Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Anton Ukropec

Počet článkov autora: 20


Záznamy o spracovateľských činnostiach

Príspevok sa zaoberá povinnosťou obcí ako prevádzkovateľov viesť záznamy o spracovateľských činnostiach, ktoré patria medzi najdôležitejšie dokumenty v oblasti ochrany osobných údajov. Článok približuje túto problematiku porovnaním s predchádzajúc...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2021 (2. časť)

Príspevok sa v druhej časti zaoberá legislatívnymi zmenami dôležitými pre samosprávu, ktoré boli prijaté v roku 2021 v oblasti školstva, stavebného práva, odpadového hospodárstva, dotácií, pracovného práva a pod.

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2021 (1. časť)

Článok v prvej časti predstavuje prehľad niektorých legislatívnych zmien za rok 2021 týkajúcich sa obcí, miest a vyšších územných celkov najmä v oblasti volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, miestnych daní, rozpočtových pravidi...

Podpora v čase skrátenej práce

Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou týkajúcou sa poskytovania podpory v čase skrátenej práce. Článok poukazuje najmä na vymedzenie pojmu podpora v čase skrátenej práce, podmienky poskytnutia podpory, pričom rozoberá tiež náležitosti žiadost...

Sankcie v oblasti ochrany osobných údajov

Príspevok sa zaoberá sankciami v oblasti ochrany osobných údajov, pričom poukazuje najmä na pokuty a poriadkové pokuty za porušenie ochrany osobných údajov, na podmienky ukladania pokút a poriadkových pokút, ako aj na trestné činy na úseku ochrany...

Symboly obce a štátne symboly v podmienkach obcí

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou symbolov obce a štátnych symbolov používaných v podmienkach obcí. Článok poukazuje najmä na vymedzenie symbolov obce, súvisiace príklady z praxe, podmienky používania symbolov obce, právne prostriedky ochrany s...

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Príspevok sa zaoberá zmluvou o poverení spracúvaním osobných údajov, ktorou môže obec poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v prípadoch, keď je to vhodné najmä vzhľadom na povahu spracúvania, ako aj na personálne a materiálne dôvod...

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

Príspevok sa zaoberá niektorými právami dotknutých osôb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smer...

Spracúvanie osobných údajov vo vzťahu k pracovným zmluvám a dohodám

  Príspevok sa zaoberá porušením niektorých povinností pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov. Niektoré obce uvádzajú v pracovných zmluvách a dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nadbytočné osobné údaje. Okrem toho pracovné ...

Porušenie niektorých povinností obcami

Platná právna úprava ustanovuje obciam viac povinností vyplývajúcich predovšetkým zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ale tiež z viacerých osobitných právnych predpisov. Obce však často n...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.