Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Bežný rozpočet


Upozornenia k výpočtu dlhovej služby

Príspevok sa venuje praktickým upozorneniam z oblasti výpočtu dlhovej služby a splátok návratných zdrojov financovania v obciach, a to v čase spracovania záverečného účtu pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom, a zároveň na účely zámeru prij...

Záverečný účet obce

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) je obec povinná po skončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom hospod...

Správne zaradenie výdavkov

Sme obec a účtujeme podľa Postupov účtovania pre ROPO a obce. Nevieme ako správne zaradiť dodávateľskú faktúru súvisiacu s havarijným stavom v organizácii zriadenej obcou z hľadiska rozpočtových položiek, či patrí do bežných alebo kapitálových výd...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály