Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Poskytovanie dotácií

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o stanovisko vo veci poskytovania dotácií z rozpočtu mesta podľa § 7 ods. 2 platného zákona č. 583/2004 Z. z., a to konkrétne, či mesto môže poskytovať dotáciu podľa cit. ustanovenia neinvestičnému fondu, ktorého jediným zriaďovateľom je mesto, resp. nadácii, ktorého jediným zakladateľom je mesto.

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. môže mesto/obec poskytnúť účelovú a nenávratnú dotáciu právnickej osobe, ktorej je zakladateľom. Ak je mesto/obec zakladateľom (a to výlučným) právnickej osoby (neinvestičný fond, resp. nadácia) a uvedená osoba je v postavení právnickej osoby pri existencii zakladateľskej listiny, môže mesto/obec poskytnúť dotáciu v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Uvedená dotácia podlieha vyúčtovaniu, zmluvnému zabezpečeniu s presným určením zámeru vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce a výkonu základnej finančnej kontroly s povinným zverejnením zmluvy o poskytnutí dotácie na webovom sídle mesta/obce.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály