Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku

Dátum: Rubrika: Legislatívne zmeny

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) bol zmenený na základe troch zákonov, a to zákona č. 198/2023 Z. z. zo 16. mája 2023, zákona č. 205/2023 Z. z. z 9. mája 2023 v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy a zákona č. 278/2023 Z. z. z 21. júna 2023. Zmeny, resp. úpravy a doplnenia sa týkajú ročnej sadzby dane zo stavieb, úpravy predmetu dane vo vzťahu k zmenám stavebnej legislatívy a elektronickej komunikácie s obcou.

Ročná sadzba dane zo stavieb
Na základe § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku je ročná sadzba dane zo stavieb stanovená na sumu 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
Obec si podľa § 17a zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku môže na základe všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") určiť jednotlivú časť obce. Jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce. Jednotlivú časť obce môže tvoriť ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov.
Ako ďalej vyplýva z § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, sadzbu dane 0,033 eura môže obec znížiť alebo zvýšiť, a to s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Na základe VZN môžu byť v obci alebo v jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území stanovené rôzne druhy sadzieb pre jednotlivé druhy stavby. Zákon zároveň limituje výšku sadzby tak, že nemôže presiahnuť 10-násobok najnižšej sadzby určenej vo VZN.
______________________________
Novelou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku (zákonom č. 198/2023 Z.z.) bolo upresnené, že takto určená ročná sadzba dane zo stavieb sa vzťahuje na sadzby dane zo stavieb určené v obci, ak obec nemá určenú jednotlivú časť v zmysle § 17a, na sadzby dane zo stavieb určené v jednotlivej časti obce, ak má obec určené jednotlivé časti v zmysle § 17a, a na sadzby dane zo stavieb určené v jednotlivom katastrálnom území, ak má obec viac katastrálnych území.
______________________________
Podľa prechodného ustanovenia § 104g ods
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály