Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Anton Ukropec

Počet článkov autora: 7


Pôsobnosť obce pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

S účinnosťou od 1. septembra 2019 platí zákon č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), ktorý ustanovuje rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a byt...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2019

Nasledujúci článok predstavuje prehľad niektorých legislatívnych zmien za rok 2019 týkajúcich sa obcí, miest a vyšších územných celkov.

Dokumentácia k ochrane osobných údajov pre obce

Obec je v súlade so zásadou zodpovednosti povinná preukázať súlad spracúvania osobných údajov s predpismi o ochrane osobných údajov a za tým účelom tiež vypracovať dokumentáciu k ochrane osobných údajov.

Novela ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. (ďalej len "ústavný zákon") upravuje: - nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných ...

Povinnosť obce zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov

Povinnosť obce zverejňovať informácie vyplýva obciam predovšetkým zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. Práve preto sa aj v príspevku venujeme ...

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj účinný od 30. novembra 2019

Zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z.z. (ďalej len "zákon") ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (ďalej len "poplatok za rozvoj"), ktorý môže ustanoviť obec na s...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.