemusí byť predmetom schvaľovania zo strany zastupiteľstva, nakoľko peňažné plnenie zo sociálneho fondu nepredstavuje zložku platu starostu.
Príspevok zo sociálneho fondu odborovej organizácii
Zo sociálneho fondu môže obec a ROPO poskytnúť príspevok na úhradu nákladov odborovej organizácie vynaložených na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjednávania medzi príslušným odborovým orgánom a zamestnávateľom za splnenia dvoch podmienok:
1.
celková suma týchto prostriedkov nesmie prekročiť 0,05 % zo zákonom stanoveného základu, a ak sa tieto prostriedky nevyčerpajú v príslušnom kalendárnom roku v dohodnutej sume, táto nevyčerpaná časť môže byť použitá v nasledujúcom kalendárnom roku,
2.
obec a ROPO musí mať uzatvorenú kolektívnu zmluvu, len v tom prípade môže zo sociálneho fondu poskytnúť príspevok na úhradu vyššie uvedených nákladov odborovej organizácie.
Podmienky poskytnutia príspevku zo sociálneho fondu na tento účel vyplývajú z § 7 ods. 3 zákona o sociálnom fonde:
-
musí ísť o úhradu nákladov odborovej organizácie,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály