Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Rubrika: Pracovné právo a mzdy

Dňa 4. februára 2021 bola schválená novela č. 76/2021 Z. z. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). Zákon nadobúda činnosť od 1. marca 2021 a vybrané ustanovenia od 1. januára 2022. Schválené zmeny sa dotkli aj ustanovení o dovolenke.

Zamestnanec trvalo sa starajúci o dieťa
Na základe novely č. 380/2019 Z.z. zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov bola počnúc rokom 2020 navýšená dĺžka základnej výmery dovolenky na 5 týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. S účinnosťou od 1.1.2021 sa do právnej úpravy dopĺňa, aká osoba sa na pracovnoprávne účely považuje za
zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa
.
Uvedené vyplýva z § 40 ods. 11 novely:
"Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu. Toto postavenie zamestnancovi vzniká
dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil
, že sa trvale stará o dieťa podľa prvej vety, a zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať o dieťa podľa prvej vety."
To znamená, že zamestnanec nadobúda postavenie zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa, a tým mu vzniká nárok na zvýšenie základnej výmery dovolenky, ak túto skutočnosť:
-
písomne oznámil zamestnávateľovi,
-
preukáže, že plní osobnú starostlivosť o neplnoleté dieťa (do dovŕšenia 18 rokov veku).
Zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne bez zbytočného odkladu.
Poznámka:
Podľa usmernenia Národného inšpektorátu práce ide primárne o dieťa rodiča alebo náhradného rodiča (podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), t.j. o právny (rodinný) vzťah. Zároveň ide o dieťa aj z hľadiska veku - do 18 rokov alebo do nižšieho veku, ak osoba nadobudne plnoletosť uzatvorením manželstva. Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") nerozlišuje z hľadiska práv zamestnanca, či v prípade § 103 ods. 2 Zákonníka práce ide o trvalú starostlivosť o dieťa do 3,5 roka alebo 15 rokov, preto je na mieste použitie rozširujúceho výkladu a za dieťa považovať osobu do dovŕšenia plnoletosti.
Odkedy má zamestnanec nárok na dovolenku z dôvodu starostlivosti o dieťa
V praxi vznikali nejasnosti, odkedy má zamestnanec nárok na viac dní dovolenky, ak sa trvalo stará o dieťa. V zmysle § 40 ods. 11 novely postavenie zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, vzniká zamestnancovi
dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil
, že sa trvale stará o dieťa, a zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať a uvedené oznámil zamestnávateľovi.
Zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu. Z uvedeného vyplýva, že zamestnancovi vzniká nárok na zvýšenie dovolenky z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa odo dňa, keď zamestnávateľovi oznámil, že sa začal trvalo starať o dieťa.
Príklad č. 1:
Zamestnanec má 25 rokov, pracuje vo firme dva roky a prináleží mu dovolenka za kalendárny rok v rozsahu 20 dní (4 týždne). Zamestnancovi sa dňa 7. júla 2022 narodilo dieťa. Túto skutočnosť oznámil a preukázal zamestnávateľovi dňa 14. septembra 2022. Odkedy má nárok na zvýšenie dovolenky nad rámec základnej výmery dovolenky?
Keďže zamestnanec nadobúda postavenie zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa, dňom, keď to písomne oznámil zamestnávateľovi, nárok na zvýšenie dovolenky nad rámec základnej výmery z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa dovolenky mu vzniká počnúc dňom 14. september 2022.
S cieľom uplatnenia vyššieho nároku na dovolenku musí zamestnanec zamestnávateľovi preukázať, že sa trvalo stará o dieťa. Akou formou (aké doklady) bude zamestnanec uvedený status preukazovať, je vhodné upraviť v internom predpise zamestnávateľa, keďže súčasné znenie Zákonníka práce tento postup neupravuje. Doklady potrebné na preukázanie trvalej starostlivosti o dieťa sa budú líšiť v závislosti od rodinnej situácie zamestnancov. Medzi doklady, ktoré by zamestnávateľ mohol na preukázanie trvalej starostlivosti o dieťa požadovať, možno zaradiť:
-
rodný list dieťaťa - aj keď nepreukazuje, že rodič sa o dieťa trvale stará, avšak týmto dokladom zamestnanec preukazuje, že je rodičom dieťaťa,
-
rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti o dieťa,
-
rozhodnutie príslušných orgánov na neskoršie osvojenie dieťaťa alebo jeho zobratie do pestúnskej starostlivosti (náhradná starostlivosť),
-
čestné vyhlásenie zamestnanca, v ktorom čestne prehlási, že sa trvalo stará o dieťa (najmä v prípade zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti len jedného rodiča, prípadne do zverenia striedavej starostlivosti oboch rodičov).
Zamestnávateľ má povinnosť oboznámiť zamestnancov s obsahom interného predpisu, aby zamestnanci mali vedomosť, ako postupovať pri uplatnení nároku na zvýšenie základnej výmery dovolenky z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa.
Výpočet pomernej časti dovolenky v súvislosti so starostlivosťou o dieťa
Zákonník práce počnúc rokom 2020 síce navýšil zamestnancom, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, 
ale trvalo sa starajú
o
dieťa, 
 dĺžku základnej výmery dovolenky na 5 týždňov, ale z právnej úpravy nebolo jasné, ako postupovať v prípade, keď sa zamestnanec začal alebo prestal trvalo starať o dieťa počas príslušného kalendárneho roka.
Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2022 tento problém vyriešila a zadefinovala pravidlo o vzniku pomernej časti nároku na zvýšenú základnú výmeru dovolenky, ak dôvod na jej zvýšenie vznikne v priebehu príslušného kalendárneho roka. Uvedené vyplýva z novelizovaného § 103 ods. 2 Zákonníka práce, ktoré je účinné od 1.1.2022: "
Zamestnancovi, ktorý sa začne alebo prestane trvale starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka,
zvýšenie dovolenky za kalendárny rok
(poznámka: v rozsahu najviac 5 dní) podľa prvej vety nad rámec základnej výmery dovolenky podľa odseku 1 patrí v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka."
 
To znamená, že novela Zákonníka práce spresňuje, kedy vzniká zamestnancovi, ktorý v kalendárnom roku nedovŕši 33 rokov, týždeň dovolenky navyše z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa. Ak sa zamestnanec začne/prestane starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, patrí mu nárok na pomernú časť piateho týždňa dovolenky, ktorá sa vypočíta ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka. V novele Zákonníka práce sa tak po novom presne vymedzuje, nielen v
akom momente
zamestnanec získa právo na zvýšenie základnej výmery dovolenky, ale aj v
akom rozsahu
mu bude patriť zvýšenie základnej výmery dovolenky.
Príklad č. 2:
Zamestnanec má 25 rokov, pracuje vo firme dva roky a prináleží mu dovolenka za kalendárny rok v rozsahu 20 dní (4 týždne). Zamestnancovi sa dňa 7. júla 2022 narodí dieťa. Túto skutočnosť oznámi a preukáže zamestnávateľovi dňa 14. júla 2022. Na aký rozsah dovolenky má zamestnanec nárok?
Keďže sa
zamestnanec začal trvalo starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka
, má nárok na 4 týždne dovolenky a nárok na pomernú časť z piateho týždňa (ktorý je v rozsahu 5 dní). Nárok na zvýšenie dovolenky vzniká zamestnancovi od 14. júla 2022, t.j. odo dňa, keď to písomne preukázal zamestnávateľovi.
Zvýšenie dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa sa vypočíta nasledovne: 171/365 x 5 dní = 2,342 dňa, po zaokrúhlení je nárok na dovolenku z dôvodu trvalej starostlivosti 2,5 dňa. Zamestnancovi tak prináleží nárok na 4 týždne dovolenky za kalendárny rok + 2,5 dňa (po zaokrúhlení 2,325 = 2,5) pomernej časti dovolenky z dôvodu trvalej starostlivosti od dieťa, t.j. spolu 22,5 dňa dovolenky.
V súlade s § 103 ods. 2 Zákonníka práce dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je
najmenej
päť týždňov. To znamená, že zamestnanec, ktorý sa trvalo stará o dieťa, má garantovaný minimálny nárok na dovolenku 5 týždňov vrátane 1 týždňa navyše z dôvodu starostlivosti o dieťa. Keďže výmera dovolenky je ustanovená v Zákonníku práce "na najmenej" 5 týždňov, tento nárok je možné zamestnávateľom ešte zvýšiť (napr. kolektívnou zmluvou).
Z uvedeného vyplýva, že zvýšenie dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa nemusí byť len v rozsahu zákonného minima, t.j. v rozsahu jedného týždňa, ale môže byť aj viac, napríklad 2 týž­dne navyše. Aj v takomto prípade však platí pravidlo, že zvýšenie dovolenky za kalendárny rok z dôvodu starostlivosti o dieťa patrí zamestnancovi nad rámec základnej výmery dovolenky v pomernom rozsahu (poznámka: základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne) určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka.
Príklad č. 3:
Zamestnanec má 25 rokov, pracuje vo firme dva roky a prináleží mu dovolenka za kalendárny rok v rozsahu 20 dní (4 týždne). Zamestnancovi sa dňa 7. júla 2022 narodilo dieťa. Túto skutočnosť oznámi a preukáže zamestnávateľovi dňa 14. júla 2022. Na aký rozsah dovolenky má nárok, ak zamestnávateľ poskytuje z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa dva týždne dovolenky navyše?
Ak sa zamestnávateľ rozhodol poskytovať zamestnancovi za trvalú starostlivosť o dieťa nad rámec základnej výmery dovolenky dva týždne dovolenky navyše, v prípade, že sa dieťa narodí 14. júla 2022, bude zamestnancovi poskytnutá dovolenka v rozsahu pomernej časti z týchto dvoch týždňov. Pomerná časť sa určí ako podiel počtu kalendárnych dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu kalendárnych dní príslušného kalendárneho roka.
Keďže sa zamestnanec začal trvalo starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, má nárok na 4 týždne dovolenky (20 dní) a nárok na pomernú časť z 2 týždňov (10 dní). Nárok na zvýšenie dovolenky vzniká zamestnancovi od 14. júla 2022, t.j. odo dňa, keď to
písomne preukázal zamestnávateľovi
.
Zvýšenie dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa sa vypočíta nasledovne: 171/365 x 10 dní = 4,685 dňa, po zaokrúhlení je nárok na dovolenku z dôvodu trvalej starostlivosti 5 dní. Zamestnancovi tak prináleží nárok na 4 týždne dovolenky za kalendárny rok + 5 dní (po zaokrúhlení 4,685 = 5) pomernej časti dovolenky z dôvodu trvalej starostlivosti od dieťa, t.j. spolu 25 dní dovolenky.
Krátenie dovolenky
Uplatňovanie inštitútu krátenia dovolenky je založené na dobrovoľnej báze, t.j. zamestnávateľ môže (ale nie je povinný) krátiť dovolenku. Pri krátení dovolenky sa uplatňuje zásada, že dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku (§ 109 ods. 7 Zákonníka práce). Zamestnancovi možno krátiť len tú dovolenku (dovolenka za kalendárny rok, prípadne nárok na pomernú časť dovolenky), na ktorú mu vznikol nárok. Ak zamestnancovi v kalendárnom roku nárok na dovolenku nevznikol, nie je ju možné krátiť, keďže "niet čo" krátiť.
Krátenie dovolenky upravuje § 109 Zákonníka práce, v zmysle ktorého zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu.
Pri inštitúte krátenia dovolenky sa jedna dvanástina vypočíta zo zákonnej výmery dovolenky, t.j. z výmery 20 dní, prípadne 25 dní (v závislosti od dosiahnutého veku zamestnanca). Ak zamestnancovi vznikne z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa nárok na zvýšenie základnej výmery dovolenky, tak sa pri krátení jedna dvanástina nevypočíta z výmery dovolenky 20 dní, resp. 25 dní, ale z výmery navýšenej o výmeru dovolenky z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa.
To znamená, že ak mal zamestnanec pred starostlivosťou o dieťa nárok na dovolenku 20 dní, tak jedna dvanástina pri krátení predstavuje 1,5 dňa dovolenky, a ak bude mať tento zamestnanec z dôvodu starostlivosti o dieťa nárok na dovolenku 25 dní, tak jedna dvanástina pri krátení bude predstavovať 2 dni dovolenky. Zaokrúhľovanie vypočítanej dovolenky (keďže nie je upravené v Zákonníku práce) je vhodné upraviť v internej smernici zamestnávateľa.
Ak by zamestnancovi bola ročná výmera dovolenky navýšená z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa (dieťa sa narodilo napr. 14.7.2022) počas kalendárneho roka a zvýšená by bola napr. z 20 dní na 22,5 dňa, tak sa pri krátení postupuje tak, že ak dôvod na krátenie dovolenky nastane:
-
pred vznikom trvalej starostlivosti o dieťa, kráti sa zamestnancovi dovolenka o jednu dvanástinu vypočítanú z ročnej výmery 20 dní, t.j. o 1,5 dňa (20: 12),
-
po vzniku trvalej starostlivosti o dieťa, kráti sa zamestnancovi dovolenka o jednu dvanástinu vypočítanú z ročnej výmery 22,5 dňa, t.j. o 2 dni (22,5: 12).
Podrobnejší postup, ktorý zamestnávateľ použije pri krátení dovolenky, môže upraviť v internom predpise. Keďže inštitút krátenia dovolenky je dobrovoľný, zamestnávateľ môže v internom predpise určiť aj prospešnejší postup pre zamestnanca, ktorý bude spočívať v tom, že dovolenku určenú z dôvodu starostlivosti o dieťa sa rozhodne nekrátiť, prípadne sa rozhodne nekrátiť celú výmeru dovolenky).
Príklad č. 4:
Dieťa sa narodí 14.7.2022. Skutočnosť, že sa zamestnancovi narodilo dieťa, oznámil a preukázal zamestnávateľovi dňa 15.7.2022. Zamestnanec k tomu dňu 15.7.2022 zameškal 99 pracovných dní. Bude zamestnávateľ za mesiac júl dovolenku krátiť o 1/12 z ročnej výmery 22,5 dňa alebo 20 dní?
Zamestnancovi bola ročná výmera dovolenky navýšená z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa počnúc dňom 15.7.2022, t.j. počas kalendárneho roka. Výmera dovolenky bola zvýšená z 20 dní na 22,5 dňa. Podľa usmernenia NIP sa pri krátení postupuje tak, že ak dôvod na krátenie dovolenky:
-
vznikne pred vznikom trvalej starostlivosti o dieťa, kráti sa zamestnancovi dovolenka o jednu dvanástinu vypočítanú z ročnej výmery 20 dní (20: 12 = 1,5 dňa),
-
vznikne po vzniku trvalej starostlivosti o dieťa, kráti sa zamestnancovi dovolenka o jednu dvanástinu vypočítanú z ročnej výmery 22,5 dňa (22,5: 12 = 1,875 ~ 2 dni).
V tomto príklade vznikol dôvod na krátenie dovolenky dňa 16.7.2022, keďže až v tento deň zamestnanec zameškal na účely krátenia dovolenky prvých 100 pracovných dní. Keďže deň 16.7.2022 nasleduje až po vzniku trvalej starostlivosti o dieťa (zamestnanec oznámil, že sa trvalo stará o dieťa dňa 15.7.2022), kráti sa zamestnancovi ročná výmera dovolenky 22,5 dňa o jednu dvanástinu vo výške 2 dni, ktorá bola vypočítaná z ročnej výmery 22,5 dňa (22,5: 12 = 1,875 ~ 2 dni).
Dovolenka a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa
K dohodnutým benefitom v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2021 (Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe) patrí aj vyššia výmera dovolenky. Na rok 2021 bola dohodnutá
výmera dovolenky
o
týždeň viac
, t.j. výmera dovolenky je vo verejnom a v štátnom sektore nasledovná:
-
základná výmera dovolenky je 5 týždňov,
-
výmera dovolenky 6 týždňov prináleží zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa,
-
výmera dovolenky 9 týždňov je pre verejných zamestnancov uvedených v § 103 ods. 3 Zákonníka práce.
Príklad č. 5:
V zmysle kolektívnej zmluvy na rok 2020 poskytoval zamestnávateľ zamestnancovi do 33 rokov dovolenku vo výmere 5 týždňov a zamestnancovi nad 33 rokov dovolenku vo výmere 6 týždňov. To znamená, že zamestnanci, ktorí sa v roku 2020 trvalo starali o dieťa, už nárok na 5 týždňov mali. Bol zamestnávateľ v roku 2020 povinný poskytnúť zamestnancom, ktorí sa trvale starali o dieťa, ďalších 5 dní dovolenky, t.j. 5 týždňov + 5 dní? Ako postupovať v roku 2021?
Pri posúdení výmery dovolenky je dôležité konkrétne znenie v kolektívnej zmluve. Kolektívna zmluva na rok 2020 upravovala pre zamestnancov benefit dovolenky nasledovne:
"Základná výmera dovolenky je 5 týždňov. Dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca roka dovŕši najmenej 33 rokov veku."
 
 
Na základe uvedeného znenia kolektívnej zmluvy mali zamestnanci do 33 rokov (vrátane zamestnancov, ktorí sa trvalo starali o dieťa) nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov. Nárok na ďalší, šiesty týždeň nemali, keďže to nevyplývalo ani zo znenia kolektívnej zmluvy a ani zo znenia Zákonníka práce. Zákonník práce neuvádzal, že zamestnancom, ktorí sa trvalo starali o dieťa, patrí dovolenka o 1 týždeň navyše, ale že im patrí dovolenka v rozsahu 5 týždňov. A nárok na tých 5 týždňov mali (na základe kolektívnej zmluvy), čo znamená, že litera Zákonníka práce účinná od 1. januára 2020 bola naplnená.
Kolektívna zmluva na rok 2021 upravuje pre zamestnancov, ktorí sa trvale starajú o dieťa, nárok na dovolenku v zmenenej podobe; majú nárok na výmeru dovolenky v rozsahu 6 týždňov. Kolektívna zmluva na rok 2020 takéto znenie neobsahovala, a preto im nárok na dovolenku na rok 2020 vo výmere 6 týždňov nepatril.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály