Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Tvorba sociálneho fondu a základná finančná kontrola

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Významným nástrojom sociálnej politiky v obci, rozpočtovej a príspevkovej organizácii (ďalej len "ROPO") a jedným zo zdrojov jej financovania je sociálny fond. Ide o povinne vytváraný fond obce a ROPO na realizáciu ich sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom fonde").
Povinnosť tvoriť sociálny fond má každý zamestnávateľ. Zamestnávateľom je podľa zákona o sociálnom fonde právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území SR, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľom je podľa tejto zákonnej definície aj obec a ROPO (ďalej len "zamestnávateľ").
V praxi samosprávy sú najčastejšie aplikovanými pracovno­právnymi predpismi zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") a zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len "zákon o výkone práce vo verejnom záujme"), preto zamestnancami na účely zákona o sociálnom fonde sú:
-
zamestnanci v pracovnom pomere s uzatvorenou pracovnou zmluvou v zmysle § 42 Zákonníka práce,
-
zamestnanci v pracovnom pomere na výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 1 ods. 4 zákona o výkone prác vo verejnom záujme a § 3 ods. 1 Zákonníka práce (týka sa zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 2 zákona o výkone práce vo verejnom záujme).
Povinnosť tvorby sociálneho fondu sa nevzťahuje na:
-
osoby, ktoré majú uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t.j. odmeny na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov,
-
volené osoby vykonávajúce verejné funkcie - poslanci obecného zastupiteľstva,
-
členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločností založených obcou,
-
konateľov a iné osoby na základe mandátnych, príkazných alebo obdobných zmlúv.
Tvorba sociálneho fondu
Podľa § 3 ods. 1 zákona o sociálnom fonde sociálny fond sa tvorí ako úhrn:
a)
povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo zákonom stanoveného základu,
b)
ďalšieho prídelu vo výške:
-
dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, najviac vo výške 0,5 % zo zákonom stanoveného základu, alebo
-
sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, najviac však vo výške 0,5 % zo zákonom stanoveného základu,
c)
ďalších zdrojov sociálneho fondu, ktorými sú napríklad zdroje podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do sociálneho fondu; ak zamestnávateľ vytvára zisk, môže prispievať do sociálneho fondu prídelmi z použiteľného zisku.
Ďalší prídel do sociálneho fondu, ktorého maximálna výška je obmedzená podielom 0,5 % základu, sa tvorí dvomi spôsobmi, ktoré sa líšia podľa toho, či zamestnávateľ má dohodnutý ďalší prídel v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise alebo ho nemá dohodnutý (vtedy je povinný tvoriť ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona o sociálnom fonde účelovo výlučne na poskytnutie príspevku na dopravu do zamestnania).
Pre aplikačnú prax obcí a ROPO platí, že postupujú podľa uzatvorenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V článku II bod 7 tejto kolektívnej zmluvy sa uvádza, že celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený povinným prídelom vo výške 1 % a ďalším prídelom najmenej vo výške 0,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.
______________________________
Z uvedeného vyplýva, že ďalší prídel do sociálneho fondu zo sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sa podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom fonde v praxi obcí a ROPO netvorí.
______________________________
Podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona o sociálnom fonde ďalšími zdrojmi sociálneho fondu sú zdroje podľa zákona o sociálnom fonde alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu.
Zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk (napr. obec a ROPO, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť), môže prispievať do sociálneho fondu prídelmi z použiteľného zisku; tým nie je dotknutá ich povinnosť tvoriť sociálny fond podľa § 2 ods. 1 tohto zákona.
Podľa § 4 ods. 1 zákona o sociálnom fonde základom na určenie ročného prídelu do sociálneho fondu podľa § 3 je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu do sociálneho fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac.
Do základu na určenie prídelu do sociálneho fondu sa nezahŕňajú plnenia, ktoré sa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov za mzdu, resp. plat nepovažujú.
V obci a ROPO sú to najmä plnenia ako:
-
náhrada mzdy, resp. platu (napr. aj náhrada za nevyčerpanú dovolenku),
-
odstupné, odchodné,
-
daňový bonus,
-
cestovné náhrady,
-
príspevky zo sociálneho fondu,
-
finančné príspevky podľa Zákonníka práce,
-
náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
-
náhrada za pracovnú pohotovosť,
-
odmeny za prácu vykonávanú na základe dohôd mimo pracovného pomeru (na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti)
-
finančné plnenie poskytované zamestnancovi zo zisku.
Podľa § 6 ods. 2 zákona o sociálnom fonde zamestnávateľ je povinný tvoriť sociálny fond najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu; za mesiac december môže zamestnávateľ tvoriť sociálny fond z predpokladanej výšky miezd alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra.
Ak zamestnávateľ vypláca mzdu alebo plat vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa na účely tohto zákona považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac.
______________________________
UPOZORNENIE:
Prevod finančných prostriedkov sa musí uskutočniť do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.
Podľa § 6 ods. 3 zákona o sociálnom fonde zamestnávateľ musí najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka vykonať zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok. Nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.
______________________________
Rozpočet sociálneho fondu
Zamestnávateľ zostavuje rozpočet sociálneho fondu, v ktorom určí
a)
tvorbu sociálneho fondu - výšku povinného prídelu, výšku ďalšieho prídelu a výšku ďalších zdrojov, z ktorých sa tvorí sociálny fond v rozpočtovom roku,
b)
použitie sociálneho fondu v rozpočtovom roku.
Nakoľko ide o fond, tak rozpočet sociálneho fondu obsahuje aj počiatočný stav k 1. 1. rozpočtového roka a konečný stav k 31. 12. rozpočtového roka.

Tvorba sociálneho fondu

Suma v eurách

Zdroje tvorby

Počiatočný stav k 1. 1.

 

 

Povinný prídel

 

 

Ďalší prídel

 

 

Ďalšie zdroje

 

 

Tvorba spolu

 

 

Použitie sociálneho fondu

Suma v eurách

Účel použitia

Príspevok na .......

 

 

Príspevok na .......

 

 

Príspevok na .......

 

 

Príspevok na .......

 

 

Príspevok na .......

 

 

Čerpanie spolu

 

 

Konečný stav k 31. 12.

 

 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu sa klasifikuje na rozpočtovej podpoložke ekonomickej klasifikácie
637 016 - prídel do sociálneho fondu.
Ak má zamestnávateľ zriadený v banke samostatný účet sociálneho fondu, na rozpočtovej podpoložke ekonomickej klasifikácie
637 016 - prídel do sociálneho fondu
klasifikuje tvorbu sociálneho fondu.
Ak zamestnávateľ nemá zriadený v banke samostatný účet sociálneho fondu a vedie sociálny fond na osobitnom analytickom účte, na tejto rozpočtovej podpoložke klasifikuje čerpanie sociálneho fondu.
______________________________
UPOZORNENIE:
Ak zamestnávateľ nemá zriadený v banke samostatný účet sociálneho fondu a vedie sociálny fond na osobitnom analytickom účte, nevyčerpané prostriedky sociálneho fondu sa pri usporiadaní prebytku v rámci záverečného účtu z tohto prebytku vylučujú a pri použití prostriedkov sociálneho fondu v nasledujúcom rozpočtovom roku sa zapoja do rozpočtu cez príjmové finančné operácie - rozpočtová položka ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 453 - Prostriedky z predchádzajúcich rokov
______________________________
Tvorba sociálneho fondu a základná finančná kontrola
Každá operácia súvisiaca s tvorbou sociálneho fondu je finančnou operáciou, ktorá musí byť overená základnou finančnou kontrolou v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite (ďalej len "zákon o finančnej kontrole").
Podľa § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole základnou finančnou kontrolou má obec a ROPO povinnosť overovať vždy súlad každej finančnej operácie/jej časti s:
a)
rozpočtom na príslušný rozpočtový rok,
b)
rozpočtom na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a), ak financovanie finančnej operácie/jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí v prípade štátnej RO,
c)
osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
d)
zmluvami uzatvorenými obcou a ROPO,
e)
rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,
f)
vnútornými predpismi obce a ROPO alebo
g)
inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v predchádzajúcich písmenách.
Pri finančnej operácii
- tvorbe sociálneho fondu
sa overuje súlad:
-
s rozpočtom - prídel do sociálneho fondu závisí od finančných možností rozpočtu a musí byť vždy finančne zabezpečený,
-
s osobitnými predpismi - tvorba sociálneho fondu musí byť v súlade s osobitným predpisom, ktorým je zákon o sociálnom fonde,
-
s kolektívnou zmluvou - práve v nej je ustanovená presná výška prídelov do sociálneho fondu.
Podľa § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole základnú finančnú kontrolu vykonajú štatutárny orgán obce (starosta) a ROPO (riaditeľ) alebo ním určený vedúci zamestnanec a zamestnanec zodpovedný za rozpočet a za iné odborné činnosti podľa povahy tejto konkrétnej finančnej operácie.
______________________________
UPOZORNENIE:
Základná finančná kontrola musí byť vykonaná vždy dvomi zamestnancami, z toho jeden musí byť buď štatutárny orgán alebo vedúci zamestnanec - platí princíp kontroly štyroch očí.
______________________________
Súlad s uvedenými skutočnosťami títo zamestnanci potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou/jej časťou, a to uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či:
a)
finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,
b)
vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo
c)
poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
______________________________
Každý zo zamestnancov, ktorý vykonáva základnú finančnú kontrolu, musí uviesť len jedno súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie a musí ho podpísať, čím vyjadruje zodpovednosť za to, že finančnú operáciu/jej časť overil.
______________________________
Dokladom, ktorý súvisí s finančnou operáciou -
tvorba sociálneho fondu,
môže byť samotný interný účtovný doklad zo mzdovej učtárne. Odporúčam, aby vykonanie základnej finančnej kontroly bolo realizované na tomto internom účtovnom doklade s predtlačeným textom, napr.

Vzor:

Finančnú operáciu/jej časť je – nie je možné vykonať.

Meno a priezvisko zamestnanca: .............................................

Dátum a podpis zamestnanca: ..................................................

Finančnú operáciu/jej časť je – nie je možné vykonať.

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ..............................

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca: ...................................

*/nehodiace sa prečiarknite

Ak obec a ROPO nemajú na interných účtovných dokladoch predtlačený text potvrdzujúci vykonanie základnej finančnej kontroly, môžu obec a ROPO potvrdiť vykonanie základnej finančnej kontroly odtlačkom pečiatky (s vypísaním predtlačeného textu).
______________________________
UPOZORNENIE:
Základná finančná kontrola sa musí vykonať a potvrdiť zákonným spôsobom podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole.
______________________________
Účtovanie sociálneho fondu
Od 1. januára 2023 sú účinné nové postupy účtovania určené pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ustanovené opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len "Postupy účtovania").
Podľa § 56 Postupov účtovania sa na účte 472 - Záväzky zo sociálneho fondu účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu.
Prídel do sociálneho fondu sa účtuje v prospech účtu 472 - Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527 - Zákonné sociálne náklady. Ďalšie zdroje sociálneho fondu sa účtujú v prospech účtu 472 - Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu príslušného účtu účtových skupín 21 - Peniaze a 22 - Účty v bankách.
Podľa § 6 ods. 1 zákona o sociálnom fonde zamestnávateľ, ktorým je obec a obcou zriadená ROPO, tvorbu a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte fondu v Štátnej pokladnici, v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
V tomto prípade je len na rozhodnutí zamestnávateľa, či bude tvorbu a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu viesť na osobitnom analytickom účte sociálneho fondu alebo na osobitnom účte v banke.
Príklad účtovania v obci
a) Tvorba sociálneho fondu - obec má otvorený samostatný bankový účet sociálneho fondu 

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

ERK

MD

D

1.

Povinný prídel a ďalší prídel do sociálneho fondu – pri predpise miezd

 

1 000

 

 

 

527

 

472

2.

Prevod finančných prostriedkov na účet sociálneho
fondu

  výpis z bežného účtu (BÚ)

  výpis z účtu sociálneho fondu (SF)

 

 

1 000

1 000

 

 

637016

 

 

261

221 (SF)

 

 

221 (BÚ)

261

b) Tvorba sociálneho fondu - obec nemá otvorený samostatný bankový účet sociálneho fondu

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Povinný prídel a ďalší prídel do sociálneho fondu – pri predpise
miezd

1 000

527

472

2.

Zaúčtovanie tvorby sociálneho fondu na analytickom účte – interný doklad o preúčtovaní

 

1 000

 

221 (SF)

 

221 (BÚ)

Príklad účtovania v RO
a) Tvorba sociálneho fondu - RO má otvorený samostatný bankový účet sociálneho fondu 

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

ERK

MD

D

1.

Bežný transfer zo ŠR

3 000

 

222

357

2.

Bežný transfer z rozpočtu obce

2 000

 

222

354

3.

Povinný prídel a ďalší prídel do sociálneho fondu – pri predpise miezd

 

150

 

 

 

527

 

472

4.

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR prostredníctvom obce do výnosov

 

100

 

 

 

357

 

693

5.

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu z obce do výnosov

 

50

 

 

 

354

 

691

6.

Prevod finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu

  výpis z VRÚ

  výpis z účtu SF

 

150

150

 

637016

 

261

221 (SF)

 

222

261

b) Tvorba sociálneho fondu - RO nemá otvorený samostatný bankový účet sociálneho fondu 

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Povinný prídel a ďalší prídel do sociálneho fondu – pri predpise miezd

1 000

527

472

2.

Zaúčtovanie tvorby sociálneho fondu na analytickom účte – interný doklad o preúčtovaní

 

1 000

 

221 (SF)

 

222 (VRÚ)

Príklad účtovania v PO
a) Tvorba sociálneho fondu - PO má otvorený samostatný bankový účet sociálneho fondu

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

ERK

MD

D

1.

Bežný transfer zo ŠR

3 000

312007

221

357

2.

Bežný transfer z rozpočtu obce

2 000

312007

221

354

3.

Povinný prídel a ďalší prídel do sociálneho fondu – pri predpise miezd

 

150

 

 

 

527

 

472

4.

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR prostredníctvom obce do výnosov

 

100

 

 

 

357

 

693

5.

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu z obce do výnosov

 

50

 

 

 

354

 

691

6.

Prevod finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu

  výpis z BÚ

  výpis z účtu SF

 

150

150

 

637016

 

261

221 (SF)

 

221(BÚ)

261

b) Tvorba sociálneho fondu - PO nemá otvorený samostatný bankový účet sociálneho fondu

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Povinný prídel a ďalší prídel do sociálneho fondu – pri predpise miezd

1 000

527

472

2.

Zaúčtovanie tvorby sociálneho fondu na analytickom účte – interný doklad o preúčtovaní

 

1 000

 

221 (SF)

 

221 (BÚ)Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály