Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Anton Ukropec

Počet článkov autora: 34


Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 (3. časť)

Tretia časť príspevku prináša prehľad legislatívnych zmien v roku 2022 dôležitých pre samosprávu, a to v oblasti pracovného práva, verejného obstarávania a znižovania administratívnej náročnosti.

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 (2. časť)

Príspevok v druhej časti pokračuje v prehľade niektorých legislatívnych zmien za rok 2022, napr. v oblasti dotácií, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, obnovy národných kultúrnych pamiatok a ochrany životného prostredia, ktoré sa týkajú o...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 (1. časť)

Článok v prvej časti predstavuje prehľad niektorých legislatívnych zmien prijatých v roku 2022, ktoré sa týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov, najmä v oblasti volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, miestnych daní a škols...

Správne delikty porušenia všeobecne záväzných nariadení

Príspevok poukazuje na priestupky a iné správne delikty týkajúce sa porušenia všeobecne záväzných nariadení obcí, na nedostatky v ustanoveniach všeobecne záväzných nariadení obcí o správnych deliktoch, ako aj na odporúčania pri odstraňovaní týchto...

Ochrana osobných údajov pri voľbách do samosprávy

Príspevok sa zaoberá ochranou osobných údajov pri voľbách do územnej samosprávy, pričom poukazuje najmä na spracúvanie osobných údajov voličov a kandidátov, na povinnosť obce informovať dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov, právo voličov po...

Konania vo volebných veciach (2. časť)

Článok sa v druhej časti zaoberá konaním vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, najmä účastníkmi konania, lehotou na podanie žaloby, náležitosťami žaloby, postupom pri príprave pojednávania a tiež rozhodovaním o ž...

Bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní osobných údajov

Príspevok sa zaoberá povinnosťou obcí ako prevádzkovateľov prijať primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov. Článok približuje túto problematiku uvedením príkladov bezpečnostných opatrení, ako aj porov...

Konania vo volebných veciach (1. časť)

Článok sa v prvej časti zaoberá konaniami vo volebných veciach týkajúcimi sa územnej samosprávy, konkrétne konaním vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov, konaním vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosp...

Zásada transparentnosti pri spracúvaní osobných údajov

Príspevok sa zaoberá zásadou transparentnosti pri spracúvaní osobných údajov, podľa ktorej sú obce povinné informovať dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov. Príspevok tiež poukazuje na predchádzajúcu právnu úpravu, príklady z praxe a odp...

Právna úprava štatútov obcí

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou štatútov obcí, náležitosťami štatútov a tiež niektorými často sa vyskytujúcimi nedostatkami v štatútoch obcí. Viaceré obce svoj štatút po vydaní v prípade legislatívnych zmien ďalej neaktualizovali, alebo pri j...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.