Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jaroslava Mitringová

Počet článkov autora: 17


Posúdenie stavebného pozemku pri zdanení daňou z nehnuteľnosti

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

Podľa platného zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) stavebnými pozemkami sú tie parcely, na ktorých bude stáť stavba, ktorá...

Podávanie priznaní v prípade spoluvlastníctva viacerých osôb

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 4/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa zaoberáme podávaním priznania, čiastkového priznania, opravného priznania alebo dodatočného priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v spoluvlastníctve viace...

Predmet poplatku za rozvoj v roku 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Poplatok za rozvoj bol zavedený s účinnosťou od 1. 11. 2016 zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“), ktorý v § 3 vymedzil predmet poplatku za...

Daň za ubytovanie kúpeľných zariadení

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

V súvislosti s povinnosťou kúpeľných zariadení platiť daň za ubytovanie boli v praxi rôzne názory. Predmet dane za ubytovanie je uvedený v § 37 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

Stavebný pozemok na daňové účely

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

Stavebný pozemok je ako predmet dane upravený v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Stavebný pozemok je tiež predmetom zd...

Poplatok za komunálny odpad a zabezpečenie kompostovacích zásobníkov

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

Dňa 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 312/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „záko...

Obec ako platiteľ DPH a stavebné práce

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) bol zavedený tuzemský prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva s účinnosťou od 1. januára 2016. Uvedený režim prenosu sa vzťahuje aj na obce, ktoré m...

Obec a nadobúdanie tovarov z členských štátov Európskej únie

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Pojmom „nadobudnutie tovaru“ sa rozumie nákup tovaru z iného členského štátu. Nadobudnutie tovaru v Slovenskej republike je predmetom zdanenia daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z p...

Obec a registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) nie je výlučne výsadou podnikateľských subjektov. Platiteľom DPH na základe zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) môže byť aj obec. V súvisl...

Použitie jazyka národnostných menšín v daňovom konaní

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa zaoberáme otázkou, či má splnomocnený zástupca spoločnosti v Slovenskej republike v daňovom konaní právo na predkladanie listín v jazyku národnostných menšín, (napr. v maďarskom jazyku) alebo je povinný listiny predložiť s úradne ov...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály