Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Anton Ukropec

Počet článkov autora: 39


Zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov

Príspevok sa zaoberá inštitútom zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov. Poukazuje najmä na povinnosť obce určiť zodpovednú osobu, predpoklady na výkon funkcie zodpovednej osoby, úlohy zodpovednej osoby, ako aj na niektoré nedostatky v...

Správna žaloba v sociálnych veciach

Článok sa zaoberá konaním o správnej žalobe v sociálnych veciach týkajúcich sa rozhodovania obcí, miest, mestských častí a samosprávnej krajov v oblasti sociálnych služieb. V článku je poukázané najmä na vymedzenie sociálnych služieb, ako aj na za...

Konanie o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

Článok sa zaoberá konaním o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a jeho priebehom, pričom poukazuje tiež na základnú charakteristiku tohto osobitného konania vo veciach územnej samosprávy a na dôvody zániku mandátu poslanca o...

Podmienky získavania súhlasu s používaním cookies

Príspevok sa zaoberá podmienkami získavania súhlasu s používaním cookies prostredníctvom webových sídiel obcí a poukazuje najmä na pojem „cookies” a ich význam, na požiadavky platnosti súhlasu s používaním cookies, pokutu za porušenie povinnosti z...

Konanie o vypovedaní dohody o spolupráci alebo členstva v združení

Článok sa zaoberá konaním o vypovedaní dohody o spolupráci alebo členstva v združení ako jedným z konaní vo veciach územnej samosprávy, pričom poukazuje aj na právo obcí spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na uskutočnenie konkrétnej úlohy al...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 (3. časť)

Tretia časť príspevku prináša prehľad legislatívnych zmien v roku 2022 dôležitých pre samosprávu, a to v oblasti pracovného práva, verejného obstarávania a znižovania administratívnej náročnosti.

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 (2. časť)

Príspevok v druhej časti pokračuje v prehľade niektorých legislatívnych zmien za rok 2022, napr. v oblasti dotácií, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, obnovy národných kultúrnych pamiatok a ochrany životného prostredia, ktoré sa týkajú o...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 (1. časť)

Článok v prvej časti predstavuje prehľad niektorých legislatívnych zmien prijatých v roku 2022, ktoré sa týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov, najmä v oblasti volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, miestnych daní a škols...

Správne delikty porušenia všeobecne záväzných nariadení

Príspevok poukazuje na priestupky a iné správne delikty týkajúce sa porušenia všeobecne záväzných nariadení obcí, na nedostatky v ustanoveniach všeobecne záväzných nariadení obcí o správnych deliktoch, ako aj na odporúčania pri odstraňovaní týchto...

Ochrana osobných údajov pri voľbách do samosprávy

Príspevok sa zaoberá ochranou osobných údajov pri voľbách do územnej samosprávy, pričom poukazuje najmä na spracúvanie osobných údajov voličov a kandidátov, na povinnosť obce informovať dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov, právo voličov po...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.