Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Dátum: Rubrika: Pracovné právo a mzdy

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, ich náležitosťami a niektorými často sa vyskytujúcimi nedostatkami v zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Napriek tomu, že ide o interný predpis obce, niektoré obce zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva prijali namiesto uznesenia formou všeobecne záväzného nariadenia. V iných prípadoch niektoré obce poskytli poslancom odmenu v rozpore s prijatými zásadami odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva sú interný predpis obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") a poslanec obecného zastupiteľstva je povinný dodržiavať tento interný predpis obce podľa § 25 ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení.
Pôvodné znenie zákona o obecnom zriadení umožňovalo obci poskytnúť poslancovi za výkon jeho funkcie odmenu, pričom zákon neustanovoval podmienky súvisiace s poskytovaním odmeny poslanca. Novelou zákona o obecnom zriadeníúčinnou od 1. apríla 2010 došlo k určeniu kritérií na poskytovanie odmien, podľa ktorých
možno poslancovi poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov
. Podľa dôvodovej správy k predmetnej novele pri poskytovaní odmien sa má prihliadať na to, aké úlohy poslanec plní a koľko času venuje výkonu funkcie. Cieľom je diferencovane odmeňovať poslancov za činnosť, ktorú vykonajú pre obec. Pred prijatím tejto úpravy chýbali zákonné kritériá, podľa ktorých by sa pri udeľovaní odmien postupovalo. Ak obec neprijme zásady odmeňovania s určením príslušných pravidiel na udelenie odmeny, poslancovi obecného zastupiteľstva nemožno poskytnúť odmenu. Ďalšou novelou zákona o obecnom zriadeníúčinnou od 1. apríla 2018 sa ­obmedzila výška odmeny poslanca, ktorá môže byť
najviac v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu obce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny
. Cieľom tejto úpravy podľa dôvodovej správy k predmetnej novele bolo zabezpečiť najmä väčšiu hospodárnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami, keďže úprava odmeňovania poslancov bola dovtedy príliš neurčitá a benevolentná. Podrobnosti o spôsobe určenia výšky odmeny poslancov síce naďalej zostali predmetom zásad odmeňovania poslancov, avšak limitované maximálnou výškou odmeny poslanca. Odmena poslanca obecného zastupiteľstva sa odvíja vždy od základného mesačného platu starostu obce, teda bez započítania prípadného zvýšenia platu starostu obce podľa § 4 ods. 2 druhej vety zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., ako aj bez ohľadu na skutočnosť, že ak starosta obce je zároveň poslancom Národnej rady SR, počas poberania platu poslanca Národnej rady SR patrí starostovi obce len plat najviac v sume minimálnej mzdy podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály