Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Anton Ukropec

Počet článkov autora: 30


Konania vo volebných veciach (2. časť)

Článok sa v druhej časti zaoberá konaním vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, najmä účastníkmi konania, lehotou na podanie žaloby, náležitosťami žaloby, postupom pri príprave pojednávania a tiež rozhodovaním o ž...

Ochrana osobných údajov pri voľbách do samosprávy

Príspevok sa zaoberá ochranou osobných údajov pri voľbách do územnej samosprávy, pričom poukazuje najmä na spracúvanie osobných údajov voličov a kandidátov, na povinnosť obce informovať dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov, právo voličov po...

Konania vo volebných veciach (1. časť)

Článok sa v prvej časti zaoberá konaniami vo volebných veciach týkajúcimi sa územnej samosprávy, konkrétne konaním vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov, konaním vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosp...

Bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní osobných údajov

Príspevok sa zaoberá povinnosťou obcí ako prevádzkovateľov prijať primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov. Článok približuje túto problematiku uvedením príkladov bezpečnostných opatrení, ako aj porov...

Zásada transparentnosti pri spracúvaní osobných údajov

Príspevok sa zaoberá zásadou transparentnosti pri spracúvaní osobných údajov, podľa ktorej sú obce povinné informovať dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov. Príspevok tiež poukazuje na predchádzajúcu právnu úpravu, príklady z praxe a odp...

Právna úprava štatútov obcí

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou štatútov obcí, náležitosťami štatútov a tiež niektorými často sa vyskytujúcimi nedostatkami v štatútoch obcí. Viaceré obce svoj štatút po vydaní v prípade legislatívnych zmien ďalej neaktualizovali, alebo pri j...

Všeobecne záväzné nariadenia obce (2. časť)

Príspevok prináša prehľad oblastí, v ktorých obec podľa platnej legislatívy prijíma všeobecne záväzné nariadenia, pričom v druhej časti príspevku ide napríklad o oblasť odpadov, ochrany ovzdušia a vôd, ochrany prírody a krajiny, ochrany pred povod...

Povinnosti obce týkajúce sa obecnej knižnice

Príspevok sa zaoberá základnými povinnosťami obce ako zriaďovateľa obecnej knižnice a osobitne povinnosťou obce vydať a zverejniť knižničný a výpožičný poriadok. V príspevku sa poukazuje aj na niektoré nedostatky knižničných a výpožičných poriadko...

Všeobecne záväzné nariadenia obce (1. časť)

Článok predstavuje prehľad jednotlivých oblastí, v ktorých je obec povinná a oprávnená prijať všeobecne záväzné nariadenia. V prvej časti pôjde najmä o oblasť obecného zriadenia, miestnych daní a miestnych poplatkov, školstva, volebnej kampane a h...

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva

Článok predstavuje prehľad niektorých zmien zavedených novelou zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o podmienkach výkonu volebného práva“) účinnou od 1. ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.