Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Anton Ukropec

Počet článkov autora: 45


Konanie o preskúmaní zániku funkcie starostu obce

Článok sa zaoberá konaním o preskúmaní zániku funkcie starostu obce a jeho priebehom, pričom poukazuje tiež na základnú charakteristiku tohto osobitného konania vo veciach územnej samosprávy a na dôvody zániku funkcie starostu obce.

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za rozvoj

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou všeobecne záväzných nariadení obcí o miestnom poplatku za rozvoj, poukazuje na nedostatky v ustanoveniach všeobecne záväzných nariadení obcí, na odporúčania pri odstraňovaní týchto nedostatkov a tiež na oprávne...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2023 (III.)

Záverečná časť seriálu o legislatívnych zmenách v samospráve za rok 2023 je zameraná na prehľad zmien v oblasti pracovného práva, ale aj na zmeny, ktoré sa týkajú príspevku štátu na sociálne bývanie, sociálneho fondu a oznamovania protispoločenske...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2023 (II.)

V pokračovaní nášho seriálu o legislatívnych zmenách v samospráve za rok 2023 prinášame prehľad zmien, ktoré sa týkajú školstva, prístupu k informáciám, odpadov, územnoplánovacej dokumentácie či dobrovoľníctva.

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2023

V roku 2023 bolo prijatých mnoho legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú samosprávy. V 1. časti nášho seriálu prinášame prehľad zmien, ktoré sa týkajú oblasti volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, finančnej oblasti a majetku obcí.

Správna žaloba vo veciach správneho trestania

Článok sa zaoberá konaním o správnej žalobe vo veciach správneho trestania, t. j. rozhodovania obcí, miest, mestských častí a samosprávnej krajov o priestupku, správnom delikte alebo o sankcii za iné podobné protiprávne konanie. V článku je poukáz...

Zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov

Príspevok sa zaoberá inštitútom zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov. Poukazuje najmä na povinnosť obce určiť zodpovednú osobu, predpoklady na výkon funkcie zodpovednej osoby, úlohy zodpovednej osoby, ako aj na niektoré nedostatky v...

Správna žaloba v sociálnych veciach

Článok sa zaoberá konaním o správnej žalobe v sociálnych veciach týkajúcich sa rozhodovania obcí, miest, mestských častí a samosprávnej krajov v oblasti sociálnych služieb. V článku je poukázané najmä na vymedzenie sociálnych služieb, ako aj na za...

Konanie o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

Článok sa zaoberá konaním o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a jeho priebehom, pričom poukazuje tiež na základnú charakteristiku tohto osobitného konania vo veciach územnej samosprávy a na dôvody zániku mandátu poslanca o...

Podmienky získavania súhlasu s používaním cookies

Príspevok sa zaoberá podmienkami získavania súhlasu s používaním cookies prostredníctvom webových sídiel obcí a poukazuje najmä na pojem „cookies” a ich význam, na požiadavky platnosti súhlasu s používaním cookies, pokutu za porušenie povinnosti z...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.