Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Anton Ukropec

Počet článkov autora: 16


Sankcie v oblasti ochrany osobných údajov

Príspevok sa zaoberá sankciami v oblasti ochrany osobných údajov, pričom poukazuje najmä na pokuty a poriadkové pokuty za porušenie ochrany osobných údajov, na podmienky ukladania pokút a poriadkových pokút, ako aj na trestné činy na úseku ochrany...

Symboly obce a štátne symboly v podmienkach obcí

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou symbolov obce a štátnych symbolov používaných v podmienkach obcí. Článok poukazuje najmä na vymedzenie symbolov obce, súvisiace príklady z praxe, podmienky používania symbolov obce, právne prostriedky ochrany s...

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Príspevok sa zaoberá zmluvou o poverení spracúvaním osobných údajov, ktorou môže obec poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v prípadoch, keď je to vhodné najmä vzhľadom na povahu spracúvania, ako aj na personálne a materiálne dôvod...

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

Príspevok sa zaoberá niektorými právami dotknutých osôb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smer...

Spracúvanie osobných údajov vo vzťahu k pracovným zmluvám a dohodám

  Príspevok sa zaoberá porušením niektorých povinností pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov. Niektoré obce uvádzajú v pracovných zmluvách a dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nadbytočné osobné údaje. Okrem toho pracovné ...

Porušenie niektorých povinností obcami

Platná právna úprava ustanovuje obciam viac povinností vyplývajúcich predovšetkým zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ale tiež z viacerých osobitných právnych predpisov. Obce však často n...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2020 (3. časť)

Novoročné číslo časopisu prináša posledný diel seriálu, ktorý spracúva prehľad legislatívnych zmien v samospráve v roku 2020.

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2020 (2. časť)

Dvanáste číslo časopisu prináša pokračovanie príspevku, ktorý sa venuje prehľadu legislatívnych zmien v samospráve v roku 2020.

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2020 (1. časť)

Nasledujúci článok predstavuje prehľad niektorých legislatívnych zmien za rok 2020 týkajúcich sa obcí, miest a vyšších územných celkov.

Pôsobnosť obce pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

S účinnosťou od 1. septembra 2019 platí zákon č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), ktorý ustanovuje rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a byt...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.